English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

32601. Ověřování platnosti informačního řídicího bloku ICB bylo dokončeno.
32602. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nebyla spuštěna: Její verze neodpovídá verzi souboru certif.dll.
32603. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou přerušení činnosti sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
32604. Rozšíření brány firewall zahájilo vracení změn.
32605. Objekt vyčerpal typy médií, které by bylo možné nabídnout, a proto požadovaný řetězec objektů datového proudu nelze dokončit.
32606. Graf typu X nelze v jedné oblasti grafu kombinovat s žádným jiným typem grafu.
32607. Systém nepracuje se sekvencí protokolu RPC.
32608. Metoda CreateDatabaseScript není podporována zprostředkovatelem.
32609. Byl přidán odkaz na repliku.
32610. Zásada přidělení prostředků %1 byla nastavena jako zásada profilů uživatelem %2. Zásada přidělení prostředků: %1 Uživatel: %2
32611. Počet replik: %1!d!
32612. Zadaný typ stavu relace není definován.
32613. Disk obsahuje nejednoduché svazky.
32614. Odmítnout (Cluster je zastaven)
32615. Toto rozhraní ICancelableAsyncResult nepodporuje rušení operací.
32616. Zdrojový adresář metadat byl jen pro čtení.
32617. Konzole SAC se nepodařilo snížit prioritu procesu.
32618. Od serveru RADIUS byl přijat neplatný paket.
32619. Vyskytl se přeběh na %1.
32620. Nelze přesunout médium z patice %1 do portu IE %2 v knihovně %3. Zkontrolujte, zda médium je v patici, zda patice je dostupná a zda je port IE zatažen.
32621. Parametr musí být typu BigInteger.
32622. Pozastavovat nebo pokračovat v podprocesu
32623. Operátor WithTaskScheduler může být v dotazu použit nejvýše jednou.
32624. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno volných clusterů: %2 z %3.)
32625. Jeden ze svazků určených pro zálohování je neplatný, protože se nachází na pevné jednotce, nepoužívá systém souborů NTFS nebo je pouze pro čtení.
32626. Server NPS (Network Policy Server)
32627. Uživatelé tohoto serveru
32628. Klient služby DHCPv6 %2 odmítl adresu %1.
32629. Nový virtuální prostředek nelze vytvořit, protože je otevřeno příliš mnoho virtuálních prostředků.
32630. Adresa baseAddress musí představovat absolutní adresu URI.
32631. Přidali jste do systému zásad následující sestavení:
32632. Transportní server Služby pro nasazení systému Windows není k dispozici.
32633. Vytvoření nového popisovače sady souborů v bloku %1
32634. Port určený uživatelem je příliš vysoko ve fyzické paměti.
32635. Chyba z důvodu problému dekódovacího procesu ASN.1.
32636. Získá nebo nastaví velikost pole bodově-grafického grafu. Může se jednat o procentuální nebo pevnou hodnotu.
32637. Kořenový uzel oboru názvů nelze odebrat.
32638. DfsUtil: Přejmenování klíče registru EntryPath z %1!ws! na %2!ws! bylo úspěšné.
32639. %1 (%2) %3Stínový sektor byl použit k opravě neplatného záznamu kontrolního součtu v souboru protokolu %4.
32640. Nelze současně přidávat a odebírat stejné funkce.
32641. Tato operace není podporována pro službu Řízení front zpráv nainstalovanou v režimu pracovní skupiny.
32642. Transakce požadavku byla dokončena.
32643. Sdílená položka přihlašovacího serveru
32644. Určený BitmapEncoder nepodporuje náhledy.
32645. Shared Memory Provider
32646. Server proxy ACD odebral tuto skupinu. Operace s tímto objektem jsou neplatné.
32647. Aritmetický typ Název typu nemůže představovat číslo jedna.
32648. Zprávu nelze doručit z důvodu konfigurační chyby. Byla vypnuta podpora MTA, ačkoli ji příjemce vyžaduje pro doručování.
32649. Zadaný název adaptéru je neplatný.
32650. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) se %1krát pokusila publikovat seznam odvolaných certifikátů (CRL) a dokud nebude vygenerován další seznam CRL, nebude se o publikování pokoušet.
32651. Operace nebyla dokončena. Další informace o chybě najdete v protokolu událostí systému. Potíže pravděpodobně odstraníte zopakováním této operace.
32652. Zabezpečená globální skupina byla změněna na nezabezpečenou univerzální skupinu.
32653. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště tokenů obsahuje duplicitní token.
32654. Objekt transakce nebyl vytvořen.%1
32655. Počet vypsaných modulů pro zápis: %1
32656. Zahajování relace %1 – %2.
32657. XC1018: Neočekávaný konec proudu XAML
32658. Cílový portál potřebný pro dokončení přihlášení není k dispozici.
32659. V nepodmíněném požadavku byla přijata odpověď 304.
32660. Typ Název typu nelze použít jako parametr typu Y v obecném typu nebo metodě Název metody. Neexistuje žádný implicitní převod odkazu z Název typu na X.
32661. Nelze připojit do zásobníku zařízení PnP.
32662. Soubor [2] nelze z důvodu nedostatku místa na disku nainstalovat. Uvolněte potřebné místo na disku a klepněte na tlačítko Opakovat nebo akci zrušte klepnutím na tlačítko Storno.
32663. Chybná třída v rozsahu znaků
32664. Stav relace vytvořil identifikátor relace, nelze jej však uložit, protože odpověď již byla aplikací vyprázdněna.
32665. Nepodařilo se načíst médium do jednotky.
32666. Objekt ComposablePartDefinition X byl ignorován, protože byl označen atributem PartNotDiscoverableAttribute.
32667. Po nastavení příznaků svazku se nezdařilo připojit svazek.
32668. Při zpracování datové části odstranění došlo k chybě.
32669. Autorizace druhého klíče u funkce se 2 klíči se nezdařila.
32670. Koordinátor MS DTC rozpoznal, že od posledního spuštění služby MS DTC došlo ke zvýšení úrovně řadiče domény.
32671. Systémový soubor %1 byl poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se pokusil tento soubor opravit. Dokončení této opravy vyžaduje restartování.
32672. Verze souboru protokolu není kompatibilní s verzí databáze adresářové služby systému Windows NT (NTDS).
32673. Nastavení Nastavení neobsahuje atribut ApplicationScopedSettingAttribute nebo UserScopedSettingAttribute.
32674. Neplatná výměna
32675. Tento zprostředkovatel není konfigurován pro povolení obnovení hesla. Chcete-li povolit obnovení hesla, nastavte v konfiguračním souboru vlastnost enablePasswordReset na hodnotu True.
32676. Server DNS se nemohl připojit k serveru FSMO %1 pro pojmenování domén. V oddílech adresáře nelze provádět žádné změny, dokud nebude pro připojení LDAP k dispozici server FSMO. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
32677. Objekt, který chcete vložit, není objekt CustomLabel.
32678. Nesprávně formátované přepnutí (escape) kategorie
32679. %1 nelze přeložit na adresu URL.
32680. Pole X nelze vyřešit, protože deklarační typ popisovače pole Y je obecný. Explicitně zadejte deklarační typ GetFieldFromHandle.
32681. U tohoto serveru brány TS není povoleno nastavení Požádat klienty o odeslání prohlášení o stavu (SoH). Proto nebude bude při každém pokusu klienta o připojení k tomuto serveru brány TS vyžádáno prohlášení klienta o stavu.
32682. Kolekce parametrů použitých v metodě Delete(). Tyto parametry jsou sloučeny s parametry poskytnutými ovládacími prvky svázanými s daty.
32683. SqlParameter.TypeName je neplatný název více součástí
32684. Před dokončením volání prvního objektu je provedeno souběžné druhé volání.
32685. Služba LPD (Line Printer Daemon) odmítla požadavek klienta, protože systém nemá dostatek prostředků. K této události může dojít v případě, že služba LPD nemůže získat přístup k systémovým prostředkům, například k paměti nebo registru.
32686. Službě Zařazování tisku se nepodařilo importovat ovladač tiskárny, který byl stažen z webu %1 do úložiště ovladače pro ovladač %2. Kód chyby= %3. K této situaci může dojít, pokud se vyskytl problém s ovladačem nebo digitálním podpisem ovladače.
32687. Vnitřní chyba: Atribut nelze pomocí nové inicializace změnit.
32688. Účet již existuje.
32689. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2, protože se jedná o médium jen ke čtení.
32690. Vypršel časový limit pro vytvoření stínové kopie. Zopakujte operaci.
32691. Igbo (Nigérie)
32692. Nebylo možné povolit protokolování pro následující událost služby Brána TS: %1. Došlo k následující chybě: %2. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda byla klíči registru LogEvents udělena správná oprávnění a zda je spuštěna služba Remote Registry Service.
32693. Špatný stav v objektu ObjectWriter. Chybí instance nedirektivního člena.
32694. Analyzovaný požadavek (ukazatel požadavku %1, metoda %2) s identifikátorem URI %3.
32695. Pro typ znak byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
32696. Pojmenovaný kanál použitý ke komunikaci s démonem filtru nebyl připojen.
32697. MSB3451: V parametru SDKToolsPath X ani v parametru ToolPath Y není nastaven platný adresář. Je nutné nastavit alespoň jeden z parametrů.
32698. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Operace již probíhá.
32699. Operace znakové stránky NLS se pro znakovou stránku %1 nezdařila, protože soubor %2 je poškozen. Tuto chybu opravíte nahrazením tohoto souboru nebo opravou instalace systému Windows.
32700. Ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele byl určen objekt s neplatným polem objectLength.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions