English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2101. Služba Active Directory Domain Services nenakonfigurovala účet počítače %1 na vzdáleném řadiči domény služby Active Directory %2.
2102. Při zpracování datového proudu požadavků došlo k chybě. V operacích PUT není podporována vazba na nové entity.
2103. Došlo k opravené chybě hardwaru. Záznam chyby s popisem stavu je obsažen v datové části této události.
2104. Tento typ souboru nelze vypálit na zvukový disk CD. Program Windows Media Player může na disk CD vypálit následující typy zvukových souborů: WMA, MP3 nebo WAV.
2105. Neplatná operace pořadí datových bodů výsečového grafu
2106. V nastavení koordinátoru MS DTC nebylo možné vypnout automatické spuštění pro službu MSDTC. Specifikace chyby: %1
2107. Nebylo možné inicializovat model COM. Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
2108. Vyhledávání spywaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru programem ochrany v reálném čase %1 bylo zakázáno.
2109. Formátování použité pro hodnotu vázanou k vlastnosti Text hypertextového odkazu; například "go back to: X"
2110. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Existuje příliš mnoho úrovní symbolických propojení.
2111. Služba zápisu síťového zařízení se nedotazovala certifikační autority na dříve odeslané žádosti o certifikát zařízení. Ověřte, že služba CA běží a účet služby zápisu síťového zařízení má oprávnění ke čtení pro službu CA. Oprávnění pro službu CA ověřte pomocí konzole správy certifikační autority. Byla vrácena chyba (%1). %2
2112. V rozšíření značek musí být všechny hodnoty argumentů konstruktoru atomy. Pro objekt typu Název typu je hodnota minimálně jednoho argumentu neatomická.
2113. Omezuje platformy, na kterých je možné tento kód spustit; povolené hodnoty jsou x86, Itanium, x64 nebo anycpu, která je výchozí hodnotou.
2114. X (Počet In-Buffer: Y, délka Out-Buffer: Z, vrácený kód: A).
2115. Adaptér %2: Spojení adaptéru je funkční: plný duplex, 10 Mb/s
2116. X je vlastní jazyková verze, ale nikoli náhradní jazyková verze. Nezadávejte příznak CultureAndRegionModifiers.Replacement.
2117. Soubor nelze otevřít, protože již je otevřen jiný soubor.
2118. Operaci nelze dokončit, protože odeslání již bylo provedeno.
2119. Některé funkce řízení napájení při nečinnosti procesoru byly zakázány z důvodu potíží s firmwarem. Požádejte výrobce počítače o aktualizovaný firmware.
2120. Zadaný oddíl adresáře neexistuje.
2121. Služba WINS nemohla přidělit vyrovnávací paměť protokolu UDP (User Datagram Protocol). Ověřte, zda je k dispozici dostatek systémových prostředků.
2122. Heslo je příliš složité a nelze je převést na heslo systému LAN Manager. Vrácené heslo systému LAN Manager tvoří prázdný řetězec.
2123. Selhání komunikace se zařízením. Formátování se nezdařilo.
2124. Obnovení součástí bylo dokončeno s chybami. Jedna nebo více součástí nebylo pravděpodobně správně obnoveno.
2125. Nástroji Bootmgr se nezdařilo získání hlavního klíče svazku nástroje BitLocker z obsahu souboru klíčů.
2126. Objekty Receive se stejným názvem ServiceContractName a OperationName X mají různé transakční vlastnosti.
2127. Nastaví informace o řízení zabezpečení složky.
2128. Vlastnost StyleSheetTheme nelze použít. Přepište ji.
2129. Řadič RF
2130. Vodorovný posun mezi pravým okrajem položky nabídky a levým okrajem jeho podnabídky určený v pixelech
2131. Argument DelegateArgument X lze použít teprve po zahrnutí do objektu ActivityDelegate aktivity.
2132. Operace není povolena, neboť určený disk není prázdný.
2133. Vzdálená pomoc zjistila, že před ukončením nebylo obnoveno nastavení pozadí a obrazovky. Byl učiněn pokus toto nastavení obnovit.
2134. Neplatný element na nejvyšší úrovni dokumentu
2135. Byla směrována nová žádost do domény aplikace, která již zahájila proces vypnutí.
2136. Neznámé ID X protokolu.
2137. Celočíselná hodnota musí být v rozsahu od %1 do %2 (včetně).
2138. Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných pracovních procesů v počítači.
2139. Provádění bylo zastaveno z důvodu vyčerpání prostředků. Dosud získané výsledky byly vráceny, ale provádění nelze obnovit.
2140. , dlen %1!d!
2141. Služba se shodným názvem již v systému existuje.
2142. Nelze najít satelitní sestavení pro odkaz X. Y
2143. Kontrola vazby kanálu pro požadavky bez zabezpečeného kanálu neproběhne.
2144. Metoda Setter by měla mít typ void.
2145. Šifrování nástroje BitLocker u svazku nelze odebrat.
2146. Neúspěšně fragmentované datagramy = %1!u!
2147. Zprostředkovatel neexistuje.
2148. Směrovací služba odešle zprávy použitím stávající transakce X.
2149. Úloha je ve frontě %1 na %2
2150. Akci nebylo možno provést z důvodu příliš vysokého počtu chyb.
2151. Neznámá hodnota TypeCode.
2152. Použitý účet je důvěryhodný serverový účet. K přístupu k tomuto serveru použijte globální uživatelský účet nebo místní uživatelský účet.
2153. Adresa URL není platná.
2154. V programu Windows Media Player nastaly potíže se souborem vzhledu. Soubor vzhledu je pravděpodobně neplatný.
2155. Tato událost je aktivována před zrušením instance objektu.
2156. Nelze generovat atribut CustomAttribute s argumentem typu Název typu.
2157. Získá nebo nastaví velikost bubliny, která se bude používat jako minimální velikost. Například při nastavení 4 se bude jako nejmenší možná zobrazovat bublina o velikosti 4. Pokud je nastavena možnost Automaticky, bude se nejmenší vykreslovaná bublina zobrazovat pomocí minimální velikosti.
2158. %1 (%2) %3Zmrazení instance stínové kopie %4 bylo ukončeno.
2159. Seznamy ACL byly úspěšně obnoveny.
2160. Hodiny mají pro provedení požadavku příliš mnoho zdokonalených funkcí.
2161. Byly zjištěny konfliktní změny. K tomu může dojít při pokusu vložit více entit se stejným klíčem.
2162. Neplatná cesta aplikace
2163. Kódová skupina byla odebrána z úrovně X.
2164. Index obsahu na jednotce %2 nelze inicializovat. Chyba %3.%1
2165. Stav historie musí být dostatečně malý, aby jeho adresa URL nebyla delší než X znaků.
2166. Dvě nebo více součástí, na něž přímo nebo nepřímo odkazuje manifest aplikace, obsahují třídy oken se stejným názvem.
2167. Kořenový adresář/odkaz <%1> neexistuje.
2168. Kontrakt koncového bodu není uveden.
2169. Velikost stránky není celočíselný násobek velikosti sektoru svazku, ve kterém je index umístěn.
2170. Uživatel %2\%1 se pokusil o přihlášení ke službě pro nasazení systému Windows, ale operace se nezdařila.
2171. Adresářová služba není k dispozici.
2172. Tato součást nepodporuje požadovanou strategii skrývání chyb.
2173. Ke koncovému síťovému přenosovému bodu je již přidružena adresa.
2174. Faktor zaplnění musí nabývat hodnoty v rozsahu od 0,1 do 1,0.
2175. Databáze Jet a tabulky byly inicializovány. Vrácená hodnota: %1
2176. Některý disk v rozložení svazku poskytuje rozsahy více než jednomu objektu plex.
2177. V bloku událostí seznamu stop nebyly nalezeny žádné položky.
2178. Styl použitý pro prvek HeaderCloseVerb
2179. Server DNS se pokusil uložit do mezipaměti záznam o prostředku (RR) CNAME (alias) pro název domény s existujícími záznamy o prostředcích. Záznam o prostředku CNAME je ignorován, protože to musí být jediným záznamem o prostředku pro název domény.
2180. Automatické odemknutí je pro svazek %2 zakázáno.
2181. Na serveru %3 byl nalezen nadbytečný výstupní bod %2
2182. Odpověď, která je výsledkem požadavku HEAD, obsahuje odlišnou hlavičku Content-Length.
2183. Cíl vyřadil připojení, dříve než mohl iniciátor provést přechod do fáze úplné funkce.
2184. Šíření indexu se nezdařilo potvrdit žádnému vyhledávacímu serveru. Vyhledávací služba systému Windows se nyní pokouší obnovit předchozí index na vyhledávacích serverech. %1
2185. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. ID operace (%1) je větší, než se očekávalo.
2186. Návratová hodnota nesmí mít hodnotu null.
2187. Zobrazit sestavení zásad.
2188. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla publikovat základní seznam odvolaných certifikátů (CRL) pro klíč %1 do následujícího umístění: %2. %3.%5%6
2189. Argument závislosti konstruktoru CacheDependency může být pouze typu System.Web.Caching.CacheDependency.
2190. Pro operaci byla zadána duplicitní definice ovladače.
2191. Před provedením požadované operace musí být klient registrován.
2192. V seznamu povolených pro řadič domény určený jen pro čtení %1 se již nachází hodnota %2.
2193. Nelze použít vytáčení pomocí tohoto připojení v době určené pro přihlášení, protože je nakonfigurována k přihlášení pomocí pověření uživatele.
2194. Ověření podpisu se nezdařilo.
2195. Procházení dokumentů bylo zastaveno. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
2196. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token obsahoval aplikační žádost (AP) protokolu Kerberos, která byla zamítnuta balíčkem zabezpečení Kerberos v systému Windows.
2197. Daná vlastnost není platný dokument XML.
2198. Určuje, zda má být vždy načtena šablona pouze pro čtení.
2199. Metoda požadavku FTP: Název metody.
2200. Byla zjištěna předchozí instance služby klienta zásad skupiny.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions