English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2201. Poskytnutá ukázka neumožňuje zápis.
2202. Nejsou k dispozici žádné informace metadat pro typ zástupce pro X. Tato výjimka může být způsobena tím, že typ zástupce pro entitu je odpojen od třídy ObjectContext. Podrobnosti naleznete u vlastnosti InnerException.
2203. Aktuální nastavení zásad skupiny určuje, že do zálohy lze zahrnout pouze nepostradatelné svazky.
2204. Obor názvů %1 neobsahuje žádné funkce.
2205. Statistické analýzy – Hodnotu mediánu nelze vypočítat, pokud je velikost řad nulová.
2206. Web Part
2207. Aktivita TryCatch X zachytila výjimku typu Název typu.
2208. Proběhl pokus o vytvoření pozvání nebo vydání pověření o větší než maximální povolené délce. Přednost mají pověření získaná od autora skupiny.
2209. Nepodařilo se upravit vyžadované vlastnosti pro účet počítače %1.
2210. Získá nebo nastaví styl popisku poznámky.
2211. Správce dat nesmí poskytovat službu typu Název typu
2212. Je kontaktován %1!wS! za účelem zobrazení výčtu.
2213. %1 (%2) %3Začíná zálohování souboru %4 (velikost %5).
2214. V %1 bylo spuštěno slučování hlavního indexu.
2215. Ladicí program odpoví později.
2216. Zprávu nelze přesunout do fronty nedoručených zpráv %3. Zkontrolujte, zda fronta existuje a uživatelé mají oprávnění odesílat do této fronty. Zpráva byla přesunuta do fronty nedoručených zpráv transakcí systému. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %4 sekundy. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2253 na požadovaný čas v sekundách. Chyba %1: %2
2217. Chybný popisek v rozhraní ILGenerator.
2218. Server DNS nerozpoznal během inicializace žádné zóny primárního nebo sekundárního typu. Server DNS nebude autoritativní pro žádné zóny a dokud nebude zóna zavedena ručně nebo replikací služby Active Directory, bude pracovat pouze jako server pro ukládání do mezipaměti. Další informace naleznete v online nápovědě.
2219. Odebrat zprostředkovatele
2220. Pro zavřený Windows Media Player nejsou platné žádné jiné operace než otevřít nebo zavřít.
2221. Spojení se serverem bylo nenormálně ukončeno.
2222. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) úspěšně publikovala základní a rozdílové seznamy odvolaných certifikátů (CRL) na server %1.
2223. Asynchronní ISDN V.120
2224. Nový soubor fronty nebyl vytvořen.%1
2225. Musí uvádět přesně jeden web pro novou aplikaci.
2226. Měnit vztah důvěryhodnosti domény
2227. Cyklická závislost: služba %1 závisí na skupině, která se spouští později.
2228. Element xsl:key má atribut use a neprázdný obsah, nebo má prázdný obsah a nemá atribut use.
2229. Disk nelze přepnout do režimu online.
2230. TRA - Upřednostnit transportní režim %1!-10.10s!
2231. Rozhraní API řízení front zpráv vrátilo neočekávanou chybu %1
2232. Počáteční číslo protokolu je pro obnovu příliš nízké.
2233. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2. Médium je umístěno ve vypnuté jednotce. Před přesunem média do fondu prázdných je nutné tuto jednotku nejdříve zapnout. Pokud je médium v samostatné jednotce, je nutno médium (ručně) vysunout a použít jinou jednotku.
2234. Vytváření skupiny prostředků %1...
2235. Výchozí třída speciálního uživatele pro klienty s omezeným přístupem
2236. Proběhl pokus o import databáze skupiny, ale skupina je dosud připojena. Před provedením operace je třeba skupinu zavřít. K této chybě také dochází při pokusu o připojení skupiny, která již je otevřena.
2237. Správce stahování v programu Windows Media Player nemůže fungovat správně, protože nebylo nalezeno hlavní okno programu Windows Media Player. Restartujte program Windows Media Player.
2238. Chyba konfigurace. Adresa relativeAddress X v Y již byla přidána.
2239. Požadovaná relace je neplatná.
2240. Systém Windows potřebuje ovladač pro zařízení [%1]. Klepněte na položku Načíst ovladače a načtěte požadovaný ovladač zařízení.
2241. Formáty identifikátoru URI nejsou podporovány.
2242. Došlo k selhání při pokusu přihlášení replikátoru k %2 jako %1.
2243. Nedefinovaný přístupový bit č. 15 (neuplatní se)
2244. Připojí webové části.
2245. Byl zjištěn neznámý příznak ManipulationMode.
2246. Na disketě nelze vytvořit stránkovací soubor.
2247. Zadaná hodnota obsahuje neplatné znaky nepocházející ze sady ASCII.
2248. Server proxy RADIUS nemůže přijímat odpovědi z důvodu chyby sítě. Kód chyby je %2.
2249. Nepodařilo se porovnat zadanou hodnotu %1 s hodnotou %2 atributu %3 pomocí požadované operace porovnání %4. Toto porovnání vyžaduje, aby obě hodnoty byly číselné.
2250. Funkce vytvoření clusteru odolného proti selhání není v tomto uzlu nainstalována.
2251. Kopie byla vytvořena.
2252. Služba WinHTTP není inicializována, volání API není povoleno.
2253. Byla nalezena kompatibilní verze modulu runtime X.
2254. V knihovně %2 bylo zjištěno nové médium s názvem %1, u kterého alespoň jedna strana nebyla rozpoznána a alespoň jedna strana byla rozpoznána. Médium je možná poškozené.
2255. %1 je nyní primární řadič domény.
2256. Nezdařilo se nakonfigurovat protokolování %2 (adresář %4), stav: %1.
2257. Jedná se o vnitřní chybu: Tento požadavek nelze dokončit, protože démon filtru byl ukončen.
2258. Zadaná síťová cesta je neplatná. Platné síťové cesty by měly začínat znaky \\ a měly by zahrnovat název počítače a název sdílené složky.
2259. Binární objekt MOF v prostředku nazvaném %1 v souboru bitové kopie %2 není platný.
2260. Ukončit hostitelský proces ovladače
2261. Tato cesta neodpovídá vybranému webu. Použijte název cesty, který odpovídá webu, nebo použijte zástupný znak (*).
2262. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_open v knihovně DLL '%1' správce prostředku XA. Toto volání se nezdařilo s uživatelskou výjimkou: Soubor=%2 Řádek=%3.
2263. Element %1 nemůže být členem skupiny substitutionGroup %2.
2264. Služba infračerveného přenosu souborů obdržela soubor %1, ale nemohla jej přesunout do složky přijatých souborů. Byla hlášena chyba %2. Složka přijatých souborů musí existovat a musí v ní být dostatek volného místa.
2265. Operace zpracování bitových kopií byla zrušena.
2266. Funkce %1!S!:%2!S! nebyla nalezena.
2267. Operace vyžaduje, aby byl povolen samoopravitelný režim.
2268. definice typu řádku
2269. Modul pro předběžné zpracování dokončil slučování.
2270. Služba DHCP nemohla použít databázi. Jestliže se jednalo o první spuštění této služby po upgradu ze systému NT 3.51 nebo staršího, je třeba u databáze DHCP spustit nástroj upg351db.exe a databázi převést do nového formátu databáze JET. Po provedení upgradu databáze restartujte službu DHCP.
2271. Pro informační blok TDI nelze přidělit paměť. Zavřete jednu nebo více aplikací a akci zopakujte.
2272. Systém zabezpečení přijal pokus o ověření a určil, že protokol %1 upřednostňovaný klientem je přijatelný.
2273. Byla překročena disková kvóta
2274. Chyba: Neplatná možnost
2275. Databázová operace se nezdařila, protože atribut již existuje.
2276. Server nemohl přečíst soubor %1 z důvodu chybějících přístupových oprávnění.
2277. Názvy instancí použité pro zápis do vlastních čítačů musí obsahovat nejvýše 127 znaků.
2278. Zprostředkovatel služeb vrstvy %1 byl zakázán v %2bitovém katalogu, zákaz nastavil %3 (GUID=%4, ID kategorie=%5).
2279. Použití: %1 vzdálený adresář místní soubor
2280. Výjimku brány Windows Firewall „Serverová farma brány TS“ umožňující síťovou komunikaci přes port TCP 3388 (aby mohla být klientská připojení Terminálové služby směrována příslušným serverům brány TS při použití vyrovnávání zatížení) nebylo možné zakázat. Doporučujeme zakázat tuto výjimku ručně změnou nastavení brány Windows Firewall požadovaným způsobem.
2281. Odkaz na nedefinovanou entitu %1
2282. Instalační program systému Windows již je spuštěný.
2283. <%1> je nesprávná nebo neúplná cesta systému souborů DFS.
2284. Nelze odeslat oznámení o odebrání písmen jednotek pro základní svazky. Kód chyby: %1
2285. Objekt %1 %2 byl přidán.
2286. Došlo k chybě prostředku clusteru %1 ve službě nebo aplikaci %2 provozované v clusteru.
2287. Přístup prostřednictvím odkazu není tímto zprostředkovatelem podporován.
2288. Služba BITS použila výchozí hodnotu zásad skupiny %1: %2.
2289. V protokolu clusteru nebyl nalezen žádný kontrolní záznam.
2290. Chyba při registraci Etw. Kód chyby: X
2291. Obecná chyba hierarchie paměti
2292. nově staženo
2293. Služba Zasílání zpráv o chybách nemohla zkopírovat stav systému ze stránkovacího souboru.
2294. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (pouze rok 2000)
2295. Oprava čísla segmentu pro záznam souboru 0x%1
2296. Dosud nebyly přesměrovány žádné složky.
2297. MSB3752: Atribut X byl nastaven, je však prázdný. Je-li atribut X nastaven, nesmí být prázdný.
2298. Spuštění služby SLUINotify se nezdařilo. %1
2299. Neočekávaný znak rovná se (=) hned za X=Y. Zkontrolujte, zda nechybí oddělovací čárka.
2300. Název StrongName pro sestavení nesmí být prázdným řetězcem.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions