English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

5101. Pro doménu %1 jsou objekty zásad skupin již zaregistrovány.
5102. Soubor cookie: nula
5103. Applies a 4x4 extended checkerboard pattern.
5104. Volání metody Bind není ve správném formátu. Správné parametry metody Bind najdete v dokumentaci.
5105. Program Windows Media Player nemůže přehrát, vypálit, kopírovat z disku CD nebo synchronizovat chráněný soubor, protože nemáte příslušná práva.
5106. Systém Windows nelze nainstalovat na tento disk.
5107. V kolekci ORDER BY může být nejvýše 5 sloupců.
5108. Nesprávná verze DLL.
5109. Deklarace xml:space je neplatná.
5110. Odpověď na stav (X) není očekávána v odpovědi na příkaz Y.
5111. Zastaralá metoda pro přidání nového objektu do X EntitySet. Zvažte použití metody .Add přidružené vlastnosti ObjectSet(Of T).
5112. U fondu aplikací %1 bylo překročeno nastavení omezení úloh.
5113. Byly nalezeny dva objekty přidružené k stejnému identifikátoru URI (X).
5114. Informace v záznamu ID adaptéru byla poškozena.
5115. Oblast grafu – Název oblasti grafu nesmí být prázdný.
5116. Atribut nemůže být odstraněn, protože se na objektu nevyskytuje.
5117. Parametr objektu zařízení buď není platným objektem zařízení, nebo není připojen ke svazku určenému názvem souboru.
5118. Instalace systému Windows nemůže pokračovat, protože požadovaný ovladač nebylo možné nainstalovat.
5119. Čínština (tradiční, Tchaj-wan)
5120. Zpráva obsahuje příliš mnoho příjemců.
5121. K dispozici není žádná adresa IP, kterou by bylo možné předat klientovi vzdáleného připojení.
5122. Cykličtí zprostředkovatelé nejsou povoleni.
5123. Správce logických disků nemůže zrušit zabezpečení systémového oddílu.
5124. Objekt TransactionScope byl uvolněn.
5125. %1 je neplatný parametr.
5126. V průběhu instalace adresářové služby byl odstraněn účet tohoto počítače. Tím bylo zabráněno spuštění tohoto řadiče domény.
5127. Systém událostí modelu COM+ nevytvořil instanci filtru MultiInterfacePublisherFilter %2 definovanou v třídě událostí %3. %4 vrátil hodnotu HRESULT %1.
5128. Nelze odstranit položku mapy zařízení pro %1.
5129. MSB3703: Transformaci nelze provést. X
5130. %1!-15.15s! - Neprovede žádnou akci. Slouží ke komentování skriptů.
5131. Byla dokončena operace PNP nebo Řízení spotřeby (%3, %4) pro zařízení %2 se stavem %8.
5132. Zpětná volání nejsou ve třídě TemplateField podporována, protože některé ovládací prvky nelze při zpětném volání správně aktualizovat. V objektu X vypněte zpětná volání.
5133. K protokolování nebyl připojen žádný správce protokolů.
5134. Nelze přečíst hodnotu First Help v klíči usbperf\Performance. Kódy stavu byly vráceny v rámci dat.
5135. Místní čas
5136. Server bitových kopií služby pro nasazení systému Windows úspěšně aktualizoval nastavení.
5137. Povolit řízení zásad domén&y
5138. Instalačnímu programu služby AD RMS (Active Directory Rights Management Services) se nepodařilo zaregistrovat spojovací bod služby AD RMS v adresáři služby AD DS (Active Directory Domain Services). Po dokončení instalace zaregistrujte spojovací bod služby pomocí konzoly služby AD RMS a uživatelského účtu, který je členem skupiny Enterprise Admins nebo má ekvivalentní oprávnění.
5139. Element MessageEncodingBindingElement není obsažen v kolekci BindingParameters třídy BindingContext, pokud je použit v kombinaci s elementem LocalTransportBindingElement. Zvažte odebrání elementu MessageEncodingBindingElements nebo použijte jiný element TransportBindingElement.
5140. Nelze generovat kód času pro relaci obsahující pouze zvuk.
5141. Při systémovém volání, při kterém nikdy nemělo dojít k chybě, došlo k chybě.
5142. Během operace se statickým datovým souborem %1 byla zjištěna chyba.
5143. /kcc [SEZNAM_AGENTŮ_DSA] [/async]
5144. Transakce byla úspěšně pozastavena.
5145. Služba Řízení front zpráv nemůže komunikovat s ostatními počítači, protože v rozhraní vzdáleného volání procedury (RPC) nelze použít protokol TCP/IP Chyba: %1: %2
5146. Vícenásobné a komplexní rozsahy nejsou implementovány.
5147. Konfigurační soubor nelze přečíst, protože síťová cesta nebyla nalezena.
5148. Aktivuje se v případě, že se má změnit velikost nebo pozice zobrazení osy.
5149. Stav zařízení *:
5150. Změnit hlavní server schémat
5151. V databázi správce účtů zabezpečení (SAM) nebylo možné nastavit identifikátor zabezpečení (SID) pro novou doménu místního účtu.
5152. Nebyla poskytnuta platná odezva.
5153. Obrázek použitý pro vykreslení značek zaškrtnutí v rozbalené nabídce příkazů
5154. Datový proud je poškozen.
5155. Nelze zkopírovat upravený metabázový soubor. Proto není možné zpracovat uživatelské úpravy. Disk je pravděpodobně plný. Vyhledejte odpovídající chyby v protokolu událostí, kde zjistíte podrobnosti.%1%2%3%4%5
5156. Uživatel %1 pravděpodobně vytvořil ve virtuálním adresáři %3 následující počet relací odesílání: %2.
5157. Metoda již byla volána a lze ji volat pouze jednou.
5158. Oblast grafu události
5159. Nástroj Odstraňování problémů diagnostiky disků nebylo možné zakázat. Kód chyby je %1.
5160. Jeden nebo více příznaků uložení nejsou podporovány.
5161. Ověřování podpisu souboru
5162. Název poznámky nesmí být prázdný.
5163. Certifikát serveru pro instanci %1 není součástí řetězce, který vede k důvěryhodnému kořenovému certifikátu.
5164. Zadaný soubor manifestu neexistuje.
5165. Došlo k vnitřní chybě serveru. Vlastnost Název vlastnosti má typ Název typu, který není podporován.
5166. Skupina disků byla zakázána.
5167. Probíhá vytváření indexového souboru databáze RSM.
5168. ----Další informace získáte stisknutím klávesy Enter.----
5169. Tato událost označuje, že došlo k pokusu o přihlášení pomocí čipové karty, ale služba KDC nemůže použít protokol PKINIT, protože chybí vhodný certifikát.
5170. Vzdálený certifikát obsahuje chyby:
5171. Registrace informací MIME Typ obsahu MIME: [1], Rozšíření: [2]
5172. Nelze nastavit neznámý člen Člen.
5173. Instance X v určené kategorii neexistuje.
5174. Prvek DetailsView X aktivoval událost Y, která nebyla zpracována.
5175. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nemohla ověřit žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Server NPS (Network Policy Server) žádost odmítl (%4). Požádejte správce serveru NPS o další informace.
5176. Zpráva ALPC byla zrušena.
5177. Vrácený ukazatel neodpovídá délce vyrovnávací paměti vrácené procedurou Collect pro službu %1 v knihovně DLL rozšiřitelných čítačů %2. Bude přizpůsobena délka, aby odpovídala délce vyrovnávací paměti, a výkonnostní data budou zobrazena v bloku výkonnostních dat. První čtyři bajty (DWORD) obsahují vrácenou délku a druhé čtyři bajty (DWORD) novou délku.
5178. Chyba ochrany sestavení: Určené sestavení nelze obnovit.
5179. Byly nalezeny neplatné parametry.
5180. Při zpracování zprávy došlo k neošetřené výjimce typu Název typu. Úplný řetězec výjimky ToString: X
5181. Primární informace hostitele pro určenou podsíť nebyly nalezeny.
5182. Nelze spustit správce transakcí koordinátoru MS DTC.
5183. Vytvoří aplikaci konzole (výchozí).
5184. Zálohování bylo zrušeno.
5185. Určuje, zda má být vrácen počáteční uzel.
5186. Chcete-li zobrazit seznam platných parametrů, použijte příkaz aspnet_compiler -?.
5187. Scénář diagnostiky byl chybně konfigurován
5188. Pro prvek informací o zařízení neexistuje seznam ovladačů tříd.
5189. Typ kroku pruhu nebo čáry
5190. Nedostatek místa v tabulce systémových proměnných
5191. Mezipaměť není aktualizována na základě stavu odpovědi FTP. Očekáváno: X, skutečnost: Y.
5192. Čas události: X
5193. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb %1, protože došlo k chybě při načítání požadované starší verze rozhraní FSPI. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2 Kód chyby systému Win32: %3 Obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb.
5194. Tento konfigurační oddíl nelze použít v této cestě. K tomuto případu dojde, je-li oddíl zamknut na nadřazené úrovni. Zamknutí je buď výchozí chování (overrideModeDefault="Deny"), nebo je nastaveno explicitně použitím značky s atributem overrideMode="Deny" nebo se starším atributem allowOverride="false".
5195. Skupina %2\%3 obsahuje %4 členů. Skupiny nad %5 členů se nerozšiřují. %1
5196. -- Další %1%2%3 -- %4
5197. Požadovaná volba komprese X není platnou volbou.
5198. Kopírování obnovených souborů služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) z %1 do %2...
5199. Při zpracování prostředku %1 došlo k chybě.
5200. Desítkový formát %1 v šabloně stylů neexistuje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions