English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

37901. Znamená, že došlo k pokusu změnit velikost tabulky LDT procesu, který tabulku LDT nemá.
37902. Tento objekt nemůže být přemístěn za hranice domény, protože buď pro tuto třídu nejsou dovoleny přesuny mezi doménami nebo objekt má nějaké zvláštní vlastnosti, např. důvěryhodný účet nebo omezené RID, které brání jeho přesunu.
37903. Připojení sdílené paměti k serveru SQL Server 2000 je buď zakázáno nebo není v tomto počítači k dispozici.
37904. Licence na vaše soubory médií jsou poškozeny. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
37905. Členové, kteří mají oprávnění správce ke službě DHCP service
37906. Nezdařilo se ověření metodou Mutual. Platnost hesla serveru na řadiči domény již vypršela.
37907. Hodnota hash není správná.
37908. Program Windows Media Player nemůže synchronizovat tento soubor, protože vypršela platnost práv k synchronizaci. Přejděte na stránky obchodu online poskytovatele obsahu a požádejte o nová práva k synchronizaci.
37909. Kořenové adresáře v počítači %1!ws!
37910. Vlastnost CanSlip je podporována pouze u časových os bez možností AutoReverse, AccelerationRatio nebo DecelerationRatio.
37911. Modem nebo jiné zařízení pro připojení není správně nakonfigurováno.
37912. Jedna z obsažených softwarových komponent má příliš nízkou úroveň zabezpečení aplikace.
37913. Pro tuto funkci je vyžadován systém Windows XP nebo pozdější.
37914. Server brány TS %1 nebylo možné odstranit ze seznamu serverů v serverové farmě brány TS. Došlo k následující chybě: %2.
37915. Cesta konfigurace nebo adresa URL, kde je konfigurováno trasování. Není-li zadána, bude jako výchozí nastavena konfigurace na úrovni serveru.
37916. Při inicializaci služby iniciátoru iSCSI došlo u kontrolního bodu %2 k chybě %1.
37917. Došlo k vnitřní chybě. Další informace: X.
37918. Není-li modul přidělující paměť aktivní, nelze vzorek přidělit.
37919. V segmentu záznamu zašifrovaného souboru %1 byly zjištěny chyby.
37920. Infrastruktura trasování koordinátoru MS DTC: Pokus o nastavení registru pro trasování se nezdařil. Všechny funkce související s trasováním budou vypnuty. Vnitřní informace: %1.
37921. Účet vztahu důvěryhodnosti serveru - vypnuto
37922. Při získávání zabezpečených hodin zařízení došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
37923. Zprostředkovatel SitemapProvider použitý tímto ovládacím prvkem
37924. Transakce InDoubt
37925. Vyrovnávací paměť je příliš malá.
37926. Služba zápisu síťového zařízení nemůže v žádosti o certifikát nalézt informace o použití klíče a použije informace o použití klíče pro podpis i klíče pro výměnu.
37927. V základní součásti klienta služby Windows Update se nepodařilo nainstalovat automatickou aktualizaci. Chyba: %1.
37928. Ověřování se nezdařilo, protože platnost uživatelského certifikátu požadovaného pro tuto síť v tomto počítači již vypršela.
37929. Neplatné okno, patří do jiného podprocesu.
37930. Došlo k výjimce podprocesu časovače služby WINS.
37931. Skupina bitových kopií je prázdná.
37932. GET STATUS -- Oznámí stav aktuálně spuštěné úlohy.
37933. Pro příponu %1 nebyl nalezen přidružený soubor.
37934. Bylo dosaženo limitu počtu vyhledávacích serverů.
37935. Byla zadána neplatná kombinace parametrů.
37936. Označuje, že pro hodnotu X bude použit index datových bodů (1,2,...).
37937. Zařazovací vyrovnávací paměť uživatel/jádro přetekla.
37938. Ve službě VSS nastaly potíže při odeslání událostí do modulů pro zápis.
37939. Součet vlastností BaseUtcOffset a DaylightDelta musí být v rozsahu od -14,0 do +14,0 hodin.
37940. Probíhá ukončení služby Advanced Queuing.
37941. Největší určená velikost souboru protokolu je příliš malá na protokolování vybraných čítačů. Žádná data nebudou zaznamenána do tohoto souboru protokolu. Zadejte menší počet čítačů k protokolování nebo větší velikost souboru a opakujte toto volání.
37942. Operaci Fragment-Level nelze provést. Nemůže chybět cesta k fragmentu nebo není zadán dialekt fragmentu.
37943. Nelze vytvořit instanci typu Název typu, protože není veřejný.
37944. Vnitřní chyba: Instalace vytvoření svazku se nezdařila.
37945. Došlo k pokusu o volání metody deklarované pro typ Název typu pro objekt, který vystavuje rozhraní X.
37946. Název ID zabezpečení = %1\%2 (Doména)
37947. Mezipaměť skupiny Správce zabezpečených účtu byla správně aktualizována. Mezipaměť skupiny je povolena.
37948. Telefonní zařízení je již používáno.
37949. CoID=%1: Uživatel %2 se připojil k portu %3 dne %4 v %5 a odpojil dne %6 v %7. Uživatel byl aktivní %8 minut a %9 sekund. Bylo odesláno %10 bajtů a přijato %11 bajtů. Důvod odpojení: %12.
37950. Správce musí povolit antispywarový program, který je kompatibilní se službou Centrum pro zabezpečení systému Windows.
37951. Zadaná odpověď hesla je chybná.
37952. Resetování dat typu run-time z důvodu nového spuštění
37953. Rozhraní %1 nelze z registru načíst. Nejsou k dispozici žádné porty s povoleným směrováním, které by mohlo toto rozhraní vyžádaného volání použít. Nakonfigurujte pomocí nástroje Správa směrování a vzdálený přístup toto rozhraní tak, aby používalo zařízení s povoleným směrováním. Zastavte a znovu spusťte směrovač, aby toto rozhraní vyžádaného volání mohlo být načteno z registru.
37954. Zadaný typ je pro tuto vlastnost nesprávný. Správný datový typ pro tuto vlastnost je uveden v dokumentaci k produktu.
37955. Nelze vytvořit instanci objektu X, protože obsahuje obecné parametry.
37956. Přístup je neplatný.
37957. Server není funkční.
37958. Zadaný název relace je již používán.
37959. Záznam NS . . . . . . : %1
37960. (GMT+06:00) ) Šrí Džajawardenepúra
37961. Žádné porty = %1!u!
37962. This method is disabled for this class
37963. Zadanou operaci není možné provést v době, kdy jsou ve frontě tiskové úlohy.
37964. Havárie aplikací
37965. Nastavení šířky videa je neplatné.
37966. Text zobrazený v souhrnu ověření v případě, že heslo pro ověření je prázdné
37967. Služba DHCP začala čistit databázi.
37968. Nelze načíst soubor cookie ze souboru %1
37969. Žádné parametry
37970. Hodnota X musí být konečná nebo NaN.
37971. Port %1!d! nenalezen
37972. Oprava nesprávných informací v segmentu záznamu souboru %1.
37973. Název jazykové verze X je neplatný.
37974. Správce transakcí XA volal funkci GetXaSwitch v knihovně DLL správce prostředků XA. Volání funkce GetXaSwitch se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
37975. %1 porušuje omezení %2 pro %3.
37976. Nezabezpečený paket DNS
37977. Účet nemá povoleno přihlásit se z této stanice.
37978. Zadaná hodnota literálu není platná hodnota literálu pro datový typ Název typu.
37979. Kolekce nebo události pro identifikátor GUID služby WMI jsou již povoleny.
37980. Úhel písma musí být v rozmezí od -90 do 90 stupňů.
37981. Chcete-li tento problém odstranit, kontaktujte správce sítě nebo služby DNS.
37982. Služba vyhledává zařízení brány.
37983. Byl dosažen konec vstupního souboru
37984. Zpráva neexistuje nebo byla odebrána z fronty.
37985. Žádné schéma zprostředkovatele
37986. Délka virtuální cesty souboru musí být větší než nula.
37987. Instalační program systému Windows nemůže najít platný pevný disk k uložení dočasných instalačních souborů. Chcete-li systém Windows nainstalovat, uvolněte místo na pevném disku nebo přidejte další pevný disk.
37988. Nezdařilo se dokončení souboru XML, chyba = %1!lu!.
37989. Disk po jeho převedení nelze rozdělit na oddíly.
37990. Bitmapa má příliš mnoho příkazových řádků skeneru pro určený kodek.
37991. Určený index je již používán. Odpojte nejprve podřízený prvek Visual určeného indexu.
37992. Funkce GetPartitions vrátila nesprávný počet oddílů.
37993. Datový zdroj nepodporuje filtrování. Odeberte filtr z požadavku a zadejte požadavek znovu.
37994. Zóna katalogu
37995. Uvnitř uživatelem definované funkce Register nebo Unregister došlo k chybě:
37996. V X jsou současně definovány atributy DataSource a DataSourceID. Odeberte jednu definici.
37997. Objekt MAPI nebyl nalezen.
37998. Prázdný název není platný.
37999. Nebyla obnovena všechna trvalá připojení.
38000. Alespoň jeden objekt QueryCorrelationInitializer nemá nastavenou obslužnou rutinu korelace. Objekt CorrelationHandle musí být uveden, pokud je v kolekci CorrelationInitializers uveden více než jeden záznam QueryCorrelationInitializer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions