English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41701. Představuje hodnotu Y datového bodu jako procento všech hodnot Y v řadě.
41702. Nelze najít licenci k tomuto mediálnímu souboru. Pomocí správce licencí přeneste licenci k tomuto souboru z původního počítače nebo získejte novou licenci.
41703. Index je mimo hranice pole.
41704. CHYBA: Načtení verze objektu ze schématu se nezdařilo: %1 (%2).
41705. Vlastnost X v typu určeném vlastností DataObjectTypeName v prvku ObjectDataSource Y je jen pro čtení a její hodnotu nelze nastavit.
41706. Nelze přeložit .
41707. Název počítače, ve kterém se bude provádět čtení nebo zápis událostí.
41708. Aktivita CompensableActivity určená tokenem CompensationToken typu Target již byla potvrzena nebo kompenzována.
41709. CHYBA – Zadané umístění %1 již bylo přidáno jako cíl zálohy.
41710. Ověření deníku USN bylo dokončeno.
41711. Operace byla dokončena.
41712. Plánovaná úloha zálohování konfigurovaná v tomto počítači byla upravena.
41713. Jestliže hodnota atributu "content" je "mixed", musí mít atribut "order" hodnotu "many".
41714. Operaci nelze provést, protože tato zóna je vypnuta.
41715. %1 Složka má nenulovou velikost.
41716. Obecný typ parametru
41717. Zásadu autorizace prostředků (RAP) %1 nebylo možné vytvořit. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda jste správně konfigurovali nastavení zásad RAP a nastavili správnou hodnotu a oprávnění pro soubor RAP.xml a klíč registru RAPStore.
41718. Služba WS-Management nepodporuje národní prostředí.
41719. Účet uživatele byl uzamčen.
41720. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory na zvukový disk CD, protože některé položky v seznamu, které jste se rozhodli koupit, nelze stáhnout z obchodu online.
41721. Vestavěná skupina použitá Internetovou informační službou.
41722. Tuto operaci nelze provést, protože filtr je aktivní.
41723. Bylo zakázáno filtrování paketů protokolu %1. Statické filtry, které jsou nakonfigurovány pro Službu směrování a vzdáleného přístupu, se nebudou používat.
41724. Selhání v CryptExportPublicKeyInfo(), první volání. Poslední chyba - %1!lu!t
41725. Najde zálohu konfigurace 0014106_203752.
41726. %1!d! sekunda
41727. Cílová sestava není kompatibilní s objekty souboru X.
41728. Zadaná cesta se používá pro substituci.
41729. Angličtina (Singapur)
41730. Došlo k vnitřní chybě komunikace. Přesměrovaný tisk nebude dál pracovat pro relaci jednoho uživatele. Zkontrolujte stav Přesměrovače zařízení terminálového serveru v systémové složce Správce zařízení.
41731. MSB3701: Nelze načíst argumenty pro úlohu XslTransformation. X
41732. Zálohování certifikátů EFS a klíčů
41733. %2 : Během operace vypršel časový limit.
41734. Bylo dosaženo začátku či konce sady řádků nebo kapitoly.
41735. Číslo slovesa je platné, ale sloveso nyní nelze provést
41736. Chybí příkaz case implicitní vlastnosti.
41737. Adresa IP automatické konfigurace : %1%2
41738. Illegal null value
41739. Podproces WINS nemohl oznámit popisovač.
41740. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neotevřel klíč registru %1. Kód chyby %2. Tato situace může nastat tehdy, pokud není k dispozici důležitý prostředek systému Windows (například registr), pokud nelze inicializovat model COM nebo pokud nemůže nástroj Printbrn.exe přidělit paměť. Chcete-li zjistit příčinu, zkontrolujte chybu systému Windows vrácenou touto událostí.
41741. Kolekce prvků WizardStep v rámci ovládacího prvku
41742. Typ Název typu nesmí být použit jako argument typu.
41743. Určuje výchozí hodnoty pro členy, které nejsou označeny klíčovým slovem override či hide.
41744. CHYBA: Požadovaný soubor ve formátu ldif %1 nebyl nalezen v adresáři system32.
41745. Služba zápisu síťového zařízení nemůže získat požadované informace, například ID transakce, typ zprávy nebo podpisový certifikát ze zprávy klienta PKCS7 (%1). %2
41746. Atribut %1 není v globálních %2 deklaracích povolen.
41747. Objekt Application již spustil instanci Dispatcher.
41748. Deník změn svazku je odstraňován.
41749. Segment %1 záznamu souboru je nečitelný.
41750. Procesor PowerPC
41751. Zpětné volání definované aplikací vrátilo neplatná data.
41752. U tohoto uzlu došlo k neočekávané ztrátě vlastnictví disku clusteru %1. Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a zkontrolujte konfiguraci úložiště.
41753. Nastaví nebo získá informace o zabezpečení složky.
41754. Modul nemohl úlohu přijmout.
41755. V systému Windows nelze diagnostikovat stav nedostatku virtuální paměti.
41756. Byla změněna jedna nebo více vlastností podle povolení zprostředkovatele.
41757. Správa licencí TS obdržela neplatný kód LKP.
41758. Byl překročen limit velikosti této žádosti.
41759. Stávající databázový soubor správy licencí TS byl uložen pod názvem "%1". Služba správy licencí Terminálové služby bylo spuštěna s obnoveným databázovým souborem.
41760. Vlastník odběru pro jednoho uživatele není přihlášen k zadanému systému.
41761. Typ intervalů os
41762. Nelze kombinovat testy řadičů domény a jiných serverů.
41763. Zadané heslo vzdálené pomoci nebylo správné. Relace připojení k vzdálené ploše byla ukončena, adresa IP připojeného počítače je %1.
41764. Odeslaná druhá datová část (výměna klíče)
41765. Veškerý kód pocházející z intranetu získá právo pro čtení z příslušného instalačního adresáře.
41766. Odložení volání se nezdařilo, protože zadaný cíl nebyl nalezen
41767. Pokračování v přehrávání další položky seznamu stop se nezdařilo.
41768. Vytvoření objektu fyzického zařízení pro zařízení %1 v součásti sběrnice uživatelského režimu se nezdařilo.
41769. XY---> (Inner Exception #Z) ABC
41770. Stránku rezervace pro VID nelze použít v požadavku na uzamknutí, protože je příliš malá. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
41771. Základní instalační program SMI selhal během instalace nebo poskytování služeb.
41772. Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení nemohla vyjednat kompatibilní parametry u vzdáleného počítače.
41773. Při zpracování datového proudu odpovědí došlo k chybě. V odpovědi nebyl nalezen atribut href v elementu edit-Media link.
41774. Neúspěšná operace importu. Chyba: %1
41775. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) úspěšně nainstaloval tiskovou frontu %1 na portu FILE:. Není nutná žádná akce uživatele.
41776. Místní adaptér vrátil neodpovídající datový paket ACL. Tento paket byl ignorován.
41777. K dispozici není žádný protokol, protože žádná adresa URL negenerovala kód chyby.
41778. Skript při vypnutí
41779. Tento svazek je zamčený nástrojem BitLocker Drive Encryption. Vraťte se do Ovládacích panelů a odemkněte svazek.
41780. Třída UriTemplate X obsahuje proměnné cesty (Y) a proměnné dotazu (Z), ale metodě BindByPosition byl předán počet hodnot A. Počet hodnot předaný metodě BindByPosition by měl být větší nebo rovný počtu proměnných cesty v šabloně a nesmí být větší než celkový počet proměnných v šabloně.
41781. V oboru obsluhujícím síť s prefixem %1 nejsou pro zapůjčení k dispozici žádné adresy IPv6.
41782. Styl použitý pro vybraný uzel
41783. V nástroji Bootmgr je zapnuto ladění spouštěcí aplikace, nelze proto získat klíče TPM.
41784. Byl překročen opravený práh přerušení chyby platformy. Přerušení bylo zakázáno. Režim cyklického dotazování byl povolen.
41785. MSBUILD : error MSB1031: Zadejte maximální počet procesorů.
41786. Získání úplného názvu domény kontejneru objektu zásad skupiny se nezdařilo. Upgrade objektů zásad skupiny se nezdařil. (%2)
41787. Spuštění služby se nezdařilo.
41788. Formát zadaného názvu zprávy není platný.
41789. Vzdálený počítač není k dispozici.
41790. Sada oprávnění kódové skupiny byla změněna na X v úrovni Y.
41791. Volání funkce rozhraní CryptoAPI se nezdařilo.
41792. Počítač se nemohl připojit k doméně. Překročili jste maximální počet počítačových účtů, které máte povoleno vytvořit v této doméně. Obraťte se na vašeho správce systému, aby toto omezení vynuloval nebo zvýšil.
41793. Začíná zálohování do %1.
41794. Neplatná velikost paketu SSPI
41795. Neplatná priorita cíle %1!ws!
41796. Transformace byla přerušena uživatelem.
41797. Server HTTP nemohl vytvořit soket hlavního připojení. Chyba je uvedena v datech.
41798. Uvedený název souboru je neplatný.
41799. Uzel %1 vybral vlastnost klíče, ale klíče nelze aktualizovat.
41800. Operace se nezdařila, důvod: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions