English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

901. Tato chyba byla potlačena.
902. Rozložení UnorderedList a OrderedList podporují pouze svislé rozložení.
903. Přejmenování zaregistrovaného objektu ve známém kontejneru zaregistrovaných objektů se službě Active Directory Domain Services nezdařilo. Pokud je přejmenování zaregistrovaných objektů nezbytné, obraťte se na správce systému. Název zaregistrovaného objektu: %1
904. Systém souborů je typu %1.
905. Byl proveden pokus o registraci protokolu %1, ale protokol %1 je již obsluhován jiným adaptérem naslouchání. Registrace byla proto zamítnuta. Datové pole obsahuje číslo chyby.
906. Server nemůže vyhradit paměť ze systémového nestránkovaného fondu, protože fond je prázdný.
907. Zadaný atribut není k dispozici, nebo neobsahuje žádné hodnoty.
908. Styl obrázku položky legendy
909. Síť s clustery %1 byla odebrána z clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.
910. Zadaná celková oblast videosignálu je neplatná.
911. Server pro vzdálený přístup vytvořil připojení k %1 pro uživatele %2 pomocí zařízení %3. Toto připojení bylo vytvořeno automaticky, protože využití šířky pásma bylo vysoké.
912. Délka parametru X musí být větší nebo rovna Y.
913. Šablona použitá v případě, kdy je ovládací prvek v režimu vkládání
914. Je aktivována po odstranění webové části (WebPart).
915. %1!-15.15s! - Znovu provede výčet objektů zadaného typu.
916. Na uzlu X byla nalezena neznámá hodnota Y.
917. Spojovací bod služby Telefonní subsystém pro tento server již existuje.
918. Zadaný protokol nebyl nalezen.
919. Existují dvě sady replik Služby replikace souborů SysVol. Tato chyba by měla být vyřešena.
920. Při zápisu registračních informací do registru došlo k chybě. Chcete-li provést tento úkol, musíte mít pověření správce. Se žádostí o pomoc se obraťte na správce systému.
921. Rozšiřitelný čítač otevřel protokol událostí pro soubor usbperf.DLL
922. MSB3653: Úloha AxTlbBaseTask není spustitelnou úlohou. Je-li použita k dalšímu odvození, je nutné nastavit vlastnost ToolName.
923. Legenda – Šířka ohraničení musí být větší nebo rovna 0.
924. V nástroji Scenario Event Mapper je nakonfigurován nepodporovaný scénář. Scénář pro zprostředkovatele %1 (ID události %2) zjistil kód chyby %3 a bude ignorován.
925. Vzdálené připojení bylo náhle odpojeno.
926. Do seznamu povolených pro řadič domény určený jen pro čtení %1 nelze přidat hodnotu %2. Chyba protokolu LDAP: %3!d!.
927. Datový proud uzlu XAML: Za uzly hodnot musí následovat metoda EndMember.
928. Zadaný popisovač tiskárny je již očekáván.
929. Počet zpracovaných a vyřazených odkazů: %1!d!, %2!d!
930. Služba Active Directory Domain Services nemůže vyřešit konflikt názvu účtu SAM pro %1 u objektu %2.
931. Služba úspěšně obnovila svou databázi ze zálohy.
932. Vydavatel byl zakázán a jeho prostředek není k dispozici. K této situaci obvykle dochází, pokud se vydavatel nachází v procesu odinstalace nebo upgradu.
933. Kopírování nových souborů Soubor: [1], Adresář: [9], Velikost: [6]
934. Počáteční pozice výběru rozsahu.
935. Workflows Runnable
936. Výška prvku. Pokud chcete nastavit tuto vlastnost, nastavte vlastnost Auto na hodnotu False.
937. Nelze vytvořit instanci objektu MSXML%1!d!.0 DomDocument.
938. Server není nakonfigurován pro vzdálenou správu.
939. Nerozpoznaná chyba
940. Atribut X je možné použít pouze v případě, že je použito Y.
941. Řadič sítě, který vlastní objekt, neodpovídá. Tato chyba se týká pouze prostředí smíšeného režimu.
942. Blok izolace nelze nastavit, protože byl obsažen v dočasném bloku.
943. Zadaná zásada je předdefinovaná a nelze ji změnit. Zadejte nový název zásady.
944. Tato funkce není na konfigurované úrovni vztahu důvěryhodnosti podporována.
945. Při spuštění čištění ve virtuálním adresáři %1 došlo k neočekávané chybě %2. Pokuste se spustit čištění později.
946. Argument DelegateArgument X nelze použít pro aktivitu Y, protože jej již používá aktivita Z.
947. Katalog byl otevřen pro operace jen pro čtení.
948. Agent stavu zabezpečení systému Windows testuje způsobilost počítače se zásadami definovanými správcem.
949. Ovladač zařízení neexistuje.
950. Uri musí být soubor nebo sada identifikátorů Uri.
951. Uvedené síťové heslo není správné.
952. Odčítání musí být posledním prvkem ve třídě znaků.
953. Operace není povolena na discích, které jsou v offline stavu.
954. Formátování na kapacitu %1 kB
955. Očekáváno neprázdné pole pro parametr X.
956. Klíč NetBios over TCP/IP (NetBT) nelze otevřít.
957. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER RESOURCETYPE /?.
958. Zadaná cesta nebyla nalezena.
959. Služba WinRM nemůže zpracovat žádost o konfiguraci. Identifikátor URI prostředku služby (%1) podporuje pouze následující akce: %2 a %3.
960. Třída serializátorů grafu
961. Dynamické disky v systému nelze konfigurovat vzhledem k velkému množství vstupně-výstupních chyb. Zkontrolujte stav paměťových zařízení a poté restartujte počítač.
962. %%6ld %%8ld Mezipaměť souboru
963. Operace byla úspěšná.
964. Zobrazí nebo změní informace v mezipaměti místního počítače.
965. Nelze najít objekt zařízení pro více zařízení portu ukazatele.
966. Službě WINS se nezdařilo získat svou adresu. Služba WINS se zotaví po návratu adresy IP.
967. Třídu BufferedReceiveServiceBehavior je nutné použít s definicí sledu prací, která podporuje zpracování BufferedReceive. Použijte metodu WorkflowService.AllowBufferedReceive a povolte zpracování BufferedReceive.
968. Získá nebo nastaví režim zalamování obrázku.
969. Šířka posuvníku osy v pixelech
970. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nezískala přístup k identifikátoru zabezpečení (SID) spojenému se skupinou Enterprise Domain Controllers nebo Enterprise Read-only Domain Controllers.
971. Modul diagnostiky přešel do stavu porušení
972. Nečinná úloha s ID %1 byla upozorněna, že bylo vyžádáno explicitní zpracování.
973. Kvóta fronty pro spouštění úloh služby Plánovač úloh se blíží předem nastavenému limitu úloh aktuálně konfigurovanému na %1%. Akce uživatele: Snižte počet spuštěných úloh nebo zvyšte konfigurovanou kvóty fronty.
974. Neplatný identifikátor URI: Autorita nebo hostitel nemůže končit znakem zpětného lomítka (\).
975. Vyloučení otevření pomocí ID souboru
976. Nepodařilo se potvrdit změny konfigurace.
977. Neplatná prodleva před opakováním.
978. Příchozí žádost neodpovídá žádné trase.
979. Generovat výslednou sadu zásad (protokolování)
980. Funkci ExecuteMessage lze volat pouze z nativního kontextu objektu.
981. Nelze otevřít soubor SCHED.LOG.
982. Pokus o nastavení ID objektu se nezdařil, protože uvedený objekt už ID měl.
983. Vaše heslo vám bylo odesláno.
984. Literál podporuje typy hodnot a je neumlčitelným typem Název typu. Typ nelze použít Název typu jako literál.
985. Systém ukládá informace pro obnovení dat po formátování (UNFORMAT).
986. Při zpracování události řízení spotřeby službou TBS došlo k chybě. Událost řízení spotřeby: %1, kód chyby: %2.
987. Právě probíhá obnovení prostředku.
988. Operace byla přerušeno z důvodu ukončení serverové aplikace.
989. Formát smyčky REPEAT v aktuálním souboru seznamu stop není platný.
990. Aplikaci %1 nelze spustit v režimu Win32.
991. * Kontrola zpoždění lokality replikace
992. Určuje, zda je zaškrtávací políčko pro zapamatování hesla implicitně zaškrtnuto.
993. Tato metoda implicitně používá zásady CAS, které jsou v rozhraní .NET Framework již zastaralé. Pokud chcete povolit tyto zásady CAS z důvodu kompatibility, použijte konfigurační přepínač NetFx40_LegacySecurityPolicy. Další informace naleznete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570.
994. Tento prostředek vyžaduje následující voliče: %1 %2
995. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože se nezdařila inicializace protokolu PPP (Point to Point). %1
996. DATE Zobrazí nebo nastaví datum.
997. Zobrazí oprávnění v této sadě oprávnění.
998. Dotaz je neplatný.
999. Cíl X v souboru File Name projektu Y (vstupní bod):
1000. V nastavení konfigurace EKUOIDsForPublishExpiredCertInCRL byl zjištěn neplatný identifikátor objektu. Chcete-li problém vyřešit, spusťte příkaz certutil -getreg ca\EKUOIDsForPublishExpiredCertInCRL. Tím zjistíte neplatný identifikátor objektu a budete jej moci opravit. Budou použity výchozí identifikátory objektů (1.3.6.1.5.5.7.3.3 a 1.3.6.1.4.1.311.61.1.1).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions