English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32801. Program Windows Media Player zjistil problém se seznamem stop. Formát seznamu stop není platný.
32802. Adresa URL přesměrování po odhlášení
32803. Název svazku: %1
32804. Služba WinRM nemůže žádost zpracovat, protože hodnota možnosti WMI je nulová.
32805. Nepodařilo se povolit automatické odemknutí pro svazek %2.
32806. Export položky: %1
32807. Spouštění probíhá ze zařízení iSCSI, nebylo však možné nastavit žádné síťové karty (NIC) v cestě stránkování.
32808. Uživatelem definovaná metoda rovnosti Název metody musí vracet logickou hodnotu.
32809. Vlastnost CustomValidationAttribute.ValidatorType nebyla zadána.
32810. Ovladač vrátil chybu neplatného parametru.
32811. Zobrazí dynamické vlastnosti, které lze použít k vyhledání některých objektů fondů aplikací.
32812. Application Publisher Link
32813. Koordinátor MS DTC přijal neplatnou zprávu. Informace specifické pro tuto událost: %1.
32814. Nesprávně formátovaná verze
32815. Program CHKDSK kontroluje cykly ve stromu adresáře.
32816. Požadavek nebyl správně naformátován pro %1.
32817. Zadaný řetězec souboru cookie je neplatný.
32818. Heslo účtu počítače pro místní počítač nebylo možné znovu vytvořit.
32819. Chyba analýzy manifestu: Konce souboru bylo dosaženo v neplatném stavu pro aktuální kódování.
32820. Nelze volat metodu MarkupExtension.ProvideValue z důvodu cyklické závislosti. Vlastnosti uvnitř objektu MarkupExtension nemohou odkazovat na objekty, které odkazují na výsledek MarkupExtension. Toto se týká následujících objektů MarkupExtensions:
32821. Protokol IPBOOTP nelze v tomto rozhraní nakonfigurovat. Neplatný parametr je: %1, hodnota: %2
32822. Objekt zabezpečení byl úspěšně odstraněn ze seznamu auth2.
32823. Řadič IPI
32824. Titulek dané adresy URL není podporován.
32825. Systém souborů je poškozen. Spusťte příkaz CHKDSK.
32826. Vyrovnávací paměť příkazu se nenachází ve správném stavu.
32827. Při přístupu k metabázi IIS došlo k chybě.
32828. Graf typu PointAndFigure – Neplatný formát vlastního atributu UsedYValueLow
32829. Služba WINS nemohla z registru získat interval zneplatnění.
32830. %1 (%2) %3Ověření načtení rozsahu protokolu ze souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů se nezdařilo. Došlo k neshodě kontrolního součtu rozsahu. Byl očekáván kontrolní součet %8, ale skutečný kontrolní součet byl %9. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud tento stav potrvá, obnovte soubor protokolu z předchozí zálohy.
32831. Vlastníkem objektu, který bude aktualizován, je primární řadič sítě. Operaci nelze provést.
32832. Funkce %1 nevrátila hodnotu, anebo vrátila hodnotu, kterou nelze převést na typ dat XSL.
32833. Zprostředkovatel členství služby Active Directory nepodporuje obnovení hesla bez otázky a odpovědi hesla.
32834. Instalace je pozastavena, nebyla dokončena.
32835. Zdroj X již existuje v počítači Y.
32836. Funkce BindHandle pro fond ThreadPool se pro tento popisovač nezdařila.
32837. Byla zadána cyklická závislost služeb.
32838. Systém přešel z režimu spánku.
32839. Parametr by měl být rozšířením X509Extension.
32840. Objekt X nelze serializovat. Tento typ objektu nelze serializovat, když objekt RelationshipManager patří do objektu entity, který neimplementuje rozhraní IEntityWithRelationships.
32841. Modul pro zařazování do kategorií určil vypršení časového limitu hledání wldap32, neboť hledání nebylo dokončeno v rámci přiděleného časového intervalu. Identifikátor zprávy: %1, hostitel: %2
32842. Neznámý jazyk.
32843. V datovém proudu je klient protokolu již zaregistrován.
32844. Program Windows Media Player nemůže komunikovat se zařízením, protože toto zařízení neodpovídá. Pokuste se toto zařízení znovu připojit, obnovit nastavení nebo požádejte výrobce zařízení o updatovaný firmware.
32845. Argument kolekce je prázdný a byl označen jako úplný s ohledem na přidání.
32846. Najít katalog zabezpečení pro soubor
32847. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla vytvořit křížový certifikát %1 určený k certifikaci vlastních kořenových certifikátů. Rozšíření %2 je nekonzistentní. %3. %4.
32848. Záloha položky %1!ws! před zapsáním změn do položky %2!ws!
32849. Na %2 byla zjištěna chyba, která vyžaduje prohledání celého obsahu.
32850. %1!-20.*s! %2!7ws!%3!-5ws! %4!-20.*s! %5!3d! %6!ws!
32851. Bezdrátové – ostatní
32852. Druhým fragmentem cesty nesmí být jednotka nebo název UNC.
32853. V kodeku MSAudio došlo k neočekávané chybě.
32854. Vytvářet tajný objekt
32855. Agentu stavu systému (System Health Agent)%1 se nepodařilo volání %2.
32856. Přidat funkci
32857. Název databáze nemůže obsahovat hodnotu Null nebo být prázdný, pokud je typem stavu relace SessionStateType.Custom.
32858. Hypervisor nemůže tuto operaci provést, protože objekt nebo hodnota se již používaly nebo jsou používány pro účel, který by dokončení operace nedovolil.
32859. Delegát X nemá platný konstruktor.
32860. Služba %1 se po přijetí pokynu pro vypnutí neukončila správně.
32861. Do kontextu již byla třída HttpSessionState přidána jinou součástí. Ověřte, že registrován bude pouze jeden modul stavu relace.
32862. Nelze vytvořit základní struktury systému souborů.
32863. Pro tuto funkci je vyžadován systém Windows Server 2003 nebo pozdější.
32864. Přepíná se zpět na port A.
32865. Určuje, zda je oddíl Trust uzamčen.
32866. Aktuální velikost bloku je pro přístup k nové pásce vícesvazkového oddílu neplatná.
32867. Výsečový nebo prstencový typ grafu – Vlastní atribut CollectedThresholdUsePercent lze nastavit pouze na hodnotu true nebo false.
32868. Nastavení nástroje MSDTC
32869. V částici musí být uveden: %1 atribut refer.
32870. Křížový přípojný bod
32871. Určuje uživatelské jméno, které má být použito, je-li aktivováno zosobnění.
32872. Objekt SafeHandle nemůže mít hodnotu Null.
32873. Všechny podprocesy v procesu filtrování jsou aktuálně používány.
32874. Implementace metody X ve třídě Y vrací hodnotu NULL. Zajistěte, aby metoda vracela hodnotu jinou než NULL.
32875. Výchozí základ metriky směrovače
32876. Výchozí adresa URL obrázku rozbalení pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
32877. Podmínky alternativního výrazu nezachytávají a nelze je pojmenovat.
32878. Protokol adaptéru naslouchání %1 se nemůže připojit k aktivační službě procesů systému Windows, protože byla služba zakázána. Příčina: Aktivační služba procesů systému Windows označila protokol adaptéru naslouchání %1 jako zakázaný. Důvodem je závažné selhání. Oprava: Chcete-li tuto podmínku opravit, ukončete adaptér naslouchání, následně zastavte aktivační službu procesů systému Windows, restartujte aktivační službu a nakonec znovu spusťte adaptér naslouchání.
32879. Přeskakování odstranění objektu, který neexistuje místně.
32880. %1 je povolen pouze v případě, že obsah (content) je typu TextOnly.
32881. Zadaný vektor přerušení již byl připojen.
32882. Aktualizace schématu se nezdařila: Duplicitní identifikátor MAPI.
32883. Zda bude metoda Update volat metodu DataRow.AcceptChanges
32884. Nastala neopravitelná chyba. Službu je nutné ukončit.
32885. Název nebo adresa URL měněného webu (stejné jako identifikátor)
32886. Závislosti %1 jsou....
32887. Není podporována úroveň izolace ani její posílení.
32888. Nelze zjistit stav odvolání certifikátu řadiče domény, který se používá k ověřování pomocí čipové karty. Další informace naleznete v protokolu systémových událostí. Obraťte se na správce systému.
32889. Obsah DateTime X nezačíná elementem Y a nekončí elementem Z, jak to vyžaduje standard JSON.
32890. Chcete-li vyhledat proxy server RCP příkazem ping, je třeba zadat možnost vazby. (-E)
32891. Mediální zařízení je nyní zaneprázdněno jinou operací.
32892. Během čtení proudu dat došlo k chybě. Byl vrácen neočekávaný počet bajtů.
32893. Při čtení souboru skriptu došlo k chybě.
32894. TokenElevationTypeLimited (3)
32895. Vypršela doba platnosti hesla uživatele.
32896. %1: Prohledávací řetězec je příliš dlouhý.
32897. Pokus o nastavení vlastnosti relace serveru: %1. Stav: %2.
32898. Obecné typy nejsou platné.
32899. Z protokolu mezipaměti bylo vyžádáno vytvoření kombinované odpovědi.
32900. Soubory služby Active Directory Domain Services nezbytné pro instalaci nelze obnovit.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions