English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22401. Modul runtime již byl konfigurován pomocí transakce. Současně je povolena pouze jedna transakce.
22402. Zastaralá metoda pro přidání nového objektu do X EntitySet. Zvažte použití metody .Add přidružené vlastnosti ObjectSet<T>.
22403. Odkaz určil vlastnost targetNamespace pro %1, ale schéma určuje %2.
22404. Službě publikování na webu se nepodařilo odebrat adresy URL pro aplikaci %1 na virtuálním webu %2. Datové pole obsahuje číslo chyby.
22405. Neplatný styl rámečku se zprávou.
22406. Nelze ověřit registr kořenových serverů DFS pro obor názvů systému souborů DFS %1.
22407. Služba protokolování zjistila neplatný sektor protokolu.
22408. Objekt s referenčním ID X nelze přiřadit vlastnosti kolekce typu Název typu, protože vlastnost je určena pouze pro získání. Zvažte přidání funkce pro nastavení vlastnosti nebo zajistěte, aby vlastnost kolekce pouze pro získání neodkazovala na jiný objekt.
22409. Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instance již byla trvale uložena v úložišti instancí.
22410. Modul VMR nenalezl žádný filtr ProcAmp v aktuálním zobrazovacím zařízení.
22411. Systém nemůže najít svazek vícenásobného propojení.
22412. Počítač není v této doméně aktivní.
22413. Určuje, že ovládací prvek by měl ve svém ovládacím prvku tabulky, který obsahuje, použít přístupné buňky záhlaví.
22414. Relativní identifikátory URI nejsou podporovány.
22415. Chyba sběrnice
22416. Kolekce je určena jen ke čtení.
22417. Služba protokolování událostí zjistila při zpracování příchozí události publikované z umístění %3, že došlo k chybě.
22418. Tato část těla je vícedílná. Skládá se pouze z částí těla, které jsou v ní obsaženy.
22419. Povolená jednotka: %1, v knihovně %2.
22420. Není známa žádná taková služba. Službu nelze nalézt v určeném prostoru názvů.
22421. Server vícesměrového vysílání WDS
22422. Systém událostí modelu COM+ zjistil nekonzistenci vnitřního stavu. Výraz %3 obsahuje chybu na řádku %2 z %1. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.
22423. Databáze je již připojena.
22424. V seznamu Auth2 nebyly nalezeny žádné uživatelské účty. Do seznamu povolených nebyly přidány žádné hodnoty.
22425. Zadaný zdroj zobrazení videa je neplatný.
22426. Název souboru po rozšíření je větší, než může služba WINS obsloužit. Zhuštěný řetězec je %1.
22427. V nástroji Scenario Event Mapper je nakonfigurován větší než maximální počet scénářů. Scénář pro zprostředkovatele %1 (ID události %2) bude ignorován.
22428. Pomůcka %1 v sadě shromažďování dat %2 byla úspěšně dokončena.
22429. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, že heslo a jeho ověření nejsou shodné
22430. Chybová zpráva importování
22431. Počet kalendářů nemůže být vyšší než 512. Odstraňte některý kalendář a opakujte akci.
22432. Typ RemoteRegAsm požadovaný k provedení registrace nebyl načten.
22433. MSB3029: X je neplatné zpoždění opakování. Hodnota nesmí být záporná.
22434. Před zahájením příjmu faxu došlo k chybě. Kód chyby: %1. Tento kód chyby označuje příčinu chyby.
22435. (startovací název, ID prodejce) je používáno jiným záznamem spouštěcího bloku.
22436. MAPI: Byl požadován chybný sloupec.
22437. Pro modul naslouchání X přidaný do zdroje Y musí být v hlavním oddílu modulů naslouchání Trace definován modul naslouchání se stejným názvem.
22438. Výchozí tlačítko pro panel
22439. Aktuální datum:
22440. Byla zadána neplatná cesta.
22441. Název objektu má chybnou syntaxi.
22442. Vlastnost Request v aktivitě X nemůže být NULL. Musí být nastavena na aktivitu Send, která patří pár žádost-odpověď.
22443. Název kolekce X odpovídá nejméně dvěma kolekcím, pokud nejsou rozlišována malá a velká písmena, ale neodpovídá ani jedné z nich, pokud malá a velká písmena rozlišována jsou.
22444. Třída vícečárových poznámek
22445. ***%1 vrátila chybový kód %2.
22446. Prostředku síťového názvu clusteru %1 se nepodařilo registrovat jeden či více přidružených názvů DNS. Kód chyby: %2. Zkontrolujte, zda jsou síťové adaptéry přidružené k prostředkům závislých adres IP konfigurovány s přístupem k alespoň jednomu serveru DNS.
22447. Komentář nastavený u daného kořenového adresáře nebo odkazu – %1!ws!.
22448. ---- Podporované příkazy ----
22449. Objekt nemá majitele.
22450. Služba WinRM nemůže žádost zpracovat. Odběry typu Push nejsou u místní relace podporovány. Změňte typ odběru na Pull a požadavek opakujte.
22451. Samoopravitelný režim (včetně obnovení bitové kopie svazku a opravy křížového odkazu) je u svazku %1 zakázán.
22452. Zpracuje operaci v odděleném podprocesu.
22453. Struktura MemberInfo pro objekt Název objektu není k dispozici.
22454. Mapování z programu aktivity na instanci je poškozeno v trvalé instanci.
22455. Byl zjištěn konflikt názvů pro název X, který byl uveden účastníkem trvalého chování typu Název typu. Hodnota, kterou poskytla implementace MapValues účastníka, používá stejný název, jaký má jiná hodnota poskytnutá tímto účastníkem nebo jiným účastníkem trvalého chování. Opravte účastníka a použijte jiný název, který nebude způsobovat konflikt, nebo odeberte účastníka z kolekce rozšíření pro pracovní postupy.
22456. Rozhraní %1 je nedosažitelné, protože služba Routing and RemoteAccess je pozastavena.
22457. /S Připojí k dané jednotce systémový oddíl EFI.
22458. Invalid flags syntax
22459. Argument umístění musí být v rozmezí od 0 do 100.
22460. Statická skupina %1 nakonfigurovaná v rozhraní %2 neobsahuje platný režim.
22461. Ověřování klienta u proxy serveru RPC se nezdařilo.
22462. Nelze najít klíč.
22463. Zařazovací služba není spuštěna.
22464. Neplatná možnost %1. Možnost není celé číslo.
22465. Tato metoda existuje pouze proto, aby byl kompilátor šťastný.
22466. Sloučení indexů se nezdařilo.
22467. Server nepodporuje stránkování – stránkování bude zakázáno.
22468. V mezipaměti zavaděče prostředku není načten záznam MUI.
22469. Atribut EntityPropertyMapping pro komplexní typy není povolen, pokud je mapován na specifické entity Syndication.
22470. Pro tento počítač není k dispozici žádný název sítě.
22471. Nástroj Oprava spouštění systému ani přes opakované pokusy nedokázal určit příčinu potíží.
22472. V bráně protokolu TIP koordinátoru MS DTC se vyskytla chyba %1 při volání funkce CoGetClassObject u ID třídy "%2" %3, rozhraní "%4" %5
22473. Objekt zabezpečení klienta:
22474. Neplatný příznak prvku X
22475. Soubor hesla pro obnovení u zařízení USB je poškozený. Vyzkoušejte jiné zařízení USB.
22476. Při vyhrazování paměti pro vyrovnávací paměť protokolu událostí došlo k chybě. Depeše nebude odeslána.
22477. Zprávu nelze uložit do protokolu, protože její velikost přesáhla velikost události ETW.
22478. Spojení mezi serverem VPN a klientem VPN %1 bylo navázáno, ale nepodařilo se dokončit připojení virtuální privátní sítí. Nejčastější příčinou této chyby je to, že brána firewall nebo směrovač mezi serverem VPN a klientem VPN není nakonfigurován tak, aby umožňoval přenášet pakety protokolu GRE (Generic Routing Encapsulation) (protokol 47).
22479. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Název parametru je neplatný.
22480. Pro tuto spojku nelze použít zadaný typ média.
22481. Název nemůže být prázdný.
22482. Rolovat o stránku doprava
22483. %1: Při migraci zařízení s protokolem PTP (Picture Transfer Protocol) byly úspěšně odinstalovány ovladače pro zařízení %2.
22484. K tomuto cíl nejsou přidruženy žádné iniciátory.
22485. Hodnota musí být nezáporná a musí být menší nebo rovna hodnotě Int32.MaxValue.
22486. Stav sledování spolehlivosti: Aktivní
22487. Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu.
22488. Trvalé trasy nejsou přístupné: %1
22489. Agentu serveru proxy služby DNS se nepodařilo registrovat se pro upozornění změn na místní seznam serverů DNS a WINS. To může znamenat nedostatek systémových prostředků. Uvedený údaj je kód chyby.
22490. Akce byla zrušena systémem, pravděpodobně z důvodu odhlášení nebo vypnutí systému.
22491. Při volání této metody v třídě AddInEnvironment je třeba určit úroveň zabezpečení.
22492. Slučování obsahu bylo spuštěno.
22493. (GMT-03:30) Newfoundland
22494. Zahozené přijaté pakety = %1!u!
22495. Daný název X nebyl v sadách entit nalezen.
22496. Trasa byla úspěšně přidána, nelze ji však používat trvale: %1!u!
22497. Služba Active Directory Domain Services dokončila opětovné sestavení tabulky sledování kvót. Vynucení kvót se nyní projeví.
22498. Je požadován objekt ChartArea.
22499. Služba Zásady diagnostiky zjistila chybu v souboru %1, funkce %2, řádek %3: %4.
22500. Rekonstruována tabulka diskových oddílů

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions