English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

35701. Připojení vyžaduje zadání informací, ale aplikace neumožňuje interakci uživatele.
35702. Atomický proces indikovaný odeslaným příkazem DAA není očekávaný proces.
35703. Doba zapůjčení klientské adresy IP v sekundách
35704. ID podprocesu klienta: %1!d!
35705. Otevřené kontextové popisovače: %1!d!
35706. Index %2 v souboru %1 není správně seřazený.
35707. Nebyla zadána žádná umístění pro uložení zálohy.
35708. Klient se prokázal tokenem akcelerátoru přihlášení, ale zpracování bylo přerušeno před prověřením tokenu.
35709. Atribut "dt:minLength" je již definován.
35710. Hodnota rozsahu X je buď menší než 0, nebo větší než maximální povolená hodnota rozsahu, 38.
35711. Internal error: image relocation failed: %s.
35712. Hodnota dwValueType parametru CERT_NAME_VALUE není žádným z řetězců znaků. Pravděpodobně se jedná o CERT_RDN_ENCODED_BLOB nebo CERT_TDN_OCTED_STRING.
35713. Další pomoc poskytne správce systému.
35714. Modul VMR ještě nevytvořil směšovací součást. To znamená, že funkce IVMRFilterConfig::SetNumberofStreams ještě nebyla volána.
35715. Tato událost je aktivována před použitím transformace.
35716. SPNEGO (Vyjednávač)
35717. Modul FailedRequestTracing zjistil neplatnou konfiguraci v cestě %4. Atribut statusCode obsahuje neplatnou hodnotu %3. Platné stavy jsou například 404 nebo 403.1. Protokoly se budou generovat teprve po opravě této podmínky. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
35718. Typ výjimky pro klauzuli catch filtrovacího bloku by neměl být určen.
35719. Soket není připojen
35720. Chyba při běhu průvodce
35721. Počet barev v paletě je větší než maximální počet povolený zadaným pixelovým formátem.
35722. Vlastnost InnerText uzlu Document je jen pro čtení a nelze ji nastavit.
35723. Došlo k pokusu o přidání objektu používajícího RDN, které není RDN definovaným ve schématu.
35724. Skupinu označenou Použít pouze k odmítnutí nelze povolit.
35725. Kód vnitřní chyby: Démon filtru je ukončen, protože je nečinný.
35726. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny během rozpoznávání, protože nelze otevřít důležitý řídicí soubor.
35727. Objekty používané jako legitimace musí být serializovatelné.
35728. Dotazovat se na mutantní stav
35729. Došlo k pokusu uvolnit semafor tak, že by byl překročen jeho maximální počet.
35730. Integrovaný koncový bod zařízení root complex
35731. Operace otevření podřízeného seznamu stop spojeného s tímto médiem čeká na dokončení.
35732. Nástroj MSDTC nemohl při upgradu systému Windows migrovat svůj protokol. Při pokusu došlo k chybě: %1.
35733. Microsoft-Windows-Property System
35734. Server (volaný) nemohl vyřadit vracená data - málo paměti, atd.
35735. Server nemůže vytvořit spouštěcí podproces. Server nelze spustit.
35736. Zadaný režim doručování je neplatný.
35737. Vyhledávání tiskárny se nezdařilo.
35738. Nelze otevřít objekt úlohy %1 pro přístup dotazem. Volající proces pravděpodobně nemá oprávnění k otevření této úlohy. Vrácený kód stavu představují první čtyři bajty (DWORD) datové části.
35739. Tento nástroj nemůže vytvářet vlastní podmínky členství. Chcete-li do zásad zabezpečení zahrnout vlastní podmínku členství, vytvořte ji vně tohoto nástroje v souboru XML a pak tento soubor naimportujte pomocí tlačítka Importovat.
35740. Z důvodu zabezpečení nemá identita X (pod kterou je spuštěna tato webová aplikace) oprávnění k zápisu do souboru databáze aplikace SQL Express konfigurované pro tuto aplikaci.
35741. Automatický export X jako Y
35742. Použití reflexe pro vlastní atributy typu načteného prostřednictvím metody ReflectionOnlyGetType není povoleno (viz vlastnost Assembly.ReflectionOnly). Použijte raději třídu CustomAttributeData.
35743. Opakovaná akce
35744. Skupina, která by měla být ověřena v případě, kdy ovládací prvek vyvolá zpětné volání
35745. Nelze připravit médium, dokud nebude vybrána vypalovačka, která má být použita.
35746. Vlastnost X prvku XmlDataSource Y nelze v průběhu načítání dokumentu změnit.
35747. Určený obor záložky nelze inicializovat pomocí identifikátoru X, protože rozsah záložky s tímto identifikátorem již existuje.
35748. Očekávaný typ je neplatný.
35749. Instalace popisovače úrovně blokování služby modulu zálohování selhala s kódem chyby '%1'.
35750. Správci prostředků karet Smart Card se nepodařilo deklarovat stav: %1
35751. Filtr není připraven pro připojení ke svazkům, protože nebyla dokončena jeho inicializace (funkce FltStartFiltering nebyla volána).
35752. Dotaz na informace virtuálního úložného souboru se nezdařil.
35753. Zachování prokládání ve videu není kompatibilní s programem Windows Media Player 7.1.
35754. Tuto vlastnost lze nastavit pouze v případě, že se klient oznámení nachází ve stavu Created.
35755. Instalační program systému Windows nemůže zjistit, zda tento počítač podporuje instalaci této verze systému Windows.
35756. Získá nebo nastaví styl přerušování čáry.
35757. Přidělit identifikátory Rid
35758. Vybraný oddíl nebo disk obsahuje dočasné instalační soubory.
35759. Clusterová služba požaduje resetování sběrnice pro zařízení %1.
35760. Zařízení používá zastaralý ovladač, který již program Windows Media Player nepodporuje. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
35761. Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila provedení operace, která vyžaduje instanci, ale k operaci není vázána žádná instance.
35762. Velikost zobrazení
35763. Cíle těchto odkazů se překrývají.
35764. Službě Agent stavu zabezpečení systému Windows se nepodařilo aktualizovat stav zabezpečení tohoto počítače.
35765. Pozastavení čeká na dokončení
35766. Semafor nelze opakovaně nastavit.
35767. Název odinstalovaného modulu (stejný jako identifikátor)
35768. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 27 - zapnuto
35769. Nebylo nalezeno žádné sdílené komunikační zařízení.
35770. Hodnota vlastnosti musí být větší nebo rovna nule nebo nekonečno.
35771. Správce vzdáleného úložiště byl spuštěn.
35772. Událost byla doručena, nebyly však nalezeni žádní odběratelé.
35773. Požadavek na ovládací prvek efektu na změnu průhlednosti na neprůhledný stav.
35774. Nelze nastavit počáteční umístění seskupené poznámky. Nejdříve se přesvědčte, zda je poznámka přidána do kolekce.
35775. Identifikátor média nepředstavuje platné čisticí médium.
35776. Monitor neodpovídá specifikaci sady MCCS, kterou podle prohlášení podporuje.
35777. Přistupující objekty nemohou mít hodnotu null (Nothing v jazyce Visual Basic).
35778. Styl čáry pozadí rámečku vzhledu
35779. Oprávnění Zabezpečení
35780. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) neobnovil při obnovení tiskových front z dříve vytvořeného záložního souboru port LPR %1. Kód chyby: %2. Tato situace může nastat, pokud záložní soubor obsahuje neúplné údaje o portu nebo v případě, že port či nastavení portu nejsou kompatibilní s verzí systému Windows nainstalovanou v cílovém počítači. Obnovte v cílovém počítači port, kterého se to týká.
35781. Mediální soubor je poškozen. Obraťte se na poskytovatele obsahu se žádostí o nový soubor.
35782. Kontext zprostředkovatele je chybného typu.
35783. Neinicializovaný objekt certifikátu.
35784. Odebírání aktuálního vektoru...
35785. Klient Certifikační služby: U roamingu pověření selhal zápis do místního úložiště. Kód chyby %1 (%2)
35786. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Byl vydán příkaz k provedení operace pravidla portu na portu %3, ale žádné pravidlo portu obsahující tento port neexistuje. Zkontrolujte, zda je určené číslo portu správné, nebo nakonfigurujte pravidlo portu pro toto číslo portu.
35787. Nedostatek prostředků
35788. Vytváření tajného objektu %1
35789. Hodnotou vlastnosti musí být číslo desítkové soustavy.
35790. Typ tohoto čítače.
35791. MAPI: Nejméně u jednoho zprostředkovatele došlo k chybě.
35792. Odebrat kolekci
35793. Modul kompatibility úloh nemohl aktualizovat úlohu %1 na požadovaný stav %2. Další údaje: Hodnota chyby: %3
35794. Pro dokončení této operace je svazek příliš fragmentovaný.
35795. Služba WINS nemohla přijmout soket.
35796. Byl zadán nepodporovaný protokol.
35797. Podrobná chyba:
35798. Označuje vlastnost DateTimeMode tohoto objektu DataColumn.
35799. Port připojení je používán v neplatném kontextu.
35800. Operaci nelze provést, protože rozhraní zařízení je momentálně aktivní.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions