English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5701. Stav inicializace nelze nastavit více než jednou.
5702. Pokus o vytvoření implicitního typu pomocí konstruktoru se nezdařil.
5703. Použije změny.
5704. Objekt MemberInfo definující tento parametr nemůže mít hodnotu null.
5705. Vlastnost Item lze použít pro pole typu singleton.
5706. Nešifrovaná data byla předána k šifrování.
5707. Toto je vnitřní chyba, která by měla být zpracována. Proces FD byl ukončen a přiřazení této vyrovnávací paměti bloku bylo již změněno.
5708. Zdroj dělicí metody vrátil enumerátor null.
5709. Byl očekáván znak rovná se.
5710. Ovládací prvek DynamicHyperLink X nemůže určit tabulku MetaTable, na které je odkaz založen. Zkontrolujte, zda je tento ovládací prvek na stránce, která patří do kontextu trasy dynamických dat nebo zda jsou správně nastaveny vlastnosti ContextTypeName a TableName.
5711. Byl očekáván znak >.
5712. Uvedený klíč je známý jako slabý klíč pro X a nelze jej použít.
5713. Používají se vlastní slova okna DIALOG.
5714. Sestavení nebylo plně důvěryhodné.
5715. Daný typ pověření není podporován pro službu Active Directory Lightweight Directory Services (ADLDS).
5716. Byla zjištěna aktualizace.
5717. Kořenový jazyk SDDL nelze zálohovat do adresáře šablon zabezpečení.
5718. Při exportování záznamu %2 došlo k chybě služby LdifLdap: %1!d!
5719. Systém Windows nemůže odstranit oddíl z disku %2!u!.
5720. Nelze otevřít připojení k serveru SQL Server.
5721. Získá nebo nastaví styl popisků datových bodů pyramidového diagramu.
5722. Server nemohl načíst soubor ODBC32.DLL pro protokolování SQL z důvodu následující chyby: %1. Uvedený údaj je kód chyby.
5723. Nezbyly žádné koncové body.
5724. Prostředek sdílené složky clusteru %1 zjistil konflikty sdílených složek. V důsledku toho pravděpodobně nebudou některé ze sdílených složek přístupné. Chcete-li situaci napravit, zajistěte, aby sdílené složky nepoužívaly stejný název.
5725. Probíhá jiné obnovení.
5726. Daný certifikát je podepsán sám sebou.
5727. Pro tento systém nejsou nakonfigurovány žádné platné zásady šifrovacího zotavení.
5728. Tato implementace třídy XmlDictionaryWriter nepodporuje metodu X.
5729. Služby automatického vyhledávání webových serverů proxy WinHTTP byla přerušena a dochází k pokusu obnovení požadavku po kritické události napájení.
5730. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Datový zdroj nevrátil výsledek.
5731. Najde všechny protokoly trasování pro pracovní proces 3897.
5732. Nedefinovaný přístupový bit č. 5 (neuplatní se)
5733. U podprocesu vykreslování došlo k chybě s uživatelskou funkcí shader.
5734. Došlo k chybě při změně hesla pro doménu. Heslo je příliš krátké nebo shodné s předchozím heslem.
5735. Server není k dispozici.
5736. Ověření se nezdařilo, protože vzdálená strana zavřela datový proud přenosu.
5737. Požadovaný počet bajtů se nevejde do vnitřní vyrovnávací paměti funkce BinaryReader.
5738. Služba publikování na webu (Webová služba) nenačetla certifikát serveru pro instanci %1, protože certifikát nebyl v úložišti certifikátů nalezen. Chyba: %2
5739. Probíhá pokus o restartování relace pomocí uživatelského certifikátu: X.
5740. Rozhraní upgradu bylo již vypnuto.
5741. Zadaná souběžně sdílená konfigurace je neplatná.
5742. Zjišťování závislého sestavení Název sestavení pomocí X
5743. Jednobitová korekce chyb ECC
5744. Model COM+ vyžaduje počítač s nainstalovaným rozhraním ODBC verze 2.0 nebo vyšší. Verze rozhraní ODBC dodávaného se systémem Windows 2000 je postačující. Přeinstalujte rozhraní ODBC ze svého distribučního média.%1
5745. Protokolování internetové informační služby nemohlo vytvořit adresář %1. Chyba je uvedena v datech.
5746. Byl proveden reset zadaného grafického adaptéru a všech jeho stavů.
5747. Násobnost je v konfliktu s referenčním omezením v roli (Role) X ve vztahu Y. Jelikož jedna nebo všechny vlastnosti v závislé roli (Dependent Role) jsou nenulovatelné (nesmí mít hodnotu null), násobnost hlavní role (Principal Role) musí být 1.
5748. 'CIMTYPE' qualifier may not be specified directly in a MOF file. Use standard type notation
5749. %1!20S!%2!5d! %3
5750. V operaci nelze pokračovat, protože svazek není v pořádku nebo je offline.
5751. Službu Správce ovladačů se nezdařilo spustit. Byla oznámena chyba: %1.
5752. Virtuální cesta aplikace: X
5753. Sekce . . . . . . . . : Autorita
5754. MSBUILD: Chyba MSB1011: Zadejte, který soubor projektu nebo řešení chcete použít. Složka obsahuje více než jeden takový soubor.
5755. Nebylo možné vytvořit zabezpečený komunikační kanál s cílovým serverem.
5756. Mapudungunština (Chile)
5757. ***Služba WINS byla vyzvána k vyžádání údajů u sebe sama. Zkontrolujte všechny podklíče Pull této služby WINS.
5758. Síť byla resetována
5759. Bylo dosaženo maximální úrovně rekurze příkaz SETLOCAL.
5760. Jednotka ohlásila, že médium je chráněno proti zápisu.
5761. Byla přijata neúplná zpráva ověřování. Vzdálená strana pravděpodobně ukončila připojení.
5762. Hodnota startIndex musí být menší než délka řetězce.
5763. Spouštění vyhledávání DirSync v režimu zabezpečení %1
5764. Výsledkem je nevyhodnotitelný atribut .
5765. Zařízení bylo odebráno, je nezbytné znovu vytvořit výčet.
5766. Zadaný soubor neexistuje.
5767. Zprávu nelze doručit, protože cílové místo není dosažitelné.
5768. Nastaví klíč SyncIntervalinSeconds v registru serveru.
5769. Operace nebyla dokončena, protože zadaná jmenovka je chybná.
5770. Zadaný objekt je příliš velký.
5771. Parametrem musí být nenulový GUID.
5772. Vzdálený server vrátil chybu: X.
5773. Správce transakcí nepodporuje asynchronní operace pro tuto metodu.
5774. Zadaná trasa není přiřazena.
5775. Proces typu démon filtru MSFTEFD využil příliš mnoho paměti a bude ukončen.
5776. Aktivní ovládací prvek View
5777. Nepodporovaná asociace události UI Automation.
5778. Argument startIndex musí být větší nebo roven nule.
5779. Bylo dosaženo maximálního počtu nahrazení.
5780. Spuštění koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Nelze najít knihovnu DLL s prostředky pro koordinátor MS DTC.
5781. Odstranění položky indexu z indexu 0x%2 souboru 0x%1
5782. Zadaný uživatelský klíč zprostředkovatele je neplatný. Klíč musí být typu System.Security.Principal.SecurityIdentifier.
5783. V oboru nebo množině oborů %1 nejsou pro klienty BOOTP k dispozici žádné adresy IP.
5784. Zadaná cesta, název souboru nebo oba tyto parametry jsou příliš dlouhé. Úplný název souboru musí být kratší než 260 znaků a název adresáře musí být kratší než 248 znaků.
5785. /bind [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [HLAVNÍ_NÁZEV_SERVERU]
5786. Objekt není inicializován. Inicializujte jej nejprve zavoláním funkce Init().
5787. Spuštění služby Licencovaní softwaru se nezdařilo. %1
5788. Spouštěcí sektor systémového oddílu byl poškozen.
5789. Heslo nebo uživatelské jméno není pro %1 platné.
5790. Služba pro nasazení systému Windows přijala zprávu od neplatného klienta.
5791. Operace InkSerializedFormat se nezdařila.
5792. Pod záznamem DNAME se nemohou vyskytovat žádná data.
5793. Systém Windows musí být nainstalován v oddílu naformátovaném jako NTFS.
5794. Rozšířené atributy jsou nekonzistentní.
5795. Služba X neexistuje.
5796. Byla změněna data ReadOnly.
5797. Chyba při zápisu tabulky oddílů.
5798. Příprava všech svazků na všech discích k obnovení.
5799. Chybí práva pro důvěryhodného uživatele %1.
5800. Neplatný parametr: Za parametrem -q musí následovat počet podprocesů.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions