English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

22001. Zásady zabezpečení přístupu ke kódu v rozlehlé síti platformy .NET Framework
22002. Šablona použitá pro náhradní položky v tomto poli
22003. Došlo k chybě při zkracování datového souboru pro dočasné ukládání.
22004. Index se v nižším čísle verze neshoduje. Tato chyba je zastaralá a již by neměla být hlášena. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.
22005. Nepodařilo se vytvořit instanci zobrazení metadat X, protože exportér exportoval metadata pro položku Y s hodnotou null a hodnota null není platnou hodnotou pro typ Název typu.
22006. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Token odkazoval na certifikát X509, kterému nedůvěřují zásady důvěryhodnosti služby AD FS. Pole identifikátoru klíče obsahuje kryptografický otisk daného certifikátu. Ověřte, zda je certifikát zahrnut v seznamu ověřovacích certifikátů v zásadách důvěryhodnosti služby Federation Service pro daného partnera poskytujícího účty.
22007. Nelze zjistit číslo zařízení %1. Konfigurace zařízení se nezdařila. Tato událost může být pro jedno zařízení zaprotokolována několikrát.
22008. Předávající strana protokolu IPSec na platformě NAP odstranila všechna přiřazení zabezpečení související se stavem.
22009. Tento počítač nemůže být členem clusteru.
22010. Zadaný podproces se již připojuje k úloze.
22011. Začátek provádění položky ExecuteActivityWorkItem - aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
22012. Příkaz PING na %1
22013. [%1!d!] Do fronty bylo zařazeno %2!S! s prioritou %3!d!
22014. Internal error: the test number subscreen is too wide.
22015. Tento čip TPM nepodporuje vlastnosti klíče v parametrech TPM_KEY_PARM.
22016. Získá nebo nastaví mezeru řady prostorového grafu (měří se v pixelech).
22017. Parametr AssemblyName.Name nemůže být hodnota NULL nebo prázdný řetězec.
22018. Určené pravidlo porovnání rozsahu není podporováno. Podporovaná pravidla porovnání jsou X, Y, Z a A.
22019. Metodu X nelze volat, probíhá-li jiná operace Y.
22020. Služba Řízení front zpráv ve službě Active Directory Domain Services není online, protože vlastnosti služby nelze načíst ani nastavit. Služba se za několik minut pokusí své vlastnosti načíst a nastavit. Chyba %1: %2
22021. K požadované adrese URL nelze přistoupit, protože není k dispozici síťové připojení.
22022. Název = %1
22023. Stav protokolu HTTP 201: Požadavek byl splněn a na základě toho byl vytvořen nový prostředek.
22024. Ověřte, že se třída definovaná v tomto kódu shoduje s atributem inherits a že rozšiřuje správnou základní třídu (např. Page nebo UserControl).
22025. Neobecnou možnost Y X nelze použít s argumenty typů.
22026. %1!-30.*s! %2!5d! %4!7ws!%5!-5ws! %3!3d!
22027. X již končí.
22028. Zadané zařízení nepochází z disku iSCSI ani z trvalého přihlášení ke službě iSCSI.
22029. Objekt je již v seznamu uveden.
22030. Zvolit sestavení ze závislých sestavení
22031. Seznam režimů v elementu xsl:template nemůže obsahovat token #all společně s další hodnotou.
22032. Svazek nebylo možné rozšířit, protože systém souborů ho nepodporuje.
22033. Místní uzel odpověděl na požadavek.
22034. Člen typu Název typu obsahuje položku metadat s názvem X, což je vyhrazený název klíče metadat. Buď tuto položku metadat odeberte, nebo změňte název přidružený k položce.
22035. Typ kódování obsahu není platný.
22036. Hostitel nebyl nalezen.
22037. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2. Služba RSM nepodporuje zápis jmenovky Volné médium na tento typ média.
22038. Nerozpoznaný ovládací prvek
22039. Server obdržel chybu rozhraní Winsock: Soketová operace mimo soket.
22040. Číslo segmentu 0x%1 v souboru 0x%2 je nesprávné.
22041. Pole X by nemělo obsahovat duplicitní hodnoty.
22042. Určení hlavního názvu SSPI pro službu ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE (QueryCredentialsAttributes) se nezdařilo.
22043. Operace vyžaduje podepsaný příkaz.
22044. Spuštění služby Zařazování tisku %1 se nezdařilo. Příčinu této chyby naleznete v předcházejících událostech v Protokolu událostí.
22045. Manufacturer: %s
22046. Řada s názvem X již existuje. Zadejte jedinečný název.
22047. %1 (%2) %3Ze souboru protokolu %4 nelze číst. Chyba %5
22048. Na základě daných informací bylo vybráno více bitových kopií systému Windows. Instalační program systému Windows nemůže určit, kterou má použít.
22049. Při dekódování ovládacího prvku dirsync došlo k chybě.
22050. Počet znakových vyrovnávacích pamětí
22051. Bitmapa neobsahuje žádnou miniaturu.
22052. Předaný typ musí být odvozen od typu System.Attribute nebo musí být samotným typem System.Attribute.
22053. Aktualizovat hlavičky uložené v mezipaměti
22054. Blokovací operace byla přerušena voláním WSACancelBlockingCall.
22055. Nelze získat hodnotu argumentu pouze pro výstup.
22056. Při operaci se neočekávalo toto médium.
22057. Uživatel %1 překročil omezení %2 účtu na serveru %3.
22058. Kolekce oblastí rozvržení
22059. Při vypínání systému došlo k chybě služby UPS.
22060. Tento soubor nemá práva k synchronizaci. Pokud jste tento soubor získali z obchodu online, přejděte na stránky tohoto obchodu a požádejte o práva k synchronizaci.
22061. Typ kontraktu dat Název typu nelze deserializovat, protože datový člen Člen byl nalezen ve vstupu více než jednou.
22062. Systém Windows Server má nesprávnou konfiguraci.
22063. Nelze volat metodu GetEnumerator na oddíly po vyřazení zdrojového výčtu.
22064. Některé stínové kopie nebyly úspěšně importovány.
22065. Zadaná oblast trasování %1 pro zprostředkovatele %2 nebyla nalezena. Oblasti musejí být zaregistrovány v konfiguračním oddílu system.webServer/tracing/traceProviderDefinitions.
22066. Operace čištění jazykové sady uživatelského rozhraní byla dokončena úspěšně.
22067. Databáze SAM se pokusila vymazat adresář %1, protože obsahuje soubory, které byly používány adresářovou službou. Chyba je v datech záznamu. Správce by měl tyto soubor odstranit ručně.
22068. Nepodařilo se otevřít jednotku (%1) v knihovně: %2.
22069. Adresa sítě Adresa brány Přesměrování Doba života
22070. Nejstarší stínová kopie svazku %2 byla odstraněna, aby byl zachován uživatelem definovaný limit místa na disku používaného pro stínové kopie svazku %2.
22071. Začíná fáze ověření skenování systému.
22072. Objekt nelze vložit, protože jde o duplikát stávajícího objektu. Objekt je pravděpodobně katalogem nebo jinou pojmenovanou entitou.
22073. Uložení obsahu s odloženým načtením vyvolalo výjimku.
22074. Při přijmu dat službou infračerveného přenosu souborů došlo k chybě. Byla hlášena chyba %1.
22075. Velikost vyrovnávací paměti čtení v bajtech. Jedná se o maximální počet čtených bajtů, které lze uložit do vyrovnávací paměti.
22076. Adaptéry doplňků musí implementovat kontrakt doplňků (rozhraní odvozené od rozhraní IContract). Nesprávný adaptér doplňků: X
22077. Pasivní otevření = %1!u!
22078. Zařazení bylo vytvořeno.
22079. OSW - Optimalizováno pro sekvenční zápis %1!18.18s!
22080. Přístupový objekt pro načítání vlastnosti X není podporován proudem.
22081. Zadané uživatelské heslo není platné.
22082. Obnovení součásti zadané aplikace není podporováno.
22083. Určené servery nejsou obsaženy v adresářové službě.
22084. Cesta %1\%2 je příliš dlouhá.
22085. Služba zápisu síťového zařízení rozpoznala neplatný typ zprávy ve zprávě klienta PKCS7.
22086. Určený čas ukončení už uplynul.
22087. Svazek ověřování hlavního režimu čeká na odstranění.
22088. Obor %1 je plný z %2, zbývá pouze %3 adres IP.
22089. Služba Řízení front zpráv se úspěšně připojila k doméně počítače %1.
22090. Krok nebyl nalezen v kolekci WizardSteps průvodce.
22091. Rozšiřující zprostředkovatel X není kompatibilní s typem Y.
22092. Byl překročen maximální počet otevřených připojení zprostředkovatelů.
22093. Databázová operace se nezdařila, protože atribut neobsahuje žádné hodnoty.
22094. Kvůli nedostatku místa na jednotce %2 nelze provést upgrade katalogu. Uvolněte alespoň %3 MB.%1
22095. Tuto aktivitu nelze otevřít, protože se její otevření dříve nezdařilo.
22096. Bylo překročeno předdefinované omezení odkazů.
22097. Službě VDS se nezdařilo spustit zprostředkovatele %1. Kód chyby: %2
22098. Barva značky položky legendy
22099. Nebyl nalezen mediální objekt odpovídající začátku bloku opakování v seznamu stop.
22100. Během přenosu zóny %1 z hlavního serveru v %2 přijal server DNS záznam o prostředku (RR) pro uzel domény %3, na kterém již byl přijat záznam o prostředku CNAME (alias). Pokud je záznam o prostředku CNAME používán, musí se jednat o jediný záznam pro název domény. Záznam o prostředku CNAME pro uzel %3 bude ignorován.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions