English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

6101. Příkaz provedený při vkládání řádků
6102. Probíhá volání systému za účelem získání přístupu k zadanému souboru.
6103. %1 (%2) %3Nulování online databáze %4 bylo zahájeno.
6104. Žádost byla zamítnuta, protože nelze vygenerovat token prostředku. Nebyly vydány žádné tokeny.
6105. Příkaz byl zablokován.
6106. Přijato kilobajtů
6107. Šablona UriTemplate X není platná. Deklarace proměnné UriTemplate Y poskytuje výchozí hodnotu proměnné dotazu Z. Počítejte s tím, že šablona UriTemplate nepodporuje výchozí hodnoty pro proměnné dotazu. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
6108. Řada vícesměrového vysílání není stejná jako řada klienta X.
6109. Hlášená událost testu počítače je opravenou chybou parity sběrnice PCI hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
6110. Došlo k pokusu vytvořit symbolický odkaz v klíči registru, který už má podklíče nebo hodnoty.
6111. Server DCOM se pokusil naslouchat na neplatném koncovém bodu. Sekvence protokolu: %1 Koncový bod: %2 Příznaky: %3
6112. Vnitřní chyba kódování nebo dekódování ASN1.
6113. Metoda GetMetaData není pro tuto hodnotu SqlDbType platná.
6114. Servery vyhledávání zdrojů
6115. Obor názvů %1!ws!: %2!ws! ZAKÁZÁN
6116. Během vyčištění uzlů clusteru byl načten seznam disků clusteru.
6117. Typ obsahující metody určené v tomto ovládacím prvku
6118. Tato klauzule ExceptionHandlingClause není klauzule.
6119. Pro šifrování disku nástrojem BitLocker Drive Encryption není k dispozici dostatek místa. Použijte nástroje pro údržbu k opravě disku a akci zopakujte.
6120. Aplikace %2 náleží k neplatnému webu %1. Proto bude ignorována.
6121. Terminálová služba přestane pracovat za %1 dní. Klepnutím na tuto zprávu spusťte nástroj Konfigurace Terminálové služby a zadejte režim licencování a platný licenční server Terminálové služby pro tento počítač.
6122. Ukončování relace %1, zahájení %2.
6123. Funkce externích hodin appletu ovládacího panelu Datum a čas
6124. Chybná syntaxe u %1. SQLSTATE=42000
6125. Tento virtuální počítač nelze obnovit, protože položka načtená z dat uloženého stavu nebyla rozpoznána. Odstraňte data uloženého stavu a znovu spusťte virtuální počítač.
6126. V případě, že u typu elementu používáte typ dat, je třeba, aby obsah (content) byl typu "textOnly".
6127. Uživatelský stav pro identifikaci operace
6128. Při mazání příznaků svazků, které byly nastaveny pomocí příznaku REVERT ON CLOSE, je třeba do volání SetFlags a ClearFlags předat stejnou kombinaci příznaků HIDDEN, READ ONLY, NO DRIVE LETTER nebo SHADOW COPY.
6129. Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože se nezdařilo ověření certifikátu na vzdáleném počítači.
6130. X: Vlastnost CreateUserWizardStep.ContentTemplate neobsahuje rozhraní IEditableTextControl s identifikátorem Y pro e-mail. To je vyžadováno, pokud RequireEmail = true.
6131. Byl přijat chybný paket. Délka = %1!d!
6132. Parametr Cache-Control odpovědi je roven hodnotě no-store.
6133. Instalace byla dokončena s chybami. %1
6134. Zde použitá dělicí metoda musí používat dynamické dělení na oddíly.
6135. Pro uvedený systém souborů je disk na formátování příliš velký.
6136. Prvek ActOnSelection byl spuštěn u prázdného kontejneru.
6137. Dokončeno procent: %1. (Zpracováno položek indexu: %2 z %3.)
6138. Vlastnost ResponseHeaders hostitele datové služby nemůže mít hodnotu null.
6139. Při načítání informací z adresáře služby Active Directory obsahujícího certifikační autoritu došlo k chybě inicializace.
6140. Pro dané rozhraní nelze získat zdroj tříd objektů proxy a stub. Objekty proxy a stub nejsou správně zaregistrovány. %1
6141. Typ klienta
6142. Disk %1 je částečně obnoven.
6143. Přidání clusteru se nezdařilo z důvodu nekompatibilních verzí softwaru mezi připojovaným uzlem a jeho sponzorem.
6144. Požadovanou změnu rychlosti nelze v aktuálním stavu provést.
6145. Press any key to continue
6146. U zařízení myši bylo zjištěno předstírané obnovení (RESET).
6147. Licence pro tento soubor vyžaduje ovladače zvuku modelu WDM (Windows Driver Model). Další informace získáte u výrobce zvukové karty.
6148. Tuto operaci nelze provést během ukončování domény AppDomain.
6149. Příznak na všechny události protokolu HTTP spuštěné v rámci relace serveru
6150. Uvolnění domény aplikace (AppDomain)
6151. Přesměrovači se nepodařilo namapovat požadované dispozice souboru (pro funkci NtCreateFile).
6152. Hodnota vlastnosti RequestLengthDiskThreshold musí být menší nebo rovna hodnotě vlastnosti MaxRequestLength.
6153. Vybraný plán je aktuálně používán kalendářem. Nejprve odstraňte nebo upravte kalendář.
6154. Podrobnosti o výstupu (X z nich) nebyly zaznamenány do protokolu s ohledem na výkon.
6155. Zadaný název sloupce již existuje. Byla poškozena konfigurace aplikace. Přeinstalujte aplikaci.
6156. Neexistují žádní příjemci.
6157. Stahování již probíhá.
6158. Skupina oken X nebyla nalezena.
6159. CHYBA - Nastavení zásad skupiny zabraňuje zálohování do sdílené síťové složky.
6160. Zadaný seznam svazků obsahuje duplicitní hodnoty.
6161. Zobrazí seznam všech událostí v zadaném protokolu trasování.
6162. Klient WinRM odeslal požadavek vzdálené službě WS-Management a obdržel odpověď, že požadavek je příliš dlouhý.
6163. Operaci nelze provést, protože filtr není spuštěn.
6164. Pokus o restartování systému se nezdařil.
6165. Měsíc musí nabývat hodnoty v rozsahu od 1 do 12.
6166. Nebyl nalezen dostatek dat.
6167. Stav RM: Nespuštěno
6168. Operace se nezdařila - sada doplňkových atributů je příliš velká.
6169. Nelze rozpoznat sítě, ve kterých se počítač nachází. Zkontrolujte, zda jsou podsítě v dané síti správně konfigurovány ve službě Active Directory Domain Services a zda je každá síť konfigurována s příslušnou podsítí.
6170. Podpisy určitých antispywarových produktů jiného výrobce nejsou aktuální. Správce musí na tomto počítači aktualizovat antispywarové podpisy pro produkt jiného výrobce.
6171. Nelze načíst součást knihovny DLL správy jiného výrobce služby RAS. Došlo k následující chybě: %1 není platná aplikace typu win32.
6172. Parametr ApplicationPreloadUtil již byl nastaven.
6173. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Základní kontrola služby online se nezdařila. ID prostředku předané v %2 neodpovídá internímu ID prostředku %3.
6174. Sestavení mají přístup k informacím o tiskárnách a jejich dostupnosti. Sestavení mohou programově tisknout (bez využití dialogového okna Tisk) na výchozí tiskárnu. Pro tiskárny, které nejsou nastaveny jako výchozí, je povolena pouze jedna tisková úloha a musí být použito dialogové okno Tisk.
6175. MSB6008: Probíhá vynucení opětovného sestavení všech zdrojů z důvodu chyby s protokoly sledování. X
6176. V %2 došlo k výjimce. Zkontrolujte další související zprávy protokolu událostí.%1
6177. Čtecí zařízení nebo karta Smart Card nejsou připraveny přijímat příkazy.
6178. Nepodařilo se zjistit počet jednotek v knihovně %1, protože zařízení není připraveno.
6179. (GMT+03:00) Bagdád
6180. Potíže neumožňují spuštění programu. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace a zkuste daný program spustit znovu. Informace o instalaci aktualizací najdete v nápovědě a podpoře.
6181. Délka vyrovnávací paměti odeslané u této operace je příliš krátká.
6182. Property name too wide
6183. Kategorie X je označena jako kategorie s více instancemi. Čítače výkonu lze v této kategorii vytvořit pouze pomocí názvů instancí.
6184. Došlo k vyřazení událostí službou protokolování událostí. Kód důvodu: %1.
6185. Určená hodnota nejvyššího počtu buněk nesouhlasí s aktuální hodnotou nejvyššího počtu buněk.
6186. Index obsahu nelze vytvořit, protože bylo dosaženo limitu počtu indexů obsahu.
6187. Určuje, zda při kliknutí na tlačítko dojde k ověření.
6188. K této operaci musí dojít u téhož podprocesu, v němž byl objekt vytvořen.
6189. <%1!d! bajtů blob>
6190. Čítače výkonu služby DHCP nejsou nainstalovány. Data výkonu služby DHCP nebudou k dispozici.
6191. Řadič domény se zadaným názvem již existuje.
6192. Sem patří kód xml.
6193. Systém opravuje položku indexu s ID %3 v indexu %2 souboru %1.
6194. Obnovení souborů nahlášených v %1 bylo dokončeno.
6195. Soubor protokolu koordinátoru MS DTC již existuje.
6196. Žádný spouštěcí sektor NTFS nelze zapsat. Nelze pokračovat.
6197. Neplatné omezení: Hodnota %2 pro %1 nemůže být větší než nebo rovna %3 základního typu.
6198. Vytvořte složku s názvem App_Data: Klikněte pravým tlačítkem myši, přejděte na položku Nový, vyberte příkaz Složka a pak zadejte název App_Data.
6199. Inicializace služby DPS
6200. Neodpovídající volání koncové metody pro třídu asyncResult. Bylo očekáváno volání metody X, místo toho však byla volána metoda Y.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions