English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

23401. Důležité soubory hlavní tabulky souborů (MFT) jsou poškozené.
23402. Zadaný počáteční čas se nachází v minulosti.
23403. Atribut typu 0x%1 a příznak instance 0x%2 by měly být indexované.
23404. Byl vydán akcelerátor přihlášení. V závislosti na zásadách auditu mohou být do události 10520 se stejným ID transakce zapsány další podrobnosti o tomto tokenu.
23405. Funkce dosud není implementována
23406. Zadaný název hostitele X není podporovaným typem System.UriHostNameType. Podporované hodnoty UriHostNameType jsou Dns, IPv4 a IPv6, ale zadaná hodnota je typu UriHostNameType Název typu.
23407. Nelze nastavit pole/vlastnost Název vlastnosti u typu entity Název typu. Podrobnosti naleznete u vlastnosti InnerException.
23408. FIND: Nesprávný formát parametru
23409. Vytváření informací o novém místním účtu...
23410. Neplatný typ
23411. Stažení manifestu z: %1 do: %2 selhalo; kód chyby %3.
23412. Služba UPS vypnula server.
23413. Individuální nastavení není povoleno nebo nejsou povoleny jeho změny. Vlastnost Enabled musí být nastavena na hodnotu True a musí být vybrán zprostředkovatel individuálního nastavení. Aktuálnímu uživateli musí být uděleno právo pro změnu stavu individuálního nastavení.
23414. Blok dat statistik zprostředkovatele byl úspěšně uvolněn.
23415. Získá nebo nastaví referenci grafu.
23416. Jako parametr /Server: musí být zadán kořenový server DFS. Nemůže se jednat o název domény.
23417. Index aktuální stránky zobrazené ovládacím prvkem
23418. Směr cesty pro vykreslení
23419. Kořen nebo odkaz se zadaným názvem již existuje
23420. Není možno vytvořit dočasný soubor pro načtení.
23421. Objekt DSA nelze odstranit.
23422. Systém nemůže nalézt text zprávy číslo 0x%1 v souboru zpráv pro %2.
23423. Chyba služby Stínová kopie svazků: Autor stínové kopie %3 nebyl úspěšný se stavem %1 (převeden na %2).
23424. Opětovné sestavení disku %1 (%2) na serveru s obsahem %3 bylo přerušeno.
23425. Nelze převzít adresu proměnné spravovaného typu (X), získat její velikost nebo deklarovat ukazatel na ni.
23426. Určuje, zda jsou při extrakci hodnoty z pole pokládány prázdné řetězce za hodnotu Null.
23427. Zadaný zdrojový režim monitoru je neplatný.
23428. %1 byl úspěšně spuštěn.
23429. Otevření tiskárny CSR se nezdařilo.
23430. Probíhá ukončování služby MS DTC.
23431. V tomto fondu médií nebo knihovně není aktuálně k dispozici žádné médium.
23432. Zadanou položku profilu nelze přidat.
23433. Čtení hesla se nezdařilo.
23434. Každý doplněk by měl být umístěn ve své vlastní podsložce, ne v kořenové složce AddIn. Následující spustitelný soubor nebyl očekáván: X.
23435. Ukazatel startIndex a délka neodkazují na platný řetězec.
23436. Objekt, který se pokoušíte vytvořit, již existuje. Opakujte akci a použijte jiný název.
23437. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují číselné dotazy.
23438. V elementu omezení identity chybí požadovaný atribut %1.
23439. Název aplikace (název zdroje) použitý při zápisu do protokolu událostí.
23440. Metoda „IDataServiceStreamProvider.ResolveType“ musí vrátit platný název typu prostředku.
23441. Spouštění synchronizace: %1
23442. Popisovač klíče nelze interpretovat.
23443. Knihovní aplikace a proxy aplikací jsou nekompatibilní.
23444. Oprava softwaru zabránila spuštění systému.
23445. Vyloučení odepření přístupu správce
23446. V součásti DRM (Správa digitálních práv) došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů pro tuto aplikaci.
23447. Typ intervalu segmentu osy
23448. Vytvořit příchozí vztah důvěryhodnosti doménové struktury
23449. Službě Fax se nepodařilo přečíst konfiguraci skupiny odchozího směrování serveru, protože je poškozen parametr v registru. Skupina byla odstraněna, vytvořte ji znovu. Název skupiny: %1
23450. Není nastaven žádný index barvy.
23451. X: Třída LayoutTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro heslo.
23452. Tento kód úspěšnosti je rezervován pro vnitřní potřebu v rámci technologie ActiveMovie.
23453. Adresář nemůže ověřit navržený název názvového kontextu (nebo oddílu), protože neobsahuje repliku ani nemůže kontaktovat repliku názvového kontextu, který je navrženému názvovému kontextu nadřazen. Přesvědčte se, zda je nadřazený názvový kontext správně registrován v rámci služeb DNS a zda je nejméně jedna replika názvového kontextu přístupná pro hlavní názvový server domény.
23454. Od uživatele %1 byl přijat příkaz k zastavení Internetové informační služby. V protokolu je zaznamenán kód stavu.
23455. Implementaci musí zajišťovat odvozené třídy.
23456. Zrychlené formátování na kapacitu %1 kB
23457. Sledování standardního portu tiskárny TCP/IP (TCPMon.dll) se nepodařilo vyčistit sokety, které byly při sledování použity. Funkce WSACleanup v knihovně WS2_32.DLL vrátila chybu. K tomu může dojít v případě vážného selhání síťového podsystému, síťového rozhraní nebo samotné místní sítě.
23458. Nebyl zadán přihlašovací server. Počítač bude přihlášen jako STANDALONE.
23459. Zeslabení výšek
23460. Byl proveden pokus přesunout ukazatel souboru před začátek souboru.
23461. Přechod stavu ještě není dokončen.
23462. V systému se nezdařila inicializace místního zprostředkovatele tisku: Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
23463. Wolofština (Senegal)
23464. Zobrazí seznam záloh konfigurace v počítači. Záloha konfigurace obsahuje konfiguraci na úrovni serveru a informace o schématu. Zálohy jsou specifické pro jednotlivé počítače.
23465. ***Služba WINS nemohla otevřít soubor protokolu. Zkontrolujte cestu protokolu zadanou v registru pod položkou WINS\Parameters\LogFilePath a restartujte službu WINS, pokud to je nutné. Služba WINS bude používat výchozí cestu %%SystemRoot%%\system32\WINS.
23466. Protokol mezipaměti vrátil odpověď uloženou v mezipaměti, položka mezipaměti je však neplatná, protože obsahuje prázdný datový proud. (Cache Key = X).
23467. Adaptér hostitele neobsahuje žádné použitelné konstruktory. Typ: Název typu
23468. Zpracovávání položky %1 v rámci oboru
23469. Byla zadána binární data neznámého nebo neplatného typu.
23470. Výčet nebyl spuštěn. Vyvolejte metodu MoveNext.
23471. Systém Windows nemůže použít nastavení bezobslužné instalace během předání %1.
23472. Předběžné zpracování obrázku nelze použít s kódováním v reálném čase.
23473. Aplikace odeslala nesprávné volání součásti DRM (Správa digitálních práv). Obraťte se na technickou podporu produktů pro tuto aplikaci.
23474. Stav serveru domény
23475. V tomto počítači není nainstalována technologie ASP.NET (X).
23476. Počet pixelů, o které má být každý uzel odsazen
23477. Systém zjistil možný pokus o ohrožení zabezpečení. Přesvědčte se, zda můžete kontaktovat server, který vás ověřil.
23478. Zásada autorizace připojení %1 byla odstraněna.
23479. Odesilani pozadavku se nezdarilo
23480. Zadaná pověření se na serveru nezdařilo ověřit.
23481. Implementace IPersistenceContextInitializer vygenerovala výjimku. Trvalou instanci služby (například WorkflowServiceInstance) nelze načíst nebo vytvořit. Vlastnost InnerException obsahuje původní výjimku.
23482. Odepřen přístup k cestě X.
23483. Pracovní proces s ID procesu %1 zpracovávající fond aplikací %2 byl v důsledku neaktivity ukončen. Systém je velmi zatížen a snížil časový limit nečinnosti pracovních procesů na %4 min. z původních %3 min. V případě potřeby bude spuštěn nový pracovní proces.
23484. K provedení tohoto příkazu není dost prostředků.
23485. Zařízení je zaneprázdněno.
23486. Ve službě Active Directory Domain Services nebylo možné nainstalovat oznámení o replikaci pro oddíl adresáře %1 ve vzdáleném řadiči domény služby Active Directory %2.
23487. Služba LPD (Line Printer Daemon) odmítla tiskovou úlohu z %2 pro tiskárnu %1, protože zadaná tiskárna v tomto počítači neexistuje. Opakujte tisk z klienta s použitím správného názvu tiskárny.
23488. Součást COM+ vyžaduje synchronizaci, ale není pro ni konfigurována.
23489. Ukládání jediné instance není na tomto svazku k dispozici.
23490. Nelze zkontrolovat stav brány firewall.
23491. Označuje, zda se má ovládací prvek vykreslovat zprava doleva pro jazyky psané zprava doleva (RTL).
23492. Operace na vstupu/výstupu se nezdařila, protože síťové médium je odpojené nebo je bezdrátový přístupový bod mimo rozsah.
23493. Koordinátor MS DTC nelze spustit, protože se nepodařilo inicializovat soubor protokolu pro první použití po instalaci clusteru. Zkuste restartovat koordinátor MS DTC. Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. Specifikace chyby: %1
23494. Rušení registrace informací MIME ] Typ obsahu MIME: [1], Rozšíření: [2]
23495. Nástroji Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) se nezdařilo obnovení standardního portu TCP/IP %2, protože adresa hostitele %1 %2 je příliš dlouhá, aby ji bylo možné obnovit v operačních systémech starších než Windows Vista.
23496. Formát bloku dat odpovědi není platný.
23497. V indexu X byl nalezen neplatný bod kódu Unicode.
23498. Operaci nelze dokončit, protože funkce BeginBuild ještě nebyla zavolána.
23499. Služba zápisu síťového zařízení nemůže dešifrovat zprávu klienta PKCS7 (%1). %2
23500. Nelze načíst objekt XamlDeferringLoader z objektu XamlValueConverter X, protože jeho vlastnost ConverterInstance má hodnotu Null.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions