English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

8001. SetConsoleCtrlHandler() failed:%d
8002. Dokument je používán jiným procesem.
8003. Vlastnost PassivePortRange v konfiguraci služby FTP má neplatnou hodnotu: %1.
8004. Nedostatek šestnáctkových číslic.
8005. Server nemohl přečíst soubor %1. Velikost souboru přesahuje maximální povolenou velikost %2.
8006. Jednotka může být poškozena i po dokončení programu CHKDSK.
8007. Informační kanál Atom nebyl po nalezení dalšího obsahu očekáván.
8008. Při vyhledávání pomocí protokolu LDAP došlo k chybě.
8009. Počet vyrovnávacích pamětí sítě
8010. Databázová operace se nezdařila, protože nelze provést žádné další šíření.
8011. Operace oddílu adresáře aplikace se nezdařila. Řadič domény s funkcí řídicího serveru názvů není k dispozici, nelze zpracovat požadavek, nebo v serveru není nainstalován systém Windows Server 2003.
8012. Nelze načíst hodnotu First Help v klíči NfsSvr\Performance. Kódy stavu jsou vráceny v datech.
8013. Klíč není platný pro použití v zadaném stavu.
8014. Změna jazyka uživatelského rozhraní počítače z %1 na %2 selhala s chybou %3.
8015. Nelze načíst součást knihovny DLL správy jiného výrobce služby RAS. Došlo k následující chybě: %1
8016. Pro tento požadavek dosud nebyla volána metoda ISessionIDManager.InitializeRequest. V každém požadavku před voláním ostatních metod volejte metodu ISessionIDManager.InitializeRequest.
8017. Služba WS-Management nenalezla požadovaný certifikát.
8018. Zadaná délka informačního záznamu se liší od délky požadované pro zadanou informační třídu.
8019. Objekt nebyl inicializován.
8020. Nelze vytvořit soubor, který již existuje.
8021. Graf objektu obsahuje více odkazů na instanci typu Název typu a serializátor nemůže najít obecně viditelné umístění pro zápis této instance. Měli byste prověřit použití oborů názvů.
8022. Pokus o přidání položky do mezipaměti ověřování %2. Stav: %4.
8023. Nový modul plug-in nelze načíst, protože byl překročen maximální počet modulů plug-in.
8024. Metoda CompileToMethod nemůže kompilovat konstantu X, protože je to netriviální hodnota, například aktivní objekt. Vytvořte namísto toho strom výrazů, který může tuto hodnotu sestavit.
8025. %1: Nastavení služby Ukládání jediné instance a indexování nelze změnit.
8026. Parametr Exception úkolu lze přímo nastavit pouze tehdy, pokud byl úkol vytvořen bez funkce.
8027. Velikost souboru protokolu musí být větší než nula.
8028. Aktualizace klíče systému souborů EFS ze souborů v šifrované složce %1
8029. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů protokolů trasování.
8030. Pokud X je třída EntityType, Název typu nesmí mít hodnotu null a element ResourceType musí být stejný jako X.
8031. Podporuje identifikátory objektů.
8032. Systém Windows nemůže nalézt místní profil. Budete přihlášeni pomocí dočasného profilu. Změny profilu budou při vašem odhlášení ztraceny.
8033. MSB3656: Úloze nebyl předán žádný vstupní soubor. Akce bude ukončena.
8034. Službu Active Directory Domain Services nelze spustit. Nelze shromáždit informace o odebrání.
8035. Hodnota postback spojená s touto položkou.
8036. Bitová kopie nebyla nalezena.
8037. Zadaný typ Variant OLE byl neplatný.
8038. Určené servery jsou již obsaženy v adresářové službě.
8039. Nelze zrušit registraci knihovny typů pro soubor [2]. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
8040. Úspěšně přijatá faxová zpráva nebyla automaticky směrována. Naleznete ji ve složce archivu přijatých či příchozích zpráv podle odpovídajícího ID úlohy. ID úlohy: %1. Přijata zařízením: %2 Odeslána z: %3
8041. Protokol IPBOOTP nevytvořil soket pro místní rozhraní s adresou IP %1. Kód chyby je uveden v datech.
8042. Ovládací prvky obsahu musí být na stránce obsahu nebo vnořené stránce předlohy, která odkazuje na stránku předlohy, prvky nejvyšší úrovně.
8043. Soubor %2 nelze filtrovat pomocí operace NLIR. Operace NLIR se nezdařila. Kód chyby: %3.%1
8044. Tisková úloha %1 byla stornována během tisku na %2.
8045. Aktivační služba procesů systému Windows (WAS) nevytvořila fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
8046. Název tiskárny je neplatný.
8047. MSBUILD: Chyba MSB1027: Přepínač /noautoresponse nelze zadat v souboru automatických odpovědí MSBuild.rsp ani v žádném jiném souboru odpovědí, na který se v souboru automatických odpovědí odkazuje.
8048. Ke koncovému síťovému přenosovému bodu dosud není přidružena adresa.
8049. Cesta DFS <%1> se překládá na -> <%2>.
8050. Došlo k pokusu změnit atributy paměti, která dosud nebyla svěřena.
8051. Segment PCI %1 sběrnice %2, zařízení %3, funkce %4
8052. Při čtení ze souboru aplikace došlo k chybě.
8053. Typ média uvedený v profilu neodpovídá typu média definovanému pro tuto relaci.
8054. Musí být zadáno buď X, nebo Y a Z.
8055. Zobrazí nebo změní informace o klientovi nebo klíče registru.
8056. Je-li v konfiguraci nastaven parametr system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/multipleSiteBindingsEnabled na hodnotu true, musí být v koncových bodech zadána relativní adresa. Je-li v koncovém bodu zadán relativní identifikátor listen URI, může být tato adresa absolutní. Tento problém vyřešíte určením relativního identifikátoru URI pro koncový bod X.
8057. Slučování hlavního indexu v %2 nelze spustit z důvodu chyby %3.
8058. Klient rozpoznal smyčku odkazů.
8059. Databáze byla vytvořena verzí beta licenčního serveru.
8060. Instalace systému Windows
8061. Barva pozadí prokládaných řádků legendy
8062. Platnost zóny %1 vypršela dříve, než mohla získat úspěšný přenos zóny nebo aktualizaci z hlavního serveru, který slouží jako zdroj pro zónu. Zóna byla ukončena.
8063. Systém Windows se nepodařilo zavést, protože nebylo možné inicializovat integritu kódů.
8064. Zahrnutí úspěšně přidáno
8065. Určuje, zda má být prázdný řetězec pokládán za hodnotu Null. Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu True a hodnotou je prázdný řetězec, bude použita výchozí hodnota.
8066. Tato metoda není touto třídou podporována.
8067. Název serveru zprostředkovatele relací Terminálové služby %1 je neplatný.
8068. Vlastnost endLine objektu SourceLocation by měla být větší nebo rovna hodnotě startLine (= X).
8069. Služba Server není spuštěna.
8070. Zařízení nezná tento příkaz.
8071. Neplatné parametry: Při exportu nelze použít nastavení Skip Exist.
8072. Stav zabezpečení domény aplikace (AppDomain) byl změněn třídou AppDomainManager nakonfigurovanou s příznakem NoSecurityChanges.
8073. Příznaky zásad skupiny: %1.
8074. Období pro vyhodnocení, zda server iSNS vyhovuje.
8075. Agent rozšíření protokolu událostí služby SNMP byl ukončen.
8076. Parametr CONTENT_LENGTH je záporný.
8077. Povolí nebo zakáže osu.
8078. Pravděpodobně je nainstalována verze Beta version knihovny MTxOCI8.DLL. Další informace naleznete v článku KB Q322343 báze znalostí Knowledge Base.
8079. Rozložení disku obsahuje více oddílů, než je podporované maximum.
8080. Tento svazek nelze zašifrovat.
8081. Při duplikování soketu došlo k chybě. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
8082. Služba Secure Licensing Service oznámila vnitřní chybu.
8083. Informace pro tuto třídu obsahu nebyly nalezeny. Použijte výchozí třídu obsahu. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
8084. Udělit sestavením &přístup k následujícím tiskárnám:
8085. Vytvoření procesu
8086. Služba Řízení front zpráv nemůže přeložit název na adresu zadanou uživatelem. Adresa pravděpodobně není správná nebo došlo k chybě při hledání adresy na serveru DNS.
8087. UTCSR - Vyhledání bylo vyvoláno před shodou.
8088. Zadaný algoritmus šifrování není podporován.
8089. Neplatná zóna - X
8090. Cesta k tabulce MTU Plateau Table
8091. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů nenalezl řadič domény, který by bylo možné použít jako zdroj času. Klient NTP se bude nadále pokoušet najít řadič domény služby Active Directory vždy po %1 min. Dokud nebude řadič domény nalezen, nebude tato zpráva znovu protokolována.
8092. X: Y Ukončování datového proudu efektivní mezipaměti, typ: Název typu, klíč položky mezipaměti: Z.
8093. Probíhá šíření oboru názvů obor názvů="X".
8094. Typ atributu %1 je neplatný.
8095. Nelze zkontrolovat odvolání certifikátu SSL. Server, který slouží ke kontrole odvolání, je pravděpodobně nedostupný.
8096. Převod vyžaduje restartování počítače.
8097. Během restartování nebyl do souboru klíče načten žádný hlavní klíč svazku.
8098. Nelze vytvořit žádné spojení s vyhledávacím serverem.
8099. Počet disků pro svazek přesahuje maximální hodnotu.
8100. Soubor machine.config File Name nebyl nalezen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions