English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

36801. Odstraňování metadat u oddílu adresáře %1.
36802. Nepodporovaná verze protokolu HTTP
36803. X není definice GenericTypeDefinition. Metodu MakeGenericType lze volat pouze pro typ, jehož parametr Type.IsGenericTypeDefinition má hodnotu True.
36804. Členové této skupiny jsou řadiče domény jen pro čtení v rozlehlé síti.
36805. Pozvání k vzdálené pomoci bylo úspěšně otevřeno.
36806. Zdrojový objekt musí být skupina nebo uživatel.
36807. Nesprávný řetězec rozhraní
36808. Správa licencí Terminálové služby nemohla vytvořit podproces inicializace služby.
36809. Virtuální procesor nelze okamžitě zastavit, protože se čeká na zachycení.
36810. Klient úspěšně získal data proxy pro přístup k určenému zdroji: URL=%2, ProxyString=%4.
36811. Hledání druhé strany skončilo.
36812. Zápis na virtuální pevný disk se nezdařil, protože systému se nepodařilo přidělit nový blok ve virtuálním pevném disku.
36813. Množství dat, která chcete oříznout, je větší než velikost celé depeše. Depeše nebyla odeslána.
36814. Nelze vytvořit soket, kód chyby: %1!d!.
36815. Stínovou kopii nebylo možné vyhledat pomocí dotazu. ID stínové kopie: %1
36816. Technologii QoS se nepodařilo načíst nebo ověřit pole %2 pro zásadu QoS pro počítače %3.
36817. l Sníží prioritu procesu na nejnižší možnou úroveň.
36818. Možnosti nastavení auditu
36819. Určuje, zda mají být použity zabalené obrázky nebo obrázky určené ve vlastnostech prvku TreeView.
36820. Určené přetypování není platné.
36821. Svazek není připojený.
36822. Vztah důvěryhodnosti mezi touto pracovní stanicí a primární doménou selhal.
36823. Při pokusu o načtení zařízení čekajících na schválení pomocí ID požadavku %1 došlo k chybě (chyba=%2).
36824. Nelze určit platnou cílovou složku pro tuto instalaci.
36825. Řetězec verze smí obsahovat pouze jeden znak -.
36826. Vlastnost X lze nastavit pouze před událostí Y.
36827. Port pro %2 určený uživatelem je příliš vysoko ve fyzické paměti.
36828. Při pokusu o změnu pořadí zobrazení došlo k chybě.
36829. Nedostatek relací
36830. Zadaná cesta ke spustitelnému souboru je již nakonfigurována pro trasování rozhraní API.
36831. EnvelopeNone (X)
36832. Hodnota atributu, která má deklarovaný typ ID, IDREF(S), ENTITY(IES) nebo NOTATION, nemůže obsahovat dvojtečky.
36833. Zadejte platnou e-mailovou adresu.
36834. Vzorek X typu DateTime se vyskytuje více než jednou s různými hodnotami.
36835. Kategorii X nelze číst.
36836. Daný formát času není podporován.
36837. Chybí hodnota parametru X.
36838. Server DNS nemohl spustit službu Active Directory. Tento server DNS je nakonfigurován tak, aby pro tuto zónu získával a používal informace z adresáře, a bez těchto informací nemůže zónu načíst. Zkontrolujte, zda služba Active Directory pracuje správně, a načtěte zónu znovu. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
36839. Zadanou položku nelze odebrat, protože položka nebyla v určené kolekci nalezena.
36840. Chystáte se změnit vlastnost automatického umísťování oblastí grafů. Změna automatického umísťování jedné oblasti grafu může způsobit nežádoucí překrývání oblastí grafů.
36841. Modulu se nepodařilo odeslat zprávu službě.
36842. Žádost byla zamítnuta, protože nebyla nakonfigurována žádná úložiště účtů. Nebyly vydány žádné tokeny.
36843. Nadřazený správce prostředků: %1
36844. Objekt DataSet nemůže vytvářet instance abstraktního elementu ComplexType pro uzel X.
36845. Systémové chyby
36846. Výpis soukromých vlastností pro %1:
36847. Dokument obsahuje text, který nelze rozdělit na slova. Dokument nebude indexován.
36848. Sledovací data X byla extrahována v aktivitě Y.
36849. Výpis CESTY složky svazku %1
36850. V hardwaru TPM došlo k neobnovitelné chybě ovladače zařízení, která brání používání služeb TPM (například šifrování dat). Budete-li potřebovat další pomoc, obraťte se na výrobce počítače.
36851. Systém Windows nemůže tomuto oddílu přiřadit jmenovku.
36852. Probíhá výpočet podpisu pomocí algoritmu hash s klíčem X.
36853. U příkazu /TTL je třeba zadat atribut /Display.
36854. Interní chyba v ovladači správy svazků.
36855. NET START CLIPBOOK
36856. Konfigurace na disku není synchronizována s konfigurací v paměti.
36857. Informace o serializovaném počtu neodpovídají počtu položek.
36858. Zprostředkovatel členství služby Active Directory nebyl konfigurován pro podporu metod hledání.
36859. Byl přijat paket s neočekávaným číslem bloku. Číslo bloku = %1!d!
36860. Identifikátor URI %1 nastavený voláním metody setReferenceData se nenačetl.
36861. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token odkazoval na neznámý identifikátor klíče předmětu (SKI) X509. Pole identifikátoru klíče obsahuje daný identifikátor SKI.
36862. Objekt nebyl na zadaném serveru globálního katalogu vytvořen.
36863. Klíčové slovo %1 nelze použít v oboru názvů %2.
36864. Při obsluze řídicí žádosti došlo ve službě k výjimce.
36865. V tomto uzlu nelze zadat značku .
36866. Směrování argumentu RuntimeDelegateArgument musí odpovídat směrování argumentu DelegateArgument, ke kterému je vázán.
36867. Tímto typem příkazu nelze odeslat obsah těla.
36868. Nejsou správně nastaveny příznaky pro tento objekt nebo sadu objektů.
36869. Tato adresa vyžaduje Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003.
36870. Chyba zjišťování stavu nečinnosti
36871. Práva k používání médií u tohoto souboru vypršela nebo nejsou dále platná. Pokud jste tento soubor obdrželi z online úložiště, přihlaste se k tomuto úložišti a akci opakujte.
36872. Služba WINS bude řádně ukončena správcem. Adresa správce je %1.
36873. Překlad názvu: Vstupní název je mapován na více než jeden výstupní název.
36874. <%1> je síťovou jednotkou.
36875. Zda by měl příkaz Fill vrátit hodnoty pro konkrétního zprostředkovatele nebo běžné hodnoty CLSCompliant.
36876. Port %1 je podle požadavku konfiguračních dat vypínán .
36877. Počet objektů plex pro svazek nesmí být nula.
36878. Text zobrazený ověřovacím modulem, není-li ověřovaný prvek platný
36879. Typ Název typu v sestavení Název sestavení není označen jako serializovatelný.
36880. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek na konfiguraci. Kód XML obsahuje neplatný typ nastavení: %1!d!.
36881. Modul plug-in sběrače dat služby Vzdálená správa systému Windows
36882. Vstupně-výstupní operace byla přerušena buď z důvodu ukončení podprocesu, nebo na žádost aplikace.
36883. Server proxy RADIUS
36884. Přiřazovat procesy
36885. %2 : Zadaná základní vstupně výstupní adresa neodpovídá můstkům adaptéru.
36886. Vypršel časový limit volání knihovny DLL prostředku clusteru.
36887. Kvalifikátor součásti není k dispozici.
36888. Enumerátor nelze klonovat.
36889. Převod svazku %1 na svazek %2 není k dispozici.
36890. Element X musí mít buď atribut select, nebo neprázdný obsah.
36891. Záložní soubor nelze odstranit.
36892. Windows Memory Diagnostic will use default cache settings.
36893. Zpracování souboru XML
36894. Metoda WriteXml vrátila hodnotu Null.
36895. Souřadnice X bodu
36896. Zařízení VGA
36897. Zadaná dočasná cesta není k dispozici nebo nebyla nalezena. Ověřte, zda proměnná prostředí %%tmp%% je nastavena a zda odkazuje na platnou cestu.
36898. Doména %1 nemá s touto doménou vytvořen vztah důvěryhodnosti.
36899. Šablona použitá pro rozložení navigace kroku
36900. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor s počítačem, protože název souboru je příliš dlouhý. Přejmenujte soubor v zařízení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions