English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

15501. Měřítko je neplatné.
15502. Server brány TS %1 byl odstraněn se seznamu serverů v serverové farmě brány TS.
15503. Zadaná identifikace relace není platná relace.
15504. Aktualizace schématu se nezdařila: Nižší rozsah je menší než vyšší rozsah.
15505. Určená kolekce StrokeCollection je určena pouze pro čtení.
15506. Zápis certifikátu pro obnovení či zápis pro %1 pro certifikát %2 byl přeskočen, aby nedošlo k současnému obnovení či zápisu z jiného počítače.
15507. Nelze přistoupit k určené cestě zařízení.
15508. Prostředek kořene systému souborů DFS %1 není závislý na žádném prostředku fyzického disku.
15509. Proces serveru nemohl být spuštěn jako zkonfigurovaná identita. Cesta je zřejmě nesprávná nebo není k dispozici.
15510. Soubor %1 není platná jazyková sada. Poslední chyba: %2
15511. Prostředek clusteru nemohl být odstraněn, protože je to prostředek jádra.
15512. Chybná hodnota Hash.
15513. Tato operace je podporována pouze u jednoduchých nebo rozložených svazků.
15514. Správa pracovních procesů
15515. Účet přihlášení MNS - vypnuto
15516. Kontextová nabídka
15517. Výchozí popis pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
15518. Adresa URL obrázku, který má být zobrazen jako tlačítko Storno
15519. Při dekódování výplně PKCS1 došlo k chybě.
15520. Systém nemůže přesunout soubor na jinou diskovou jednotku.
15521. Změna jazyka uživatelského rozhraní na %1 se nezdařila. Stavový kód: %2.
15522. Jednotka DFS neobdržela odkaz pro %2 od %3. Vrácená chyba je v datech záznamu.
15523. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo zaregistrovat se pro příjem oznámení u zprostředkovatele služby NSI pro protokol IPv4. Služba Vyrovnávání zatížení sítě bude nadále fungovat, avšak je možné, že nebude správně zpracovávat automaticky konfigurované adresy IPv4. Ověřte, zda je v tomto počítači nainstalován protokol IPv4 a zda je funkční.
15524. Chybný koncový port %1!d!
15525. MSB3714: Byl zadán parametr X, ale ne všechny předtím číslované parametry.
15526. Nástroj BitLocker Drive Encryption nemůže použít režim přímého přístupu pro tento svazek.
15527. Služba směrování - konec shody MessageFilterTable
15528. Vazby na vnitřní adresy IP nelze měnit.
15529. Nerozpoznaný bitový vzorek stavu řádků
15530. Doplňky procesoru příkazů jsou povoleny.
15531. Klíč služby Performance Data Log Service nelze otevřít. To může být důsledkem nedostatečného oprávnění nebo toho, že služba není nainstalována.
15532. Nebyly nalezeny pravé uvozovky. Za položkou %1 jsou očekávány uvozovky ('"').
15533. Došlo k chybě protokolu RPC.
15534. Oznámení oboru %2 nejsou aktivní. Byla překročena prahová hodnota protokolování událostí u tohoto oboru. Po dobu jedné hodiny nebudou odesílány žádné další události. %1
15535. Systém běží v novém spuštění (toto je %1 spuštění, které se funkce lpremove pokouší spustit).
15536. Je aktivována při změně hesla.
15537. Povinný prvek %1 nebyl nalezen.
15538. Kurýrní služba service již byla spuštěna.
15539. Vyslaný signál je nesprávný.
15540. Uživatel %1 se připojil a byl úspěšně ověřen na portu %2. Data odeslaná a přijatá přes toto propojení jsou silně šifrovaná.
15541. V definici DTD není povoleno zadávat elementy XML.
15542. Vyberte jednotku
15543. Akce DsAddressToSiteNames se nezdařila při použití řadiče domény %1!ws! s chybou %2!d!.
15544. Úlohu nebude možné spustit za hranicí konce aktivační procedury.
15545. Zadanou relaci nelze nalézt.
15546. Třída ProviderConnectionPoint X je součástí cyklického vztahu.
15547. Určený název vlastnosti není platný.
15548. Protokol DHCPv6 Relay nevytvořil událost. Uvedený údaj je kód chyby.
15549. Typ události: Informace
15550. Neplatná aktivita agenta.
15551. Nelze nastavit zabezpečení souboru pro soubor [3]. Chyba [2]. Přesvědčte se, zda máte dostatečná oprávnění k úpravám oprávnění zabezpečení.
15552. Služba WMI nebyla schopna otevřít zařízení služby WMI. Stavový kód je v dalších datech.
15553. Výška grafu
15554. X: Vlastnost ChangePasswordTemplate neobsahuje pro uživatelské jméno rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y. To je vyžadováno, platí-li DisplayUserName=true.
15555. Při kopírování paměti byl zjištěn možný spor o V/V prioritu (race condition). Balíček V/V není ve výchozím stavu zabezpečen pro používání podprocesů. Ve víceprocesových aplikacích je nutné k proudu přistupovat v režimu zabezpečení podprocesů, například pomocí obálky se zabezpečením podprocesů, kterou vrací metoda Synchronized objektu TextReader nebo TextWriter. To platí také pro třídy typu StreamWriter a StreamReader.
15556. Probíhá spouštění Agenta rozšíření protokolu událostí služby SNMP.
15557. Napájení na %1 bylo obnoveno. Práce serveru pokračuje normálně.
15558. Služba LPR (Line Printer Remote) nemohla odeslat tiskovou úlohu tiskárně LPD (Line Printer Daemon) %1 na hostiteli %2, protože služba LPD na vzdáleném hostiteli či tiskárně odmítá tiskovou úlohu. Tato situace může nastat, pokud služba LPD zpracovává jiné tiskové úlohy. Služba LPR se bude pokoušet o tisk, dokud nebude úloha úspěšně vytisknuta, nebo dokud uživatel tiskovou úlohu nezruší.
15559. Literály nativního datového typu asociované s datovým typem Název typu nejsou podporovány.
15560. Zprostředkovateli faxových služeb se nepodařilo uskutečnit volání, protože cílová adresa je neplatná. Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
15561. Operace nebyla dokončena, protože rychlé formátování svazku není možné.
15562. Pole struktur System.Void nejsou podporována.
15563. %2Neočekávaná chyba prostředí Win32: chyba %3 v %4. Chyba: %5. %1
15564. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) postrádá po instalaci nezbytné informace a nemůže pokračovat. Pokud se jedná o instanci repliky služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), znovu připojte tento server k oddílu.
15565. Vzdálené řízení konzoly bylo ukončeno, protože došlo ke změně režimu zobrazení. Změna režimu zobrazení v relaci vzdáleného řízení není podporována.
15566. Byl proveden pokus o operaci vyprázdnění a pozdržení zápisu na svazku %2, zatímco se prováděla jiná operace vyprázdnění či pozdržení.
15567. Aktivace licence systému Windows se nezdařila. Chyba %1.
15568. Dané adrese X neodpovídá žádná vazba protokolu. Vazby protokolu se konfigurují na úrovni Site v konfiguraci služby IIS nebo WAS.
15569. Hodnota položky <%1> v <%2> je <%3!u!>.
15570. Cesta nebo adresa URL aplikace pro vyhledání modulů
15571. Tento sdílený prostředek neexistuje.
15572. Umožní správcům vzdálený přístup k příkazovému řádku pomocí služby pro nouzovou správu (EMS).
15573. Hodnoty porušují schéma databáze.
15574. Správce vzdáleného přístupu nebyl spuštěn, protože nezískal přístup k prostředkům. Restartujte službu Správce vzdáleného přístupu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce. %1
15575. Styl použitý pro střídavé řádky
15576. Nelze uvést v transakci.
15577. Vnitřní chyba: Správci logických disků se nepodařilo odebrat kopii protokolu poslední skupiny disků.
15578. InstGuid = (žádný)
15579. Hodnota odebrána
15580. Chyba pocházející ze služby fdrespub
15581. Tuto operaci nelze provést během odesílání zprávy.
15582. Použití této vlastnosti způsobí potlačení výjimek skriptu uživatelského kódu.
15583. U odběru %1 došlo ke ztrátě události. Událost z cílového počítače %2 je ztracena a nelze ji doručit. Kód chyby je %3. Údaje události: %4
15584. Neznámý typ správce.
15585. Zadané hodnoty posunu a počtu překračují velikost zadané vyrovnávací paměti.
15586. Datový proud prostoru, který nelze přiřadit, je poškozený nebo ho nelze přečíst.
15587. Aktualizace možností serveru DHCP...
15588. Chyba při zápisu při zálohování souboru %1. Chyba: [%2] %3
15589. Služba Active Directory Domain Services nekontaktovala hlavní názvový server %1.
15590. V současnosti není k dispozici žádná statistika.
15591. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že identifikátor události je již zaregistrován.
15592. Nová přenášená data pravidla portu zakázána
15593. Systém volal vlastní komponentu Compensator nástroje Compensating Resource Manager, která vrátila chybu. Toto chování indikuje potíže s komponentou Compensator nástroje Compensating Resource Manager. Informujte o této chybě autora komponenty. Činnost systému bude pokračovat, protože je nastaven příznak položky registru IgnoreCompensatorErrors, avšak správná kompenzace pravděpodobně nebude provedena. %1
15594. Klíč [2] nelze odstranit. {{ Systémová chyba [3].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
15595. Soubor neobsahuje součásti ani informace o součástech.
15596. Zpracování zásad při spuštění počítače se pro počítač %3 nezdařilo po %1 s.
15597. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nevyhledala další instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) k přenosu zbývajících dat v oddílu adresáře %1.
15598. Popisovač typu X a popisovač pole deklaračního typu Název typu jsou nekompatibilní. Popisovač RuntimeFieldHandle a deklarační popisovač RuntimeTypeHandle musí využívat stejnou třídu FieldInfo.
15599. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů je konfigurován pro získávání časových údajů z jednoho nebo více zdrojů času. Žádný z těchto zdrojů však není k dispozici. Klient NTP nemá k dispozici žádný zdroj času.
15600. Vlastnost s názvem X již existuje v kolekci DynamicActivity.Properties.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions