English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

20401. Hlášená událost testu počítače je závažnou chybou externí nebo interní sběrnice hlášenou procesoru %1. Tento záznam obsahuje další chyby (celkem %2).
20402. Nepodporovaná velikost sektoru. Svazek nelze na %1 převést.
20403. Koordinátor MS DTC zjistil chybu (HR=0x%1) během pokusu o ověření příchozího spojení ze systému '%2'. Hlavní název je %3.
20404. Port A nepracuje.
20405. Kolekce segmentů měřítka osy
20406. Zobrazí nebo upraví konfiguraci počítače.
20407. %1 (%2) %3Pokus o určení velikosti vstupně-výstupního bloku pro svazek %4 obsahující %5 se nezdařil. Došlo k systémové chybě %7: %8. Operace se nezdaří a dojde k chybě %6.
20408. Možnost poskytovatele masek
20409. Nelze zapsat alokační tabulku souboru (FAT).
20410. Položka ExecuteActivityWorkItem byla plánována - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
20411. Název zobrazení je v konfliktu s definicí předdefinovaného zobrazení.
20412. Zásady skupiny nelze použít, protože byl počítač spuštěn v režimu obnovení adresářových služeb.
20413. Internal event: The replication topology update task terminated normally.
20414. Přenesené bajty
20415. Metoda ověření Název metody() vrátila neočekávaný stav: X.
20416. Příznak určuje, zda je daná součást aktivní či nikoli.
20417. Ve zpětném volání uživatelského režimu došlo k výjimce. Rámec zpětného volání by měl být odebrán.
20418. Struktura REG_TZI_FORMAT je poškozená.
20419. Požadovaný otevřený soubor není adresář.
20420. Konflikty synchronizace položky v mezipaměti
20421. Stav protokolu HTTP 206: Server splnil částečný požadavek GET na daný prostředek.
20422. [SC] Příznak = %1
20423. Tento server již není řadič domény.
20424. Příznak u všech událostí WinINet týkajících se ověřování
20425. Hostitel nebyl nalezen
20426. Server DNS zjistil, že aplikační oddíl adresáře %1 již dokončil svou replikaci do tohoto řadiče domény. Data serveru DNS budou z tohoto oddílu adresáře načtena.
20427. Dotaz na metadata je platný pouze v kořenu hierarchie metadat.
20428. Požadavek na odebrání připojení je u této relace již zpracováván.
20429. Požadovaný atribut Atribut nebyl nalezen.
20430. Zprostředkovateli se nepodařilo načíst následující sestavení: Název sestavení .
20431. Typ (X) musí obsahovat deklarace operátorů true a false.
20432. Hodnota MEDIATYPE předaná této metodě není platná.
20433. Typ Název typu nelze převést na typ X.
20434. Byla volána funkce TransactionManager.RecoveryComplete.
20435. V určeném programu Sledování prostředků nemohl být vytvořen prostředek clusteru .
20436. Hodnota argumentu X (Y) není podporována. Jsou povoleny následující hodnoty: Z.
20437. V zařízení není médium.
20438. Zápis certifikátu pro %1 nemohl získat přístup k místním prostředkům nebo načíst informace o šabloně certifikátu %2 (%3). Zápis nebyl proveden.
20439. Oblast NV je určena jen pro čtení a nelze do ní zapisovat.
20440. Službě Zařazování tisku se nezdařilo ověřování balíčku ovladače tiskárny %1 pro prostředí %2. Kód chyby systému Win32 %3. Tato situace může nastat po upgradu operačního systému nebo v důsledku ztráty dat na pevném disku. Služba Zařazování tisku se pokusí obnovit informace o ovladači z úložiště ovladačů, kde jsou uloženy ovladače před instalací. Není nutná žádná akce ze strany uživatele.
20441. Byl očekáván znak / nebo řetězec.
20442. Krátká hodnota: %1!d!
20443. Rozšíření auditu zahájilo vracení změn.
20444. Vyrovnávací paměť určená pro CollectTDIPerformanceData byla příliš malá na příjem dat. Nevrátila se žádná data. Data zprávy obsahují dostupnou a požadovanou velikost vyrovnávací paměti.
20445. Neplatná situace
20446. Odstraňování souboru deníku USN
20447. Typ sloupce ve vyhledávacím dotazu se neshoduje s typem sloupce v indexu.
20448. Duplicitní atribut id: id = %1
20449. Adresa URL obrázku, který má být zobrazen na tlačítku pro pokračování
20450. Jednotka vrátila chybu pro příkaz START UNIT (spinup). Pravděpodobně bude požadován ruční zásah.
20451. Podmínku je nutné nastavit před použitím objektu FlowDecision ve vývojovém diagramu X.
20452. Obnovení stavu systému spuštěné v %1 bylo zrušeno.
20453. Sloupec X nepatří do příslušné tabulky Y.
20454. Entitu parametru je třeba před použitím definovat.
20455. Neplatný popisovač okna.
20456. Z důvodu zabezpečení nemá identita, pod kterou je spuštěna tato webová aplikace, oprávnění k vytvoření souboru databáze aplikace SQL Express v podadresáři App_Data.
20457. Určuje způsob, jakým by mělo být vytvořeno hlavní okno při spuštění procesu.
20458. /removesources SEZNAM_AGENTŮ_DSA
20459. Kod ID skupiny
20460. Program Windows Media Player nemůže vypálit soubory. Ověřte, zda je vypalovací jednotka správně připojená, a akci opakujte.
20461. Pozice segmentu osy v procentech velikosti osy
20462. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila provedení operace, která vyžaduje instanci v jiném stavu než InstanceState.Uninitialized, ale instance se nachází v tomto stavu.
20463. Uzel %1 se pokusil o připojení ke clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, ale tato akce se nezdařila z důvodu nekompatibilních verzí softwaru clusterové služby. Pokud byl uzel %1 nebo jiný uzel v clusteru nedávno upgradován, ověřte, zda je nasazení změněného clusteru s jinými verzemi softwaru clusterové služby podporováno.
20464. Popis: Zobrazí vlastnosti připojení replikace.
20465. Když je RoutedEvent trasována, nelze měnit její RoutedEvent vlastnosti.
20466. Operační systém nemůže spustit tento aplikační program.
20467. Určuje, zda je povoleno individuální nastavení webových částí.
20468. Specifikátor formátu je neplatný.
20469. Proxy server HTTP je třeba zadat pouze v případě, že je povolen parametr -E.
20470. %1 kB ve %2 obnovených souborech
20471. Vnitřní chyba: Záznam je zařazen diskem s více cestami.
20472. Heslo tohoto uživatele nelze měnit, protože je příliš nové.
20473. Klient se pokusil otevřít pro zařízení více relací, než je povoleno.
20474. Služba Zasílání zpráv o chybách neměla při vytvoření souboru se stavem systému dostatek paměti.
20475. Nový soubor %5 protokolu %2 byl úspěšně vytvořen.
20476. Shromážděná data nebudou použita, protože v kanálu indexování nejsou žádné komponenty modulů plug-in.
20477. Výsledek dynamické vazby generované objektem s typem Název typu pro vázací objekt X potřebuje alespoň jedno omezení.
20478. Marshaling packet version mismatch.
20479. Funkci CheckConditionalRetrieve() nelze použít s metodou HTTP Název metody. Pro funkci CheckConditionalRetrieve() jsou platné pouze metody HTTP GET a HEAD.
20480. Aktualizace maximálního počtu vyrovnávacích paměti existující relace trasování se nezdařila.
20481. Obnovení souborů se nezdařilo.
20482. Zadaný rozsah adres IP je v konfliktu s některým existujícím rozsahem adres IP v adresářové službě.
20483. Mazání bitu používaného pro záznam souboru 0x%1
20484. Došlo k pokusu spustit neplatnou operaci AML.
20485. Neplatná zpráva pro pole se seznamem, protože to neobsahuje textové pole.
20486. Jednotce DFS se nezdařilo otevření %2 směrované k %3. Vrácená chyba je v datech záznamu.
20487. Internal error: MtScreenBufferPrintAt called on a scrollable screen.
20488. Je aktivována po změně režimu třídy FormView.
20489. Ověřování se nezdařilo, protože uživatelský certifikát požadovaný pro tuto síť byl odvolán.
20490. Některé z kalendářových hodnot byly změněny. K nastavení seznamu kalendářů použijte vlastnost NAvailableCalendars nebo metodu LoadDataFromCultureInfo.
20491. Program CHKDSK kontroluje systémové soubory.
20492. MSB4179: Nelze vytvořit instanci úlohy X z objektu pro vytváření úloh Y. Z
20493. S vyhledávacím serverem <%2> nelze navázat spojení. Server <%2> byl však úspěšně přidán jako příjemce šíření.%1
20494. Pokud kompilujete pro verzi 4.0 rozhraní .NET Framework nebo novější, atribut 'compilerVersion' v možnostech zprostředkovatele musí mít hodnotu v4.0 nebo vyšší. Chcete-li tuto webovou aplikaci kompilovat pro verzi 3.5 rozhraní .NET Framework nebo starší, odeberte v souboru Web.config z elementu atribut X.
20495. Došlo k chybě u předcházející řádku odeslaného do třídy SqlPipe. Před odesláním dalších dat musí být volána metoda SendResultsEnd.
20496. Faxovou zprávu %1 nelze směrovat na požadovanou e-mailovou adresu. Došlo k této chybě: %2 Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Zkontrolujte konfiguraci serveru SMTP a opravte všechny nesrovnalosti.
20497. Objekt UUID je nulový objekt.
20498. Databázová operace není u atributů zpětného spojení povolena.
20499. Kořenový objekt musí být hlavou názvového kontextu. Kořenový objekt nemůže mít vytvořenu instanci nadřazeného objektu.
20500. Aplikace je již nainstalovaná.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions