English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5901. Trasa s názvem X již v kolekci tras existuje. Názvy tras musí být jedinečné.
5902. Kolekce položek v nabídce
5903. Sestavení již bylo plně důvěryhodné.
5904. Varování podmínek pro spuštění, blíží se dosažení kvóty.
5905. Úložiště dat DRM (Digital Rights Management) nefunguje správně. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
5906. Znak X v uvedeném vzorku je neplatný.
5907. Příprava k šíření
5908. Program Dcpromo selhal, protože nelze kontaktovat pomocný řadič domény %1.
5909. Internal error: unrecognized memory map.
5910. Chybí parametry algoritmu veřejného klíče.
5911. Atribut type musí mít jako hodnotu nastaven některý z následujících řetězců: string, number, array, object, null nebo boolean. Byla zjištěna neočekávaná hodnota X.
5912. Zastavit službu Pacer v NetLuid=%1 (%3)
5913. Ovladač [NETFTAPI] signalizoval událost %1 pro adresu %2.
5914. Přístup k cestě X byl odepřen.
5915. Modul FailedRequestTracing zjistil běhovou chybu. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
5916. Tato kolekce obsahuje hlavičky požadavku a nemůže obsahovat určenou hlavičku odpovědi.
5917. Následná podmínka je neplatná: X
5918. Akce se zadaným ID neexistuje.
5919. Spuštění služby se nezdařilo, neboť chybí skupina RPLUSER.
5920. Neplatná uživatelská funkce pixel shader. Zaregistrujte obslužnou rutinu události PixelShader.InvalidPixelShaderEncountered, abyste se vyhnuli vyvolání této výjimky.
5921. Během zpracování skriptu systém narazil na chybu v syntaxi.
5922. Neplatný primitivní typ Název typu. Zvažte možnost použití třídy CodeObjectCreateExpression.
5923. Element FragmentTransfer služby WS-Management obsahuje nejméně jeden podřízený element.
5924. Vlastností DefaultButton objektu X musí být identifikátor ovládacího prvku typu IButtonControl.
5925. Text popisku nabídky příkazů
5926. Klávesnice PS/2 neexistuje nebo nebyla rozpoznána.
5927. Binární forma objektu ACE je neplatná.
5928. Služba Server pro systém souborů NFS se spouští.
5929. Služba SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) nemohla nakonfigurovat trasu k serveru VPN, což je nutné pro správné fungování připojení VPN. Podrobnou chybovou zprávu naleznete níže. Vyřešte potíže a opakujte akci. %1
5930. Provádět operace ve virtuální paměti
5931. Poloměr kruhového aktivního bodu
5932. Chyba funkční jednotky
5933. Systém událostí modelu COM+ zjistil při vnitřním zpracování nulový ukazatel na řádku %2 z %1. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.
5934. Při spuštění Správce knihovny RSM byly použity neplatné argumenty (%1).
5935. Adresa směrovače Blackhole není inicializována.
5936.
5937. Úspěšně připojeno k %1
5938. %1!-15.15s! - Zobrazí seznam příkazů nástroje DiskRAID.
5939. Zadaný soubor bitové kopie obsahuje neplatná data.
5940. Zadané číslo datového proudu bylo neplatné.
5941. Formát souboru není platný. Naimportujte soubor webových částí (.WebPart).
5942. Hlavička Vary: Počty polí hlavičky požadavku a mezipaměti se neshodují, název hlavičky: X.
5943. Data nelze protokolovat do vzdáleného systému. Správce systémových prostředků (WSRM) se nemůže připojit k interní databázi systému Windows. Ověřte, zda je interní databáze systému Windows v aktuálním počítači správně nainstalována.
5944. Zpracování záznamu
5945. Je nutné nastavit jeden z argumentů XmlContent nebo XmlInputPath.
5946. Tento soubor je kratší než 2 bajty. Soubory s kódováním Unicode musí začínat širokým znakem, který určuje pořadí bajtů.
5947. Inicializace nového objektu X
5948. Při zapisování do souboru trasování došlo k chybě (%1).
5949. Skript registru nebude vytvořen, protože nebudou registrovány žádné typy.
5950. Cíl vyvolání způsobil výjimku.
5951. Čitelný segment %1 záznamu souboru nelze zapsat.
5952. Aktuální operační systém neobsahuje soubor WINHTTP.DLL. Aby bylo možné používat objekt ServerXMLHTTP, je nutné registrovat soubor WINHTTP.DLL.
5953. Minimální interval opakování X pro službu časovače je neplatný. Musí být nastavena kladná hodnota TimeSpan.
5954. Hodnota parametru
5955. Chyba služby Stínová kopie svazků: Atributy zabezpečení objektu mutex pro objekt mutex %3 autora %4 nelze vytvořit kvůli stavu %1 (převeden na %2).
5956. Přístup k čítačům výkonu byl odepřen. Aplikace možná běží v částečném vztahu důvěryhodnosti. Buď zakažte čítače výkonu, nebo konfigurujte aplikaci, aby běžela v úplném vztahu důvěryhodnosti.
5957. Přihlášení pomocí AUTH se nezdařilo.
5958. Vyprázdní mezipaměť zprostředkovatele.
5959. Síť odpověděla nesprávně.
5960. Záznam adaptéru nebyl nalezen.
5961. Vytištěný název: %1!.*s!
5962. Internal error: Some internal configuration information could not be set. Reinstall Active Directory Lightweight Directory Services.
5963. Untrusted Mandatory Level
5964. Rozhraní %1 je nedosažitelné, protože neexistují žádné modemy (nebo jiná zařízení pro připojení), které by rozhraní mohlo použít.
5965. Délka musí být větší než X.
5966. Služba WS-Management nepodporuje funkce možností pro zadaný zdroj. Odeberte možnosti z požadavku a akci opakujte.
5967. V tomto systému nejsou dynamické disky podporovány.
5968. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinHttpSendRequest - server pravděpodobně není konfigurován na přijímání čipových karet
5969. Profil File Name nebyl nalezen.
5970. Došlo k chybě (%1), jejíž příčinou mohla být nedostupnost serveru adresářové služby (%2). Je-li zapnuta možnost automatického zjištění, import akci zopakuje s nově zjištěným řadičem domény. V opačném případě ověřte nastavení importu a ujistěte se, zda je server stále dostupný.
5971. Další vložená data neodpovídají očekávání podle popisu StylusPointDescription.
5972. X není platnou hodnotou Y.
5973. Odstranění se nezdařilo. Adresář není prázdný nebo neexistuje.
5974. Alias cannot be used twice
5975. Vlastnictví tohoto stromu patří zprostředkovateli.
5976. (GMT+02:00) Atény, Istanbul, Minsk
5977. Při pokusu o získání hodnoty vlastnosti Název vlastnosti došlo k výjimce.
5978. Nebyla nalezena žádná verze služby CardSpace, kterou by bylo možné instalovat v tomto počítači. Instalujte službu CardSpace a zopakujte operaci.
5979. Služba protokolování událostí zjistila poškozený soubor protokolu pro kanál %1. Protokol byl přejmenován s nesprávnou příponou.
5980. Název buňky nesmí být prázdný.
5981. Microsoft-Windows-User Profile General
5982. V adaptéru hostitele X je definován nepoužitelný konstruktor. Konstruktor musí přijímat jeden parametr, který implementuje rozhraní IContract.
5983. Průvodce instalací služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) nenalezl virtuální kořenové adresáře služby AD RMS.
5984. Základ logaritmu použitého v logaritmickém měřítku. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 10.
5985. Zařízení je v nestabilním stavu. Ověřte, zda zařízení pracuje správně, a zda je páska na svém místě.
5986. V určeném kontejneru nelze vytvořit uživatelské objekty.
5987. Aktuální relace není interaktivní.
5988. Pro parametr X nelze v souboru datasvcmap zadat hodnotu „true“, protože pro zadanou cílovou architekturu není podporována funkce shromažďování datových služeb.
5989. Nepřípustný přechod brány protokolu TIP koordinátoru MS DTC. %1
5990. Operace se souborem %5 byla vyřazena z virtualizace.
5991. Publikování oprávněných součástí ID součásti: [1], Kvalifikátor: [2]
5992. Získá nebo nastaví styl vykreslení popisku paprskového grafu.
5993. Zadané kritérium přiřazování procesů neexistuje. Zkontrolujte název a opakujte akci.
5994. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) schválila žádost.
5995. Přijímat deník
5996. Služba Plánovač úloh zjistila chybu v %1. Další údaje: Hodnota chyby: %2
5997. Odkaz na replikaci ze zdroje %1 do cíle %2 byl upraven.
5998. Název vlastnosti je duplicitní.
5999. Heslo připojení nesmí být prázdné.
6000. Vypnutí převodu adresy IP na vícesměrovou adresu IP

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions