English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

41501. Video nelze přehrát: Formát RPZA není podporován.
41502. Určená časová osa patří do jiného podprocesu než tato časová osa.
41503. Neplatný seznam médií
41504. Při konfiguraci filtrů paketů IP pro %1 došlo k chybě. K tomu dochází většinou v případě, kdy jiná služba (např. Microsoft Proxy Server) používá služby filtrování systému Windows 2000.
41505. Data ve vyrovnávací paměti změny zpracování jsou neplatná!
41506. Správce programu NetShow v umístění v síti %1 nastavil limit datových proudů na hodnotu %2.
41507. Text tlačítka Storno
41508. Služba online odpovídajícího zařízení se nespustila: %1.
41509. Vlastnost BaseUri lze nastavit v kořenovém uzlu pouze jednou (třída XamlXmlReader může poskytovat výchozí nastavení v kořenovém uzlu).
41510. Typ atributu určený pro adresářovou službu není definován.
41511. Alokátor DHCP přijal zprávu s neplatným formátem. Zpráva byla zrušena.
41512. HTTP: Úloha trasování vlastnosti konfigurace
41513. Identifikátory URI, které jsou prázdné nebo mají hodnotu Null, nejsou platné jako mapování vlastnosti.
41514. První argument delegáta musí být CallSite.
41515. Laponština (severní, Finsko)
41516. Zobrazit seznam existujících záloh konfigurace
41517. Klient dokončil provádění akce X spojené s kontraktem Y. Zpráva byla odeslána na adresu Z.
41518. Volání nelze provést.
41519. Nelze inicializovat rozhraní Winsock. Koordinátor MS DTC bude spuštěn, ale některé z jeho funkcí budou zakázány.
41520. Seznam hledání přípon DNS specifických pro připojení:
41521. Vytváření nového souboru nepřiřaditelného prostoru v bloku %1
41522. Aktuální seznam GRL v počítači neobsahuje žádné rozšiřitelné položky pro zadané GUID rozšíření.
41523. Proces DEBUG! (%3:%4) "%1" se nezdařil. (%2).
41524. Instanci BufferedReceiveServiceBehavior nelze přidat k objektu WorkflowServiceHost, protože již byla přidána do jiné instance WorkflowServiceHost. Pro každý další objekt WorkflowServiceHost vytvořte novou instanci BufferedReceiveServiceBehavior.
41525. ID skupiny řady
41526. Nepodařilo se vytvořit objekt typu Název typu. Ověřte, že v aktuální konfiguraci platformy je podporována pošta SMTP.
41527. Služba DHCP neobsluhuje žádné klienty v síti, protože její údaje o ověření jsou v konfliktu s jiným serverem DHCP, který má adresu IP %1 a pracuje v doméně %2.
41528. Nastavuje se výchozí sudá parita.
41529. Zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení pomocí možnosti Instalovat z média nelze spustit, protože zadaná zdrojová databáze není povolena. Při zvýšení úrovně řadiče domény jen pro čtení pomocí možnosti Instalovat z média lze použít pouze databáze z jiných řadičů domény jen pro čtení.
41530. Služba zápisu síťového zařízení byla úspěšně spuštěna.
41531. Parametr /text není povolen současně s použitím parametru /xml nebo /config.
41532. chyba při nastavování režimu konzoly, kód %1!d!
41533. Failed writing registry value.
41534. %2: Byl zjištěn neznámý modul PHY. Bude použita výchozí rutina pro inicializaci modulu PHY.
41535. Soubor plánu AT je poškozen.
41536. Koncový bod přenosu už má asociovanou adresu.
41537. Obsah neí možné přehrát, protože server v této chvíli nepřijímá připojení. Zkuste se připojit později.
41538. Pro vektor se špatnou délkou nelze vytvořit argumenty třídy MarkupExtension.
41539. Úloha spuštěná uzamčením pracovní stanice
41540. záznam nenalezen
41541. Počet položek ve výčtu překročil povolenou prahovou hodnotu.
41542. Cestu zobrazení nelze použít, pokud zdroj dat implementuje rozhraní IHierarchicalEnumerable, a nikoli rozhraní IHierarchicalDataSource.
41543. Licenční server Terminálové služby "%1" nebyl aktivován a proto vydá pouze dočasné licence. Vydání trvalých licencí pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) bude možné až po aktivaci licenčního serveru Terminálové služby.
41544. Ovladač čtecího zařízení neposkytl jedinečný název zařízení.
41545. Vlastní šifrovací algoritmus �X� načtený použitím objektu CryptoConfig je v tomto kontextu neplatný.
41546. Zásada přidělení prostředků %1 byla změněna uživatelem %2. Zásada přidělení prostředků: %1 Uživatel: %2
41547. Správce kontrolních bodů
41548. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože vytvoření fondu paketů se nezdařilo.
41549. Typografické vlastnosti nejsou platné.
41550. Vypisovat předmět
41551. %1 není platný parametr příkazu.
41552. Zvýšit pracovní sadu procesu
41553. Odebírání zástupců Zástupce: [1]
41554. Nebylo možné odstranit sadu stínových kopií %1. Chyba 0x%2 %3
41555. Vzdálený server odeslal neplatnou odpověď pro soubor otevíraný pomocí šifrování na straně klienta.
41556. Jednotlivé úrovně zabezpečení určují, jaké operace může kód v počítači provádět.
41557. Určuje, zda má být migrována také konfigurace na nižších úrovních.
41558. Element link použitý pro stránkování musí být podřízeným objektem elementu atom:feed.
41559. Součást je uložena ve vzdáleném počítači [%1]. Obnovte ji ve vzdáleném počítači.
41560. Obsah nelze přenášet datovými proudy, protože všechny protokoly jsou zakázány.
41561. Šablona UriTemplate X není platná. Proměnná UriTemplate s názvem Y se zobrazuje v šabloně několikrát. Počítejte s tím, že v názvech proměnných UriTemplate se nerozlišují malá a velká písmena. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
41562. Dokončování instalace služby Active Directory Domain Services
41563. Hodnota vlastnosti je v rozporu.
41564. Vzdálený počítač ukončil řídící protokol.
41565. Chybí index %1 pro soubor %2.
41566. Program Adprep úspěšně aktualizoval informace v objektech zásad skupiny (GPO).
41567. <-> %1!-55s!
41568. Obor názvů pro xmlns:xml je rezervován a může být deklarován pouze jako http://www.w3.org/XML/1998/namespace.
41569. Přepínače -m a -p nelze použít současně.
41570. Sestavení Název sestavení není podporovaná verze sestavení ASP.NET AJAX Framework. Aplikace musí odkazovat na verzi sestavení ASP.NET AJAX Framework vyšší než X.
41571. Dodaná hodnota se nachází mimo rozsah pro tuto operaci.
41572. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou paměti ECC na fyzické adrese %3 v paměťovém modulu %4 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
41573. Fronta upozornění procesu byla úspěšně zastavena.
41574. Bylo dosaženo konce souboru. Stav není pro aktuální kódování platný.
41575. V tuto chvíli není zálohování plánováno.
41576. Při příjmu výsledků ze serveru došlo k chybě na úrovni přenosu.
41577. Pro rozšíření X není registrován žádný zprostředkovatel sestavení. Zprostředkovatele můžete zaregistrovat v oddílu v souboru machine.config nebo web.config. Ověřte, že oddíl obsahuje atribut BuildProviderAppliesToAttribute obsahující hodnotu Y nebo All.
41578. Položky X vyžadují atribut Y.
41579. Vzdálený server vyžadoval ověření klienta SSL, nebyl však nalezen žádný vhodný certifikát klienta. Systém se pokusí vytvořit anonymní připojení. Tento požadavek na připojení SSL bude úspěšný nebo neúspěšný podle nastavení zásad serveru.
41580. Replikace nemohla být provedena z důvodu nekompatibility schématu.
41581. Označuje, že řádky legendy mají být vykresleny barvou pozadí prokládaných řádků.
41582. Nastavení časového limitu 0x%1!x! se nezdařilo u položky %2!wS!. Stav: 0x%3!x!
41583. Systém Windows nemůže vytvořit oddíl na tomto místě.
41584. Metodu WriteStartElement lze vyvolat pouze na začátku dokumentu nebo bezprostředně po volání metody WriteEndElement.
41585. Byl odstraněn typ prostředku %1.
41586. X: Klíč: Y. Operace odstranění se nezdařila -> Z.
41587. Neplatné ID zprávy.
41588. Byl proveden neplatný pokus snížit počet událostí pod nulu.
41589. %1 paket, cizí hostitel %2, cizí port %3!d!:
41590. Nastavení konfigurace označuje, že tato instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) má být nainstalována v lokalitě %1. Tato lokalita však neexistuje. Ujistěte se, zda je konfigurace lokality nastavena správně.
41591. V asynchronním podprocesu Wininet došlo k chybě. Pravděpodobně bude nutné restartovat počítač.
41592. Metoda %2 modulu zásad %1 způsobila výjimku na adrese %4. Kód výjimky je %3.
41593. Připojení nelze navázat, protože ověřovací metoda používaná profilem připojení není povolena zásadou přístupu nakonfigurovanou na serveru RAS/VPN. Může to být způsobeno odlišnostmi mezi konfigurací ověřovací metody vybrané na serveru RAS/VPN a zásadou přístupu, která je pro ni nakonfigurována.
41594. Uživatelská obslužná rutina události volaná pro asynchronní vstup či výstup pomocí datového proudu StandardError.
41595. Určuje, zda má být vedle uzlů zobrazena ikona pro rozbalení a sbalení.
41596. Záznam o ověřování nebo účtování nemohl být zapsán do umístění souboru protokolu. Ujistěte se, že zadané umístění souboru protokolu je přístupné, obsahuje dostatek volného místa, může být do něj zapisováno a názvy adresáře a SQL serveru jsou platné.
41597. Došlo k chybě kontrolního příkazu.
41598. Pro zapisovaného (%1) není v adresáři Active Directory zaregistrována žádná e-mailová adresa. Certifikát nebude obsahovat e-mailovou adresu.
41599. Cesta %2 je příliš dlouhá pro indexu obsahu.%1
41600. Instalace byla dokončena. %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions