English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24001. Hodnoty DateTime, které jsou při převodu do formátu UTC větší než DateTime.MaxValue nebo menší než DateTime.MinValue, nelze serializovat do třídy JSON.
24002. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Nepodařilo se inicializovat připojení databáze pro %1. %2.
24003. Systém Windows nemůže v tomto počítači vytvořit disk, který je potřeba k obnovení ze zálohy. Přesvědčte se, zda jsou disky správně připojeny nebo disky přidejte či vyměňte a spusťte obnovení znovu.
24004. Došlo k chybě protokolu SMTP.
24005. Během vynuceného snížení úrovně nebylo možné zastavit službu Přihlašování k síti.
24006. Videovýstup nemůže povolit systém ochrany širokopásmového digitálního obsahu (HDCP), protože jej nepodporuje.
24007. ID vlastnosti je neplatné.
24008. Vyvolaný objekt se odpojil od svých klientů.
24009. Sestavení nemá název sestavení. Pro registraci k použití v modelu COM je nutné, aby sestavení mělo platný název.
24010. Neplatná hodnota LogFilePeriod.
24011.
24012. Operace formátování se nezdařila.
24013. Operaci vytvoření svazku se nepodařilo dokončit. %1
24014. Vytvoří nový virtuální web se zadaným nastavením. Je třeba zadat alespoň název a ID webu.
24015. Kontrola počtu přídavných serverů byla úspěšná.
24016. Aktualizace %2 produktu %1 byla úspěšně nainstalována.
24017. Nelze přeložit referenci entity X, protože DTD bylo ignorováno. Chcete-li povolit zpracování deklarace DTD, nastavte vlastnost DtdProcessing u třídy XmlReaderSettings na hodnotu Parse a nastavení předejte metodě XmlReader.Create.
24018. Nelze použít SQL Server, protože na serveru SQL Server není nainstalován Server stavu relace technologie ASP.NET verze 2.0. Nainstalujte Server SQL stavu relace technologie ASP.NET verze 2.0 nebo pozdější. Připojovací řetězec (server='X', databáze='Y') byl vrácen instancí typu Název typu rozhraní IPartitionResolver.
24019. Důvěryhodný k ověřování pro delegování - zapnuto
24020. Pole X nemůže obsahovat položky s hodnotou NULL.
24021. Je-li vlastnost EnablePaging nastavena na hodnotu True, určuje tato vlastnost parametr metody Select, který přijímá hodnotu pro index prvního řádku, který má být načten.
24022. Zbývá nedokončená práce.
24023. Zadané přidělení ztratilo svůj obsah.
24024. vložená funkce dotazu
24025. Zadaný typ komprese neodpovídá typu komprese dané skupiny bitových kopií.
24026. /showtrust [SEZNAM_AGENTŮ_DSA]
24027. Transakce byla úspěšně spuštěna.
24028. Styl zaškrtávacího tlačítka
24029. Zadaný profil DRM v systému neexistuje.
24030. Rozšíření registru dokončilo transformaci.
24031. Služba provádí publikování v síti.
24032. Probíhá spuštění služby Message Queuing %1.
24033. Hodnota maximumThreshold nemůže být menší než hodnota initialThreshold.
24034. Uvedený název jazykové verze X nelze použít při vyhledání souboru prostředků. Názvy souborů prostředků mohou obsahovat pouze písmena, číslice, pomlčky nebo znaky podtržení.
24035. Aktivita Y nemůže odkazovat na aktivitu X, protože na aktivitu X již odkazuje jiný objekt ve sledu prací a daný odkaz není viditelný pro aktivitu Y. Pokud má být aktivita X viditelná pro aktivitu Y, musí být podřízeným nebo importovaným podřízeným objektem (nikoli však podřízenou implementací) aktivity Z. Na aktivitu X původně odkazovala aktivita A a aktivita Y představuje implementaci aktivity Z.
24036. %1 kB zabírá soubor s protokolem.
24037. Konfigurační soubor byl uložen.
24038. Tiskové úlohy na %1:
24039. ID jazyka %1 je neplatné.
24040. Pro typ SQL Type ještě nebyla načtena data.
24041. tftp: WSAStartup:
24042. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu BindAcquiredLock pro nastavení verze zamknuté instance s popisovačem InstanceHandle, který je již vázán na zámek. Popisovač InstanceHandle lze za dobu života vázat pouze na jeden zámek.
24043. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory, protože nenalezl vypalovačku. Je-li vypalovačka připojena správně, použijte k instalaci aktuálního ovladače zařízení systém Windows Update.
24044. Nebylo zjištěno žádné poškození metadat DFS.
24045. CacheItemUpdateCallback musí mít hodnotu null.
24046. Příkaz nemá identifikátor DBID.
24047. Uvedený klíč je známý jako středně slabý klíč pro X a nelze jej použít.
24048. K dokončení požadavku není k dispozici dostatek paměti.
24049. Konfigurace služby SNMP byla úspěšně aktualizována.
24050. V místním počítači bylo nalezeno ID časového pásma X, aplikace však nemá oprávnění k načtení informací z registru.
24051. Uvedená velikost dat zpětné vazby je neplatná.
24052. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v GetProcessAddress
24053. Systém Windows nemohl povolit program Windows Defender. Je třeba, aby ho správce spustil ručně.
24054. Ovládací prvek CatalogPart X musí být umístěn v zóně CatalogZone.
24055. Okno není registrováno pro vstupy tužkou.
24056. Byla nalezena vlastnost, která do řetězu přispěla chybnou jímkou.
24057. Soubor není k dispozici (např. soubor je používán).
24058. Příkaz SXQL je neplatný.
24059. Přesměrovač nemohl vytvořit systémový podproces.
24060. Blok dat nebo upozornění na událost služby WMI již byl zakázán.
24061. Rozšířený atribut Atribut na typu Název typu není povolen pro aktuální typ EntityPropertyMappingAttribute.
24062. Příkaz %1 není podporován.
24063. Neočekávaná výjimka v X.
24064. Index registru PCR (nejvyšší počet buněk), DIR nebo jiného registru je nesprávný.
24065. Není možné vytvořit profil DRM, protože bylo dosaženo maximálního počtu profilů. Před vytvořením nových profilů musíte nějaké profily DRM odstranit.
24066.

Server zjistil chybu při zpracování požadavku. Informace o sestavení platných požadavků na službu naleznete na stránce nápovědy ke službě. Zpráva výjimky je Y. Další informace naleznete v protokolech serveru. Trasování zásobníku výjimek:


24067. CHYBA - Jeden ze zadaných parametrů nebyl očekáván: %1. Viz použití níže.
24068. Hodnota pro povinný argument aktivity X nebyla uvedena.
24069. Koordinátor MS DTC nelze spustit, protože inicializace podpory clusteru se nezdařila.
24070. Obnovení stavu systému spuštěné v %1 se nezdařilo s chybami. Nahlášená chyba: %2(%3). Po vyřešení problému opakujte spuštění obnovení.
24071. Server DHCP nebylo možno spustit jako server typu RPC.
24072. Byl vytvořen virtuální soubor %5.
24073. Vlastnost X objektu Y není platnou vlastností Personalizable. Musí mít veřejný přístupový objekt get a set a nepřebírat žádné parametry indexu.
24074. Uložení zásad bylo přerušeno.
24075. Název kritéria přiřazování procesů nemůže být delší než 200 znaků. Zadejte jiný název.
24076. Řídí nastavení uživatelského rozhraní stránkování přidruženého k ovládacímu prvku.
24077. Přijímat zprávy
24078. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb %1, protože došlo k vnitřní chybě. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2 Kód chyby systému Win32: %3 Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
24079. Byla spuštěna služba Plánovač úloh.
24080. Data spouštěcí konfigurace byla poškozena.
24081. System Mandatory Level
24082. Pro typ Název typu je již definován výchozí motiv.
24083. ***Při ověřování platnosti starých replik byla zjištěna neshoda názvů. Záznam na místním disku má název %1, ačkoli replika vyžádaná ze serveru WINS, který tento záznam vlastní, má název %2. Je možné, že vzdálený server WINS byl vypnut a opět spuštěn, avšak u čítače verzí nebyla obnovena hodnota, která byla nastavena před vypnutím serveru.
24084. Kolekce byla změněna. Je možné, že operaci výčtu nebude možné provést.
24085. Probíhá ověřování instalace virtuálního adaptéru clusteru s podporou převzetí služeb při selhání společnosti Microsoft v uzlu %1.
24086. Řetězec a předpona jsou příliš dlouhé.
24087. Byl vydán požadavek na zastavení procházení.%1
24088. Odkaz na nedefinovanou entitu
24089. Cílový interní identifikátor souboru je nesprávný.
24090. Pro systémový svazek bylo hlášeno více rozsahů disku. Došlo k systémové chybě.
24091. Nastaví vlastnost preCondition v modulu FormsAuthentication/ na úrovni serveru.
24092. Instance zařízení nebyla ve stromové struktuře hardwaru nalezena.
24093. Windows Server 2008 Datacenter
24094. Kombinace typů transformace šifrování protokolu IPsec není platná.
24095. Na LANA %2 nelze přidat název vzdáleného počítače %1 pro klienta připojovaného na port %3. Kód chyby je data.
24096. Počet podprocesů: X
24097.

Metoda HTTP: X


24098. Pro zadaný server nebyl nastaven výchozí kontejner (defaultNamingContext).
24099. Maximální počet kontejnerů: Bez omezení
24100. Chybná přípona souboru

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions