English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

24901. Správce účtů zabezpečení (SAM) nemohl být převeden na nižší úroveň.
24902. Soubor je pravděpodobně poškozený. Jeho kontrolní součet záhlaví neodpovídá kontrolnímu součtu počítače.
24903. ------ Podporované příkazy LDAP TIMEOUT ------
24904. (žádná jmenovka svazku)
24905. Byla zjištěna nekompatibilní data.
24906. Je nutné zadat jeden z následujících parametrů: dependencies, absoluteExpiration, slidingExpiration.
24907. Bylo vytvořeno naslouchání služby WinRM na adrese %1://%2 pro přijímání žádostí služby WS-Man na jakékoli adrese IP v tomto počítači.
24908. Určuje, jak má být zobrazena stránka s nápovědou.
24909. Vnitřní chyba: Při aktualizaci konfigurace došlo k neočekávané chybě jádra.
24910. Úloze %2 vlastněné uživatelem %3 se nepodařilo upozornit přidruženou aplikaci. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) zopakuje akci za %4 minut. Identifikátor úlohy byl %1.
24911. Sada řádků nepodporuje zpětné načítání.
24912. Seznam důvěryhodných certifikátů serveru pro instanci %1 nelze načíst, protože nebyl nalezen v oblasti certifikátů. Došlo k chybě %2.
24913. Poskytnutý stav není požadovaný. Stav je X
24914. Chyba při získávání seznamu povolených protokolů z registru
24915. Neplatný popisovač konzultačního volání
24916. Převzít soubory nebo jiné objekty
24917. Distribuovaný systém souborů (DFS) neinicializoval balíček komunikace uživatel/jádro. Návratový kód je v datech záznamu.
24918. V poli konfigurace protokolu IGMP je nesprávné pole verze. Odstraňte a vytvořte znovu konfiguraci protokolu IGMP.
24919. Uložení nastavení se nezdařilo: X
24920. Doména %1 rozšířila data, ta však nebyla ověřena.
24921. Byly zadány neplatné atributy GPT.
24922. Neplatná možnost %1. Název možnosti není zadán.
24923. Dokument součástí zálohy nebylo možné vytvořit. Nebyla uložena žádná metadata.
24924. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) nemohla ověřit žádost s ID korelace %1 na adrese IP %2 (objekt zabezpečení: %3). Server NPS (Network Policy Server) nebyl k dispozici pro zpracování žádosti (%4). Požádejte správce serveru NPS o další informace.
24925. Ve svazku nebyla nalezena zadaná ochrana klíčem. Vyzkoušejte jinou ochranu klíčem.
24926. Provider not found
24927. Chyba analýzy manifestu: Neplatné číslo verze
24928. Určená podsíť již existuje.
24929. Plánované zálohování je zakázáno.
24930. Datová vyrovnávací paměť vytvořená pro službu %1 v knihovně %2 není zarovnána v 8-bajtových hranicích. To pravděpodobně působí potíže aplikacím, které se pokoušejí číst vyrovnávací paměť výkonnostních dat. Obraťte se na výrobce této knihovny nebo služby s žádostí, aby odstranil tyto potíže, nebo zkuste získat novější verzi této knihovny.
24931. Součást protokolu již je v programu IPMGM zaregistrována.
24932. Určili jste, že metoda X porovnává všechny hodnoty v prvku ObjectDataSource Y, ale slovník předaný pro objekt Z je prázdný. Předejte objektu X platný slovník nebo změňte režim na hodnotu OverwriteChanges.
24933. Nelze protokolovat data do zadané instance databáze. Nepodařilo se vytvořit připojení k databázi. Možné příčiny jsou: Není spuštěna databázová služba. K databázi nelze získat přístup. Nachází-li se instance databáze ve vzdáleném počítači, mohlo dojít k problémům se sítí.
24934. Službě Fax se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele faxových služeb %1, protože došlo k vnitřní chybě. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2 Kód chyby: %3 Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
24935. Nástroj příkazového řádku Adprep úspěšně vytvořil připojení LDAP k místnímu řadiči domény služby Active Directory %1.
24936. Zadejte heslo spojené s uživatelem domény:
24937. Hodnoty registru služby Řízení front zpráv nelze číst. Registr je pravděpodobně poškozen (chyba: 0x%1). Přeinstalujte službu Řízení front zpráv v tomto počítači.
24938. Vnitřní chyba: %1. Obvykle je způsobena nedostatkem paměti nebo prostředků. Zavřením ostatních programů uvolněte paměť.%2%3%4%5
24939. Přenosové připojení nelze vytvořit.
24940. Pracovní stanice je již v místní síti přihlášena.
24941. Při zpracování požadavku ověřovací služby na cílovou službu %1 neměl účet %2 k dispozici vhodný klíč pro generování lístku protokolu Kerberos (ID chybějícího klíče je %3). Požadované protokoly Etype: %4. Protokoly Etype, které měl účet k dispozici: %5.
24942. Zadaný disk není převoditelný.
24943. (Interní informace)Byl proveden pokus o vytvoření úlohy LongRunning SelfReplicating.
24944. Přijato s chybami hlaviček = %1!u!
24945. Byla překročena kvóta aktuálního uživatele pro vytváření delegovaných vztahů důvěryhodnosti.
24946. Most: Most nebylo možno inicializovat, protože vytvoření systémového podprocesu se nezdařilo.
24947. Obdélník nemůže být prázdný.
24948. Při pokusu o zpracování příkazu %1 došlo k chybě (chyba=%2).
24949. Vytvoření nebo vymazání souboru protokolu koordinátoru MS DTC se nezdařilo.
24950. Selhal pokus načíst data ladění, protože žádná data nebyla k dispozici.
24951. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože kód XML obsahuje neznámý typ CIM pro vlastnost (%1).
24952. Typ ohraničení s názvem X je již zaregistrován.
24953. Byla odstraněna 1 stínová kopie.
24954. Vlastnost kontextu nepotvrzovala kontext kandidáta pro aktivaci objektu.
24955. Elementy tohoto typu nemají podmínku.
24956. Přihlašovací skript
24957. Diagnostický modul %5 (%4) byl zařazen do fronty pro pozdější spuštění ve scénáři %1, instance %2, ID původní aktivity %3.
24958. Při posílání příkazu aplikaci došlo k chybě.
24959. Metody datových vazeb, například Eval(), XPath() a Bind(), lze použít pouze v ovládacích prvcích obsažených na stránce.
24960. Failed putting the digitizer to sleep.
24961. Je-li tento parametr zadán, budou v průběhu kompilace generovány ladicí informace.
24962. Přesun neprázdných skupin základních aplikací mezi doménami není povolen.
24963. Na serveru WINS byla spuštěna operace čištění.
24964. Získá nebo nastaví styl vykreslování prostorového trychtýřového grafu.
24965. Číslo SID zdrojového objektu již v cílové struktuře domén existuje.
24966. Parametry UDT jsou povoleny v klauzulích where pouze v případě, že jsou součástí primárního klíče.
24967. Nastavení stavu %1!d! se nezdařilo u položky %2!wS!. Stav: %3!x!
24968. %1!-20s! žádný
24969. t Nástroj Tlist.
24970. U jednoho elementu nelze zadat dva atributy typu dat.
24971. K připojení pomocí aktuálního typu zařízení nemáte oprávnění.
24972. Službě publikování na webu se nezdařilo nastavit časový limit připojení pro virtuální web %1. Datové pole obsahuje číslo chyby.
24973. Neplatný kód země.
24974. Počet poskytnutých obecných argumentů není roven aritě definice obecného typu.
24975. Mezipaměti sdružených dat uživatele pro službu protokolování byly vyčerpány.
24976. Metoda, která má být provedena v případě volání funkce Insert()
24977. Hodnota není číslo.
24978. Neplatný parametr: Argument %1 je chybný.
24979. XC1017: Pro vlastnost X je očekávána textová reprezentace.
24980. Protokol MMS není podporován. Chcete-li se připojit k datovému proudu Windows Media, použijte protokol HTTP nebo RTSP.
24981. Hostitel UMDF (%1) byl požádán o vypnutí.
24982. Servery (IRC) Internet Relay Chat
24983. Typ dat (%1) ve zdroji dat není podporován.
24984. Soubor není chráněn.
24985. Server nemůže vyhradit paměť ze systémového nestránkovaného fondu, protože bylo dosaženo nastaveného limitu vyhrazení nestránkovaného fondu.
24986. V databázi nemáte dostatečná oprávnění pro zakázání oznamování mezipaměti SQL pro tabulku X. Je vyžadováno oprávnění k odebrání aktivační události z tabulky X a k odebrání řádku z tabulky AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification.
24987. Kód pocházející ze zakázané zóny nezíská žádná oprávnění.
24988. V tokenu byl zadán nedůvěryhodný vystavitel.
24989. Změna typu výsledku v dotazu v objektu MethodExpression není podporována. Je očekávána návratová hodnota typu IEnumerable<X>.
24990. Implementace InstanceStore generovala výjimku InstancePersistenceException. Výjimka InstancePersistenceException představuje vnitřní výjimku.
24991. Přidání ovladače tiskárny se nezdařilo.
24992. Příliš mnoho parametrů - %1
24993. Hodnota sloupce je nastavena na Null.
24994. Určený prvek klávesnice není podřazeným prvkem tohoto zdroje.
24995. Systém Windows nemůže číst nastavení kontroly kompatibility ze souboru odpovědí bezobslužné instalace.
24996. Instance popisovače pravidla %3 s ID %4 nebyla vytvořena (chyba: %3). Pravidlo nelze vyhodnotit a spustit. Třída MSMQTriggerObjects.MSMQRuleHandler pravděpodobně není registrována nebo systémová složka neobsahuje knihovnu mqtrig.dll. Chyba%1: %2
24997. Program Windows Media Player nenalezl vybraný modul plug-in. Přehrávač se ho pokusí odstranit z nabídky. Aby bylo možné modul použít, je nutné ho znovu nainstalovat.
24998. Nelze vytvořit nové připojení k zavřené webové části (WebPart) X.
24999. Neplatný parametr: Při importu není nezbytný seznam vynechávaných položek.
25000. Pro kritický oddíl stavu služby není k dispozici žádná paměť.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions