English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

17401. Změnit velikost vývojového diagramu
17402. Uživatel, který má být vytvořen, již existuje.
17403. Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné.
17404. Tato vlastnost je podporována pouze v systému Vista a vyšších.
17405. Hodnota True, pokud je zobrazeno zaškrtávací políčko pro zapamatování identity
17406. Při dešifrování složky mezipaměti souborů offline došlo k chybám. Pokud chcete protokolovat události chyb jednotlivých souborů, zvyšte úroveň protokolování souborů offline na 2 nebo vyšší.
17407. Daný název X se shoduje s nejméně dvěma názvy v objektu kolekce s různými obory názvů.
17408. novy pokus %1
17409. Clusterová služba zjistila potíže s prostředkem určující sdílené položky. Při pokusu o opětovné získání přístupu ke konfiguračním datům clusteru převezme služby prostředku určující sdílené položky při selhání jiný uzel clusteru.
17410. Určuje, zda má uzel na žádost vyplnit své podřízené uzly.
17411. Nahrazování spouštěcí bitové kopie %1 bitovou kopií %2 v úložišti spouštěcích bitových kopií %3...
17412. Funkce Send dokončena: %1 %2 %3 %4
17413. Autorizace se nezdařila.
17414. Soubory sběrače nelze uložit a tuto akci nelze dokončit. Ve sběrači bude opakován pokus o uložení souborů. Pokud problém přetrvá, restartujte službu, uvolněte systémové prostředky nebo ověřte, zda hardware pracuje správně. %1
17415. Procesor zabezpečení oznámil, že zabezpečený časovač nebyl nalezen.
17416. U zprostředkovatele došlo k chybě při odesílání upozornění objektu. Je třeba restartovat Virtuální diskovou službu. %1
17417. Vytvoří seznam virtuálních webů v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního webu na základě jeho identifikátoru či adresy URL nebo k vyhledání webů v počtu nula nebo více na základě zadaných atributů webů.
17418. Server nemůže vytvořit své zařízení. Server nelze spustit.
17419. Nemáte práva měnit tento soubor úrovně zásad. Se žádostí o přístup se obraťte na správce počítače nebo na správce systému.
17420. Iniciátoru se nezdařilo připojit k cíli. Cílové adresy IP a číslo portu TCP jsou uvedeny ve výpisu dat.
17421. Na požadované hostitelské adrese URL X je uložen dokument XAML s typem kořenového elementu Název typu, ale pro tento typ kořenového elementu není konfigurována žádná hlavička http. Zkontrolujte konfigurační soubor a ověřte, že oddíl Y existuje a hlavička http je konfigurována pro typ kořenového elementu Název typu.
17422. V indexu %2 v souboru %1 chybí záznam výchozí kvóty.
17423. Nelze získat informace o výkonu semaforu.Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
17424. Nesprávná syntaxe deklarace text
17425. Objekt DiscoveryClient obdržel vícesměrovou zprávu od objektu DiscoveryProxy.
17426. EntityType nebo ComplexType Název typu nelze mapovat konvencí na typ hodnoty Název typu. Typy hodnoty není povoleno mapovat na EntityTypes ani ComplexTypes.
17427. Nelze kopírovat soubory z %1 do %2.
17428. Výpis stavu pro všechna síťová rozhraní, která jsou k dispozici:
17429. Získejte od správce sítě aktualizovaný certifikát.
17430. Existovat smí pouze jedna instance objektu DBNull. Volání metod rekonstrukce objektu DBNull nejsou povolena.
17431. Zadejte uživatelské jméno nebo stiskněte klávesu Enter, pokud je %1:
17432. Modul FailedRequestTracing zjistil potíže při čtení konfigurace. Konfigurační systém vrátil výjimku %3 v souboru %4 na řádku %5. Protokoly se budou generovat teprve po opravě této podmínky. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
17433. Atribut verze satelitního kontraktu sestavení Název sestavení určuje neplatnou verzi: X.
17434. Počáteční index nemůže být menší než nula nebo větší než délka vstupu.
17435. V popisovači potvrzení X došlo k neošetřené výjimce. Potvrzení je pravděpodobně v nekonzistentním stavu a pracovní postup byl zrušen.
17436. Nebyl nalezen kodek, který by dekódoval určený soubor.
17437. Systém trvalých instancí nemůže zpracovat neplatný příkaz InstancePersistenceCommand. Příkaz vyžaduje odchozí obslužnou rutinu, ale rutina InstanceHandle již byla svázána s instancí.
17438. Zdroj X není registrován v počítači Y nebo nemáte přístupová práva k zápisu do klíče registru Z.
17439. Síť %1, jejíž použití v clusteru s podporou převzetí služeb při selhání bylo zakázáno, je jediná síť, kterou může uzel %2 aktuálně použít ke komunikaci s jinými uzly v clusteru. To může mít vliv na možnost použití uzlu v daném clusteru. Ověřte síťové připojení uzlu %2 a povolte alespoň v jedné síti komunikaci v ckusteru, Spusťte Průvodce ověřením konfigurace a ověřte konfiguraci sítě.
17440. Byl vynechán řadič domény – %1; nelze se připojit.
17441. Příkaz není implementován.
17442. Časový limit musí být hodnota mezi -1 a Int32.MaxValue, včetně.
17443. Spuštění služby se nezdařilo, neboť databáze chybí nebo je poškozena.
17444. Soubor obsahující text e-mailové zprávy
17445. Připojování k %1...
17446. V programu Windows Media Player nyní nelze přehrávat zvuk na discích DVD. Ověřte, zda je správně nastavena zvuková karta, a akci opakujte.
17447. Export objektu CertObj certifikátu v uzlu %1metabáze SE NEZDAŘIL.
17448. Během upgradu systému Windows došlo k chybě nástroje MSDTC. Popis chyby: %1.
17449. Nějaký parametr není platný a nelze jej zařadit nebo vyřadit.
17450. Zpětné volání OnMachineUILanguageSwitch bylo voláno pro nový jazyk %1, předchozí jazyk %2 a příznaky %3. Vrácená hodnota: %4.
17451. Zadaný název vyhledávací aplikace nebyl nalezen. Byl již pravděpodobně odstraněn.
17452. Nebyla nalezena výchozí doména.
17453. Referenční sestavení pro cílovou verzi rozhraní .NET Framework nebyla nalezena. Zkontrolujte, zda jsou nainstalovaná, nebo vyberte platnou cílovou verzi.
17454. Tato operace není povolena v kontextu zabezpečení, který již byl ověřen.
17455. Spojení s hostitelem %2 je obnoveno kvůli změně v seznamu naslouchaných IP adres.
17456. Maximum připojení k prostředkům
17457. Během hledání segmentů kanálu v sestavení došlo k výjimce X: Y Název souboru: Z
17458. Obnovení sdílené položky %1 se nezdařilo, protože složka %2 neexistuje. Smažte sdílenou položku příkazem net share %1 /delete, nebo vytvořte složku %2 znovu.
17459. Seznam stop se vytváří asynchronně.
17460. Řetězec X není platný název typu XAML. Názvy typů obsahují nepovinnou předponu, název a nepovinné argumenty typu; například „String“, „x:Int32“, „g:Dictionary(x:String,x:Int32)“.
17461. Správce transakcí XA je v nekonzistentním stavu a nemůže pokračovat. Transakce XA se neuskuteční. Obraťte se na odbornou pomoc společnosti Microsoft. %1
17462. Monitorování účtů aktuálně probíhá ve vzdáleném počítači. Do tohoto počítače neprotokolují data žádní klienti.
17463. Otevření klíče registru obsahujícího seznam správců transakcí se nezdařilo. Specifikace chyby: %1
17464. Pro sestavení obsahující zabudované knihovny typů nelze určit název knihovny.
17465. MSB3686: Nelze vytvořit úlohu Xaml. Kompilace se nezdařila. X
17466. Byla překročena kvóta.
17467. ***Byl přijat požadavek na uvolnění názvu pro záznam, který neodpovídal jedinečnému nebo skupinovému typu uvedenému v požadavku. Požadavek byl ignorován.
17468. Member Člen.X se od existujícího Member liší pouze velikostí písmen a není kompatibilní s aktuálním výběrem jazyka.
17469. Chování X je nutné použít na hostitele WorkflowServiceHost.
17470. symbolický odkaz vytvořen pro %1 <<===>> %2
17471. Digest Authentication
17472. MAPI: K dokončení operace nebyl k dispozici dostatek systémových prostředků.
17473. Přejmenování některých zaregistrovaných objektů ve známém kontejneru zaregistrovaných objektů se službě Active Directory Domain Services nezdařilo. Pokud je přejmenování zaregistrovaných objektů nezbytné, obraťte se na správce systému.
17474. Služba Plánovač úloh zastavila instanci %2 úlohy %1, aby mohla být spuštěna nová instance %3.
17475. Vyprázdní mezipaměť odkazů.
17476. Chyba: Akce odeslání se nezdařila.
17477. Vlastnost AsyncResult není platná.
17478. Služba Brána Terminálové služby vyžaduje platný certifikát SSL (Secure Sockets Layer), aby mohla přijímat připojení. Zkontrolujte, zda jste obdrželi platný certifikát SSL, a pak připojte (namapujte) tento certifikát pomocí nástroje Správce brány TS. Další informace najdete v části týkající se získání certifikátu pro server brány TS v nápovědě k serveru brány TS. Došlo k následující chybě: %2
17479. Nebyla zadána čipová karta. Probíhá ukončení ...
17480. Určuje, zda má být skript pro stránkování spouštěný na straně klienta vykreslen pro klienty prohlížeče, které podporují zpětná volání.
17481. Oddíl X může být v konfiguračním souboru uveden pouze jednou.
17482. Data individuálního nastavení nebyla použita.
17483. Na konci hledání Dirsync byl načten soubor cookie nulové délky. Účet má pravděpodobně nedostatečná práva.
17484. MSB3454: Za určitých okolností je vyžadováno použití nástroje Tracker.exe, aby došlo ke správnému přírůstkovému generování prostředků, například při sestavování pomocí 32bitové verze nástroje MSBuild v 64bitovém operačním systému. Toto sestavení vyžaduje soubor Tracker.exe, který nelze nalézt. Úloha hledá soubor Tracker.exe pod hodnotou X klíče registru Y. Problém můžete vyřešit následujícími způsoby: 1) Nainstalujte sadu Microsoft Windows SDK v7.0A nebo novější. 2) Nainstalujte aplikaci Microsoft Visual Studio 2010. 3) Ručně nastavte uvedený klíč registru na správné umístění. Také můžete vypnout přírůstkové generování prostředků nastavením vlastnosti TrackFileAccess na hodnotu false.
17485. Příznak na všechny události protokolu HTTP týkající se zpracování odezvy
17486. Bylo přijato upozornění Uzamknutí popisovače svazku pro svazek spravovaný službou RSM. Svazek byl uzamknut.
17487. Vnitřní chyba popisovače protokolu služby Windows SharePoint Services
17488. Úloha nebude v naplánovaném termínu spuštěna, protože byla zakázána.
17489. Požadavek rozsahu (uživatelský), Range: X.
17490. Nelze sdělit hardwaru, aby poslal snímací kódy klávesnice v sadě očekávané ovladačem.
17491. Zadaný počet svazků je neplatný.
17492. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nevytvořil soubor oddělovače pro frontu %1. Chyba: %2. Tato situace může nastat, pokud není k dispozici důležitý prostředek systému Windows (například registr), pokud nelze inicializovat model COM nebo pokud nástroj Printbrn.exe nemůže přidělit paměť. Chcete-li určit příčinu, zkontrolujte chybu systému Windows vrácenou touto událostí.
17493. Dorazila nejméně jedna vyhrazená položka.
17494. Byl přijat paket bez hodnoty hash.
17495. Parametr X ovlivněný řádky je typu Název typu. Musí jít o číselný typ integer.
17496. Popisovač pro typ Název typu nebyl nalezen.
17497. Byla zahájena rutina OpenNbtPerformanceData.
17498. Přístup k objektu
17499. Atribut Atribut není v konfiguraci zprostředkovatele X platný. Atribut musí být větší než nula.
17500. Faxovou zprávu %1 se nepodařilo odeslat příjemci %3 (%4).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions