English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

38101. Diskety nelze formátovat pomocí systému souborů eXFAT.
38102. ftp: getsockname
38103. Nelze spustit diagnostiku sítě RPC: %1!d!
38104. Terminálový server nemohl nalézt v doméně %1 licenční server. Potvrďte, že všechny licenční servery v síti jsou registrovány službami WINS/DNS, probíhá příjem síťových požadavků a správa licencí TS je spuštěna.
38105. Operace přidávání ke clusteru neprobíhá.
38106. Vlastnost CustomValidationAttribute.Method nebyla určena.
38107. Operaci odstranění svazku se nepodařilo dokončit. %1
38108. Model podprocesů komponenty zadaný v registru se neshoduje s registrační databází. Chybná komponenta: %1
38109. Jednoznaková korekce chyb paměti ChipKill
38110. Správce transakcí koordinátoru MS DTC je v nekonzistentním stavu a nemůže pokračovat v činnosti. Byla přijata zpráva neočekávaného typu. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft. %1
38111. Nepodařilo se uvolnit médium z jednotky %1 v knihovně %2.
38112. Ověřování se nezdařilo, protože v systému Windows nelze určit identitu uživatele.
38113. Operaci zabezpečení nelze provést pro objekt, k němuž není přidruženo zabezpečení. K této situaci může dojít při pokusu o získání seznamu ACL pro anonymní objekt jádra.
38114. %1!37s! %2!8I64d!
38115. Nelze načíst informace o schématu. V metabázi chybí vyžadovaný klíč nebo vlastnost.
38116. Nedefinovaný bit Řízení účtu uživatele 30 - vypnuto
38117. Kontrola převoditelnosti na typ Název typu pomocí X se nezdařila. To obvykle naznačuje nesprávně implementovaný atribut TypeConverter.
38118. MATS+ (cache enabled)
38119. Nelze najít koncový bod protokolu SSL přichozího připojení pro místní adresu IP a port %3.
38120. Během migrace licence nastaly potíže se součástí správy práv k digitálním médiím (DRM). Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
38121. Adresa URL pro přesměrování v případě kliknutí na tlačítko pro pokračování
38122. Atribut AspNetCacheProfileAttribute je podporován pouze v režimu AspNetCompatibility.
38123. Nelze sestavit zděděný seznam řízení přístupu (ACL) nebo položku řízení přístupu (ACE).
38124. Aktivita X je neplatná. Objekt NativeActivity odvozený od aktivit, který provádí asynchronní operace vyvoláním některé z přetížených metod CreateBookmark definované v kontextu System.Activities.NativeActivityContext musí přepsat vlastnost CanInduceIdle a vrátit hodnotu true.
38125. Režim průvodce (výchozí, nejsou-li zadány jiné parametry).
38126. MSBUILD: Chyba MSB1007: Zadejte protokolovací nástroj.
38127. Verze operačního systému v počítači %1 je novější než verze v místním počítači. Tato operace není z místního počítače k dispozici.
38128. Přeložení adresy se nezdařilo.
38129. Záznam pracovní stanice nebyl nelezen.
38130. Vyvolávací podproces musí být STA, protože to vyžaduje řada komponentů UI.
38131. Služba WINS odeslala dotaz na název nebo uvolnění názvu s jistým ID transakce. Přijala odpověď na tento požadavek, která se liší buď v názvu, který obsahovala, nebo v kódu operace. Služba WINS tuto odpověď zahodila.
38132. Počet polí v záznamu 'X' neodpovídá počtu v původním záznamu.
38133. Obnoví klíč SiteCostedReferrals v registru serveru.
38134. Služba LPR (Line Printer Remote) nemůže odstranit informace o portu LPR uložené v klíči registru %1. To je obvykle způsobeno významnějšími potížemi se systémem. Služba LPR pravděpodobně nebude správně nakonfigurována, dokud nebudou potíže vyřešeny.
38135. Úspěšné načtení a inicializace aktuálně nakonfigurovaného zprostředkovatele ověřování se nezdařily. %1
38136. X obsahuje Y, které není platné, protože neexistuje v seznamu položek.
38137. Vrácená hodnota typu ByRef není ve volání reflexe podporována.
38138. Pravidla připojená k aktivační události %1 s ID %2 jsou nyní platná. Všechna pravidla byla úspěšně vyhodnocena a byly spuštěny akce definované těmito pravidly.
38139. Vytváření a odstraňování kategorií čítače výkonu není podporováno ve vzdálených počítačích.
38140. Vzdálená přihlášení jsou aktuálně zakázána.
38141. Cílový adresář nelze odstranit. Odstraňte jej ručně nebo vyberte jiný cíl.
38142. Svazek úložiště stínové kopie určený pro stínové kopie na svazku %2 nelze přidat.
38143. Došlo k poškození interního identifikátoru pro pojmenování katalogů.
38144. Upozornění nejsou k dispozici u připojení kontextu.
38145. Zadaná ochrana stránky je neplatná.
38146. Systému Windows se nepodařilo zjistit ID klienta produktu Windows Server Update Services na tomto počítači.
38147. Chyba při analýze schématu vlastnosti '%1': Neplatný seznam rozpoznaných typů pro vlastnost '%2'.
38148. Operace v požadované době neodpověděla.
38149. Odstraňování vlastností:
38150. Příliš velký paket %1!-10u! %2!-10u!
38151. Kapitola je neplatná.
38152. Chcete nastavit důvěryhodnost pro:
38153. Požadovaná sémantika uchování izolace v rámci hranic potvrzení a přerušení není touto implementací transakcí podporována, nebo se hodnota parametru isoFlags nerovnala nule.
38154. Při připojování ke správci transakcí jádra došlo k neočekávané chybě (0x%1!%08x!).
38155. Převedení %1 na platné připojení nebo vazební řetězec se nezdařilo. Chyba: 0x%2!x!
38156. Služba Active Directory Domain Services
38157. Ve vytváření tohoto připojení nelze pokračovat, protože nejméně jedna z webových částí nebo přípojných bodů zmizela, přestala být kompatibilní s aktuálně vybranou webovou částí nebo je již použita jiným připojením a nepodporuje více připojení.
38158. Filtr nemůže obsahovat několik podmínek platících pro jedno pole.
38159. Existuje%1 neplatných licencí.
38160. Chyba: Nelze získat vlastní adresu IP.
38161. Připojení ke vzdálenému serveru se nezdařilo. Vzdálené připojení bylo ukončeno serverem.
38162. Protected Process Mandatory Level
38163. Klient WinRM nemůže zpracovat požadavek. Vlastnost Miniatura certifikátu musí být prázdná, pokud bude konfigurace SSL sdílena s jinou službou.
38164. Danou cestu nelze použít k vytvoření cesty jednotky, neboť složka neexistuje nebo je cestou jednotky k jinému svazku.
38165. Typ Název typu nelze získat.
38166. Prohlížet zprávy
38167. Bylo vyžádáno ukončení pracovního postupu.
38168. Spuštění služby Plánovač úloh se nezdařilo z důvodu chyby v %1. Další údaje: Hodnota chyby: %2
38169. Svazek %2 pro ochranu pomocí stínových kopií je v offline stavu. Úložiště stínových kopií bylo zaplněno, než bylo na základě podmínek povoleno jeho zvětšení. Odstraňte chybu ochrany nebo restartujte počítač. Pokud všechny ostatní pokusy o nápravu selžou, obnovením režimu bez ochrany pomocí stínových kopií obnovte používání svazku, přičemž dojde ke ztrátě stínových kopií.
38170. Je definován duplicitní název příznaku %1.
38171. Tato součást cesty není platná.
38172. Neplatný stav
38173. K přidělení cyklické vyrovnávací paměti, která obsahuje vstupní data pro klávesnici PS/2, není dostatek paměti.
38174. Microsoft-Windows-IPMI WMI Provider
38175. Služba replikace souborů nemůže z důvodu vnitřní chyby naplnit systémový svazek. Další informace pravděpodobně obsahuje protokol událostí.
38176. Přístup k doméně (%1) byl odepřen a informace o uživateli nebyly z domény importovány. Zkontrolujte jméno uživatele a heslo přístupového účtu zadané na stránce Konfigurovat import profilu. Pokud je povolen přírůstkový import a importujete z domény systému Windows 2000, ověřte, zda má přístupový účet oprávnění replikace změn pro adresářové služby Active Directory.
38177. Vnořená tabulka X s prázdným oborem názvů nemůže mít více nadřazených tabulek v různých oborech názvů.
38178. Požadovaný převod není podporován.
38179. Tento element obsahuje text.
38180. Zadaná prahová hodnota není platná.
38181. Inicializace rozhraní API registrační databáze se nezdařilo.
38182. Nástroj Printbrm.exe (Průvodce migrací tiskárny nebo nástroj příkazového řádku) nepřevedl port LPR %1 na standardní port tiskárny TCP/IP. Nelze získat nastavení tiskárny. Chyba %2. Tato situace může nastat v případě, že byl port LPR nesprávně konfigurován. Ručně vytvořte pro tiskárnu standardní port tiskárny TCP/IP.
38183. Paket by měl být vyřazen, neměl by být odeslán žádný protokol ICMP.
38184. Byla určena asynchronní operace. Operace již započala, ale její výstup ještě není znám.
38185. Chyba vkládání datových bodů. Musí být zadány hodnoty Y.
38186. Stavová zpráva: Sledování licencí bylo zrušeno.
38187. Adresa IP klienta:
38188. %1: Nelze načíst knihovnu DLL: %2, chyba = %3!u!
38189. Publikování informací o produktu
38190. Znak použitý k oddělení částí cesty
38191. Požadavek (Method = Název metody) nelze provést z mezipaměti a skončí neúspěchem vzhledem k platné vlastnosti CachePolicy: X.
38192. Standardní serverový produkt lze povýšit na roli instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) pouze v doménové struktuře, která obsahuje méně než %1 existujících instancí služby AD LDS. Vybraná doménová struktura má %1 nebo více existujících instancí služby AD LDS.
38193. Atribut FractionDigits by se měl u jiných typů než decimal rovnat 0.
38194. Tento globální uživatelský nebo skupinový účet neexistuje: %1.
38195. Určuje, zda je pole zobrazeno v režimu vkládání.
38196. X: Klíč: Y. Operace odebrání se nezdařila -> stav = Z.
38197. Vytváření rejstříku %1 souboru %2.
38198. Rozsah záložek nelze odstranit, protože je nastaven jako výchozí rozsah záložky pro instanci.
38199. Formát není podporován.
38200. Nepodařilo se nastavit procesor příkazů (HRESULT=%%08x).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions