English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33501. Není přípustné přidat atribut, který je vlastněn systémem.
33502. Služba WS-Management nepodporuje souběžné operace stažení u výčtů.
33503. Určená metoda není podporována.
33504. Služba %1 závisí na následující neexistující službě: %2
33505. Pro zadanou adresu IP nebyla nalezena odpovídající síť clusteru.
33506. Zadaný tajný klíč protokolu CHAP neodpovídá standardu. Další informace naleznete v protokolu událostí.
33507. Chyba cesty
33508. Při pokusu o nastavení hodnoty vlastnosti Název vlastnosti došlo k výjimce.
33509. Nelze načíst všechny vlastnosti pro tento objekt. Některé atributy pravděpodobně chybí nebo nejsou úplné.
33510. Úloha není přiřazena aktuálnímu uživateli.
33511. Nepodařilo se najít soubor zpráv %1.
33512. Při pokusu o odebrání tiskárny z adresářové služby Active Directory se v systému Windows nepodařilo odstranit tiskovou frontu %1 v %2. Chyba: %3
33513. Značka: %1!d!
33514. Zadaná sada režimů neurčuje preferenci pro jeden ze svých režimů.
33515. V průběhu instalace koordinátoru MS DTC se pokus o odstranění adresáře dtclog nezdařil. Důvodem této akce byla změna umístění adresáře protokolu na msdtc. Tato situace může nastat v případě, že adresář dtclog není prázdný. Vnitřní informace: %1.
33516. Rekurze dosáhla povoleného limitu.
33517. Pokus o překlad rozhraní %1!X!-%2!X!-%3!X!-%4!X!%5!X!%6!X!%7!X!%8!X!%9!X!%10!X!%11!X!, Verze: %12!d!.0
33518. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Verze není podporována.
33519. X: Vlastnost CreateUserWizardStep.ContentTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro zabezpečovací odpověď. To je v případě, kdy zprostředkovatel členství požaduje otázku a odpověď, vyžadováno.
33520. Systém Windows nepoužil nastavení %8. Nastavení %8 mohlo mít svůj vlastní soubor protokolu. Klepněte na odkaz Další informace.
33521. Funkce DxgkDdiOpmCreateProtectedOutput nemohla vytvořit chráněný výstup, protože cíl zobrazení videa je v režimu rozložení na více výstupů.
33522. Vlastnost Název vlastnosti neobsahuje vlastnost s názvem X.
33523. Zadaný název účtu již je členem skupiny.
33524. Pro tento název již existuje zóna podmíněného předávání.
33525. Požadovaný typ šifrování není službou KDC podporován.
33526. Služba Plánovač úloh nemohla upgradovat úložiště pověření z verze Beta 2. Bude zřejmě nutné znovu zaregistrovat všechny úlohy vyžadující heslo. Další data: Hodnota chyby: %1.
33527. Celoobrazovkový režim není k dispozici.
33528. Nelze navázat připojení k serveru pro tuto adresu URL.
33529. Počítadlo se stalo neplatným.
33530. Čtení zásad domény z řadiče domény %1
33531. Související funkce LanguagePack instalace jazykové sady
33532. Klient nepodporuje potvrzování.
33533. U tohoto serveru brány TS nebylo možné zakázat nastavení Požádat klienty o odeslání prohlášení o stavu (SoH). Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda existuje klíč registru QuarantineEnabled a zda mají skupiny System a Administrators povoleno u tohoto klíče oprávnění Úplné řízení. Došlo k následující chybě: %1.
33534. Členové mohou spouštět, aktivovat a používat objekty modelu DCOM v tomto počítači.
33535. Služba NAT (Network Address Translator) nemohla aktualizovat místní tabulku pro překládání adres IP a odpovědět na požadavky na adresu IP %1 a masku %2. Překládání adres IP nemusí fungovat u adres v daném rozsahu. Tato chyba může poukazovat na problém protokolu TCP/IP v síti nebo na nedostatečnou podporu překládání adres v síťovém rozhraní. Kód chyby je uveden v datech.
33536. Oprávnění X=Y nelze přidat. Přidejte samostatný příkaz Attribute.
33537. Adresář není prázdný.
33538. Neplatné klíčové slovo obsahuje jeden nebo více prázdných znaků, řídicích znaků, mezer na začátku či na konci nebo středníků na začátku.
33539. Při odesílání došlo k chybě %3 (odpovídající ID požadavku %1). Bude odeslán paket TCP Resent.
33540. Assembly musí být runtime objekt Assembly.
33541. Zobrazí seznam všech dostupných záloh konfigurace v počítači.
33542. Nelze použít pevný odkaz pro kopírování X do Y. Místo toho se kopíruje soubor. Z
33543. Nelze otevřít registr pro čtení adres serveru WINS.
33544. %1!d! hodin
33545. Chyba u typu Název typu. Objekt MarkupExtensions nemůže používat atribut UsableDuringInitialization.
33546. Operace povyšování řadiče domény aktuálně není aktivní.
33547. Koordinátor MS DTC nezjistil stav služby clusteru v tomto počítači. Spouštění koordinátoru MS DTC nemůže pokračovat. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. Specifikace chyby: %1
33548. Došlo k pokusu o mapování souboru, který již je namapován.
33549. Nebyly nalezeny žádné jednotky.
33550. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Ovladači služby Vyrovnávání zatížení sítě se nepodařilo zaregistrovat objekt zařízení. Sblížení a činnost clusteru bude probíhat normálně, nemusí však správně fungovat řízení clusteru. Chcete-li tento problém odstranit, zakažte všechny síťové adaptéry se službou Vyrovnávání zatížení sítě s vazbou na tohoto hostitele a potom adaptéry znovu povolte.
33551. Směrovací služba odesílá zprávu s ID X [operace Y] do cíle Z.
33552. ***Služba WINS nemohla vytvořit podproces komunikačního systému. Ověřte, zda jsou k dispozici systémové prostředky.
33553. Odkaz na obrázek ikony katalogu
33554. Stav média. . . . . . . . . . . . : Médium není v provozu.
33555. Vyhrazený prvek zásad byl nalezen ve vyrovnávací paměti specifické pro QOS zprostředkovatele.
33556. Je nutné nastavit jeden z argumentů XslContent, XslInputPath a XslCompiledDllPath.
33557. Transakce (UOW=%1, Description='%3') byla heuristicky přerušena a zapomenuta správcem prostředků (TmId=%4, LogPath=%6), aby správce prostředků mohl pokračovat v dalším průběhu. Tím mohlo dojít k poškození dat v některých podřízených správcích prostředků nebo ve správci transakcí.
33558. Třída HttpWebResponse je prázdná.
33559. Všechna sestavení načtená jako součást inicializace AppDomain musí být plně důvěryhodná.
33560. Hodnota parametru je mimo rozsah.
33561. Upozornění na připojení za chodu pro %1 nebylo provedeno, protože všechna dialogová okna uživatelského rozhraní byla potlačena.
33562. Délka automatického popisu byla upravena z %2 na %3.%1
33563. Čára nebo pruh osy
33564. Jednotka %1 je nyní připojena k %2.
33565. Byl překročen časový limit této žádosti.
33566. ***Služba WINS nemohla přidělit přidružení iniciátora. Ověřte, zda jsou k dispozici systémové prostředky.
33567. Počítač je uzamčen a nelze jej ukončit standardním způsobem (bez vynucení).
33568. Zakáže vlastnost TargetfailBack oboru názvů nebo složky.
33569. Zadaná adresa IP je neplatná.
33570. Vlastnost TransactionProperty se stavem enlistWorkflowState nastavená na hodnotu True musí být přidána do bloku izolace.
33571. Procesor Pentium
33572. Objekt, který byl přidán pomocí sady COM+ Admin SDK, nelze změnit ani odstranit.
33573. Adresu URL WebHelp nelze otevřít.
33574. Jako hodnota parametru registru %1 se používá výchozí hodnota, protože zadaná hodnota není v platném rozsahu hodnot.
33575. Chybná posloupnost příkazů
33576. Služba WS-Management nepodporuje zadaný typ média.
33577. Komponenta se mezi voláním funkcí EnterTransactionScope a ExitTransactionScope pokusila o volání mezi kontexty. Tato akce není povolena. Volání mezi kontexty nelze uskutečnit v rámci oboru transakce.
33578. Systém Windows ověřuje volné místo...
33579. Azerština (latinka)
33580. Protokol IPRIPV2 nelze v tomto rozhraní povolit. Parametr %1 obsahuje neplatnou hodnotu %2.
33581. Zařízení lze použít pouze místně.
33582. Nelze získat informace z tabulky ARP: %1!u!
33583. Windows OneCare Live
33584. Heslo k vzdálené ploše bylo ověřeno. Byla zahájena relace vzdálené pomoci.
33585. Technologii QoS se nepodařilo přečíst ani nastavit přepsání označení DSCP. Kód chyby: "%2".
33586. Chyba kompilace schématu: Zadání hodnoty DefaultValue v řetězci FixedLength MultiString není povoleno. Odeberte tento atribut. Neplatná vlastnost je (%1).%2%3%4%5
33587. Klientovi se nepodařilo ověřit certifikát řadiče domény pro %2. Proces ověřování certifikátu vrátil tuto chybu: %1.
33588. Vlastnost Název vlastnosti nelze vytvořit z výchozí hodnoty. Chybová zpráva: X
33589. U poskytovatele se vyskytla interní chyba.
33590. Je podporován pouze jeden aktivní adaptér Bluetooth.
33591. Stránka rezervace pro VID je používána a nelze ji odstranit ani znovu použít. Restartování virtuálního počítače pravděpodobně tento problém vyřeší. Pokud potíže potrvají, restartujte fyzický počítač.
33592. Volání metody ImportSnapshots se nezdařilo. Chyba: %1
33593. Správce vzhledů obdržel platný kód XML, který není souborem vzhledu.
33594. %1 (%2) %3Systémový parametr maximálního počtu otevřených tabulek (%4) je menší než parametr upřednostňovaného počtu otevřených tabulek (%5). Zkontrolujte nastavení registru.
33595. Při pokusu o komprimaci nebo extrahování dat došlo k chybě.
33596. Hodnotu null z vlastnosti Název vlastnosti nelze přiřadit typu Název typu.
33597. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nahradil nastavení mapování ovladače %1 nastavením %2 pro frontu %3. Není nutná žádná akce uživatele.
33598. Modul [2] nelze zaregistrovat. HRESULT [3]. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
33599. Počet závislých klientů obsluhovaných serverem služby Řízení front zpráv dosáhl horního limitu.
33600. Nastavit příznak LevelFinal příkazu zásady

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions