English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11201. Ásámština (Indie)
11202. Operace obnovení stavu systému spuštěná v %1 byla dokončena s chybami (0x%2!08lx!).
11203. Na serveru WINS byla dokončena operace čištění.
11204. Při pokusu o odstranění zadané položky došlo k chybě.
11205. Klientský počítač ztratil připojení k síti (důvod = %2).
11206. Název při vytváření nového připojení ke spotřebiteli
11207. Protože byl zdvih nahrazen, v aktuální kolekci neexistuje.
11208. Název obnovované zálohy (stejný jako identifikátor)
11209. Probíhá zálohování certifikátů a odpovídajících klíčů. Pokud jste tento proces nespustili, klepněte na tlačítko STORNO. Vytvoření zálohy potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
11210. Řetěz virtuálních pevných disků je poškozen. Systém nemůže umístit nadřazený virtuální pevný disk pro rozdílový disk.
11211. Popisek osy datového bodu
11212. Objekt zásad neexistuje.
11213. Koordinátor MS DTC nezjistil verzi dat spojených s prostředkem clusteru MS DTC. Spouštění koordinátoru MS DTC nemůže pokračovat. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. Specifikace chyby: %1
11214. Závislosti mezipaměti pro odpověď již byly určeny a nelze je upravit.
11215. Službu WinRM nelze spustit: %1
11216. Attempt to modify read-only object or property failed
11217. Zpráva s odpovědí na žádost směrovací služby se dokončuje.
11218. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Během sbližování byla zjištěna chyba distribuce zatížení. V důsledku toho se může stát, že nebude zpracován přenos klienta, bude docházet k obecným chybám přenosu nebo dojde k resetování připojení. Chcete-li tuto chybu odstranit, restartujte cluster zadáním příkazu nlb reload a potom příkazu nlb start na příkazovém řádku.
11219. Instalace zařízení na straně klienta pro %1 nebyla provedena, protože všechna dialogová okna uživatelského rozhraní byla potlačena.
11220. Tuto kolekci nelze převést ze zadané hodnoty na podpůrnou hodnotu.
11221. V informačním řídicím bloku (ICB) adresáře v bloku %1 byl zjištěn neplatný identifikátor FID.
11222. Transakce (UOW=%1, Description=%3) zablokovala dokončení zablokování. Zablokování je nutné provést, aby byla zajištěna transakční konzistence snímku VSS. Správce prostředků (RmId=%4, Description=%6) pravděpodobně nefunguje správně, protože neumožnil vyprázdnění transakce ve stanoveném čase. Obraťte se o pomoc na prodejce daného správce prostředků.
11223. Testovací kód obdržel chybná data.
11224. Požadavek na spuštění aktualizace byl ignorován, protože aktualizace již probíhá nebo je naplánována na nejméně jednom zdroji obsahu.%1
11225. Interní. Skupiny datového proudu nejsou podporovány.
11226. Služby správy licencí Terminálové služby je spouštěna s obnoveným souborem databáze.
11227. Formát textu popisku
11228. Průměr hodnot Y
11229. Detekci vyčerpání prostředků systému Windows nelze spustit, protože došlo k chybě.
11230. Dokovací stanice (neznámý typ)
11231. Kategorie X neexistuje.
11232. Připojeno k verzi %1 služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
11233. Při zápisu aktuální konfigurace zpět do spouštěcího souboru zjistil server DNS chybu. Ověřte, zda aktuální spouštěcí soubor obsahuje všechny požadované informace. Spouštěcí soubor je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
11234. Pro tuto operaci není ke zvolenému souboru přidružena žádná aplikace.
11235. Úložiště LocalDataStoreSlot bylo uvolněno.
11236. Zdrojová a cílová cesta musí mít totožnou kořenovou složku. Operace přesunutí nepracuje pro různé svazky.
11237. X.Y Závisí na X.Y, které není nastaveno.
11238. Neznámý zvláštní přístup (bit 13)
11239. Objekt TryExpression není podporován jako podřízený výraz při přístupu k členu u typu Název typu, protože je to typ hodnoty. Vytvořte strom tak, aby objekt TryExpression nebyl vnořen v tomto výrazu.
11240. Daná vrstva neexistuje.
11241. Soubor jazykové databáze či mezipaměti nebyl nalezen
11242. Operátor WithCancellation může být v dotazu použit nejvýše jednou.
11243. Posloupnost popisovače rezervního svazku je poškozená nebo není čitelná.
11244. Důležité systémové soubory nástroje BitLocker Drive Encryption nejsou k dispozici. Obnovte soubory pomocí nástroje pro opravu spouštění systému Windows.
11245. Neschválená rozhraní COM
11246. Platnost alespoň jednoho certifikátu pro službu zápisu síťového zařízená brzy vyprší. Zkontrolujte dobu platnosti šifrovacích i podpisových certifikátů. Obnovte certifikáty, kterým končí platnost a restartujte službu.
11247. Účet byl uzamčen z důvodu opakovaného (%1) zadání chybného hesla
11248. Službě zařazování tisku se v důsledku chyby portu nezdařilo přidat tiskovou frontu pro tiskárnu %1, port %2. Služba zařazování tisku se pokusí tuto akci provést znovu.
11249. Protokol IPBOOTP přijal paket obsahující neplatný operační kód. Paket byl zahozen. Byl přijat v místním rozhraní s adresou IP %1 a byl odeslán z počítače s adresou IP %2.
11250. Systém Windows nemůže uložit ověřovací kódy Bluetooth (klíče linky) u místního adaptéru. Klávesnice Bluetooth nemusí být funkční v systému BIOS během spuštění.
11251. Nastala chyba při přístupu k jednomu nebo několika objektům - další podrobnosti mohou být ve sbírce ErrorInfo.
11252. Odebere vybraného zprostředkovatele.
11253. Zobrazí nebo změní prioritu cíle.
11254. Z důvodu chyby bude ukončen replikační podproces Push. Restartujte službu WINS.
11255. DHCPv6 - Oslovit
11256. Ladicí program neprovedl změnu stavu.
11257. Seznam zakázaných (msDS-NeverRevealGroup):
11258. Metodu XPathBinder.Select lze použít pouze pro zdroje dat obsahující uzly XmlNodes.
11259. Nelze přepsat hodnotu defaultProvider.
11260. Nezdařilo se připojení ke službě BFE, chyba = %1!lu!.
11261. Probíhá replikace tajných klíčů pro řadič domény jen pro čtení.
11262. Pro pracovní postup lze generovat maximální počet vnitřních záložek, který je určen vlastností long.MaxValue.
11263. Systém Windows instaluje potřebné aktualizace zabezpečení.
11264. Spuštění Správce vzdáleného přístupu se nezdařilo, protože se nezdařila inicializace modulu RAS RPC. %1
11265. Výběr data
11266. Překládání DNS
11267. Seznam serveru proxy HTTP nesmí obsahovat více než 32 000 znaků. Opakujte akci s kratším seznamem serveru proxy.
11268. Ve vzdálené stanici byl při zpětném volání rozpoznán obsazovací tón.
11269. Nepodařilo se přečíst informace o zásadách LSA z místního počítače.
11270. Z registrovaných předpon nelze určit žádné názvy služeb. Přidejte předpony, ze kterých lze odvodit výchozí názvy služeb nebo zadejte objekt ExtendedProtectionPolicy, který obsahuje explicitní seznam názvů služeb.
11271. Nelze přidat legendu grafu, protože legenda s názvem X již existuje.
11272. Certifikát ECDSA P256
11273. %2 nemohl najít síťový adaptér %3.
11274. Určený připojovací řetězec není platným parametrem adspath protokolu LDAP.
11275. Rozložení disku obsahuje nezákladní oddíly, které se vyskytují za základními oddíly. Takové rozložení disku je neplatné.
11276. Karta byla úspěšně importována do kolekce karet.
11277. Index nelze kopírovat a šíření není možné spustit.%1
11278. Ovladač zobrazení byl obnoven po selhání.
11279. Nelze přistupovat k ovladači NetBT -- NetBT nemusí být načten.
11280. Je aktivována po zavření webové části (WebPart).
11281. Došlo k pokusu o přístup k neexistujícímu poli.
11282. Chyba analýzy manifestu: Název obsahuje neplatný znak.
11283. Vlastnost DataAdapter, pro kterou budou automaticky generovány příkazy OracleCommands
11284. Ovládací prvek typu Název typu nepodporuje použití motivů.
11285. Seskupený index je již definován.
11286. Pro metodu, která není statická, je požadován cíl.
11287. Chyba časovače obnovení z režimu spánku
11288. Maximální velikost znovu sestaveného datagramu
11289. Metoda RetrievalMethod neposkytla rozpoznaný klíč nebo certifikát.
11290. Svazek %2 obsahuje chybné clustery. Tyto clustery budou při převodu vynechány.
11291. U tohoto proudu nejsou podporována vypršení časového limitu.
11292. Seznam atributů nebyl v souboru 0x%1 nalezen.
11293. Klient poskytl jako legitimaci neplatný token akcelerátoru přihlášení. Token odkazoval na důvěryhodný certifikát X509 s platným řetězem certifikátů, ale pomocí veřejného klíče daného certifikátu nelze ověřit příslušný podpis. Token byl pravděpodobně úmyslně poškozen. Pole identifikátoru klíče obsahuje kryptografický otisk daného certifikátu.
11294. %1 není platná adresa URL.
11295. Zprostředkovatel VirtualPathProvider vrátil objekt X s vlastností VirtualPath nastavenou na hodnotu Y namísto očekávané hodnoty Z.
11296. Fronta není otevřena nebo neexistuje.
11297. Modul s názvem %1 a cestou %2 obsahuje neplatnou předběžnou podmínku %3.
11298. Nyní není k dispozici dostatek paměti k uspokojení očekávaných požadavků operace, pravděpodobně z důvodů fragmentace virtuálního adresního prostoru. Zopakujte akci později.
11299. Určuje dobu čekání na spuštění fondu aplikací (v milisekundách). Platí pouze, pokud je povoleno čekání.
11300. Není udělen přístup k adresáři s uloženými klíči.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions