English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

401. V paketu odeslaném serverem RADIUS byl přijat neplatný podpis.
402. Probíhá zastavování služby replikace souboru.
403. Idle Timeout Error %2
404. Operace uloženého bodu se nezdařila, protože u transakce jsou otevřeny soubory. Tento stav není povolen.
405. Vyhledávání konfiguračního souboru protokolu WPAD pomocí služby DHCP se nezdařilo: Interface=%2, ConfigurationURL=%4, Error=%5.
406. Tento objekt byl již inicializován a nyní jej nelze znovu inicializovat.
407. Měnit stav semaforu
408. Value out of range
409. Hodnota typu DateTime představovaná řetězcem je mimo rozsah.
410. %1!11d! – %2
411. Toto sestavení je již plně důvěryhodné.
412. Na %1 byla zjištěna chyba parity.
413. Nalezeny neplatné odkazy na informační řídicí blok (ICB) kořenového adresáře v bloku %1.
414. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno popisovačů: %2 z %3.)
415. Chyba při otevření klíče registru k registraci operace obnovení stavu systému za účelem nahlášení stavu při spuštění.
416. Zvláštní přihlášení
417. Automatické ukládání dokumentů do mezipaměti
418. Vlastnost X není implementována.
419. Určenou vlastnost configSource nelze analyzovat.
420. Zadaný rozsah adres IP je neplatný. Počáteční i koncová adresa IP musí být platné a počáteční adresa IP musí být menší nebo rovna koncové adrese IP.
421. Nelze nastavit vlastnost Název vlastnosti u typu Název typu, protože kolekce je již nastavena na EntityCollection.
422. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) úspěšně převedla data zbývající v oddílu adresáře %1 do jiné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).
423. Subsystém služby COM+ zabraňuje vytváření duplicitních záznamů v protokolu událostí po dobu %1 sekund. Tuto dobu lze změnit pomocí hodnoty REG_DWORD s názvem %2 v následujícím klíči registru: HKLM\%3.
424. Vyrovnávací paměť dat se neshoduje s velikostí sloupce.
425. Modul služeb byl připojen.
426. Přetečení tabulky souborů
427. Soubor zón %1s pro zónu %2s.
428. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko Další. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na tlačítko Předchozí.
429. Operace s více kroky byla dokončena s jednou nebo více chybami. Zkontrolujte všechny hodnoty stavu.
430. Sledování čtecího zařízení se nepodařilo vytvořit časovač pro vypnutí napájení: %1
431. Následující sestavení obsahuje závislosti na verzi rozhraní .NET Framework, která je vyšší než cílová, a za běhu se nemusí načíst správně. To může způsobit chybu: X. Závislosti: Y. Měli byste zajistit, aby závislé sestavení bylo správné pro cílovou architekturu, nebo aby cílová architektura, kterou adresujete, byla stejná jako architektura závislého sestavení.
432. Hodnotu nelze uložit do uzlu oboru názvů s jiným typem hodnoty.
433. Orientace zarovnání oblastí grafu
434. Režim prevence před útoky s cílem způsobit odmítnutí služby (DoS) protokolu IKE byl spuštěn.
435. Vlastnost Start se nachází mimo hodnoty ElementStart a ElementEnd.
436. Výčet již není platný, protože kolekce, které se týká, se změnila.
437. Nelze analyzovat hlavičky HTTP v metadatech položek, poškozený řetězec: X.
438. Aritmetický typ Název typu nemůže představovat záporné nekonečno.
439. Při vyhrazení vyrovnávací paměti pro uložení popisovačů pracovního podprocesu LPC došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
440. Metoda X byla volána s parametrem Y rovným hodnotě Null.
441. Adresářová služba zjistila vnitřní chybu.
442. Nejsou načteni žádní poskytovatelé softwaru.
443. Odstraní virtuální adresář Default Web Site/subdir.
444. Typ příkazu pro výběr
445. Pole předané funkci nemůže pojmout všechna data, která do něj funkce má zkopírovat.
446. Řadicí výraz přidružený k poli
447. Funkce není implementována.
448. Heuristické poškození pro XID=(TRID,XATM,XARM)%\ MS DTC ID transakce "%1" %\ XA Správce transakcí =%2 %\ XA Správce prostředků XA =%3 %\ Název zdroje dat =%4.
449. Alias %1 = %2
450. Úložiště certifikátů
451. Zařízení není připraveno k použití.
452. Uplatnit všechna oprávnění, která byla přidělena
453. Služba TBS byla spuštěna, ale ještě neběží.
454. Index a čítač musí odkazovat na umístění v rámci řetězce.
455. Proces InitializeProvider nepřidělil paměť pro: %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
456. Při zápisu do souboru [2] došlo k chybě. Přesvědčte se, zda máte přístup do adresáře.
457. Byl určen chybný parametr.
458. Soubor %1 nelze v hierarchii objektu FileSystemImage nalézt.
459. Události byly ztraceny, protože k dispozici nebyly žádné volné mezipaměti. Vyprázdnění na disk nebylo dostatečné pro příchozí události.
460. Zpracování metody RetrievalMethod s identifikátorem URI %1 neproběhlo správně.
461. Text zobrazený v prázdném datovém řádku, není-li definována žádná šablona EmptyDataTemplate
462. Enter selection
463. Certifikační služba byla pozastavena, aby bylo možné provést obnovení databáze.
464. Neexistuje žádný podproces algoritmu SHA-1.
465. Probíhá zahájení převodu do kanonického tvaru pomocí X (Y).
466. Hodnota IntervalOffset nesmí být záporná.
467. Proces inovace zabezpečení není možné zahájit, dokud nebyl dokončen aktuální proces.
468. Sloupec %1 nebyl nadefinován. SQLSTATE=42S22
469. Sestavení filtru je cyklické.
470. Aplikace %2, která patří k webu %1, má nastavený nesprávný parametr AppRoot. Správně by měla být použitá hodnota %4 místo chybné hodnoty %3. Aplikace bude proto ignorována.
471. Kolekci Control nelze změnit.
472. Stav je %1!ws!.
473. Čtení trvalého klíče ze souboru
474. Požadavek na spuštění serveru byl pozastaven.
475. Typ kurzoru X není platný.
476. Systém nenalezl určený svazek.
477. V podsystému WX86 došlo k upozornění.
478. Při načítání místního seznamu adres došlo k neočekávané výjimce: X.
479. Odebrání se nezdařilo. Je třeba restartovat počítač. %1
480. Určený objekt adresáře nebyl změněn.
481. Systém Windows nemůže vytvořit stínovou kopii, protože došlo k vnitřní chybě v dalších systémových součástech. Další informace naleznete v protokolu událostí.
482. Centrální zásady autorizace připojení byly zakázány.
483. Spuštění adaptéru bylo dočasně odloženo.
484. Písmeno jednotky přiřazené systémovému disku v jednom z uzlů je v konfliktu s písmenem jednotky přiřazeným disku v jiném uzlu.
485. Žádost o pozastavení napájení byla odmítnuta: %2.
486. Odpověď vypočítaná službou WS-Management překračuje interní limit pro velikost obálky.
487. Inicializace události se nezdařila, nedojde k žádným událostem MCM.
488. Není k dispozici žádná paleta.
489. Služba Systémový čas zjistila časový rozdíl větší než %1 milisekund po dobu %2 sekund. Časový rozdíl mohl být způsoben synchronizací s nepřesnými zdroji času nebo stavem sítě, který není optimální. Služba Systémový čas není nadále synchronizována a nemůže poskytovat čas jiným klientům ani aktualizovat systémové hodiny. Jestliže bude od zprostředkovatele služby Systémový čas přijato platné časové razítko, bude se tato služba sama korigovat.
490. Stavová zpráva: Otevřete soubor znovu.
491. Tato akce je platná pouze u produktů, které jsou momentálně nainstalovány.
492. Možnost uvolnění zapůjčení adresy DHCP po vypnutí
493. Pozastavení uzlu %1...
494. Možnosti lokality: %1!S!
495. Sadu kolekcí dat %1 nelze zahájit jako %3, kód chyby: %4.
496. Element Z:A obsahuje data z typu, který je mapován na název X:Y. Deserializátor nemá žádné informace o typu, který je mapován na tento název. Zvažte změnu implementace metody ResolveName vašeho objektu DataContractResolver tak, aby nevracela hodnotu NULL pro název Y a obor názvů X.
497. Atribut X musí být nastaven na platný název Type.
498. Funkci PrepareForSerialization lze volat pouze v případě, že je vlastnost IsPersistable nastavena na hodnotu true.
499. Odeslat informace o novém uživateli
500. Probíhá kontrola formátu podpisu pomocí validátoru formátu [X] Y.Z.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions