English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

9701. Kódování, které má být použito při čtení a zápisu řetězců.
9702. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Kód XML obsahuje neplatné pole časového limitu v hlavičce paketu SOAP %1.
9703. Požadavek na přihlášení uživatele přijat od uživatele %1 na hostiteli %2.
9704. Odeslat více souborů do vzdáleného počítače
9705. %1: Nepodařilo se číst soubor (nelze mapovat vzhled souboru).
9706. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Odeslání signálu delete ioctl Serveru pro systém souborů NFS se nezdařilo.
9707. Bylo zadáno více cest, ačkoli byla očekávána pouze jedna primární cesta.
9708. Průvodce musí vědět, kterému sestavení lze důvěřovat, aby bylo možné správně upravit zásady zabezpečení.
9709. Pro instanci X s názvem Y nebyli určeni žádní příjemci. Pokud chcete tohoto zprostředkovatele zakázat, odeberte jej z kolekce zprostředkovatelů.
9710. Pro přístup k serveru Microsoft Exchange 5.5 nemáte dostatečná oprávnění. Ověřte, zda je konfigurace serveru Microsoft Exchange 5.5 platná a zda je vyhledávací služba spuštěna v kontextu uživatele s oprávněními správce v konfiguračním uzlu serveru Exchange.
9711. Objekt „definition“ nelze nastavit poté, co byla volána metoda Activate, protože vlastnost ImportDefinition.IsRecomposable má hodnotu false.
9712. Instalace softwaru nepřečetla soubor MSI %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
9713. Pole určuje neplatnou délku.
9714. Nelze zinicializovat mezipaměť třídy
9715. Hodnota MaximumKilobytes musí být mezi 64 KB a 4 GB a její hodnoty musí být násobky 64 K.
9716. Zadaný port v tomto síťovém rozhraní neexistuje.
9717. Pokud v šabloně stylů jeden modul šablony stylů určuje, že input-type-annotations=strip, a druhý modul šablony určuje, že input-type-annotations=preserve, je to chyba.
9718. Systém maže příznak zhuštěnosti souboru 0x%1.
9719. Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda si ovládací prvek zachovává svůj stav zobrazení.
9720. Při nastavení instance xml na X byla vyvolána výjimka.
9721. Odpověď byla odeslána (odpovídající ID požadavku %1) s kódem stavu %2. Pokud je požadováno odpojení, byl odeslán paket TCP FIN.
9722. Tato operace je podporována pouze v operačním systému Windows 2000 SP3 nebo novějším.
9723. %1 (%2) %3Došlo k chybě %4 kontrolního součtu při předběžném čtení stránky. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi ze záložní kopie.
9724. Požadovaná vlastnost není podporována.
9725. Pozice rámečku legendy
9726. Adaptér %2: Spojení adaptéru je funkční: poloviční duplex, 10 Mb/s
9727. Výchozí třída pro klienty protokolu BOOTP
9728. Došlo k pokusu o výpočet adresy pole hodnotového typu pro vzdálený objekt. Příčinou byl pravděpodobně pokus získat nebo nastavit hodnotu pole v rámci tohoto vloženého hodnotového typu. Této situace se vyvarujte a místo toho poskytněte a používejte přístupové metody pro všechna pole objektu, ke kterým se bude přistupovat vzdáleně.
9729. Poslední pokus z %1!S! byl zpožděn z běžného důvodu. Výsledek:
9730. Bank `%s':
9731. Vlastnost BoundField X obsahuje ovládací prvek, který není textovým polem (TextBox). Chcete-li dědit z vlastnosti BoundField a přidat jiné ovládací prvky, přepište metodu OnDataBindField.
9732. Médium je plné.
9733. Zprostředkovatel typu Název typu je nesprávně označen popiskem formatter.
9734. Tuto operaci nelze provést, pokud je systém souborů připojen ke svazku.
9735. Obnovení součástí spuštěné v %9 bylo úspěšně dokončeno.
9736. Definice typu nemůže současně obsahovat atributy "maxInclusive" a "maxExclusive".
9737. Pro zadanou přihlašovací relaci neexistuje uživatelský klíč relace.
9738. Služba zápisu síťového zařízení nemůže nalézt ID platné žádosti o certifikát, které odpovídá ID transakce ve zprávě klienta PKCS7 (%1). %2
9739. Klient WDS: Došlo k problému s bezobslužným přihlášením. Kód chyby je [0x%1!X!].
9740. Přistupující objekt nepodporuje čtení.
9741. Zadejte nejméně jeden parametr k nastavení. Nebyly provedeny žádné změny.
9742. Program Windows Media Player je již používán. Ukončete přehrávání všech položek a zavřete všechna dialogová okna programu. Potom akci opakujte.
9743. Zkuste verzi protokolu API nižší úrovně (protokol Remote Admin Protocol).
9744. Odstavec musí být možno sbalit ve formátu total-fit.
9745. Revalidace odpovědi je vždy vyžadována, ale v odpovědi není nastavena hlavička Last-Modified ani ETag.
9746. Nebyla nalezena vlastnost s názvem X v typu určeném vlastností DataObjectTypeName v prvku ObjectDataSource Y.
9747. Instalace jazykové sady uživatelského rozhraní pro %1 proběhla úspěšně.
9748. Místní soubor
9749. Označuje, že jsou popisky povoleny.
9750. Komponenta brány BYOT Gateway je nesprávně nakonfigurována. %1
9751. Zadaný důvod doporučení topologie VidPN je neplatný.
9752. Osoba nabízející pomoc nyní může zobrazit obrazovku.
9753. Objekt DataAdapter, pro který mají být automaticky generovány příkazy.
9754. Pokus serverové aplikace o přijetí certifikátu klienta se nezdařil se stavem: %1.
9755. Vodorovné zarovnání ovládacího prvku
9756. Zadaná událost není nyní auditována.
9757. Při odstraňování transformace barev došlo k chybě.
9758. Vícesouborová sestavení nejsou podporována. Sestavení: Název sestavení
9759. Zařízení %1 bylo úspěšně nainstalováno.
9760. Bude použit soubor mezipaměti v umístění X.
9761. Uživatel byl odebrán ze %1 souborů (nebo adresářů) ve %2 adresářích.
9762. Uživatel nemá oprávnění pro změnu nastavení hodnoty TwoDigitYearMax.
9763. Úspěšně fragmentované datagramy = %1!u!
9764. Hodnota parametru %1 služby Browser je neplatná.
9765. K opakovanému vyhrazení pole popisovačů primárního modulu je nedostatek paměti.
9766. Internal error: malformed SPD hierarchy.
9767. Adresa URL, na kterou je uživatel přesměrován po úspěšném přihlášení
9768. Zadaná průchozí adresa (X) není platná. Adresa musí obsahovat nenulové číslo portu.
9769. Metoda Název metody neobsahuje tělo metody.
9770. Graf typu Renko – Neplatný formát vlastního atributu UsedYValue
9771. Zadaný název není správně utvořený název účtu.
9772. Neplatný identifikátor URI: Řetězec identifikátoru URI je příliš dlouhý.
9773. Běhová operace se již provádí. Přístup k instanci WorkflowInstance musí synchronizovat volající.
9774. Zadaný parametr je neplatný.
9775. Konfigurace plánovaného zálohování je v konfliktu s nastavením zásad skupiny, chyba – %1. Plánované zálohování v důsledku konfliktu selhalo. Vyřešte konflikt upravením konfigurace plánovaného zálohování.
9776. Požadavek na připojení byl zamítnut, protože terminálový server je momentálně konfigurován tak, aby nepřijímal připojení. Chcete-li server nakonfigurovat pro povolení připojení, použijte nástroj příkazového řádku chglogon.
9777. Před použitím aktivity While X musí být nastavena klauzule Condition.
9778. Databázová operace se nezdařila, protože záznam s tímto klíčem již existuje.
9779. Název počítače nelze odstranit.
9780. Systém Windows nemůže připravit oddíl vybraný k instalaci.
9781. Služba publikování na webu (Webová služba) nemůže načíst certifikát serveru pro instanci %1, protože přidružená data úložiště konfigurace služby IIS jsou neplatná. Chyba: %2
9782. Hodnota vlastnosti protokolu nebyla určena.
9783. Verze programu %1 není kompatibilní se spuštěnou verzí systému Windows. Pomocí systémových informací o počítači zjistěte, zda potřebujete verzi programu pro procesor x86 (32bitový) nebo x64 (64bitový) a pak se obraťte na vydavatele softwaru.
9784. Systém Windows nemůže formátovat tento typ médií.
9785. Došlo k chybě dělení nulou.
9786. Nelze otevřít více objektů uložení najednou.
9787. Systém Windows podporuje nové vyhodnocení poškozených clusterů pouze u svazků NTFS.
9788. Zadán neplatný typ poskytovatele.
9789. Vnitřní chyba: V konfiguračním záznamu je chyba.
9790. Operace otevření registru se nezdařila, došlo k chybě %1!d!.
9791. Počáteční text zobrazený v textovém poli e-mailové adresy
9792. Je používána nedefinovaná hodnota TimeSpanStyles.
9793. Vlastnost AllowReturn nelze nastavit.
9794. Parametr X je příliš dlouhý. Parametr může obsahovat nejvýše Y znaků.
9795. Obsluha události X je neplatná.
9796. Vlastnost X může obsahovat pouze znaky ASCII.
9797. Argument nesmí mít typ hodnoty.
9798. Odstraňování vlastností projektu X:
9799. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla aktualizovat oprávnění zabezpečení. %1
9800. Inicializace oznámení rozhraní MUI

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions