English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

25101. Správce zabezpečovacích registrací nemohl uložit změny do databáze. Pravděpodobně je nedostatek paměti nebo místa na disku. Databáze SAM bude obnovena do dřívějšího stavu. Poslední změny budou ztraceny. Zkontrolujte volné místo na disku a nastavení maximální velikosti odkládacího souboru.
25102. Řadič domény odmítl certifikát klienta %2 použitý k přihlášení pomocí karty SmartCard. Proces ověřování certifikátu vrátil tuto chybu: %1.
25103. Svazek neobsahuje chyby.
25104. Součet argumentů startIndex a count musí být menší nebo roven parametru Count kolekce.
25105. Chyba v knihovně DLL
25106. Hodnota X vlastnosti PropertyName ve více než jednom typu EntityPropertyMappingAttribute na typu prostředku Název typu je poskytnuta více než jednou.
25107. Volání metody IVssAsync::Wait se nezdařilo s chybou 0x%1: %2
25108. V souboru bitových kopií %1 nebyla nalezena spustitelná bitová kopie.
25109. Požadovaný příznak není k dispozici.
25110. Vstup či výstup mapované paměti pro tento rozsah stránek již neexistuje. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
25111. Pevný disk používaný pro dočasné ukládání obsahu dosáhl stavu minimálního povoleného volného místa. Uvolněte na pevném disku více místa a spusťte kódování znovu.
25112. Při čtení údajů klíče parametru EventLogFiles z registru došlo k chybě. Návratový kód procedury RegEnumValue je %1. Hodnota indexu je %2. Probíhá ukončení agenta přípon.
25113. Mapování práv adresářové služby systému NT5 k právům služby MSMQ 1.0 se nezdařilo.
25114. Počet připojení
25115. Typ Název typu není viditelný. Jedná-li se o místní typ, nastavte pole LocalAssembly v nastavení XamlReaderSettings.
25116. Byla opět volána již běžící procedura IPBOOTP.
25117. Objekt nelze přetypovat na hodnotu Empty.
25118. Neošetřená chyba:
25119. Formát souboru XML není platný nebo jej nelze zpracovat. Zkontrolujte hodnoty a pořadí klíčů a opakujte akci.
25120. Plán sestavení (X) se zdá být poškozen a nelze jej použít.
25121. Vlastnost Text by neměla být prázdná nebo mít hodnotu NULL.
25122. Popis: Přidá podsíť do adresáře.
25123. X: Známý objekt se nemůže sám zařazovat ve svých konstruktorech nebo provádět jakékoli akce, které by vedly k vlastnímu zařazování (například předání ukazatele this jako parametru do vzdálené metody).
25124. Fond podprocesů v modulu úloh služby Plánovač úloh %1 nemůže zpracovat zprávu. Další údaje: Hodnota chyby: %2
25125. MSBUILD : error MSB1035: Zadejte přípony projektů, které mají být ignorovány.
25126. Zadaný vektor aktuálnosti je poškozený.
25127. Služba Winsock Send nemohla odeslat všechny bajty. Připojení mohlo být přerušeno vzdáleným klientem.
25128. Objekt Název objektu používá vlastnost SeriesNameConverter a neposkytuje přístup ke službě DataManager.
25129. Formát zadaného názvu služby není platný.
25130. Nepodařilo se vymazat trvalou rezervaci z disku s číslem zařízení %1!u! z uzlu %2.
25131. Pokoušíte se instalovat systém Windows, zatímco jsou k počítači přihlášeni jiní uživatelé. Tito uživatelé mohou ztratit neuložená data, se kterými pracují. Ujistěte se, že během instalace nebudou k tomuto počítači přihlášeni jiní uživatelé.
25132. Řadič hostitele SD
25133. Adresa URL trasy nemůže začínat znakem „/“ ani znakem „~“ a nesmí obsahovat znak „?“.
25134. Identifikátor GUID by měl obsahovat 32 číslic se 4 pomlčkami (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
25135. Soubor nevyhověl kontrole rad.
25136. Vyhledávací služba
25137. Požadovaná vlastnost nemá platnou hodnotu.
25138. Služba WinRM nemůže požadavek zpracovat, protože vstupní kód XML obsahuje neplatnou hlavičku XML.
25139. Přípojný bod X v Y je zakázán.
25140. Server nemůže přistoupit k adresáři aplikace X. Tento problém je pravděpodobně způsoben znaky sady Unicode v adrese URL. Znaky sady Unicode jsou podporovány pouze při práci se službou IIS 6 nebo novější v režimu izolace pracovního procesu.
25141. %1 - Vzdálená nebo síťová jednotka
25142. Nastavení čítačů webové služby se nezdařilo. Zkontrolujte, zda jsou čítače webové služby správně zaregistrovány.
25143. Umístění elementu musí být nenulové kladné celé číslo. Byla zadána hodnota %1!lu!.
25144. Metodu ExecuteTask nelze volat pro úkol, který byl dříve zařazen do fronty k jinému objektu TaskScheduler.
25145. Uživatel, připojený na port %1, byl odpojen, protože došlo k systémové chybě.
25146. Informace o rozsahu disku jsou poškozené.
25147. Zvolte číslo čtecího zařízení pro %1!ws!:
25148. Metodu AsOrdered nelze použít s dělicí metodou, která není uspořádatelná.
25149. Pasivní režim FTP není k dispozici.
25150. Odesílat podprocesu výstrahu
25151. Doménová struktura služby Active Directory Domain Services neobsahuje požadované atributy a třídy, aby mohla být hostitelem informací o nástroji BitLocker Drive Encryption nebo o čipu TPM.
25152. Parametry úlohy
25153. Službě DHCPv6 se nepodařilo získat přístup k cestě určené pro protokol auditu.
25154. Při pokusu o zjištění počtu tlačítek myši došlo k chybě.
25155. Řetězec musí mít délku právě jednoho znaku.
25156. Klíč osobních údajů neodpovídá. Cílový zdroj osobních údajů: X.
25157. Probíhá odebrání oddílu %1...
25158. Instalační služba byla předčasně ukončena.
25159. Zabezpečovací otázka:
25160. Obnovení není ve výčtu FileLineEnumerator podporováno.
25161. %1 (%2) %3Ověření načtení stránky databáze ze souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů se nezdařilo. Došlo k neshodě čísla stránky. Bylo očekáváno číslo stránky %8, ale skutečné číslo stránky bylo %9. Operace čtení se nezdaří a dojde k chybě %7. Pokud potíže potrvají, obnovte databázi ze záložní kopie. Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
25162. Provádění příkazu Net Send bylo přerušeno stiskem kláves Ctrl+Break.
25163. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že aplikace je spuštěna v rámci platné poskytnuté lhůty pro neoriginální systém (typ 2).
25164. Načtení proudu stop-slov do textového filtru se nezdařilo, protože funkce IFilter::Init() se nezdařila.
25165. Nelze otevřít protokol událostí, pročež se protokolování nespustilo.
25166. Výraz je vyžadován pro převod.
25167. Tato operace nemůže načíst data pro jednu nebo více skupin bitových kopií na tomto serveru.
25168. Ke správě koordinátoru MS DTC v tomto systému nemáte oprávnění. Funkce správy koordinátoru MS DTC budou zakázány.
25169. Cesta obnovení je systémový adresář.
25170. Přesun existujících uživatelů, skupin a počítačových objektů do služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
25171. Budete automaticky odpojeni v %1.
25172. Popisovač není platný.
25173. Program Windows Media Player nemůže stáhnout k používání médií média pro tento soubor. Pokud jste soubor obdrželi z online úložiště, přihlaste se k úložišti a akci opakujte.
25174. Proces nemůže přistupovat k souboru File Name, protože soubor je využíván jiným procesem.
25175. Byl učiněn pokus o obnovení nebo přístup k neprůhlednému paketu.
25176. Databáze SAM na serveru systému Windows neobsahuje účet pro tento důvěryhodný vztah stanice.
25177. Modul pro zařazování do kategorií obnovuje konfiguraci serveru LDAP.
25178. Typ grafu Název typu nepodporuje sekundární osu Y.
25179. Nelze načíst sestavení. Vlastnost Název vlastnosti musí být platným sestavením.
25180. Při sledování vkládání do čtecího zařízení bylo dosaženo mezního počtu chyb: %1
25181. Duplicitní deklarace typu dat
25182. Oddíl se zadaným ID neexistuje.
25183. Styl tlačítka Storno
25184. Jednoprocesorový ovladač byl zaveden do víceprocesorového systému. Ovladač nelze zavést.
25185. Operace replikace se nezdařila.
25186. Mediální soubor nelze nalézt.
25187. Vytvořit novou sadu oprávnění pro úroveň zásad X
25188. Počet úspěšně zpracovaných souborů: %1; Počet souborů, které nelze zpracovat: %2
25189. Musí existovat nadřazený odkaz dílčího odkazu.
25190. Statické pole určené jen pro čtení nelze předat jako parametr Ref nebo Out (kromě případu, kdy se nachází uvnitř statického konstruktoru).
25191. U prostředku síťového názvu %1 (s přidruženým síťovým názvem %2) je povoleno ověřování pomocí protokolu Kerberos. Přidání potřebných ověření do místního úřadu zabezpečení se nezdařilo. Přidružený kód chyby: (%3).
25192. Nastavení atributu databáze %1 do oddílu pro stranu %2 fyzického média %3 při operaci %4 se nezdařilo.
25193. Migrace ovladače.
25194. Stroj členství vyžaduje ukončení Služby clusterů v tomto uzlu.
25195. Sestavením je odepřen přístup ke všem tiskárnám.
25196. Neplatná odpověď
25197. Obnovení certifikátu šablonou certifikátu %1 se nezdařilo, protože období překrývání obnovení je delší než období platnosti certifikátu.
25198. Export X není přiřaditelný k typu Název typu.
25199. Příkaz byl zrušen.
25200. The memory map contained ranges that extended above four gigabytes.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions