English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16701. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Nemůže určit typ odpovědi HTTP z cílového počítače. Typ obsahu není k dispozici nebo je neplatný.
16702. Proces InitializePrintProvider selhal pro: %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
16703. Zuluština (Jihoafrická republika)
16704. X není vedlejší typ.
16705. Alokátor DHCP zjistil server DHCP s adresou IP %1 na stejné síti jako rozhraní s adresou IP %2. Alokátor se na rozhraní vypnul, aby nemátl klienty DHCP.
16706. Typ pro událost X je neplatný.
16707. V/V procedura Start zjistila vnitřní chybu v ovladači pro klávesnici PS/2.
16708. Adresářová služba vyhodnotila členství ve skupině místně.
16709. Volání funkce IFilter::Init() se nezdařilo.
16710. Databáze RSM přešla do režimu pouze pro čtení z důvodu chyb při zápisu.
16711. Při čtení informací o třídě obsahu ze zdroje obsahu byl nalezen neznámý typ dat.
16712. Správce prostředků požádal o to, aby se stal koordinátorem (posledním správcem prostředků) transakce.
16713. Klauzule $expand nepodporuje otevřené vlastnosti.
16714. Daná bitová kopie nepatří do skupiny bitových kopií.
16715. Následuje schéma XML odpovědi:
16716. Nástroj DiskRAID používá režim skriptu.
16717. Při analýze položky %1 v seznamu uvolněných došlo k chybě.
16718. Musí být zadán minimálně jeden směr!
16719. MSB3735: Při provádění operace vkládání s parametrem Value X došlo k chybě. Y
16720. Služba WINS neobdržela zpět žádné názvy z rozhraní NetBIOS over TCP/IP (NetBT), když vytvářela stav adaptéru.
16721. Zpráva předaná metodě Invoke by měla být předána funkci PropagateOutParameters.
16722. Ovladač zjistil, že přiřazená myš HID má chybný firmware. Pro jednu nebo více os hlásí chybné fyzické minimum nebo maximum.
16723. Na základě zadané migrační tabulky nebyly všechny zaregistrované objekty zabezpečení používané v popisovači zabezpečení pro jedno z nastavení [%2] v části [%4] v: [%3] namapovány k žádné položce. Chcete-li se vyhnout zadání prázdného popisovače zabezpečení, nebude tato část zkopírována ani importována.
16724. Oprava příznaků segmentu %1 souborového záznamu.
16725. Rozsah záložky s identifikátorem X nebyl nalezen.
16726. Doplněk nebyl aktivován pomocí třídy AddInToken nebo byl již ukončen.
16727. Došlo k přerušení spojení se sítí. Zadejte dotaz znovu.
16728. Příprava zálohování služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) se nezdařila. Zálohování nebude pokračovat.
16729. Typ NOTATION by měl být používán pouze pro atributy.
16730. Vlastní název databáze nesmí obsahovat následující tři znaky: apostrof ('), levou hranatou závorku ([) a pravou hranatou závorku (]).
16731. Odebere zadanou složku.
16732. Role přiřazená součásti, rozhraní nebo metodě v aplikaci neexistovala
16733. Systém Windows nemůže zaregistrovat binární soubory CBS (Component Based Servicing). Kód chyby je 0x%1!X!. Ukončovací kód je 0x%2!X!.
16734. Popisovač CorrelationHandle nemůže mít hodnotu NULL v X.
16735. Data spouštěcí konfigurace nebyla nalezena.
16736. Při pokusu o obnovení zosobnění došlo k chybě.
16737. Implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore úspěšně zrušila příkaz. Osamocený zámek byl znovu získán a příkaz byl zrušen prostřednictvím metody InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
16738. Při inicializaci databáze Jet pro protokolování informací došlo k chybě. Informace o monitorování účtů nebudou do databáze Jet protokolovány.
16739. Události časování
16740. Provést úlohy údržby svazku
16741. Volání IOCTL aplikačním programem je chybné.
16742. Nelze přidat k nulové kolekci DrawingGroup.Children.
16743. Neplatný identifikátor URI. Nelze analyzovat název hostitele.
16744. Neplatná hodnota výčtu (%2) pro %1. Vlastnost je ignorována. Platné hodnoty výčtu jsou uvedeny ve schématu.%3%4%5
16745. Při aktualizaci třídy zásad %1 nalezla služba KDC neplatná data zásad a zásady se jí nepodařilo aktualizovat.
16746. Určuje, zda má být po migraci původní konfigurace odebrána.
16747. Neplatný režim požadavku
16748. Nelze vytvořit podproces nové služby.
16749. Jedna nebo více instalovaných komponent jsou již v cílové aplikaci registrovány jako 32bitové komponenty. 64bitové verze instalovaných komponent je třeba nainstalovat v jiné aplikaci COM+ nebo odstranit stávající 32bitové verze instalovaných komponent z cílové aplikace COM+ před pokračováním instalace 64bitových verzí. Aplikace COM+ nemohou obsahovat bitově neutrální komponenty.
16750. Při zpracování výsledků služby Atom nebylo možno nalézt očekávanou vlastnost Název vlastnosti.
16751. (GMT+04:00) Abú Dhabi, Muskat
16752. Odstraňování stínové kopie %1...
16753. Kontrola názvového kontextu %1 jen pro čtení ve vzdálené lokalitě %2
16754. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel nyní zahájí zpracování nového přenosu s vyrovnaným zatížením pro všechna pravidla portů.
16755. Součást v režimu jádra uvolňuje odkaz na aktivační kontext.
16756. Velikost protokolu koordinátoru MS DTC je neplatná.
16757. U balíčku Instalační služby systému Windows došlo k potížím. Program požadovaný k dokončení této instalace nemůže být spuštěn. Obraťte se na oddělení odborné pomoci nebo na dodavatele balíčku. {{Akce: [2], umístění: [3], příkaz: [4] }}
16758. Nelze rozšířit název souboru %1 v parametru EventMessageFile. Potřebná velikost je %2. Depeše nebyla odeslána.
16759. Ovladač brány Windows Firewall byl úspěšně spuštěn.
16760. Pevný disk počítače je šifrován pomocí šifrování jednotky nástrojem BitLocker a nelze jej odemknout.
16761. Služba Plánovač úloh nemůže spustit akci %3 v instanci %2 úlohy %1. Další údaje: Hodnota chyby: %4
16762. \\%1!-20s! %2!-18s!%3
16763. Druhý spouštěcí sektor NTFS nelze zapsat.
16764. Hodnota StartIndex nemůže být menší než nula.
16765. Byly zadány nedostatečné atributy pro vytvoření objektu. Tento objekt pravděpodobně neexistuje, protože byl odstraněn a byla u něho uvolněna paměť.
16766. Název sloupce legendy
16767. Požadovaný prostředek byl odebrán.
16768. Servery NIS+
16769. Při pokusu o zadanou operaci kopírování došlo k chybě.
16770. Položka registru zprostředkovatele stránek vlastností je neplatná.
16771. Opětovné sestavení metadat: Pokus o sestavení nové sady metadat na svazku %2 selhal při potvrzování. Může to být způsobeno poškozením disku. Pokud budou chyby přetrvávat, dešifrujte svazek.
16772. Nelze ověřit podpis tohoto certifikátu.
16773. Stav pro tento požadavek je neplatný.
16774. Soubor je již otevřen. Dokud je soubor otevřen, nelze otevřít další.
16775. V oboru názvů %1 došlo ke konfliktu.
16776. V síti nebyly nalezeny žádné servery RADIUS.
16777. Neplatná následná podmínka po vyvolání výjimky
16778. Režim nápovědy
16779. Vnitřní chyba: Typ záznamu je pro operaci neplatný.
16780. Neplatná volací karta.
16781. s Zobrazí aktuální čas a datum (použije 24hodinový formát).
16782. Mezi atributem a hodnotou atributu chybí znak = (rovná se).
16783. Přidávat položky sdílení dat DDE
16784. Při zadávání přístupu MemoryMappedFileAccess.Read nesmí být kapacita větší než velikost souboru.
16785. Protokolu IPRIPv2 vypršel časový limit jeho trasy k síti %1 s dalším směrováním %2, protože žádný sousední směrovač trasu neoznámil. Trasa bude označena k odstranění.
16786. Chybná operace s již zařazeným objektem.
16787. Argument index musí být větší nebo roven nule.
16788. Služba protokolování zjistila přístup k datům mimo rozsah aktivního protokolu.
16789. Příkaz byl úspěšně dokončen.
16790. V informačním řídicím bloku (ICB) adresáře v bloku %1 byl zjištěn duplicitní nadřízený identifikátor FID.
16791. Předaný typ porovnávání řetězců není nyní podporován.
16792. Faktorie CollectionItemFactory X vrátila výjimku: Y
16793. Funkce vrácení externích kontrol do externího souboru DLL se nezdařila. Pokud tento problém nebude opraven během %1 dnů od prvního zjištění podmínky, bude tento server bude vypnut.
16794. Formát média byl rozpoznán, avšak není podporován.
16795. P(T<=t) jeden konec:
16796. Modul plug-in nelze načíst, protože vyžaduje systém Windows Server 2003, Enterprise Edition.
16797. Text tlačítka pro vytvoření uživatele
16798. XC1027: Nelze nalézt typ Název typu v sestavení Název sestavení .
16799. &Režim vlastních chyb:
16800. %1 (%2) %3Databáze '%4': Identifikátory B-stromu (ObjectID), které jsou k dispozici, jsou téměř vyčerpány. Uvolněné či nepoužité identifikátory B-stromu mohou být navráceny provedením defragmentace offline databáze.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions