English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

27201. Položka seznamu atributů s kódem typu %1 v souboru %2 je poškozená.
27202. Byl zadán neplatný popisovač.
27203. Vlastnost ResourceTypeKind instance elementu ResourceType přidružené k třídě ResourceSet musí být rovna EntityType.
27204. Pověření klienta jsou platná, ale deklarace nelze vytvořit, protože uživatel pochází z domény systému Windows NT 4.0.
27205. Formátování média se nezdařilo.
27206. Zavěšených relací
27207. Při odstraňování konfiguračního souboru došlo k chybě protokolu LDAP: %1
27208. Chyba nástroje čtení
27209. Při otevírání souboru protokolu instalace došlo k chybě. Ověřte, zda zadané umístění souboru protokolu existuje, a zda do něho můžete zapisovat.
27210. Pole X musí obsahovat platné celé číslo.
27211. Název ovladače ODBC, který má být použit při připojování k objektu Data Source.
27212. Obecná chyba
27213. Při vytváření vazby dynamické operace došlo k neočekávané výjimce.
27214. Elektronická adresa je dvojznačná.
27215. Pokus o použití protokolu IPv4 pro síťový adaptér %1 se nezdařil. Nepodařilo se zakázat automatickou konfiguraci protokolu IPv4 a službu DHCP. Pokud je povolen, bude použit protokol IPv6. V opačném případě se tento uzel pravděpodobně nebude moci stát účastníkem clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.
27216. Chyba při vyhledávání zadaného serveru či instance
27217. Cíl zadal neplatná data k přesměrování přihlášení. Výpis dat obsahuje data vrácená cílem.
27218. Protokol IPRIPv2 ignoruje trasu k %1 s dalším směrováním %2, které inzeroval sousední směrovač s adresou IP %3. Síťová třída trasy je neplatná.
27219. Odeslána funkce Send: %1 %2 %3 %4 %5 %6
27220. Prostředek hlásí, že nemůže přejít do stavu online na žádném uzlu.
27221. Programy pravděpodobně nebudou schopny přistupovat k většině chráněných prostředků, jako jsou registr nebo nastavení zásad zabezpečení, nebo přistupovat k místnímu systému souborů bez interakce s uživatelem. Programy budou schopny připojit se zpět k původnímu serveru, překládat názvy domén a používat všechny prostředky grafického uživatelského rozhraní.
27222. Stav protokolu HTTP 406: Nebyly nalezeny žádné odpovědi přijatelné pro klienta.
27223. Ukončení všech čekajících požadavků služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP během %1 sekund se nezdařilo. Systémová služba WinHTTP je zřejmě plně vytížena a nemůže dostatečně rychle reagovat na požadavky zrušení.
27224. Požadovaný prostředek již není dostupný.
27225. Odezva zařízení přišla neočekávaně.
27226. Cílový server: %1
27227. V průběhu zpracování metody ExecuteSelect byl ve vlastnosti SortExpression nalezen prázdný název vlastnosti. Vlastnost SortExpression musí obsahovat seznam názvů vlastností oddělený čárkami, na jehož základě jsou tříděny výsledky zdroje dat.
27228. Index %2 v souboru %1 je poškozený.
27229. Nástroj příkazového řádku Adprep úspěšně přidal člena %1 do objektu %2.
27230. Přístup pro čtení v úložišti serveru Exchange není dočasně k dispozici. Pokud zobrazování této zprávy potrvá, restartujte úložiště serveru Exchange.
27231. Klient se neprokázal tokenem akcelerátoru přihlášení.
27232. Žádný atribut se nesmí ve stejné počáteční značce nebo značce prázdného elementu objevit více než jednou.
27233. Poslední pokus z %1!S! se nezdařil. Výsledek:
27234. Uložení metadat před zálohováním se nezdařilo. Byla zálohována předchozí verze dat.
27235. Místní skupina nemůže mít jako člena místní skupinu jiné domény.
27236. Metodu X nelze volat v průběhu zapisování atributu.
27237. Operace se nezdařila, protože se nepodařilo provést ověření.
27238. Internal error: out of memory.
27239. Řetězec obsahuje znak mimo 7bitovou množinu ASCII.
27240. Spuštění služby se nezdařilo, neboť se službou nebyl spuštěn žádný síťový adaptér.
27241. Hodnota vlastnosti musí být konečná a větší nebo rovna nule.
27242. Styl okolí obsažených částí.
27243. Obslužná rutina kontextu řetězu není platná.
27244. Datum je mimo podporovaný rozsah pro islámský kalendář. Datum má být vyšší než 18. července 622 n.l. (dle gregoriánského kalendáře).
27245. Pomlčky jsou pro analýzu GUID chybně umístěny.
27246. Vypršel časový limit připojení
27247. Nelze zapsat spouštěcí sektor.
27248. Povolit otevření 32bitového klíče 64bitovou (nebo 32bitovou) aplikací
27249. Most mezi sběrnicemi PCI Express a PCI-X
27250. Neočekávaná chyba. Může jít o chybu v konfiguraci serveru nebo klienta.
27251. Cyklická vyrovnávací paměť vstupních dat myši přesáhla limit (velikost vyrovnávací paměti lze nakonfigurovat ve vlastnostech myši PS/2 ve správci zařízení).
27252. Soubory sběrače z předchozí kontroly nelze obnovit a tuto akci nelze dokončit. Ve sběrači bude opakován pokus o obnovení souborů. Pokud problém přetrvá, restartujte službu, uvolněte systémové prostředky nebo ověřte, zda hardware pracuje správně. %1
27253. Odkazované přidělení bylo trvale uzavřeno.
27254. Zadaná adresa adaptéru je neplatná.
27255. Odebrat vnější tabulku a obnovit vlastnosti stylu ovládacího prvku X s ID Y
27256. Cesta X mapuje do adresáře mimo tuto aplikaci, což není podporováno.
27257. Správce distribuovaných transakcí neumožňuje u transakce provést žádné další trvalé zařazení.
27258. Nelze vytvořit komunikační kanál pro správce transakcí jádra. Pokus se nezdařil s chybou: 0x%1!%08x!
27259. Třídění nelze odložit.
27260. Chyba při analýze schématu vlastnosti '%1': Neplatný kanonický název '%2'.
27261. Metoda SaveAs je konfigurována tak, aby vyžadovala cestu s kořenovým adresářem. Cesta X kořenový adresář neobsahuje.
27262. Úroveň TokenImpersonationLevel.Anonymous není pro ověřování podporována.
27263. Vstupní sestavení Název sestavení nebo některá z jeho závislých součástí nebyly nalezeny.
27264. DUID klienta DHCPv6. . . . . . . . : %1
27265. Tento rozsáhlý dokument bude znovu zpracován pomocí vyhrazeného procesu typu démon filtru MSFTEFD.
27266. Sada shromažďování dat %2 (pomůcka %1) zahájila kompilaci.
27267. Serverová služba nemohla uvolnit z paměti ovladač serveru.
27268. Při volání metody Y zprostředkovatele byla vrácena záporná hodnota X. Metoda by měla vracet nezáporné celé číslo.
27269. Program CHKDSK obnovuje soubor protokolu.
27270. Importy funkcí
27271. Odebrání záznamu hostitele (A) služby DNS %2 přidruženého k prostředku síťového názvu clusteru %1 se nezdařilo (chyba: %3). V případě potřeby lze tento záznam odstranit ručně. Při této činnosti požádejte o pomoc správce služby DNS.
27272. Zadaný named pipe je ve stavu připojeno.
27273. Vystavitel:
27274. Zadaná úroveň SAFER je neplatná.
27275. Získá nebo nastaví popisek pro výseč v kolekci.
27276. Chyba služby Stínová kopie svazku: Moduly pro zápis do stínové kopie systému jsou již inicializovány.
27277. Na začlenění do transakce je již příliš pozdě. Pro transakci již bylo zahájeno potvrzování nebo rušení.
27278. Služba WINS přijala repliku s nesprávným stavem. Stav může být například RELEASED, nebo replika může být skupina Internet, která nemá žádné členy, ale její stav není TOMBSTONE.
27279. Síť počítače nebyla z příslušných adres rozpoznána.
27280. Soubor protokolu byl poškozen.
27281. X -> Název souboru: Y, stav: Z.
27282. Vstupním argumentům nelze přiřadit hodnoty.
27283. Velikost clusteru je vybraný systém souborů příliš malá.
27284. V síti existuje duplicitní odkaz zprávy.
27285. Nelze nastavit zabezpečené připojení pro nastavení či změnu hesla.
27286. Struktura nesmí být třídou hodnot.
27287. Přesměrování - přesunuto
27288. Byl překročen limit počtu názvů pro kartu síťového adaptéru místního počítače.
27289. a stiskněte klávesu Enter, jakmile budete připraveni...
27290. fromInclusive musí být menší než nebo rovno toExclusive
27291. Název hledaného modulu
27292. Datová služba WMI není k dispozici.
27293. Požadovaná operace je již pro transakci zpracovávána.
27294. Nelze změnit příznak nepoužívání serveru proxy, pokud server proxy nepoužívá vlastní nastavení.
27295. Služba protokolování událostí zaznamenala chybu související s konfigurací (res=%1) pro kanál %2. K chybě došlo při zpracování vlastnosti konfigurace %3.
27296. Člen typu Název typu musí mít přesně jeden přistupující objekt typu Název typu.
27297. Byl očekáván komplexní typ pro člena Člen deklarovaného v typu Název typu.
27298. Statistické analýzy – Test T při dvojici vzorků pro střední (průměrnou) hodnotu: Rozsahy proměnných musí mít stejný počet datových bodů.
27299. Chyba protokolu LDAP 0x%1!x! (%1!d!) – %2.
27300. Služba bude vypnuta.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions