English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

31401. Vytváření prostředku %1...
31402. Adresy protokolu IPv6 serverů SIP dostupných klientovi
31403. Byl zjištěn fyzický konec pásku.
31404. Název hodnoty
31405. Systém Windows nemůže vyčistit disk %2!u!.
31406. Převod názvu partnera se nezdařil. Je v nesprávném formátu nebo je příliš dlouhý.
31407. Požadavek nebyl správně naformátován. Šifrovaný soukromý klíč musí být v neověřeném atributu ve vnějším podpisu.
31408. Očekávané nastavení ochrany konfigurované ve službě IIS neodpovídá nastavení, které je konfigurováno v přenosu. X
31409. Program Windows Media Player se pokouší o přístup ke stažené položce, která je neplatná.
31410. Cíle: přidané: %1!d!, odstraněné: %2!d!, změněné: %3!d!
31411. Objekt plex není zastaralý nebo osamocený.
31412. Chcete-li zapisovat pole JSON, použijte metodu zapisovacího modulu XML a zapište typ atributu array a za ním uveďte metody typu WriteStartElement (s místním názvem item), WriteAttributeString nebo WriteEndElement zajišťující zápis položek pole JSON.
31413. Nastavení konfigurace zásad a serveru pro server brány TS %1 nebylo možné exportovat. Došlo k následující chybě: %2.
31414. Hodnota tohoto parametru musí být větší než nula.
31415. Nelze se dotazovat na informace o souboru, dokud je soubor otevřen pro zápis.
31416. Argument index je menší než nula.
31417. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) successfully initialized.
31418. Popisovač určený součástí protokolu je neplatný. Možnou příčinou je, že součást protokolu není zaregistrována v programu IPMGM.
31419. Tento cluster nelze zničit. Obsahuje skupiny aplikací, které nejsou součástí jádra a které je nutné před odstraněním clusteru odstranit.
31420. Pro rozhraní .NET Framework verze X je nutné zadat profil.
31421. Objekt TransactionScope byl nesprávně vnořen.
31422. Součást není v tomto počítači používána.
31423. Informace metadat pro další systémové soubory jsou poškozeny.
31424. Zadaná funkce není definována.
31425. Kontrola důvěryhodnosti doménové struktury v součásti Licencování nebyla úspěšná, protože došlo k chybě %1 ve funkci %2. Pokud nebude problém opraven, bude tento server bude automaticky vypnut. Další informace získáte v dokumentaci k produktu týkající se licencování.
31426. Zadaná vlastnost je neplatná.
31427. Přidáno v %1!S!.
31428. Informace o podprocesu:
31429. Verze zadaná v úložišti metadat nebyla rozpoznána.
31430. Hodnota mezery mezi segmenty osy musí být v rozsahu od 0 do 100.
31431. Je aktivována při kliknutí na tlačítko postranního panelu.
31432. Protokolu IKE se nepodařilo najít platný certifikát počítače. Požádejte správce zabezpečení sítě o instalaci platného certifikátu do příslušného úložiště certifikátů.
31433. Neplatné omezení atributu, atribut {: %1} nebyl v základu nalezen.
31434. Při operaci se sokety přestala pracovat síť.
31435. Konstruktor typu Název typu nebyl nalezen.
31436. Oblast není kompatibilní s aktuální jednotkou.
31437. Barva značky datového bodu
31438. Došlo k chybě pracovního podprocesu služby WINS.
31439. V konverzaci DDE není na stejném kanálu další odchozí volání.
31440. Expression: X
31441. Zadaný datový proud neexistuje.
31442. Hostitelský proces UMDF (%1) se nezdařilo úspěšně spustit. Byla oznámena chyba: %2.
31443. Nelze deserializovat vlastnost. Nelze najít veřejný konstruktor typu Název typu.
31444. Typ tlačítka pro změnu hesla
31445. Knihovna DLL nebyla nalezena.
31446. %1 (%2) %3Databáze %4 dosáhla maximální velikosti %5 MB. Není-li možné databázi znovu spustit, pravděpodobně lze zmenšit její velikost defragmentací offline.
31447. Hlavička Vary: Pole hlavičky mezipaměti se neshoduje s požadovaným polem, název hlavičky: X, pole mezipaměti: Y, požadované pole: Z.
31448. Došlo k chybě služby Active Directory %1 během volání funkce %2.
31449. Není k dispozici dostatek prostředků ke zpracování dokumentu nebo řádku.
31450. Ukládání identifikátorů GUID do mezipaměti...
31451. %1!-15.15s! - Rozšíří vybranou logickou jednotku (LUN).
31452. Metodu určenou atributem PreApplicationStartMethodAttribute v sestavení Název sestavení nelze přeložit. Typ: Název typu, Název metody (MethodName): X. Ověřte, zda je typ veřejný a metoda je veřejná a statická (sdílená v jazyce Visual Basic).
31453. Vytvoření sdíleného bodu ochrany na zdrojových svazcích se nezdařilo.
31454. all : Všechny funkce plus všechny společné tabulky a uložené procedury, které jsou těmito funkcemi sdíleny
31455. Klíč při spuštění nebo heslo pro obnovení nástroje BitLocker nebylo možné přečíst z externího média.
31456. Rozšíření na straně klienta zachytilo uvnitř neošetřenou výjimku %1: %2%%100790275
31457. Nelze zpracovat zprávu z okna, které není oknem prostředí více dokumentů (MDI).
31458. Objekt X požádal o kombinovanou odpověď, ale datový proud uložený v mezipaměti je prázdný.
31459. Tato operace je neplatná při potlačení běhové transakce. Běhová transakce je potlačena, protože vlastnost SuppressTransaction byla nastavena na hodnotu RuntimeTransactionHandle v aktuálním prostředí.
31460. Pokus na vzdáleném adresářovém serveru %1 odebrat oddíl %2 byl neúspěšný.
31461. V síti již existuje shodný název.
31462. Chyba předpokladu WOW.
31463. Byla překročena disková kvóta.
31464. NavigationProperty Název vlastnosti u typu Název typu je zdrojem generované vlastnosti Název vlastnosti, která je v konfliktu se členem stejného názvu.
31465. Atribut %1 s hodnotou %2 se nepodařilo analyzovat.
31466. Nelze načíst vyžadovanou cestu.
31467. SChannel Authentication
31468. Nelze provést synchronizaci, protože interní hodiny zařízení nejsou správně nastaveny. Chcete-li hodiny nastavit, vyberte možnost pro nastavení hodin v zařízení na kartě Osobní údaje v dialogovém okně Možnosti, připojte se k Internetu a zařízení znovu synchronizujte. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
31469. Pojmenovaným parametrem musí být seznam ACL neadresářového objektu.
31470. Systému Windows se nepodařilo načíst následující knihovnu s konfigurací Správce logických disků: %1.dll. Správce logických disků nebyl pravděpodobně správně nainstalován nebo došlo k poškození složky systému. Obraťte se na správce systému.
31471. Je poškozena položka v registru.
31472. Při pokusu o odebrání účtu %1 ze skupiny %2 došlo k chybě. Při pokusu o odebrání účtu ze skupiny došlo k potížím %3. Odeberte člena ručně.
31473. Probíhá spouštění aplikace.
31474. Zadaný rozlišující název LDAP je příliš dlouhý.
31475. Platné hodnoty jsou v rozsahu od X do Y (včetně).
31476. Nastavit režim přenosu ASCII
31477. Při čtení z místního souboru došlo k chybě
31478. Došlo k pokusu nastavit limit pracovní sady na neplatnou hodnotu (např. minimum větší než maximum a podobně).
31479. XC1026: Byl zjištěn nesprávný kód Xaml. Metoda obslužné rutiny událostí Název metody není definována v typu Název typu.
31480. Neplatný ID relace.
31481. Správce transakcí není k dispozici.
31482. cmd.exe,"/k echo Toto prostředí by se mělo používat pouze k obnovení po nezdařené instalaci. Pokračujte v instalaci zadáním příkazu Exit a stisknutím klávesy Enter."
31483. Informace o registraci služby WMI nejsou platné.
31484. Adresa URL musí zahrnovat protokol, například ftp:// nebo http://. Na konci adresy URL lze použít hvězdičku (*) jako zástupný znak.
31485. Nepodařilo se dokončit operaci vymazání zadrženého oddílu pro svazek. %1
31486. Prostředek sdílené složky clusteru %1 nelze převést do online režimu. Nová synchronizace cíle kořenového adresáře DFS %2 se nezdařila. Chyba: %3.
31487. * Položka %1 není důvěryhodná pro delegování účtu.
31488. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Základní kontrola služby offline se nezdařila. ID prostředku předané v %2 neodpovídá internímu ID prostředku %3.
31489. Klíč %1 registru serveru nebyl nalezen. Server nelze spustit.
31490. Typ %1!-3u! %1!-10u! %2!-10u!
31491. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření selhal zápis do služby Active Directory. Kód chyby %1 (%2)
31492. Zadaná cesta zobrazení videa se již nachází v topologii VidPN.
31493. Zpětné volání zařazení se zdařilo.
31494. Načtení místní úvodní stránky se nezdařilo.
31495. Oblast grafu s názvem X nebyla nalezena v kolekci oblastí grafu.
31496. Příznaky aktuální repliky: %1
31497. Maska chyb pro převod hardwarových chyb čipu TPM na chyby systému Windows.
31498. Správci protokolů byl předán neplatný interval.
31499. Výjimka, k níž došlo během operace; hodnota Null, pokud nedošlo k chybě
31500. Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 došlo při vytváření úlohy čištění k výjimce. Výjimka: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions