English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38801. Odpověď 5XX a zásady typu Cache-Only, obsluha z mezipaměti.
38802. Složka %1.
38803. Adresa URL obrázku neobsahuje formátovač #SEQ.
38804. Konfigurace starších verzí běžných svazků zaznamenaná před převodem neodpovídá aktuální konfiguraci.
38805. Další stránka
38806. Název doplňku: "X" Umístění: "Y"
38807. Soubor prostředků File Name nelze použít, protože je v konfliktu s jiným souborem se stejným názvem.
38808. Nepodařilo se nastavit stav rozhraní PnP.
38809. Časový limit připojení vypršel.
38810. Vlastnost CommandText nebyla inicializována.
38811. === Zprávy událostí: ===
38812. Povolení odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při úpravách části %1 obslužné rutiny.
38813. Služba COM+ zjistila, že s dostupnou pamětí je výkon počítače velmi nízký. Kvůli zajištění správného chování systému byla aktivace komponenty odmítnuta. Pokud tento problém přetrvává, nainstalujte více paměti nebo zvětšete velikost stránkovacího souboru. Statistika paměti: %1
38814. Zařízení -
38815. Tato instalace služby Active Directory Domain Services vyžaduje změny konfigurace domény. Změny konfigurace však dosud nebyly replikovány do řadiče domény služby Active Directory %1. Po dokončení replikace zkuste znovu nainstalovat službu AD DS.
38816. Prostředek je zastaralý, a proto není kompatibilní.
38817. Parametrem baseAddress musí být absolutní adresa uri.
38818. Získá nebo nastaví viditelnost horních nebo dolních hodnot chyby grafu chybových úseček.
38819. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou mezipaměti úrovně %3 hlášená procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
38820. Spuštění rozšíření ISAPI se nezdařilo: Kód chyby Win32 = %2!.20s!

38821. Časový limit lze nastavit pouze na hodnotu System.Threading.Timeout.Infinite nebo na hodnotu větší nebo rovnou 0.
38822. Stav projektu byl změněn nebo je měněn z důvodu požadavku na změnu stavu.
38823. Chyba při čtení.
38824. postovni schranka
38825. Za současného stavu tiskové fronty nelze provést požadovanou operaci.
38826. Chyba přerušení INT 24.
38827. Soukromý klíč nelze archivovat. Certifikační autorita nemůže ověřit jeden nebo více certifikátů pro obnovení klíčů.
38828. ***Speciální skupina dosáhla své meze. Služba WINS nemůže přidat žádné další členy.
38829. Hodnota Options byla neplatná.
38830. Schéma ověření X není podporováno.
38831. Uzel %1 není členem zadaného clusteru.
38832. Název balíku je neplatný.
38833. Telefonní zařízení počítače
38834. Modul plug-in s integrovaným katalogem pro příkazové prostředí systému Windows
38835. Podosu (SubAxis) s názvem X nelze najít.
38836. paměť: %%4ld kb doba provozu:%%3ld %%2ld:%%02ld:%%02ld.%%03ld
38837. Ukládání do sdílené mezipaměti je zakázáno.
38838. Odeslání požadavku HTTP se nezdařilo: Handle=%1, Error=%2
38839. Internal event: Finished removing deleted objects that have expired (garbage collection). Number of expired deleted objects that have been removed: %1.
38840. V tomto rozhraní nebyl povolen žádný směrovací protokol.
38841. Zadaný objekt plex je posledním aktivním objektem plex ve svazku. Tento objekt plex nelze odebrat, jinak by svazek přešel do režimu offline.
38842. Ověřovací protokol byl odmítnut vzdáleným partnerem.
38843. Protokol IPRIP verze 2 přijal požadavek na spuštění v době, kdy již byl spuštěn.
38844. Funkce pro registraci objektu COM musí mít parametr System.Type a typ vrácené hodnoty void.
38845. Neznámá chyba X.
38846. Určený rozsah adres IP je plný.
38847. Lokalita %1 není tímto přenosem připojena.
38848. Číst atributy
38849. Součet hodnot AccelerationRatio a DecelerationRatio musí být menší nebo roven jedné.
38850. Byl učiněn pokus o načtení 64bitové aplikace, ale tento procesor není kompatibilní s 64bitovým režimem.
38851. Sada propagací X definovala propagace Y Z, které překračují maximální povolený počet propagací A.
38852. Služba Active Directory Domain Services nevytvořila objekt %1. V protokolu událostí vyhledejte možné systémové chyby.
38853. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla odstranit certifikát pro žádost %1 z následujícího umístění na serveru %4: %2. %3.%5%6
38854. Vytvoření adresáře s informacemi o systémovém svazku se nezdařilo.
38855. Správa skupin zabezpečení
38856. %1 pokračuje
38857. Služba RSM rozpoznala vnitřní chybu.
38858. Došlo k chybě protokolu vzdáleného volání procedur (RPC).
38859. V určené DLL není funkce definována.
38860. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou přerušení činnosti sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
38861. Přidat slovník
38862. Identifikátor resourceManagerIdentifier neodpovídá obsahu informace pro obnovení.
38863. Instalační balíček není podporován tímto typem procesoru. Obraťte se na vašeho dodavatele produktu.
38864. %1 (%2) %3Provedení požadavku na zápis do souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů bylo úspěšné, ale zpracování operačním systémem trvalo nezvykle dlouho (%7 s). Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
38865. Povolí modul správce rolí.
38866. Odstraněno prostřednictvím volání RPC
38867. Parametry jako argumenty pro dílčí klauzuli TOP a dílčí klauzuli LIMIT v dotazu nebo příkaz LimitExpression ve stromu příkazů nejsou podporovány ve verzích SQL Server starších než SQL Server 2005.
38868. Nyní budou odstraněny dočasné odkazy repliky na zapisovatelné kopie a bude znovu vytvořena standardní topologie, která bude obsahovat odkazy na zapisovatelné kopie i kopie oddílu nastavené pouze pro čtení.
38869. Nelze zadat název databáze, protože je povolen pouze v případě, že typem stavu relace je SessionStateType.Custom.
38870. Určená bitmapa neobsahuje správné rozměry.
38871. Přesun neprázdných skupin účtů přes hranice domén není dovolen.
38872. Je vynuceno šifrování, neexistuje však žádný platný certifikát.
38873. Protokol IPRIPv2 zahodil paket odpovědi ze sousedního směrovače s adresou IP %1. Protokol IPRIPv2 není nakonfigurován na příjem paketů z výše uvedeného sousedního směrovače.
38874. Změnit hodnotu případu
38875. Služba Systémový čas zjistila při čtení konfigurace z registru chybu a bude nadále používat předchozí konfiguraci. Došlo k následující chybě: %1
38876. Modul pro předběžné zpracování dokončil vlastní funkci.
38877. Opakovaný pokus o dokončení místního odebrání objektů z domény %1 byl úspěšný.
38878. Program Windows Media Player nemůže k přehrání disku použít digitální přehrávání. Chcete-li přepnout do režimu analogového přehrávání, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Zařízení. Poklepejte na jednotku CD a pak v oblasti Přehrávání klepněte na přepínač Analogové. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
38879. Šifrování složky mezipaměti souborů offline bylo přerušeno z důvodu odhlášení uživatele.
38880. Clusterová služba zjistila, že označení disku s kopií clusteru se změnilo, což obvykle znamená, že aktuální uzel obsahuje zastaralá konfigurační data clusteru. Tento stav bude automaticky opraven, jakmile se aktuální uzel připojí k jiným uzlům, které obsahují nejnovější konfigurační data. Ověřte, zda jsou spuštěny všechny uzly clusteru.
38881. Hodnoty registru služby Řízení front zpráv nelze číst (registr je pravděpodobně poškozen).
38882. Chyba požadavku recvfrom: %1 %2 %3
38883. Osy oblasti grafu – Oblast grafu obsahuje nekompatibilní typy grafu. Ve stejné oblasti grafu například nemůže existovat současně pruhový a sloupcový graf.
38884. Jeden z datových proudů již byl použit a nelze jej obnovit do původního stavu.
38885. Terminálový server nemůže nainstalovat nový certifikát založený na šabloně, který má být použit k ověřování a šifrování protokolem TLS 1.0 nebo SSL. Došlo k následující chybě: %1.
38886. Klíčové slovo odezvy v souboru .INF zařízení nemá očekávaný formát.
38887. Adresa URL obrázku, který má být zobrazen na tlačítku pro odhlášení
38888. Oddíl %1 byl úspěšně migrován.
38889. Byla požadována konfigurace protokolu IPSEC, ale nezdařila se (kód chyby %1 pro cílovou adresu %2).
38890. Ke clusteru je právě přidáván uzel.
38891. Jmenovka není platná.
38892. Uzel iniciátoru již existuje.
38893. Chyba paměti ECC
38894. Vzor musí být nastaven na platný regulární výraz.
38895. Sběrač nezpracoval proud oznámení. Ve všech zdrojích oznámení bude znovu provedeno procházení.
38896. Načtení zprostředkovatele se nezdařilo. Chyba (%1).
38897. Není nastaven žádný operátor hodnoty AuthData.
38898. Záznamy atributu ze segmentu záznamu souboru %1 nejsou správně propojeny.
38899. Nelze otevřít objekt výkonu služby serveru. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
38900. [Identifikátory SID vynechány]

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions