English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16901. Heslo uživatele %1\%2 připojeného k portu %3 vypršelo. Linka byla odpojena.
16902. Správce programu NetShow v umístění v síti %1 nastavil limit maximální šířky pásma na %2 b/s.
16903. Element X nemůže mít atribut select a současně neprázdný obsah.
16904. Text zobrazený jako pravidla pro zadávání hesel
16905. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2, protože médium nebylo v knihovně nalezeno.
16906. Odebírání spywaru a dalšího potenciálně nežádoucího softwaru dokončíte spuštěním úplného prohledávání. Informace o možnostech prohledávání naleznete v nápovědě a podpoře.
16907. K tomuto objektu není přidružen žádný proces.
16908. Došlo k chybě, když se rozhraní NDIS pokusilo mapovat soubor.
16909. Vlastnost AnchorDataPoint nelze nastavit pro poznámku uvnitř skupiny.
16910. Server záložního prohledávače %2 je zastaralý. Zvažte inovaci počítače.
16911. Zadaná délka hesla musí být v intervalu 1 až 128 znaků.
16912. Odkazuje na metadata z určeného souboru sestavení.
16913. Dialogová okna uživatelského rozhraní Plug and Play byla u vloženého systému NT potlačena.
16914. Aktivační služba procesů systému Windows obdržela oznámení o změně, ale změnu nemohla správně zpracovat. Datové pole obsahuje číslo chyby.
16915. Neplatný typ obsahu
16916. Operace znakové stránky NLS se pro znakovou stránku %1 nezdařila, protože soubor %2 chybí. Tuto chybu opravíte nahrazením tohoto souboru nebo opravou instalace systému Windows.
16917. Statistika protokolu %1
16918. Služba zápisu síťového zařízení nemůže podepsat odpověď na požadavek klienta (%1). %2
16919. Převedené transakce se liší od ambientních transakcí.
16920. Metoda ChangePassword vyžaduje SQL Server 9.0 či vyšší.
16921. Byla přijata chyba překročení limitu směrování protokolu ICMP.
16922. Databáze registru modulu COM+ nebyla inicializována.
16923. Došlo k chybě dat sekundární zóny DNS.
16924. Čtecí zařízení karet Smart Card nebylo nalezeno.
16925. Při pokusu o získání vstupu uživatele došlo ke kritické chybě.
16926. CoID=%1: Uživatel %2 vytočil připojení s názvem %3 k serveru pro vzdálený přístup, který byl úspěšně připojen. Parametry připojení jsou:%4.
16927. Uzel clusteru %1 byl odstraněn z clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.
16928. Při detekci vyčerpání prostředků systému Windows bylo přijato oznámení s informacemi o tom, že v počítači není k dispozici dostatek virtuální paměti.
16929. Křížový odkaz pro určený názvový kontext nemohl být nalezen.
16930. Nelze nalézt certifikát správy licencí TS.
16931. Služba vrátila odpověď označující, že metoda není podporována.
16932. Pozice Y ukazatele myši
16933. V databázi uživatelských účtů je příliš mnoho jmen.
16934. Úspěšně bylo vytvořeno připojení ke vzdálené ploše.
16935. Nelze přidat FamilyMap, protože není nastavena vlastnost Target.
16936. Aktuální hodnota vlastnosti SelectionUnit u nadřazené třídy DataGrid brání ve výběru řádků.
16937. Odkaz na nedefinovanou skupinu (?(X) ).
16938. Identifikátor X u vlastnosti Název vlastnosti typu Název typu není platným identifikátorem nezávislým na jazyku. Zkontrolujte, zda parametr CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier umožňuje daný název identifikátoru.
16939. Kontrola systému souborů na %1
16940. Došlo ke změně počtu soukromých podřízených objektů na aktivitě X. Soukromý stav aktivity by měl být podle definice neměnný a neměl by záviset na nastavení. Obraťte se na autora aktivity s poukazem na pokyny pro vytváření aktivit.
16941. Chyba v aplikačním programu
16942. Barva čáry značky vlastního popisku
16943. Hodnota TypedByRef zde není povolena.
16944. Odesílá se požadavek hledání.
16945. Tato operace není podporována jinými oddíly než OEM.
16946. Pole je vícerozměrné nebo parametr typu pro sadu nemůže být automaticky přetypován na typ cílového pole.
16947. Operace přetažení byla zrušena
16948. Při čtení údajů klíče parametru z registru došlo k chybě. Návratový kód procedury RegEnumValue je %1. Hodnota indexu je %2. Probíhá ukončení agenta přípon.
16949. Velikost manifestu překračuje povolené maximum.
16950. Volání metody QueryRevertStatus se nezdařilo s chybou 0x%1: %2
16951. Vlastnosti osy
16952. Zadaný název obsahuje neplatné znaky. Název nemůže začínat pomlčkou (-) a nemůže obsahovat mezery a následující znaky: \ / ? * | : < > " , ;
16953. Popis: Přidá organizační jednotku do adresáře.
16954. MSB4175: Nelze načíst objekt pro vytváření úloh X ze sestavení Název sestavení . Y
16955. Identifikátor aplikace, pod kterou je tento virtuální adresář vytvořen
16956. Zastavování služeb Služba: [1]
16957. Plánování restartování počítače: Přejmenování souboru [2] na [3]. Operaci je třeba dokončit restartováním počítače.
16958. Kódová skupina neuděluje žádná oprávnění a vytváří kořen stromu kódových skupin.
16959. Zabezpečení nelze vypnout.
16960. Při pokusu o změnu nastavení hypervisoru došlo k chybě.
16961. Obor názvů obor názvů nelze rozlišit.
16962. Pro možnost %1 byla zadána neplatná hodnota.
16963. Sběrač dat již existuje.
16964. Informační kanál obsahující položky, které nejsou uloženy ve vyrovnávací paměti (například položky neuložené ve třídě IList), nemůže klonovat obsažené položky. Před vyvoláním metody Clone uložte položky obsažené v kanálu do vyrovnávací paměti, nebo metodě Clone předejte hodnotu false.
16965. Formát zadaného názvu události není platný.
16966. Součást = %1 (%2%3%4)
16967. Hodiny reálného času
16968. Podpis neobsahuje správné atributy zásad.
16969. Překročili jste maximální počet souborů, které lze zakoupit v jediné transakci.
16970. Atributy kreslení pro vzhledy prostorového ohraničení
16971. Vytváření nového objektu počítače pro %1 v doméně
16972. Požadavek na spuštění byl ignorován. Instance je již spuštěna.
16973. Nelze číst informace o velikosti repliky. Stav: 0x%1!x!
16974. Tento prostředek vyžaduje následující voliče: %1 %2 %3.
16975. Parametry nebo argumenty obsahují chybu syntaxe.
16976. Vnitřní chyba: Objekt plex již obsahuje logický dílčí disk.
16977. pro import profilu
16978. ID svazku na vstupu nemůže být ID svazku, který je cílem operace.
16979. U příkazu /SiteCosting je třeba zadat správně formátovaný kořenový adresář DFS.
16980. %1 - Pevný disk
16981. ttl %1!lu! (%2)
16982. NET START EVENTLOG
16983. Neplatné oprávnění.
16984. Zadaná hodnota není platným řetězcem hlavičky hostitele.
16985. V rámci této relace již probíhá požadavek FTP.
16986. Odmítnout (Zaváděcí modul je nečinný)
16987. Nesprávná struktura OLEVERB
16988. Tato funkce se nezdařila, protože jí byl předán neplatný popisovač monitoru.
16989. Zóna sestavení, u něhož došlo k chybě:
16990. Odebrání oddílu %1 bylo přepnuto z důvodu práce s vyšší prioritou. Odebrání bude provedeno znovu.
16991. Vynucovat ukončení podprocesu
16992. XC1029: Typ Název typu nelze přiřadit typu Název typu člena Člen a pro člena není definován žádný převaděč TypeConverter.
16993. V této platformě není standard CMS (Cryptographic Message Standard) podporován.
16994. Element nebyl uzavřen.
16995. Předáno vám od
16996. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že aplikace je spuštěná v rámci platné poskytnuté lhůty pro neoriginální systém.
16997. Neplatná syntaxe komentáře
16998. Vlastnost je určena pouze pro čtení.
16999. Instalační služba nereaguje.
17000. Provedení zálohování se nezdařilo. Právě probíhá jiná operace plánování obnovení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions