English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

42001. Server adresářové služby pro vzdálené volání procedur
42002. Rozhraní klienta s tímto názvem již existuje a je nyní připojeno.
42003. Zadaná sada nemá kvorum disků v pořádku.
42004. Majitel objektu neodpověděl.
42005. Certifikát SSL je podepsán neznámou certifikační autoritou.
42006. Nyní není v bloku výjimky.
42007. , zkraceni
42008. Distribuovaný systém souborů (DFS) nesynchronizoval všechny kořenové adresáře systému DFS. Návratový kód je v datech záznamu.
42009. Objekt transakce již obsahuje nadřazené zařazení, přičemž volající se pokusil o operaci, která by vytvořila nového nadřazeného. Je povoleno pouze jedno nadřazené zařazení.
42010. Pro tuto operaci musí být prostředky online ve stejném uzlu.
42011. Při zapisování souboru File Name došlo k chybě.
42012. Kapacita nemůže být větší než velikost logického adresního prostoru systému.
42013. Deklaraci XML lze zapsat jen na začátku dokumentu.
42014. Výpis filtru/instance se nezdařil s chybou: 0x%1!x!
42015. Server není dostupný.
42016. Metoda Promote vrátila neplatnou hodnotu distribuované transakce.
42017. Požadovaná adresa URL není v režimu offline k dispozici.
42018. %1!ls! není platná verze prostředí Windows PowerShell. Zadejte platnou verzi prostředí Windows PowerShell ve formátu hlavní.dílčí.
42019. Přechody online/offline
42020. Název grafu
42021. Před voláním metody Render musí být prvek DetailsView s vlastností EnablePagingCallbacks nastavenou na hodnotu True nadřazen názvovému kontejneru.
42022. Adresa vzdáleného serveru RADIUS %1 ve skupině vzdálených serverů RADIUS %2 byla přeložena na místní adresu %3. Tato adresa bude ignorována.
42023. Získání mezipaměti se nezdařilo: X.
42024. Servery NTP
42025. Bit přístupu k zařízení 7
42026. V průběhu instalace služby pro nasazení systému Windows došlo k chybě. Instalace byla zrušena.
42027. Výjimka: X
42028. Zálohu stavu systému nelze uložit na disk DVD ani na jiná vyměnitelná média.
42029. Přidá a nakonfiguruje zprostředkovatele správců rolí.
42030. Zpráva byla úspěšně odeslána skupině *%1.
42031. Nelze zapsat hodnotu [2] do klíče [3]. {{ Systémová chyba [4].}} Přesvědčte se, zda máte ke klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky oddělení odborné pomoci.
42032. Vyvolá se, když vyprší časový interval.
42033. Odstranit uzel vývojového diagramu
42034. Modul pro předběžné zpracování dokončil úlohy.
42035. Řadič domény, ke kterému jste se připojili, nemůže podporovat podepsaný přenos přes protokol LDAP. Aktualizujte řadič domény nebo nakonfigurujte Certifikační službu tak, aby pro přístup ke službě Active Directory používala zabezpečení SSL.
42036. Služba %1 pokračuje úspěšně.
42037. Nepodařilo se získat adresu tabulky zabezpečovacích funkcí rozhraní SSPI.
42038. Stav napájení systému přechází ze stavu %2 do stavu %3, může však přejít do stavu %4.
42039. Tento objekt již nelze používat, protože jeho platnost vypršela.
42040. Nelze spustit službu Řízení front zpráv, protože fronta je v nekonzistentním stavu. Další informace uvádí článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 827493 na webu support.microsoft.com.
42041. Neúspěšný pokus o přihlášení způsobil odstranění položky mezipaměti přihlášení uživatele %1. Balíček ověření byl %2 a chybová zpráva byla %3.
42042. Funkce nepodporuje nečíselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou.
42043. Získá nebo nastaví příznak, že překrývání popiskem je povoleno.
42044. %1!wS!, chybějící cíl (server %2!wS!, složka %3!wS!)
42045. Server DNS nalezl název se jmenovkou, jejíž délka překračuje maximální délku 63 bajtů z %1. Paket DNS je uložen v datovém bloku události.
42046. V indexu obsahu v %2 došlo k chybě %1.
42047. Čas procesoru, po který byl podproces zpracováván v rámci jádra operačního systému.
42048. Entita %1 obsahuje cyklický odkaz.
42049. K vašemu přihlášení chybí informace o účtu.
42050. Kolekce souborů cookie odpovědí
42051. Znamená, že zadaný soubor bitové kopie neobsahuje oddíl prostředků.
42052. Hodnota parametru X není platný podřízený prvek poskytovatele textu.
42053. Ke splnění požadavku není k dispozici dostatečná šířka pásma.
42054. Zjišťování iSCSI pomocí protokolu iSNS se nezdařilo (kód chyby %1 pro server iSNS %2).
42055. Byly zadány neplatné příznaky.
42056. Síť s clustery není pro tuto operaci k dispozici.
42057. Služba typu Název typu již v kontejneru existuje.
42058. Systém souborů není kompatibilní.
42059. Došlo k nezávažné chybě hardwaru.
42060. Vytvoří nový web s názvem Nový web se zadanou popisnou vazbou, který bude naslouchat požadavkům na portu 81 pro libovolný název domény.
42061. Operace obnovení konfiguračních dat clusteru se nezdařila ve fázi po obnovení, což obvykle znamená, že některé uzly clusteru aktuálně nejsou funkční. Doporučujeme nahradit aktuální soubor s daty konfigurace clusteru (ClusDB) souborem %1.
42062. Internetova adresa
42063. Oprava částečně dostupného řetězu ValueType není implementována.
42064. %1 HBAport %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-14.14s!
42065. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSendRequest
42066. Nelze shromáždit data o výkonnosti prohlížeče, protože v knihovně NETAPI32.DLL nebyla nalezena funkce dotazu. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
42067. Některé vedlejší adaptéry v propojené konfiguraci ještě nebyly rozpoznány.
42068. %2 – nezdařilo se vrácení cesty pro %1.
42069. Uživatel byl odmítnut.
42070. (GMT+09:00) Jakutsk
42071. O ovladači tiskárny je známo, že je nespolehlivý.
42072. Katalog se zadaným názvem již existuje. Vytvořte katalog s jiným názvem.
42073. Nelze přesunout soubor výpisu z dočasného umístění do konečného umístění.
42074. Testovací kód není schopen získat popisovač volání procedur.
42075. Nebyl nalezen identifikátor seznamu.
42076. Případy přepnutí X obsahují klíče Y, které nejsou kompatibilní s typem výrazu Z.
42077. Datové připojení bylo provedeno z adresy, která neodpovídá adrese, z níž bylo provedeno připojení FTP.
42078. Předcházející certifikát nebo kontext CRL byl odstraněn.
42079. Zadané pravidlo je již k této aktivační události připojeno.
42080. Knihovna DLL poskytovatele nebyla nalezena.
42081. Připojení %2 je nakonfigurováno nesprávně. Adaptér nemůže zpracovávat funkce vzdálené správy a zároveň být členem síťového týmu.
42082. Byla použita adresa nekompatibilní s vyžadovaným protokolem.
42083. Ověření položek registru ....
42084. Pravidelná kontrola stavu prostředku určující sdílené složky %1 u sdílené složky %2 se nezdařila. Zkontrolujte, zda sdílená složka %2 existuje a je přístupná pro cluster.
42085. Služba DHCP neobsluhuje žádné klienty DHCPv4, neboť žádné z aktivních síťových rozhraní nemá staticky konfigurované adresy IPv4 nebo žádná síťová rozhraní nejsou aktivní.
42086. Služba publikování na webu (Webová služba) nenačetla certifikát serveru pro instanci %1 kvůli vnitřní chybě. Chyba: %2
42087. Diskety nelze formátovat pomocí systému souborů UDF.
42088. Constraint Exception.
42089. Upravovaný soubor metabáze nelze číst (počet pokusů: 10). Zkontrolujte, zda (a) soubor metabáze nechybí nebo (b) není uzamčen či zda (c) syntaxe souboru XML neobsahuje chyby.%1%2%3%4%5
42090. Obrázek s jedinečným názvem
42091. X není platná aplikace služby IIS.
42092. Nelze zapisovat do protokolu %2 pro server W3SVC%3. Disk je pravděpodobně plný. Jde-li o síťovou cestu, přesvědčte se, zda není přerušeno síťové připojení.
42093. Před uložením změn musí být soubor rezervován.
42094. Předaný řetězec není platným tokenem HTTP.
42095. Aritmetický typ Název typu nemůže představovat číslo nula.
42096. Dokončeno %1 procent.
42097. Program Vyčištění disku počítá, kolik místa bude možno uvolnit na jednotce %1 (%2!c!:). To může trvat několik minut.
42098. Účet vztahu důvěryhodnosti mezi doménami - zapnuto
42099. Zpráva byla odeslána, ale nebyla přijata.
42100. Určený obraz neobsahuje barevnou paletu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions