English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34501. Hodnota není platná.
34502. Spouštěcí objekt nelze k obrazu přidat.
34503. Sada kolekcí dat %1 byla zahájena jako %3.
34504. Neplatný řetězec vlastního formátu
34505. %1 (%2) %3Probíhá odstraňování souborů protokolu %4 až %5.
34506. Doba vypršení časového limitu stárnutí hodnot MTU (v sekundách); RFC 1191
34507. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Při vyhledávání DNS ručně nakonfigurované druhé strany %1 došlo k chybě. Klient NTP se bude nadále pokoušet o vyhledávání pomocí služby DNS vždy po %3 min. Dokud nedojde k úspěšnému vyhledání této druhé strany, nebude tato zpráva znovu protokolována. Došlo k této chybě: %2
34508. Možnost zapínání nebo vypínání rozhraní NetBios pro klienty systému Microsoft Windows 2000
34509. Čeká v režimu online
34510. Úložiště identit bylo poškozeno. Odstraňte soubor idstore.sst ze složky %appdata%\peernetworking.
34511. ==== CHYBY ODKAZU NA KONTROLU KCC =======================
34512. Při odesílání došlo k chybě komunikace
34513. Přepnout trasování paketů
34514. *** Chyba funkce TryGetValue ***
34515. Určený počítač nebyl nalezen.
34516. Atribut "order" není u %1 povolen.
34517. Úroveň privilegií
34518. Vnitřní chyba serveru
34519. Znamená, že proces má příliš mnoho podprocesů na to, aby mohl provést požadovanou akci. Například přiřazení primárního tokenu může být provedeno pouze tehdy, když má proces žádný nebo jeden podproces.
34520. Stínová kopie byla úspěšně obnovena.
34521. Operace increment by způsobila přetečení hodnoty CurrentCount.
34522. Chyba v protokolu doplňkového atributu.
34523. ID procesu %1 nepředstavuje pracovní proces.
34524. Řadič cílové domény nepodporuje tvorbu účtů počítačů v organizačních jednotkách.
34525. Nelze zjistit stav odvolání certifikátu čipové karty použitého k ověření. Další informace získáte od správce systému.
34526. NotifyWhenProcessed lze vyvolat pouze během stavu OnStylusDown, OnStylusMove nebo OnStylusUp.
34527. Systém dosáhl limitní hodnoty nastavené pro omezení MaxConcurrentInstances. Limit pro toto omezení byl nastaven na X. Hodnotu omezení lze změnit nastavením atributu maxConcurrentInstances v elementu serviceThrottle nebo úpravou vlastnosti MaxConcurrentInstances pro chování ServiceThrottlingBehavior.
34528. Zvuk nelze přehrát: Není dostupný žádný zvukový hardware nebo tento hardware neodpovídá.
34529. Pro vzorec musí být zadána dvě pole vstupních dat.
34530. Pokus o spuštění služby OLE se nepodařil.
34531. Metoda IsValid(object value) nebyla touto třídou implementována. Preferovaným vstupním bodem je metoda GetValidationResult() a třídy by měly přepsat metodu IsValid(object value, ValidationContext context).
34532. supportedRuntime není platný řetězec verze: X.
34533. Pro vlastnost JIT je vyžadována vlastnost Synchronizace. Aktivace se nezdařila pro objekt: %1
34534.
34535. Rozpoznávány jsou pouze typy FieldInfo, PropertyInfo a SerializationMemberInfo.
34536. Před inicializací je používáno vnitřní rozhraní. Operace bude zrušena.
34537. Pokus o získání stavu uzlu clusteru %1 se nezdařil. Vrácený kód chyby: %2
34538. %2 : Došlo ke konfliktu přerušení u přerušení %3.
34539. Systém maže příznak šifrování souboru 0x%1.
34540. Službě ICS_IPV6 se nepodařilo nakonfigurovat zásobník IPv6.
34541. Proměnné prostředí předány nástroji:
34542. V adaptéru hostitele X je definován nepoužitelný konstruktor. Parametrem musí být rozhraní, které rozšiřuje třídu System.AddIn.IContract. Nesprávný parametr: Y
34543. Událost související s připojením
34544. Neznámý typ grafu Název typu.
34545. Systém nemůže najít soubor %1.
34546. Nepodařilo se vytvořit zadaný soubor protokolu.
34547. Došlo k síťové chybě %1.
34548. Určený filtr hlavního režimu nebyl nalezen.
34549. Stejný index zdroje v různých posluchačích má mít stejný počet jazyků.
34550. TRASOVÁNÍ: Získávání zapůjčení: %1.
34551. Služba zápisu síťového zařízení nemůže ve zprávě PKCS7 nalézt název vystavitele nebo sériové číslo (%1). %2
34552. Pokud je uveden atribut ref, nemůže být uveden atribut type ani elementy complexType, simpleType, key, keyref a unique.
34553. Toto je úplný text přijaté události. Další informace o událostech IPMI naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
34554. Typ objektu serveru nelze přetypovat na požadovaný typ Název typu.
34555. Výsledek je neplatný.
34556. Zásobník posluchače Terminálového serveru nefungoval. Relevantní stavový kód byl %1.
34557. Vlastnost je poškozena.
34558. CoID=%1: Pokus serveru vzdáleného přístupu o zpětné volání uživatele %2 na portu %3 v %4 se nezdařil z důvodu následující chyby: %5.
34559. Závislosti mezipaměti SQL nejsou v prvku AccessDataSource X podporovány.
34560. Provádění serveru selhalo
34561. Nepříslušná shoda
34562. Karta Smart Card nereaguje na signál Reset.
34563. Pro adresu IP %2 prostředku %1 nebylo nalezeno odpovídající síťové rozhraní (návratový kód: %3). Pokud se uzly clusteru nacházejí v různých podsítích, může jít o běžnou situaci.
34564. Atributy, které mají být vykresleny v elementu span kódu HTML.
34565. Alespoň jeden prvek určeného pole má hodnotu NULL.
34566. This computer does not have the necessary domain permissions to support the security functions relating to the created subscription instance. Contact the Domain Administrator to get this computer added to the Windows Authorization Access Group.
34567. Osoba nabízející pomoc sdílí ovládání.
34568. Při vytváření podadresáře App_Data byl zakázán přístup.
34569. Chybné atributy typu. Pro typ jsou nastaveny vyhrazené bity.
34570. Chybná nová sestavení = %1!u!
34571. Korekce barev ICM není povolena.
34572. Neznámý zvláštní přístup (bit 3)
34573. Použitý účet je účet počítače. K přístupu k tomuto serveru využijte globální uživatelský účet nebo místní uživatelský účet.
34574. Zálohování stavu systému bylo úspěšně dokončeno [%1].
34575. Pro tento příkaz je nutné zadat cílovou skupinu bitových kopií.
34576. Oprava informací doplňkových atributů souboru %1.
34577. Místní adaptér Bluetooth selhal. Důvod selhaní nebylo možno určit a adaptér nebude používán. Ovladač vysílače byl vyjmut z paměti.
34578. Označuje, že dvě úrovně revize nejsou slučitelné.
34579. Pokus o odstranění propojení mezi dvěma objekty se nezdařil, protože identita cílového objektu propojení závisí na zdrojovém objektu propojení.
34580. Počítač nyní neobsahuje šifrovací certifikát souboru. Vytvořte nový certifikát k zašifrování souborů.
34581. Použití režimu kódování VBR není kompatibilní s programem Windows Media Player 7.1.
34582. Náhled grafu není k dispozici.
34583. Zařízení pro digitalizaci zvuku nepodporuje zadaný zvukový formát.
34584. Objekt neexistuje, položka bude přeskočena
34585. Webová část nebo podřízený ovládací prvek obecné webové části již byl přidán s identifikátorem X.
34586. Tato adresa vyžaduje službu Windows SharePoint Services.
34587. Proces %1 modulu úloh se nemohl připojit ke službě Plánovač úloh. Další údaje: Hodnota chyby: %2
34588. Tento název je již pro sdílení použit.
34589. Pro sloupec %1 byla zadána neplatná hodnota výčtu (%2).%3%4%5
34590. Verze operačního systému nainstalovaná na tomto serveru již nepodporuje aktuální úroveň funkčnosti doménové struktury. Server se může stát řadičem domény v této doménové struktuře až po zvýšení její úrovně funkčnosti.
34591. Nelze přistupovat k danému disku nebo disketě.
34592. Operace online se nezdařila.
34593. Systém odebírá osamocenou položka složky s dlouhým názvem: %1
34594. V řetězci připojení byla vyžadována uživatelská instance, ale zadaný server tuto možnost nepodporuje.
34595. Chcete-li povolit tuto funkčnost, musíte inovovat svazek.
34596. Modul plug-in SEL služby Vzdálená správa systému Windows
34597. K dispozici nejsou žádné volné výstupní vyrovnávací paměti.
34598. Vynucení TDR (obvykle testovací) bylo ignorováno z důvodu dodání v zakázaném kontextu.
34599. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Identifikátor URI akce WS-Addressing je neplatný. Informace o vytváření identifikátorů URI akcí naleznete v dokumentaci.
34600. Přihlašovací chyba: Omezení uživatelského účtu. Důvodem může být, že není povoleno prázdné heslo, omezení času přihlášení nebo zásadou vynucené omezení.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions