English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

10301. Nebylo možné určit cestu k adresáři pro soubor .cab.
10302. Konzole SAC se nepodařilo ukončit proces.
10303. Při vyhrazení tabulky hash došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
10304. Opakujte předchozí krok, protože byla zavřena nabídka nebo jiný prvek uživatelského rozhraní.
10305. Nelze inicializovat nástroj komprese.
10306. Se zprávou EAPMessage odeslanou serverem RADIUS nebyl přijat podpis.
10307. Nelze získat výstupní adresář služby IIS.
10308. Nepodařilo se rozšířit systém souborů.
10309. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože klíč instance X není přidružen k instanci. Důvodem může být vyčištění instance nebo klíče, případně neplatný klíč. Klíč může být neplatný v případě, že zpráva, ze které byl klíč generován, byla odeslána v nesprávný čas nebo obsahuje nesprávná korelační data.
10310. Zařízení %1 mělo chybu vystavení.
10311. Seznam ACL sdílené složky cíle odkazu <%1> pro odkaz <%2> není přístupný.
10312. Služba protokolování zjistila soubor metadat s nekonzistentními daty.
10313. Na serveru RPC nelze zaregistrovat žádný ověřovací balíček.
10314. V zásadách skupiny se nezdařilo nainstalovat připojení tiskárny %1 pro uživatele. Kód chyby %2. Uživatelé tohoto počítače, na který se vztahuje objekt zásad skupiny, nemají připojení tiskárny nadále k dispozici. Tato situace může nastat v případě, že je název připojení tiskárny nesprávný, pokud nastaly potíže se zásadami skupiny nebo v případě, že zařazovací služba tisku nemůže kontaktovat tiskový server. Zásady skupiny se budou pokoušet periodicky o přidání tohoto připojení tiskárny.
10315. Platnost zadaného uživatelského účtu vypršela.
10316. Nelze přidělit paket.
10317. Systém vyžaduje novou verzi součásti DRM (Správa digitálních práv). Obraťte se na technickou podporu produktů pro tuto aplikaci se žádostí o nejnovější verzi.
10318. Správce transakcí XA volal funkci GetXaSwitch v knihovně DLL správce prostředků XA. Volání funkce GetXaSwitch se nezdařilo: soubor %1; HR %3; řádek %2.
10319. Selhalo zařazení do fronty pro zastavení sady shromažďování dat %2 (pomůcka %1) v kontextu %3; kód chyby %4.
10320. Posunutí prvního atributu 0x%1 v souboru 0x%2 je chybné.
10321. %1 (%2) %3Při částečném obnovení byl zjištěn poškozený soubor protokolu %4. Záznam s chybou kontrolního součtu je umístěn na pozici %5. Data neodpovídající záznamům protokolu se poprvé vyskytla v sektoru %6. Soubor je poškozený a nelze jej použít.
10322. Zesílení hlasitosti
10323. Adresa URL obrázku zobrazeného na tlačítku pro výběr
10324. Tato operace vyžaduje interaktivní prostředí Window.
10325. Byl proveden pokus o načtení filtru %1. Je však vyžadováno upozornění filtru SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA a toto upozornění nepodporuje instalovaná verze služby IIS.
10326. Odmítnuto z administrativních důvodů - chybná pověření.
10327. Porovnávání souborů %1 a %2.
10328. Role serveru služby pro nasazení systému Windows nebyla na daném serveru nainstalována.
10329. Zadaný typ parametru Název typu není platný. Jsou podporovány pouze skalární parametry (například Int32, Decimal, a Guid).
10330. Server indexu obsahu
10331. Vzdálený správce
10332. Po značce %2 nesmí následovat klíčové slovo %1.
10333. Server nepracuje s požadovanou úrovní protokolu.
10334. Nebyla určena stopa disku CD, která se má přehrát.
10335. DfsUtil: Nelze převést příkazový řádek do formátu Unicode: %1!d!.
10336. Zdrojový objekt GPO obsahuje nastavení z rozšíření [%3], která nejsou platná v doméně systému Windows 2000. Úloha bude pokračovat, ale toto nastavení bude zrušeno.
10337. Vzorek nelze přehrát, protože bylo dosaženo konce datového proudu.
10338. Probíhá ukončení grafu. Nelze provádět žádné operace související s grafem.
10339. Aktuální stav požadavku neumožňuje provedení operace.
10340. Inovace informací o zásadách LSA
10341. Služba Řízení front zpráv nemůže navázat nová připojení k tomuto počítači, protože bylo dosaženo limitu připojení. Příliš mnoho počítačů se pokouší odesílat nebo přijímat zprávy pomocí tohoto počítače. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %1 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2181 na požadovanou dobu v sekundách.
10342. Nyní nepřipojujte filtr ke svazku.
10343. Aritmetický výsledek přesáhl 32 bitů.
10344. Chyba syntaxe, příkaz nebyl rozpoznán.
10345. Upraví X.
10346. Odebrání bylo dokončeno s chybami. Je třeba restartovat počítač. %1
10347. Sledování výkonu objektu sběrače nebylo inicializováno, protože nejsou načteny čítače nebo nebyl otevřen sdílený objekt paměti. Tato skutečnost má vliv pouze na dostupnost čítačů výkonu. Restartujte počítač.%1
10348. Soubor, pro který byl vyžadován doplňkový atribut (EA) nemá žádný EA.
10349. %2 : Byla zjištěna vnitřní chyba a došlo k selhání.
10350. XC1004: Název třídy nesmí být prázdným řetězcem.
10351. Otevření souboru s klíčem
10352. Označuje ID uživatele, které se má používat při připojování ke zdroji dat.
10353. Byl překročen dovolený počet opakování (konfigurovatelné v registru) polohovacího zařízení PS/2.
10354. Typ Název typu musí být typ odkazu, aby ho bylo možné používat jako parametr X v obecném typu nebo metodě Název metody.
10355. Při zpracování datové části hodnoty Nonce došlo k chybě.
10356. Grafický adaptér musí obsahovat alespoň jeden cíl zobrazení videa.
10357. %1 zjistil, že k údržbě spolehlivosti zařízení ovladač '%2' nepovoluje přenos obrázku alba (%3).
10358. Spuštění adaptéru hlavního propojení bylo dočasně odloženo.
10359. Operace způsobila přetečení zásobníku.
10360. Chcete-li vytvořit balíček zavedení, klepněte na tlačítko Dokončit.
10361. Byla přijata odpověď ze serveru: %1!d!
10362. Systém volal vlastní komponentu Compensator nástroje Compensating Resource Manager. V této komponentě došlo k chybě a byla vygenerována výjimka. Toto chování indikuje potíže s komponentou Compensator nástroje Compensating Resource Manager. Informujte o této chybě autora komponenty. %1
10363. Nebyly nalezeny žádné řadiče.
10364. Záloha je již aktivní.
10365. Výpočet nemůže pokračovat, protože u existujícího podprocesu algoritmu SHA-1 již došlo k chybě.
10366. Služba %1 závisí na službě ve skupině, která se spouští později. Změňte pořadí ve stromu závislosti služby tak, aby se všechny služby požadované ke spuštění této služby spustily před spuštěním této služby.
10367. Tento počítač WINS má následující počet procesorů: %1. Má %2 bajtů fyzické paměti a %3 bajtů paměti k dispozici pro přidělení.
10368. Systémový soubor %1 byl poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows nemohl tento soubor opravit (kód chyby %3). Z příkazového řádku pro správu spusťte příkaz "sfc /scannow" ke kontrole chyb a opravě souboru v případě potřeby.
10369. V registru existuje duplicitní záznam přípony. Duplicitní přípona by měla být odstraněna, ostatní přípony to však neovlivňuje.
10370. Příznaková databáze není platná. Obraťte se na správce systému.
10371. Maximální hodnota TTL je %1!d!m%2!d!s
10372. Firmware počítače (BIOS) není kompatibilní se systémem Windows. Obraťte se na výrobce počítače a požádejte ho o aktualizaci systému BIOS počítače.
10373. Zálohování spuštěné v %2 se nezdařilo, protože právě probíhá jiné zálohování nebo obnovení.
10374. Vyloučení virtuálního úložiště
10375. Zdroj dat
10376. Oddíl nelze exportovat, protože jedna nebo více součástí v tomto oddílu používá stejný název souboru.
10377. Popis ContractDescription s názvem X a oborem názvů obor názvů byl odvozen od implementace WorkflowService.
10378. Službě Plánovač úloh se nepodařilo přihlásit k odběru aktivační procedury události pro úlohu %1. Další data: Hodnota chyby: %2.
10379. Chyba při otevírání souboru skriptu %1.
10380. Tato událost nastane během rozpoznávání názvu serveru.
10381. Nebyl nalezen název prostředku.
10382. Aplikace je již předkompilována.
10383. Název aplikace je příliš dlouhý.
10384. Systém se pokusil odstranit substituci jednotky, která není substituována.
10385. /8 8 sektorů na stopu.
10386. Operace je nejednoznačná, protože oprávnění reprezentuje několik identit.
10387. Vnitřní chyba: Dílčí disky prokládaného objektu plex mají různé velikosti.
10388. Zadejte heslo pro %1:
10389. (GMT-07:00) Arizona
10390. Určená prahová hodnota pro vytvoření slovníku je mimo rozsah.
10391. Člena nelze přidat ani odebrat z místní skupiny, protože daný člen neexistuje.
10392. Nebyl nalezen záložní seznam s názvem X.
10393. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Vícesměrová adresa IP protokolu IGMP clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě %3 je neplatná. Zkontrolujte konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě a ujistěte se, zda je tato adresa v platném formátu.
10394. Aplikace je konfigurována pro vydávání zabezpečených souborů cookie. Tyto soubory vyžadují, aby prohlížeč odesílal požadavky prostřednictvím protokolu SSL (protokol https). Aktuální požadavek však není prostřednictvím protokolu SSL odeslán.
10395. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz PULL protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1). Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
10396. Je třeba zadat názvový kontext.
10397. Při čtení konfiguračních informací z registru došlo k chybě.
10398. Neznámá chyba vzdálené komunikace.
10399. Ověřování platnosti propojení informačních řídicích bloků (ICB) bylo dokončeno.
10400. Úloha X bude spuštěna ve vlákně s jednovláknovým objektem apartment.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions