English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41201. Modul zásad %1 protokoloval toto upozornění: %2
41202. Vytváření relace s %1
41203. prenos zony
41204. Počítač %2 byl odpojen od domény. Znovu jej připojte k této doméně.
41205. Při rekonstrukci proudu dat clusteru došlo k chybě.
41206. Udělit sestavením &neomezený přístup ke všem frontám zpráv
41207. Pro ovladač GRSerial se nepodařilo vyhradit dostatek paměti.
41208. Výsledný počet hodnoty měsíců je mimo rozsah.
41209. Ve službě modelu COM+ (například komponenty Queued Components nebo nástroj Compensating Resource Manager) došlo k chybě při události ApplicationShutdown. Nejedná se o běžnou situaci, avšak tato chyba není považována za kritickou. Identifikátor GUID služby a hodnota HRESULT: %1
41210. Most mezi sběrnicemi PCI a EISA
41211. Volající se pokusil připojit ke vzdálenému koordinátoru MS DTC v počítači '%1'. Tento pokus se nezdařil, protože vzdálený počítač je nakonfigurován tak, aby odmítl vzdálené klienty.
41212. Zkrácená řetězcová hodnota X vstupního parametru Y nemůže být delší než Z znaků.
41213. Požadovanou operaci nelze provést, protože licence neobsahuje seznam zahrnutých položek.
41214. Ochrana souborů coo&kie:
41215. Rušení režimu údržby pro prostředek %1
41216. Zapouzdření koncové části
41217. Text nápovědy zobrazený před polem pro odeslání
41218. Parametr Cache-Control odpovědi je roven hodnotě private a mezipaměť je veřejná.
41219. Chyba zápisu.
41220. Změnit repliku
41221. Pověření klienta byla ověřena službou Active Directory Domain Services, ale deklarace nebylo možné vytvořit, protože název účtu SAM daného uživatele nebyl platný. Pole s řetězcem chyby obsahuje název účtu SAM.
41222. Neúspěšných relací
41223. Službu X nelze aktivovat kvůli výjimce při kompilaci. Zpráva výjimky: Y
41224. Metoda TryResolveType objektu typu Název typu (odvozeného od třídy DataContractResolver) vrátila při pokusu o získání názvu objektu typu Název typu hodnotu false a získání názvu se nezdařilo. Změňte implementaci metody TryResolveType tak, aby vracela hodnotu true.
41225. Aktualizovat statistiku: počet rozhraní API %1!d!
41226. Zprostředkovatel dat nebyl schopen interpretovat příznaky nastavené pro vazbu sloupců v přistupujícím objektu.
41227. Druhá strana nebyla přeložena.
41228. Index je větší nebo roven délce pole nebo počet elementů ve slovníku je větší než dostupný prostor od indexu až na konec cílového pole.
41229. podtyp %1!d!
41230. Server SQL vrátil neočekávaný počet řádků.
41231. Tento řadič domény již není globálním katalogem.
41232. Operace byla odepřena. Uživateli bylo přiřazeno několik rolí, ale certifikační úřad je konfigurován k vynucení oddělení rolí.
41233. Tento paket není možné použít, protože byl doručen příliš pozdě.
41234. Chybná adresa
41235. Server DNS nalezl v paketu z %1 neplatný název domény. Paket bude odmítnut. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
41236. Ověření platnosti parametrů požadavku klienta služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP se nezdařilo. Mohlo dojít k neočekávané chybě systémové služby WinHTTP.
41237. Stav protokolu HTTP 303: Odpověď na tento požadavek se nachází v jiném identifikátoru URI a je nutné ji načíst pomocí metody GET na tento prostředek.
41238. Načtení popisovače protokolu %2 se nezdařilo. Popis chyby: %3. %1
41239. Neznámý typ float v souboru BAML.
41240. Existující položka mezipaměti je odebrána na základě zásad X.
41241. K položce nelze přiřadit X protože je jen pro čtení.
41242. Jedinečný identifikátor podprocesu.
41243. Pravá strana přiřazení příkazu fixed nemůže být výrazem přetypování.
41244. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Sdílenou složku %2 nelze odstranit. Chyba: %3
41245. Instalační službu systému Windows nelze spustit. Obraťte se na pracovníky podpory.
41246. Parametr IAsyncResult musí být shodný s parametrem vráceným funkcí BeginCommit.
41247. Tok nelze nastavit přímo, je-li povolena spolupráce Com+.
41248. Port B pracuje rychlostí 1000 Mb/s.
41249. Připojení svazků v záloze se nezdařilo.
41250. Nelze vyhledat ID tohoto objektu v databázi MIB. Zkontrolujte správnost souboru MIB.BIN.
41251. Neplatný šifrovací algoritmus
41252. Při řešení předchozí chyby mohou být užitečné tyto informace:
41253. Zadaný výstupní soubor WIM již existuje.
41254. Rozšíření služby dokončilo konfiguraci.
41255. Pomůcka %1 byla analyzována pomocí akce %2.
41256. Médium je pravděpodobně vloženo obráceně.
41257. Adresa URL obrázku, který po kliknutí rozbalí uzel
41258. Proces filtrování nelze spustit. Systém pravděpodobně nemá dostatek prostředků nebo byl změněn binární soubor procesu filtrování. Je-li prostředků dostatek, zkontrolujte binární soubory hledání antivirovým programem.
41259. Atribut není jedinou částicí ve skupině nebo je použit jako rozšíření.
41260. X lze vyvolat pouze před vyvoláním události Y.
41261. Svazek, u kterého probíhalo vrácení, byl během této akce ztracen.
41262. Svazek chráněný nástrojem BitLocker Drive Encryption je odemknutý.
41263. Protokol k odstranění nebyl určen.
41264. Chybnou poštu nelze zpracovat z důvodu nedostatku systémových prostředků.
41265. Asynchronní metody musí být stejného typu.
41266. Server nemá přístup k databázi uživatelských účtů (NET.ACC).
41267. Zadané přesměrování je nastaveno na dokončení operací a současně existují vstupně-výstupní operace ve frontě, takže jej nelze změnit na operace fronty.
41268. Položka ActionItem již byla plánována pro provedení, které ještě nebylo dokončeno.
41269. Řadič domény %1 je z důvodu chyb ignorován.
41270. Sada klíčů neexistuje.
41271. Název uživatele nemůže být stejný jako název počítače.
41272. Obecnou analyzovanou entitu %1 nelze použít jako hodnotu atributu %2.
41273. Chyba při automatickém vytvoření souboru databáze SQLExpress
41274. Zobrazení nelze dekódovat. Může být poškozená jeho hlavička.
41275. Server nemohl přidělit vyrovnávací paměť pro čtení souboru %1.
41276. Přenos zahájil přerušení: %1 %2 %3
41277. Terminálový server je nakonfigurován tak, aby používal certifikát založený na šabloně pro ověřování a šifrování protokolem TLS 1.0 nebo SSL, ale název předmětu v certifikátu je neplatný. %1 Algoritmus hash SHA1 certifikátu je v datech události. Terminálový server proto provede ověření pomocí výchozího certifikátu. Chcete-li vyřešit tento problém, zkontrolujte, zda je šablona použitá při vytváření tohoto certifikátu nakonfigurována tak, aby jako název předmětu používala název DNS.
41278. Hodnota Y jako procento celku
41279. Časová razítka %1!-10u! %2!-10u!
41280. Připojení SSL bude odpojeno na výzvu serverové aplikace. Stav: %2.
41281. Další vlastnosti nejsou k dispozici.
41282. Položky známých služeb musí obsahovat atribut režimu s hodnotu Singleton nebo SingleCall.
41283. Neplatná procedura zavěšení.
41284. Koordinátor MS DTC nemohl zpracovat událost obnovení systému, a proto bude služba ukončena. Pokuste se službu restartovat. Pokud při spuštění služby dojde k chybě, obraťte se na podporu produktů. Specifikace chyby: %1
41285. Cesta zadaná k obnovení je neplatná.
41286. Bit přítomnosti indexu zobrazení není pro soubor 0x%1 nastaven.
41287. Úspěch auditu
41288. %1: Obnovení bylo zrušeno v: %2.
41289. Všechny přenosové rychlosti musí mít stejnou přenosovou rychlost souboru.
41290. Ověřování se nezdařilo, protože je certifikát serveru požadovaný pro tuto síť v počítači serveru neplatný.
41291. Pokud vlastní jazyková verze přepíše předdefinovanou jazykovou verzi, například X, nelze změnit vlastnost Název vlastnosti.
41292. &Heslo domény a zásady uzamčení
41293. Objekt osy – Minimální hodnota osy je větší než největší hodnota datového bodu.
41294. Ovladač protokolu %1 je neplatný.
41295. Šifrovací algoritmus používaný ve zdrojovém souboru potřebuje větší vyrovnávací paměť klíče než algoritmus používaný cílovým souborem.
41296. Soubor se stop-slovy %2 nelze přejmenovat na %3.%1
41297. Název kroku průvodce
41298. Pracovní proces nemá přístup k úložišti konfigurace služby IIS z důvodu chyby odpojení. Proces je označen jako chybný.
41299. Objekt RuleSet nebyl inicializován. Inicializujte tento objekt před voláním jakékoli metody objektu RuleSet.
41300. V programu Windows Media Player došlo k chybě sítě. Restartujte přehrávač.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions