English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

2801. Zadejte název služby.
2802. Oprávnění bylo odepřeno. Soukromé nebo statické metody nelze volat vzdáleně.
2803. Název nebo hodnota proměnné prostředí jsou příliš dlouhé.
2804. Cíl neodpověděl včas na příkaz SendTargets.
2805. Import selhal. Probíhá pokus o import podsady disků v cizím balíku.
2806. Síť není v tomto okamžiku z tohoto hostitele dostupná.
2807. Objekt DataSource musí implementovat rozhraní IDynamicDataSource, aby byl použit řetězec formátu.
2808. Byl překročen maximální počet asynchronních kontrol.
2809. Nastavení obnoveného systémového oddílu na aktivní se nezdařilo.
2810. Transakce jsou vnořeny příliš hluboko.
2811. Ukázka média neobsahuje časové razítko.
2812. Server DNS nemohl přidat zónu %1 do služby Active Directory. Zkontrolujte, zda je služba Active Directory k dispozici. Jestliže se znovu nepokusíte danou zónu přidat pomocí konzoly služby DNS, nebude zóna do adresáře přidána ani zapsána. Chyba je uložena v datovém bloku události. Další informace naleznete v online nápovědě v tématu Přidání a odebrání zón.
2813. Operace vyžaduje, aby bylo ve zdrojové doméně povoleno auditování.
2814. Byla rozpoznána vnitřní chyba softwaru.
2815. Servery protokolu Finger
2816. V systému Windows nelze zpracovat argument příkazového řádku [/tempdrive]. Požadovaná cesta k jednotce nebyla nalezena nebo je neplatná.
2817. Zadaný zdrojový prvek měniče médií neobsahuje žádné médium.
2818. povolené_připojení: %1
2819. Aktualizace čítačů W3SVC trvá příliš dlouho, místo toho budou použity starší údaje čítačů.
2820. Objektu nikdy nebyl přiřazen identifikátor objectID.
2821. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou přerušení činnosti sběrnice PCI během transakce typu %3 na adrese %4 na sběrnici PCI %5 hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
2822. Modul úloh obdržel zprávu, aby úlohu zastavil.
2823. Délka položky indexu je pro typ položky 0x%1 chybná.
2824. Žádost byla zamítnuta, protože nebylo nakonfigurováno žádné úložiště účtů služby Active Directory Domain Services. Pověření pro certifikáty klientů se zabezpečením TLS nebo SSL jsou podporována pouze pro službu Active Directory Domain Services. Nebyly vydány žádné tokeny.
2825. Index odkazuje za konec seznamu.
2826. Porušení oprávnění
2827. Název svazku je neplatný.
2828. Jakým způsobem jsou generovány události Insert/Update/DeleteCommands, pokud uživatel nezadá nastavení.
2829. Nesprávný formát parametru - %1
2830. Požadovaný síťový shluk není k dispozici; zkontrolujte nakonfigurované adresy IPv6 a ověřte, zda jde o adresy ve správném rozsahu.
2831. Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) neurčila, zda je místní instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) poslední instancí v jejím oddílu.
2832. Přetečení vyrovnávací paměti ASN1 .
2833. Není přístup k použitému zdroji HwndSource.
2834. U příkazu %1!ws! je třeba zadat kořenový adresář DFS.
2835. Konfigurace disku nebyla dokončena. Další informace o chybě najdete v protokolu událostí systému. Zkontrolujte stav paměťových zařízení a poté akci opakujte. Pokud potíže potrvají, zavřete konzolu Správce disků a poté restartujte Správce disků nebo počítač.
2836. Port IE v knihovně %1 nelze rozšířit.
2837. Dělicí metoda vrátila hodnotu null namísto seznamu oddílů.
2838. XC1021: Kód Xaml obsahuje neplatný identifikátor: X
2839. Uživatel nemá správnou hodnotu atributu Tunnel Type ve službě RADIUS.
2840. Neznámé uživatelské jméno nebo chybné heslo
2841. Některá součást již naslouchá událostem v tomto generátoru událostí.
2842. Byl překročen dovolený počet opakování (konfigurovatelné v registru) pro zařízení pro klávesnici PS/2.
2843. Položka s tímto klíčem již byla přidána.
2844. Existuje více hodnot...
2845. Odebrání bylo dokončeno. %1
2846. Objekt MarshalByRefObject není platný.
2847. Inicializace se nezdařila, protože přenos odmítl otevřít počáteční připojení.
2848. Při pokusu o připojení ke vzdálenému hostiteli došlo k chybě AuthIP.
2849. Probíhá spouštění serveru s obsahem %1 (%2).
2850. Odpověď překračuje maximum X výsledků u kolekce.
2851. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno bajtů USN: %2 z %3.)
2852. Je-li tato možnost povolena, budou aplikovány zásady vydavatele pro sestavení použitá touto aplikací.
2853. Kopírování bylo dokončeno.
2854. Došlo k pokusu o přístup ke skupině vlastností správce SPM v režimu LockMethod objektem bez aktivace JIT, nebo objektem s uzamčením jiné skupiny vlastností. %1
2855. Ověření migrace se nezdařilo.
2856. %1 (%2) %3Procedura zálohování byla úspěšně dokončena.
2857. Zadaný typ entity Název typu se neshoduje s typem Název typu z vlastnosti EntitySet X.
2858. Specifikace typu má nesprávný počet argumentů. Typ X má následující počet parametrů: Y.
2859. Tuto bitovou kopii nelze extrahovat do souboru bitové kopie umístěného uvnitř skupiny bitových kopií.
2860. Obnovení do vzdálené sdílené složky není povoleno.
2861. Uživatel: %1
2862. Tento svazek je konfigurován pro uložení souboru s havarijním výpisem.
2863. Seznam slov dosáhl maximální velikosti. Další dokumenty byste neměli filtrovat.
2864. Přidání kolekce dat %2 pro neomezený počet pomůcek jiného typu než PLA se nezdařilo; kód chyby %4.
2865. Omezení identity %1 není kompletní.
2866. Hodnota musí být typu String.
2867. Obrázek grafu neposkytuje službu typu Název typu.
2868. Na zařízení už nezbývá místo
2869. Pro přenášený objekt X nejsou k dispozici žádné informace o sestavení.
2870. Nezabezpečená místní skupina byla změněna na zabezpečenou univerzální skupinu.
2871. Služba Řízení front zpráv nemůže ověřit certifikát serveru ve scénáři HTTPS, protože certifikát byl nalezen v nepovoleném úložišti. To znamená, že certifikátu nelze důvěřovat. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %1 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2191 na požadovanou dobu v sekundách.
2872. Hodnota X by měla být větší nebo rovna nule.
2873. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože klíč instance již byl dokončen.
2874. Služba iSCSI v této verzi operačního systému nepodporuje protokol IPSEC.
2875. Pomocí vnořeného typu Název typu nelze přistupovat k nestatickému členu vnějšího typu Název typu.
2876. ID zadaného cíle zobrazení videa již používá jiný cíl v sadě.
2877. Metoda Array.ConstrainedCopy pracuje pouze s typy polí, která jsou prokazatelně kompatibilní, bez jakéhokoli typu zabalení, rozbalení, rozšíření nebo přetypování pro kterýkoliv prvek pole. Změňte typy polí (zkopírujte pole Derived[] do pole Base[]), nebo použijte strategii utišení v sekci CER pro slabší kontrakt spolehlivosti metody Array.Copy, jako je klonování pole nebo zahození potenciálně poškozeného cílového pole.
2878. %1 se v řádku %3 souboru %2 nezdařil.
2879. Stav sledování spolehlivosti: Neplatné
2880. %1 Skcílp %2!-3lu! Cíl %3!-3lu! %4!8d!
2881. Určené pole nebylo očekávaného typu.
2882. Nebyl nalezen žádný odpovídající prostředek.
2883. Vzdálená připojení ke službě Zařazování tisku jsou blokována zásadou nastavenou ve vašem počítači.
2884. Posun UTC u lokálního parametru dateTime neodpovídá argumentu offset.
2885. Adresář pro sestavení X
2886. Zařazovací služba pro tisk nenačetla zprostředkovatele tisku %1. Tato situace může nastat v důsledku nestability systému nebo nedostatku systémových prostředků.
2887. Server SMTP nemůže vytvořit soubor proudu NTFS pro %1 z důvodu chyby %2.
2888. Knihovna je plná. K dispozici není žádná patice.
2889. Do koncových bodů $link nelze pro operace DELETE zadat hlavičky protokolu HTTP If-Match nebo If-None-Match.
2890. Toto rozšíření TimerExtension již bylo připojeno k instanci pracovního postupu.
2891. Odstraňování cílového objektu: %1
2892. Neplatný rozsah znaků
2893. Tato položka mezipaměti neobsahuje hlavičky odpovědí HTTP.
2894. Token se již používá jako primární token.
2895. Kičejština (Guatemala)
2896. S hardwarovým řízením
2897. Neplatný formát pro parametr %1. Musí mít následující formát: %2.
2898. Zdrojový řádek neexistuje.
2899. Rozsah zadaný v NtUnlockFile nebyl zamknut.
2900. Firmware systému (BIOS) byl aktualizován [datum předchozího firmwaru = %2, datum aktuálního firmwaru %3].

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions