English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39901. Protokol X již byl registrován jako zdroj v místním počítači.
39902. (GMT-10:00) Havajské ostrovy
39903. Čištění adresáře bylo dokončeno.
39904. CHKDSK Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
39905. Mapování účtu klientského certifikátu není jedinečné.
39906. ID přihlašovací relace se již používá.
39907. CHYBA - Nebyly obnoveny žádné soubory.
39908. Žádná další místní zařízení.
39909. Již existuje otevřená třída SqlResultSet asociovaná s tímto příkazem, kterou je nutné nejdříve zavřít.
39910. Systém maže %3 nepožitých položek indexu %2 souboru %1.
39911. Je zpracováno (%1!lu!) souborů.
39912. Plánovaná záloha zahájená v: %1 selhala, protože nastavení plánu nebylo nalezeno.
39913. Aktivace služby COM+ se nezdařila, protože ji nebylo možné dokončit ve stanoveném časovém limitu.
39914. Neplatný certifikát správy licencí TS.
39915. Trychtýřový graf nelze v jedné oblasti grafu kombinovat s žádným jiným typem grafu.
39916. Protokolování dat monitorování účtů na vzdálený server %1 se nezdařilo s následující chybou: %2.
39917. Životnost scénáře
39918. Graf nelze zařadit, protože chybějí data nebo jsou poškozena.
39919. Modul úloh %1 pro uživatele %2 se blíží předem nastavenému limitu úloh. Akce uživatele: Snižte počet úloh spuštěných v zadaném uživatelském kontextu.
39920. Vyloučení přístupové masky
39921. Kontrolní bod registru nelze přidat nebo odebrat (chyba: 0x%1).
39922. Oznamování událostí Terminálové služby
39923. Služba WS-Management nepodporuje zadanou funkci. Odeberte nepodporovanou funkci z požadavku a akci opakujte.
39924. Byla zadána neplatná pověření uživatele. Chyba z operačního systému: X
39925. Vnitřní chyba: Obsah soukromé oblasti disku je neplatný.
39926. Překlad názvů DNS se nezdařil.
39927. Přihlašovací doména pro tento počítač již existuje.
39928. Zadaný typ není registrován na cílovém serveru.X.
39929. Požadovaný typ čtení se neshoduje s typem dat.
39930. Grónština (Grónsko)
39931. Odstranit zálohu konfigurace
39932. %1: Systém souborů nepodporuje šifrování.
39933. Určuje, zda bude operace Select zrušena, pokud bude některý z prvků vlastnosti SelectParameters obsahovat hodnotu Null.
39934. Správce transakčních prostředků je již konzistentní. Obnovení není nutné.
39935. Konsolidace souboru úložiště se nezdařila. (Svěření bylo úspěšné.)
39936. %1 %2 kopie %3
39937. Zadaná verze AddressingVersion nebyla rozpoznána. Hodnota: X.
39938. Koordinátor MS DTC nebyl schopen přidělit konzolu.
39939. Název písma: %1
39940. Operace vyžaduje zakázaný svazek.
39941. Název třídy se již používá nebo údaje o třídě se již používají.
39942. Konzola SAC připravuje vypnutí systému.
39943. Vytváření nových hesel vztahu důvěryhodnosti mezi %1 a %2
39944. Workflows Unloaded/sec
39945. Název úlohy nesmí být prázdný.
39946. K přidělení pole celých čísel pro OID rozlehlé sítě není k dispozici žádná paměť. Depeše nebyla odeslána.
39947. Kontrola položky %1
39948. Seznam kategorií
39949. Tento vyhledávací server nyní přijímá šíření z počítače <%2>.%1
39950. Element %1 má hodnotu %2, která neodpovídá pevné hodnotě %3 definované v definici DTD nebo schématu.
39951. Server WINS inicializoval funkci Odstranit vlastníka partnerského serveru WINS %2.
39952. Povolí výpočet nákladů připojení lokality pro obor názvů.
39953. Most mezi sběrnicemi PCI a NUBUS
39954. vysledek: %1, odpovedi = %2!d!, opravneni = %3!d!, dodatecne = %4!d!
39955. Koncový bod s vlastnostmi Name X a ServiceContract Název kontraktu má relativní adresu Uri Y, kterou nelze převést na absolutní adresu Uri, protože vlastnost Binding koncového bodu je NULL. Nastavte vlastnost Binding nebo změňte relativní adresu Uri na absolutní adresu.
39956. Došlo k neočekávané chybě karty.
39957. Server DNS nalezl na řádku %2 souboru zóny %1 název mimo zadanou zónu. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento záznam o prostředku (RR) ignorovat, doporučujeme jej opravit nebo odebrat ze souboru zóny, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
39958. Vyhledávání konfiguračního souboru protokolu WPAD se nezdařilo: Error=%1.
39959. Server pro vzdálený přístup přestane používat adresu IP %1 (protože neobnovil zapůjčení ze serveru DHCP, protože správce přepnul mezi statickým fondem adres a adresami DHCP nebo protože správce změnil síť pro adresy DHCP). Všichni připojení uživatelé používající protokol IP nebudou moci získat přístup k síťovým prostředkům. Uživatelé mohou obnovit připojení pomocí protokolu IP tak, že se znovu připojí k serveru.
39960. Chyba v přepínači sledování X: Hodnota přepínače musí být integrální.
39961. Databáze správy licencí TS není konzistentní. Všechny licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) budou odebrány. Chcete-li vyřešit tento problém, vytvořte znovu databázi správy licencí TS a zavolejte službu Microsoft Clearinghouse. Při volání do služby Clearinghouse mějte po ruce údaje Smlouvy o nákupu licence.
39962. Nemáte oprávnění volat toto číslo.
39963. Nepodařilo se aktualizovat zásady QoS pro počítač. Kód chyby: %2.
39964. Systémové zásady nastavení auditu
39965. Nelze vyvolat metodu ClockController.SkipToFill pro Clock, které mají Duration nastavenu na RepeatDuration hodnoty Forever, protože tyto Clock nikdy nenaplní svůj čas.
39966. Při ověřování podepsané zprávy pomocí karty Smart Card došlo k chybě: %1
39967. Požadavek na zjištění rozsahu bajtů nedostal odpověď.
39968. Požadovaný pokyn není pro tuto službu platný.
39969. Vyjednávání protokolu IP Security
39970. Obecný typ Název typu není kompatibilní s reálným typem položky Název typu operandu pole v odkazu MultidimensionalArrayItemReference.
39971. Silent Running: LowPower 3D clocks = %2
39972. Název oddílu nebo fronty zpráv VID není platný. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
39973. Statistické analýzy – Neplatný počet datových řad
39974. [Age2] AgeHeader = X.
39975. Data konfigurace daného uživatele nelze získat.
39976. Stav protokolu HTTP 501: Server nepodporuje funkci požadovanou ke splnění tohoto požadavku.
39977. Řetězec identity je chybný. Příčinou může být čárka na konci, více než dva nepojmenované atributy, chybějící název atributu nebo chybějící hodnota atributu.
39978. Nelze dynamicky volat metodu Název metody, protože má atribut Conditional.
39979. %1 (%2) %3Defragmentace online databáze %4 byla předčasně ukončena, protože došlo k neočekávané chybě %5. Při příštím spuštění defragmentace online této databáze bude proces pokračovat od bodu přerušení.
39980. Název parametru: X
39981. Řízená registrace této komponenty se nezdařila. Komponenta byla registrována přímo. Pokud nepoužíváte oddíly, můžete toto upozornění ignorovat. Jestliže oddíly používáte, bude nutné přidat požadované podpůrné komponenty, aby byla řízená registrace této komponenty úspěšná. Podrobnosti naleznete v dokumentaci.%1
39982. Zadejte svazek k přidání.
39983. Upozornění [1]
39984. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou parity sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
39985. Zásobník je příliš hluboký. Pravděpodobně bylo použito příliš mnoho argumentů.
39986. Minimalizuje X.
39987. Aplikace je kompilována použitím běhové verze X, ale běhová verze X není instalována.
39988. Nepodařilo se získat přístupový token pro kontext zabezpečení.
39989. Popisovač zabezpečení tohoto dokumentu obsahoval pouze předdefinované položky řízení přístupu. Musejí být odebrány, protože pro tento dokument nebudou v dotazech platné.
39990. Inzerování se nezdařilo.
39991. Přepínač -delaysign lze použít pouze v případě, že je zadán parametr keyfile nebo keycontainer.
39992. Servery Impress
39993. Kapacita byla překročena a nyní je záporná. Zkontrolujte kapacitu kolekce.
39994. V seznamu kontextů není místo pro další kontexty.
39995. X nelze volat, pokud je třída SqlDataRecord určena jen pro čtení.
39996. Přístup odepřen. Pro tuto aplikaci jsou požadována oprávnění pro správu. Tuto aplikaci spusťte z příkazového řádku správce.
39997. Výpis vlastností pro všechny prostředky:
39998. Vlastnosti dat v datovém ovládacím prvku X, například DataSource, DataSourceID a DataMember, nelze změnit během fáze vytváření datové vazby ovládacího prvku.
39999. Spouštěcí klíč nebylo možné v tomto umístění uložit. Uložte ho do jiného umístění.
40000. Služba Smart Card Resource Manager způsobila neočekávanou výjimku při přidávání čtecího zařízení %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions