English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

29001. Sledování vlákna je vypnuto.
29002. Protokol není nakonfigurován.
29003. Šablona UriTemplate X není platná. Složený segment cesty UriTemplate Y poskytuje výchozí hodnotu proměnné Z. Počítejte s tím, že šablona UriTemplate nepodporuje výchozí hodnoty pro proměnné ve složených segmentech. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
29004. Při vytváření datových vazeb prvku TreeView se nepodařilo vytvořit vazbu k vlastnosti X (určené objektem Y). Zkontrolujte pole vazeb.
29005. Stránkování je nyní vypnuto.
29006. Délka poskytnutého datového proudu bajtů není známá.
29007. Při přidělování mapovacích registrů došlo k chybě.
29008. Veškerý důvěryhodný kód získá právo na zpětné připojení k původnímu serveru.
29009. %1 (%2) %3V tabulce %4 databáze %5 (%6,%7) byla zaznamenána nekonzistence dat.
29010. Podklíče registru by neměly být delší než 255 znaků.
29011. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou přístupu k registru vnitřního procesoru hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
29012. Ukončení příkazu SQL: X
29013. Zadaný výraz obsahuje více odkazů na parametr X, které mají odlišné typy výsledků.
29014. Službě publikování na webu (Webové službě) se nezdařilo zrušit časovač pro čítače výkonu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
29015. Maximálním počtem řetězců pro nahrazení je 255.
29016. Vytvoření adresáře zálohovacího skladu v cíli zálohy se nezdařilo.
29017. Algoritmus hash spouštěcí aplikace neodpovídá algoritmu hash vypočítanému při zapnutí nástroje BitLocker.
29018. Instalační služba systému Windows neumožňuje instalaci prostřednictvím nástroje Připojení ke vzdálené ploše.
29019. Následující příkaz zkompiluje aplikaci /MyApp místně. Následkem toho nebudou po odeslání požadavků HTTP na tuto aplikaci vyžadovány žádné další kompilace:
29020. Porovnání ukončeno.
29021. Server nemůže zvětšit velikost segmentu paměti.
29022. Program Windows Media Player se pokouší získat práva k používání médií pro soubor, který již není používán. Proces získání práv bude ukončen.
29023. Posunout nahoru
29024. Chyba OSS ASN.1: Narušení přístupu.
29025. Nutnou podmínkou volání atributu WriteStartAttribute je alespoň jedno předchozí volání elementu WriteStartElement.
29026. Tento disk nemůže obsahovat systémový svazek počítače.
29027. Službě Dispatch Service se nepodařilo spustit podproces sledování: %1
29028. Je sdíleno z důvodu správy systému. Oprávnění nelze nastavit.
29029. Zadaná sada vlastností není podporována.
29030. Indexer kolekcí podosy (SubAxis). Index nebo název podosy (SubAxis) lze zadat jako parametr.
29031. Pro objekt Název objektu rozhraní ISerialized nelze získat hodnotu MemberInfo.
29032. Hodnota nemůže být Double.NaN.
29033. Nepodařilo se spustit změny sledování pro X, protože bylo dosaženo limitu příkazů síťového systému BIOS. Další informace o této chybě najdete v článku 810886 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Pro platformu Windows XP není podporováno poskytování hostitelských služeb ve sdílené složce UNC.
29034. Uživatel se pokusil připojit z telefonního čísla, které neodpovídá omezení čísel telefonického připojení. Zkontrolujte omezení telefonického připojení pro odpovídající síťovou zásadu.
29035. Došlo k chybě kontroly počítače. Další informace naleznete v systémovém protokolu událostí.
29036. X - nelze odebrat položku mezipaměti s klíčem Y. Chyba (zpracování) = Z.
29037. Disk, který je nastaven jako aktivní v systému BIOS, je příliš malý, aby bylo možné obnovit původní systémový disk. Nahraďte disk větším a potom opakujte operaci obnovení.
29038. Pro výstupní adresář jsou povoleny pouze absolutní adresáře.
29039. Nebylo možné znovu spustit hlavní sloučení %1A pro katalog %2 kvůli chybě %3.
29040. Hostitelský podsystém prostředku (RHS) byl neočekávaně ukončen. Bude proveden pokus o jeho restartování. Obvyklou příčinou jsou potíže v knihovně DLL prostředků. Určete, která knihovna DLL prostředků potíže způsobuje, a oznamte to prodejci prostředku.
29041. XC1039: Nelze definovat vlastnost Název vlastnosti bez typu.
29042. Zprostředkovateli se nepodařilo vytvořit synchronizační úlohu pro svazek. Stav synchronizace nebude správně zobrazen. %1
29043. Adresa URL ikony odkazu pro vytvoření uživatele
29044. Poskytovatel obsahu se zadaným názvem je již na serveru zaregistrován.
29045. Načtení místní koncové stránky se nezdařilo.
29046. Vyhledání prostředku se vrátilo k mezním záložním prostředkům v satelitním sestavení, ale satelit buď nebyl nalezen, nebo jej nelze načíst. Zvažte možnost přeinstalace nebo opravy aplikace.
29047. Operace PNP nebo Řízení spotřeby (%3, %4) pro zařízení %2 byla předána do ovladače na nižší úrovni se stavem %9.
29048. Třídu ImportDefinition typu Název typu nelze použít v tomto kontextu. Jsou podporovány pouze definice importů vytvořené metodou ReflectionModelServices.CreateImportDefinition.
29049. Jazyková verze X je neutrální. Nelze ji použít při formátování nebo při analýze, a proto ji nelze nastavit jako aktuální jazykovou verzi podprocesu.
29050. Kontrola počtu přídavných serverů zjistila v prostředí podmínku, která není kompatibilní se zásadami licencování. Tento server se musí nacházet ve stejné doméně jako hlavní licenční server. Přidejte tento server do stejné domény jako licenční server. Pokud tento problém nebude opraven během %1 dnů od prvního zjištění podmínky, bude tento server bude automaticky vypnut.
29051. Hodnota %2 je pro atribut %1 neplatná.
29052. Selhala kontrola podpisu pro pomůcku %1 v %2; kód chyby %3.
29053. Rekonstrukce vlastnosti Název vlastnosti se nezdařila. Nastavením serializace pro tuto vlastnost bylo X. Typ této vlastnosti je aktuálně definován jako Y.
29054. Podmínka členství Silný název je splněna pro všechna sestavení, jejichž silný název odpovídá názvu uvedenému níže. Sestavením, která splňují tuto podmínku členství, budou udělena oprávnění přidružená k této kódové skupině.
29055. Byla zahájena rutina OpenTDIPerformaceData.
29056. Platnost tokenu již vypršela nebo dosud nezačala.
29057. Vybraný kodek videa nepodporuje zachování prokládání ve videu.
29058. Chyba služby Stínová kopie svazků: Změnu stavu %1 na stav %2 nelze pro autora %3 provést (stav %4).
29059. Výchozí kolekci Y objektu X nelze použít bez značek vlastností, používáte-li filtrovanou verzi stejné kolekce.
29060. Pověření předané tomuto balíčku nebylo rozpoznáno.
29061. Nastavení instance pro svazek se nezdařilo.
29062. Instalační program nemůže na systémový svazek počítače zkopírovat soubory zavaděče operačního systému. Ujistěte se, zda instalační média obsahují adresáře Boot\ a EFI\ a soubory bootmgr a bootmgr.efi. Potom spusťte instalaci znovu.
29063. Verze nebyla nalezena.
29064. Ovladač [NETFTAPI] signalizoval událost %1; místní adresa [%2]:%3, vzdálená adresa [%4]:%5.
29065. Provést uvolnění paměti
29066. Agent stavu zabezpečení systému Windows právě aktualizuje svůj stav zabezpečení.
29067. Nedostatečná místní vyrovnávací paměť – cyklická fronta povolena
29068. Zastavení čeká na dokončení
29069. Dané mapování cíle již existuje.
29070. U poskytovatele došlo k chybám při načítání mezipaměti. Další informace získáte v protokolu událostí systému NT.
29071. X – vedlejší mřížka
29072. Priorita fronty není platná.
29073. Systém událostí modelu COM+ neuložil uživatelský odběr %2, protože nebylo možné otevřít klíč registru HKEY_USERS\%3. Hodnota HRESULT byla %1.
29074. Hodnota konfigurace "SendUsing" není platná.
29075. Správce transakcí koordinátoru MS DTC odeslal příkaz COMMIT, QUERY nebo RECONNECT protokolu TIP jinému správci transakcí a přijal jako odpověď neznámý nebo neočekávaný příkaz protokolu TIP (%1). Specifikace transakce: ID správce externích transakcí %2; adresa URL externí transakce %3; adresa URL transakce protokolu TIP koordinátoru MS DTC %4.
29076. Provedeno síťových V/V operací
29077. Správce vzdáleného úložiště byl zastaven.
29078. Zařízení %1 %2 podporuje více než jeden port. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) převede první port zařízení z portu LPR na standardní port TCP/IP. Tento port zařízení pravděpodobně bude třeba překonfigurovat.
29079. Zástupný název je již registrován v aktuální tabulce objektů
29080. Šablona výčtu nebo odběr se nebudou shodovat s žádnými objekty.
29081. ASSOC Zobrazí nebo změní přiřazení koncovek souborů.
29082. Literál je neplatný.
29083. Přidávání účtu vztahu důvěryhodnosti pro %1
29084. Jako den v měsíci nemůže být zadána nula ani číslo vyšší než počet dní ve vybraném měsíci.
29085. Ověřte, že zvukový soubor v určeném umístění existuje.
29086. X Y musí být v režimu úprav, aby bylo možné aktualizovat záznam.
29087. Došlo k pokusu o provedení neautorizované operace.
29088. Heslo účtu pro přístup k obsahu nelze dešifrovat, protože bylo uloženo s jiným pověřením. Zadejte znovu heslo pro účet používaný k procházení tohoto obsahu.
29089. CHYBA - Zadané umístění už bylo přidáno pro zálohování.
29090. Skupina profilů X nebyla definována.
29091. Faxovou zprávu %1 se nepodařilo odeslat %2!d! příjemcům. Zrušeno: %3!d! příjemců. Selhalo: %4!d! příjemců.
29092. V cíli %1 není k dispozici žádná záloha, protože záložní data jsou poškozená.
29093. Aktivita s názvem operace X obsahuje popisovač CorrelatesWith, která není inicializována.
29094. Žádost Oplock byla odmítnuta.
29095. Při pokusu o připojení ke vzdálenému serveru WINS s adresou %1 došlo k chybě. Zkontrolujte, zda je vzdálený server WINS spuštěn, zda je dostupný a zda je na něm spuštěna služba WINS.
29096. Zadejte nové datum: (dd-mm-rr)
29097. Délka dat by měla být násobkem 16 bajtů.
29098. Řetězcovou hodnotou nesmí být prázdný řetězec.
29099. Je nutné nastavit nejméně jeden příznak.
29100. Vnitřní chyba: Jádro a konfigurace na disku se neshodují.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions