English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

16201. Ukazatel je neplatný.
16202. Činnost clusteru byla zahájena%1!ls!.
16203. Objekt OracleConnection nepodporuje paralelní transakce.
16204. Do počítače byla vložena verze adaptéru Bluetooth 1.0B. Tato verze není podporována.
16205. Počet aliasů nástroje Diskshadow v prostředí: %1
16206. Objekt již obsahuje člen s názvem X.
16207. Hlášená událost testu počítače je opravená chyba procesoru, jež byla nahlášena z procesoru %1. Záznam obsahuje další chyby (%2).
16208. MSBUILD : Configuration error MSB1043: Nepodařilo se spustit aplikaci. X
16209. Fronta je prázdná.
16210. Nelze přidat název, protože název X již existuje.
16211. Konfigurační soubor šíření nelze číst. Zkontrolujte, zda jsou v serveru indexu obsahu i v serveru vyhledávání používány stejné verze vyhledávací služby. Pokud potíže potrvají, proveďte znovu procházení indexu obsahu a jeho šíření.
16212. Klient služby DHCPv6 %1 byl odstraněn z databáze DHCPv6.
16213. Zadaný uzel není platným klíčem nebo uzlem certifikátu X509.
16214. Databáze se službou je uzamčena.
16215. Aplikace ohlásila, že je chybná. Pracovní proces si nyní vyžádá recyklaci. Uvedený důvod: %1 Chyba je uvedena v datech.
16216. Paket nelze přijmout. Kód chyby je %1!d!.
16217. Název druhého porovnávaného souboru:
16218. Probíhá přenos rolí hlavního operačního serveru v této instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) do jiné instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)...
16219. Prefix oboru názvů nesmí začínat vyhrazeným řetězcem xml.
16220. Nezdařilo se načíst název cesty disku. Některé operace na disku mohou selhat.
16221. V programu Windows Media Player nastala během synchronizace se zařízením chyba.
16222. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) nemohla vytvořit křížový certifikát %1 určený k certifikaci vlastních kořenových certifikátů. %2. %3.
16223. V %2 bylo dokončeno slučování hlavního indexu.
16224. Server DNS nemůže zahájit načítání zón integrovaných do adresáře služby Active Directory na pozadí. Pravděpodobně došlo k problému se systémovými prostředky. Služba Server DNS bude nyní ukončena. Podrobnosti o chybě najdete v protokolu událostí.
16225. Datové vazby pro uzly ve stromě
16226. Ladicí program nemůže poskytnout popisovač.
16227. %1!-30.*s! %2!7ws!%3!-5ws!
16228. Byla volána instrukce Break po volání instrukce Stop.
16229. Obrázky ve formátu JPG není vhodné používat jako objekty mappingImage.
16230. Soubor %1 není členem symbolické adresy %2, a proto byl odstraněn.
16231. Aktivační server zjistil chybu.
16232. Protokol Distributed Link Tracking byl poškozen na svazku %1: a byl znovu vytvořen. Tento protokol se používá k automatické opravě odkazů na soubory, jako např. zástupce prostředí a propojení OLE, když jsou tyto odkazy z nějakého důvodu porušeny.
16233. Topologie obsahuje neplatný volitelný uzel. Možnými příčinami je buď nesprávný počet výstupů a vstupů, nebo to, že se na začátku nebo konci segmentu nachází volitelný uzel.
16234. Načíst kořenový certifikát jiného výrobce ze sítě
16235. Připojení bylo ukončeno. Přenos byl přerušen.
16236. Vyhledávací služba systému Windows nemůže načíst index. Chcete-li najít vysvětlení, projděte všechny chyby v protokolu sběrače. Bude pravděpodobně nutné odstranit index a znovu jej vytvořit.%1
16237. Předdefinovaný typ Název typu není definován ani importován.
16238. Poskytovatel již byl zaregistrován.
16239. Zdrojový soubor překračuje maximální přenosovou rychlost na titul. Další informace naleznete v dokumentaci k serveru NetShow Theater.
16240. Infrastruktura trasování
16241. Sloupec nelze nalézt.
16242. Počáteční číslo protokolu je pro obnovu příliš vysoké.
16243. %1 (%2) %3Pokus o přesunutí souboru %4 do složky %5 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %7: %8. Operace přesunutí souboru se nezdaří a dojde k chybě %6.
16244. Zpracování zásad skupiny selhalo v důsledku toho, že se nebylo v síti možné připojit k řadiči domény. Může se jednat o přechodný stav. Po připojení počítače k řadiči domény a úspěšném zpracování zásad skupiny bude odeslána zpráva o úspěšné provedení těchto akcí. Pokud se tato zpráva nezobrazí během několika hodin, obraťte se na správce.
16245. Při provádění operace zabezpečení došlo k chybě.
16246. Sada kolekcí %1 byla zastavena.
16247. Pokus o vyhledání písmene jednotky odpovídající prostředku závislého disku clusteru DTC se nezdařil. Vrácený kód chyby: %1
16248. Uzel Inode je vzdálený
16249. Zpracovávání zdrojového záznamu
16250. Připojení ke službě Active Directory Domain Services nelze vytvořit. Ověřte, zda jsou k dispozici dostatečná oprávnění k provedení této operace.
16251. Účet vypršel
16252. Určený proces není součástí úlohy.
16253. Identifikátor ovládacího prvku přidruženého k popisku
16254. Nelze inicializovat soubor pro dočasné ukládání %1!ls!.
16255. Záhlaví pošty je poškozeno.
16256. Název FQDN vzdáleného serveru je na tomto virtuálním serveru konfigurován jako místní doména.
16257. Zadaný formát řetězce hledání je neplatný.
16258. Službě nebo funkci byl předán neplatný parametr jako šestý argument.
16259. Omezující podmínka neexistuje.
16260. Zdroj a cíl přesunu mezi doménami nesouhlasí v čísle epochy objektu. Zdroj nebo cíl nemá poslední verzi objektu.
16261. Platnost certifikátu na čipové kartě použitého pro ověření vypršela. Obraťte se na správce systému.
16262. Odesílanou zprávu nelze odeslat kvůli vyžadované vlastnosti zprávy System.ServiceModel.Channels.UdpMessageProperty. Tuto vlastnost zprávy používají kanály vícesměrového vysílání k určení síťového adaptéru, přes který má být zpráva odeslána. Pokud je odesílaná zpráva odpovědí na přijímanou zprávu, zvažte možnost zkopírovat vlastnost z příchozí zprávy.
16263. Délka hodnoty pro klíč X překračuje limit délky Y.
16264. Metodu X nelze vyvolat, pokud je stav WriteState nastaven na hodnotu Y.
16265. Velikost segmentu osy v procentech velikosti osy
16266. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Paket nebyl ověřen.
16267. Ovládacímu prvku ActiveX klienta protokolu RDP se nezdařilo připojení k serveru (chyba = %2).
16268. Interaktivní výzvy pro vícenásobné příkazy
16269. určitý požadavek při hledání druhé strany
16270. Inicializace řízení clusterů Terminálové služby se nezdařila, protože se nepodařilo inicializovat zprostředkovatele adresáře relací, hresult=%1.
16271. Oprávnění vstupu/výstupu souborů:
16272. Typ musí být podtřídou třídy Control.
16273. Tato operace není povolena u aktuálního spouštěcího nebo systémového svazku nebo svazku stránkovacího souboru.
16274. Popisovač zabezpečení nelze inicializovat.
16275. Zprostředkovateli WmiWebEventProvider se nepodařilo aktivovat událost WMI s kódem chyby X.
16276. Položka (URI %1) byla vyprázdněna z mezipaměti.
16277. Zadaný název portu je příliš dlouhý. Název portu musí obsahovat méně než 260 znaků.
16278. Instalace softwaru neodstranila balíček %2. Byla zjištěna následující chyba: %1
16279. Byla vytvořena zásada autorizace prostředků %1.
16280. Pokud zadáte ověřovací identitu ve formátu , je nutné zadat heslo: %1!S!,%2!S!
16281. Prostředek clusteru není k dispozici.
16282. Rozhraní IMAPI neumožňuje více relací s aktuálním typem média.
16283. Systém maže %3 nepoužitých položek indexu %2 souboru 0x%1.
16284. Třetí argument není platný
16285. PUSHD Uloží aktuální složku a pak ji změní.
16286. Neplatný popisovač ukazatele.
16287. V objektu InstanceStore nebyly nalezeny žádné spustitelné instance pracovního postupu, které by mohly být načteny tímto objektem třídy WorkflowApplication.
16288. Klient WDS: Při získávání adresy IP ze serveru DHCP došlo k chybě. Ujistěte se, zda se v tomto segmentu sítě nachází funkční server DHCP.
16289. Hostitel tisku se ukončuje v důsledku následující chyby: Chyba %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
16290. Zadaný server nemůže provést požadovanou operaci.
16291. Registr vlastních atributů neposkytuje službu typu Název typu.
16292. Index obsahu nelze vytvořit, protože na vyhledávacím serveru již existuje index s totožným názvem. Vytvořte index obsahu s jiným názvem.
16293. Adaptér %2: Spojení adaptéru je funkční: poloviční duplex, 100 Mb/s
16294. Připojitelná vlastnost s názvem Y je připojena k vlastnosti s názvem X. Vlastnost s názvem X je buď řetězec, nebo může být typově převedena na řetězec. Připojení k takovým vlastnostem není podporováno. Pro účely ladění: Vlastnost X obsahuje objekt Název objektu.
16295. Určuje název binárního výstupního souboru.
16296. Odkaz na řetězec nebyl nastaven na instanci proměnné String.
16297. Služba UPS nemá přístup k ovladači UPS.
16298. Načítání mediálního souboru se nezdařilo.
16299. Pro kapacitu je třeba nezáporné číslo.
16300. Klient WDS: Nebyla nalezena odpovídající bitová kopie. Zkontrolujte soubor bezobslužné instalace klienta. Název bitové kopie: [%1]. Skupina bitových kopií: [%2].

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions