English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

39001. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že tento zadaný kód Product Key je určen pouze k upgradu a nelze jej použít k čisté instalaci.
39002. Zásady, jejichž vynucování vyžaduje autorita důvěryhodnosti vstupu, nejsou podporovány výstupy.
39003. Získá nebo nastaví posunutí stínu.
39004. Jiný %1
39005. Chyba analýzy manifestu: Název 'xml' je vyhrazen a musí být uveden malými písmeny.
39006. Neplatná rodina síťových adres.
39007. Protokol IPsec vynechal paket prostého textu.
39008. Vybraný editor kategorií: X
39009. Parametr X nesmí být prázdný.
39010. Uvedený počet řádků nebo sloupců nelze na obrazovce nastavit.
39011. Počítač nebyl připojen k doméně.
39012. Službu AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nelze nainstalovat z obnovených souborů, protože průvodce nezkopíroval obnovené soubory adresáře služby AD LDS z %1 do %2.
39013. Umístění hardwaru pro %2 nebylo možné přeložit způsobem srozumitelným pro správu paměti.
39014. Požadované rozhraní zařízení nebylo v systému nalezeno.
39015. Kvůli chybě během inicializace modulu zásad "%1" budou všechny požadavky na licence pro klientský přístup k Terminálové službě (TS CAL) odmítnuty.
39016. Serveru se nezdařilo analyzovat požadovaný soubor seznamu stop.
39017. Obrázek X byl uložen pomocí Y pro klíč osobních údajů.
39018. Exportuje konfiguraci oboru názvů do souboru.
39019. Určuje, zda jsou vlastní chyby povoleny, zakázány nebo zobrazeny pouze vzdáleným klientům.
39020. Procesor zabezpečení oznámil chybu inicializace.
39021. Dokument není otevřený.
39022. Nelze získat přístup k umístění v síti [2].
39023. TrackRecord = ActivityStateRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, State = A, Name=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Arguments=F, Variables=G, Annotations=H, ProfileName = I
39024. Soubory XML byly úspěšně importovány uživatelem %1. Uživatel: %1
39025. Server DNS nemohl analyzovat neočekávaný token %1 v souboru zóny %2 na řádku %3. Přestože bude server DNS pokračovat v načítání a bude tento token ignorovat, doporučujeme opravit daný token nebo odebrat daný záznam o prostředku ze souboru zóny, který je umístěn v adresáři %SystemRoot%\System32\Dns.
39026. Úloha zaregistrovaná bez některých aktivačních událostí
39027. Nástroj formátování textu nemůže požadovat textovou informaci kvůli chybě : X.
39028. Nebyl nalezen certifikát ani soukromý klíče, který by bylo možno použít k dešifrování.
39029. Zadaný typ oddílu nelze vytvořit s nenulovým zarovnáním.
39030. Třída DataTableReader je neplatná pro aktuální objekt DataTable X.
39031. Obnovování zapůjčení adresy DHCP pro prostředek %1...
39032. Byla přijata žádost o zpomalení toku dat ze zdroje.
39033. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Odpověď přijatá z řadiče domény %1 neobsahuje podpis. Odpověď byla pravděpodobně poškozena a bude ignorována.
39034. Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde má být konfigurace migrována. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
39035. Zeslabení hlasitosti mikrofonu
39036. Služba KDC nalezla při zpracování požadavku na ověření pomocí protokolu Kerberos duplicitní názvy. Duplicitní název je %1 (typu %2). Výsledkem může být selhání ověření nebo omezení ověření pouze na protokol NTLM. Chcete-li tomu zabránit, odeberte ve službě Active Directory duplicitní položky pro %1.
39037. Neplatný parametr: Za možností -f musí být uveden název souboru.
39038. Informace o podprocesu jsou nyní vypnuty.
39039. Stav protokolu HTTP 413: Server nemůže požadavek zpracovat, protože entita požadavku je příliš velká.
39040. Podle definice DTD nebo schématu není typ Text v tomto kontextu povolen.
39041. Služba WS-Management přijala neplatný paket SOAP. Paket obsahuje neplatný nebo chybějící režim doručení WS-Management.
39042. Třída poznámek mnohoúhelníku
39043. V řetězci X byla očekávána předpona šestnáctkového čísla (0x).
39044. Stínová kopie je nyní nezávislý svazek.
39045. Soubor File Name, který je cílem odkazu, není na této stránce povolen.
39046. Určený objekt IAsyncResult neodpovídá tomuto delegátovi.
39047. Sestavení Název sestavení bylo uloženo.
39048. Parametry ResourceName a Path nemohou být oba prázdné.
39049. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou vyrovnávací paměti pro převod úrovně %3 hlášená procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
39050. Kategorie X neposkytuje informace o instanci. Nelze vrátit žádné přesné informace.
39051. Chyba: Zadejte hodnotu parametru PipelineRoot, nebo hodnotu parametru AddInRoot (nikoli obou). Pomocí přepínače -? zobrazíte nápovědu.
39052. Zadaná instance se musí shodovat s instancí ObjectInstance pro zadaný parametr ValidationContext.
39053. Nástroj příkazového řádku Adprep odstranil klíč registru %1.
39054. Při zápisu certifikátu pro %1 se nepodařilo zobrazit upozornění pro uživatele (%2).
39055. Nepodařilo se získat statistické údaje: %1.
39056. Serializátor nepodporuje objekty typu Název typu.
39057. Popisovač je nesprávný.
39058. Proměnná cesty X v šabloně UriTemplate musí být vázána na řetězcovou hodnotu, která není prázdná.
39059. Systém Windows nemůže vytvořit oddíl na tomto disku.
39060. Naplánovat mezi %1 a %2 (náklady %3!d!, interval %4!d!):
39061. Odkazovaný objekt Variable s názvem X není viditelný v tomto oboru. Může existovat odkaz na jiné umístění se stejným názvem, které není viditelné v tomto oboru, ale neodkazuje na stejné umístění.
39062. Zdrojový svazek k zálohování nemá písmeno jednotky nebo bod připojení.
39063. Ochrana proudu není požadována.
39064. Text tlačítka přechodu na předchozí krok v kroku dokončení
39065. Zálohování svazku bylo před zahájením ukončeno.
39066. Vytvoření podprocesu hlášení při zastavení služby se nezdařilo.
39067. Při volání funkce operačního systému došlo k neočekávané chybě. Vrácený kód chyby je 0x{0:x}.
39068. %1 - popisovač oznámení není zaregistrován.
39069. Žádná aktuální hodnota
39070. Vzdálený server nemůže být nedostupný po kratší dobu, než je časový limit.
39071. Některá z ratifikací je neplatná.
39072. Uživatel se rozhodl ručně ukončit shromažďování dat.
39073. Zálohu se nepodařilo provést z důvodu chybějícího disku pro dynamický svazek. Zkontrolujte, zda je disk online, a opakujte zálohování.
39074. Ruční změny tohoto souboru mohou způsobit neočekávané chování v aplikaci.
39075. Identifikátor události používaný službou publikování na webu
39076. Při provádění příkazu Format došlo k chybě.
39077. Zpráva nyní čeká na doručení požadovaným příjemcům.
39078. Hodnota atributu maxOccurs nesmí být menší než hodnota atributu minOccurs.
39079. Služba publikování na webu (Webová služba) si nevyžádala spuštění ovladače HTTP.SYS pro fond aplikací %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
39080. Prostředek sdílené složky clusteru %1 nelze převést do online režimu. Vytvoření oboru názvů systému souborů DFS se nezdařilo. Chyba: %3. Příčinou může být neúspěšné spuštění služby Obor názvů DFS nebo neúspěšné vytvoření kořenové složky oboru názvů DFS pro sdílenou složku %2.
39081. Filtr zpráv volání odmítl.
39082. NT AUTHORITY
39083.
39084. Správce logických disků nemůže zabezpečit systémový oddíl.
39085. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 20 - zapnuto
39086. Určuje, zda se tlačítko vykreslí jako tlačítko pro odeslání.
39087. Metoda IOPMVideoOutput::GetInformation nemůže vrátit verzi použitého systému SRM, protože aplikace zatím úspěšně nepředala systém SRM na videovýstup.
39088. Hodnota měsíce musí být v rozsahu od -120000 do +120000.
39089. Bylo indikováno odpojení od přenosu: %1 %2
39090. Během výčtu souběžných modalit VidPN musí zůstat připojený režim v sadě.
39091. Neznámý typ souboru.
39092. Připojit k libovolné databázi SQL podporované technologií ADO.NET, například k serveru Microsoft SQL Server, Oracle nebo OLEDB
39093. Nelze zahrnout do relace.
39094. Žádost služby WMI se nepodařilo dokončit a měla by být zopakována.
39095. Povolit řízení legiti&mací
39096. Neznámý původ
39097. Kontrola důvěryhodnosti doménové struktury zjistila v prostředí podmínku, která není kompatibilní se zásadami licencování. Mimo doménovou strukturu existuje vztah důvěryhodnosti. Odeberte nyní tento vztah. Pokud tento problém nebude opraven během %1 dnů od prvního zjištění podmínky, bude tento server bude automaticky vypnut.
39098. Nelze otevřít klíč Performance ovladače usbperf v registru. Kód stavu byl vrácen v rámci dat.
39099. Je nutné nastavit jeden z argumentů XmlContent a XmlInputPaths.
39100. Statický datový soubor, který je používán k inicializaci databáze WINS, je příliš velký.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions