English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34801. Karta SmartCard je zablokována.
34802. Při předávání operace Správci účtů zabezpečení došlo k chybě %1.
34803. Tuto operaci můžete provádět pouze pro tiskárny a komunikační zařízení.
34804. X: Došlo k výjimce (ignorované) v Y = Z.
34805. Správnou syntaxi zobrazíte zadáním příkazu CLUSTER GROUP /?.
34806. Kolekce X obsahuje element null nebo prázdný řetězec.
34807. Neexistuje objekt, který by mohl být vrácen.
34808. Atributy disku nelze měnit na spouštěcím disku.
34809. Nedostatek paměti
34810. Soubor importu %1 nelze přečíst.
34811. Pro Služby vzdáleného přístupu nelze vytvořit instanci named pipe v administrátorském podpůrném procesu.
34812. Zadaný objekt plex je aktuálně obnovován.
34813. Výraz X nemá předponu.
34814. Data změny zpracování:
34815. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Tento hostitel již není aktivním členem clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě.
34816. Služba protokolování událostí zjistila při použití nejméně jednoho nastavení zásad, že došlo k chybě.
34817. Služba WS-Management nemůže žádost zpracovat. Žádost je platná, pouze pokud je zadána možnost -remote.
34818. Text položky legendy
34819. Potvrzeno:%%7ldK/%%7ldK Limit:%%7ldK Špička:%%7ldK Č. fondu:%%5ldK P:%%5ldK
34820. Zadaný objekt Enlistment nelze otevřít, protože nebyl nalezen.
34821. Autorita pro registraci stavu (Health Registration Authority) je chybně konfigurována nebo její konfiguraci nelze načíst. Probíhá ukončení činnosti autority pro registraci stavu. Ověřte konfiguraci autority pro registraci stavu nebo požádejte správce o další informace.
34822. Testovací hodnotu typu Název typu nelze použít pro parametr metody porovnání typu Název typu.
34823. Certifikát serveru pro instanci %1 nelze načíst z důvodu vnitřní chyby. Došlo k chybě %2.
34824. Migrovat konfigurační oddíl z nižší verze směrem vpřed
34825. adresa v Internetu %1
34826. Element s názvem X již byl v tomto oboru registrován.
34827. Značka není platná.
34828. Nelze nalézt typ Název typu v oboru názvů obor názvů.
34829. Podproces BackgroundWorker je již spuštěn.
34830. Došlo k potížím při čtení registru. Klíč registru %1!ls! nebyl nalezen.
34831. Projektu nebyla poskytnuta cesta k uložení.
34832. Nástroj Scenario Event Mapper nemohl ukončit scénář pro zprostředkovatele %1 (ID události %2). Kód chyby je %3.
34833. Služba zjistila chybu při odstraňování souboru nebo složky %1.
34834. Jiné události správy účtů
34835. Uživatelský účet %1 byl upraven.
34836. %1 (%2) %3Provedení požadavku na zápis do souboru %4 s posunem %5 o %6 bajtů bylo úspěšné, ale zpracování operačním systémem trvalo nezvykle dlouho (%7 s). Kromě toho trvalo nezvykle dlouho i zpracování %8 dalších V/V požadavků na tento soubor, protože poslední zpráva týkající se tohoto problému byla odeslána před %9 sekundami. Tento problém je pravděpodobně způsoben vadným hardwarem. Další pomoc při diagnostikování tohoto problému vám poskytne dodavatel hardwaru.
34837. ------ Podporované příkazy SITECOSTED REFERRALS ------
34838. Při provádění požadované operace došlo k chybě: 0x%1!x!.
34839. Operaci nelze provést, protože sada informací o zařízení je uzamčena.
34840. Funkce Winsock Select vrátila chybu.
34841. Invalid namespace
34842. Hodnota nesmí být menší než -1.
34843. Inicializační parametry služby DHCP server jsou chybné.
34844. Operace X v kontraktu Název kontraktu již má chování Y, takže nové chování nelze přidat. To obvykle znamená, že byla pro tuto operaci již vyvolána metoda IOperationSerializer.ApplyToOperation.
34845. %1 není platná funkce transformace XSLT nebo jazyka XPath.
34846. Je aktivována po provedení změny indexu stránky prvku DetailsView.
34847. Službě Fax se nepodařilo načíst zprostředkovatele faxových služeb %1. Cesta ke zprostředkovateli faxových služeb: %2 Kód chyby systému Win32: %3 Ověřte, zda je modul zprostředkovatele faxových služeb umístěn v zadané cestě. Pokud není, přeinstalujte ho a restartujte službu Fax. Není-li tím problém vyřešen, obraťte se na dodavatele zprostředkovatele faxových služeb.
34848. Povinný atribut %1 nebyl nalezen.
34849. Přírůstková aktualizace byla dokončena. Sběrač úspěšně zpracoval %2 dokumentů o celkovém objemu %3 kB. Počet dokumentů, u kterých se filtrování nezdařilo: %4. Počet změněných dokumentů: %5. Počet adres URL, které nebyly nalezeny nebo na které byl odepřen přístup: %6.%1
34850. Již existující uzel oboru názvů nelze vytvořit.
34851. Zbývající aktualizace v oddílu %1 byly replikovány do instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) %2.
34852. Název vlastnosti nelze nastavit, protože je již použit v zobrazení (VIEW). SQLSTATE=42000
34853. Služba Plánovač úloh spustila instanci %3 úlohy %1, protože uživatel %2 se odpojil od aktivační události konzoly.
34854. Pozastavení služby %1 se nezdařilo.
34855. Tato verze protokolu není podporována.
34856. K objektu ActivityContext lze přistupovat pouze v rámci rozsahu funkce, do které byl objekt předán.
34857. Chyba při čtení souboru nápovědy.
34858.
34859. Distribuční seznam je cyklický.
34860. %1 nelze otevřít. Soubor %2 nebyl obnoven.
34861. Velikost vodorovné výplně kolem textové položky
34862. Zadaný adresář neobsahuje správce prostředků.
34863. Při čtení došlo k diskové chybě.
34864. Neplatný parametr: Možnost -g není při importu k dispozici.
34865. Program Windows Media Player nemůže k přehrání disku použít digitální přehrávání. Přehrávač automaticky přepnul jednotku CD do režimu analogového přehrávání. Chcete-li přejít zpět do režimu digitálního přehrávání, použijte kartu Zařízení. Další informace získáte po klepnutí na možnost Nápověda na webu.
34866. Argument boundedCapacity musí být kladný.
34867. Synchronizace při pozastavení počítače nebyla provedena. Síť není k dispozici.
34868. Součást systému Windows nelze nakonfigurovat, protože došlo k chybě: %1 %2. (Příkazový řádek: %3)
34869. Správce katalogu neexistuje.
34870. V sadě stínových kopií nejsou v současnosti k dispozici žádné svazky.
34871. Provádět výčet tiskáren
34872. Seznam uživatelů oddělených čárkou
34873. Oprávnění %1 odstraněno
34874. Procesor zabezpečení oznámil, že v důvěryhodném úložišti dat již klíč položky existuje.
34875. X obsahuje cyklický odkaz.
34876. Výjimka brány firewall, která povoluje funkci klienta serveru iSNS, není povolena. Funkce klienta serveru iSNS není k dispozici.
34877. The buffer is too small for the requested data.
34878. Kritéria operace nebyla splněna.
34879. Vlastnost EntitySet nelze určit u zadaného typu entity Název typu, protože v třídě EntityContainer X je pro tento typ definováno více vlastností EntitySet. Použijte přetížení metody CreateObjectSet(), která použije parametr řetězce, jestliže chcete použít typ TEntity a příslušnou vlastnost EntitySet.
34880. Zpráva X s parametry messageId=Y a relatesTo=Z byla objektem DiscoveryClient zahozena, protože příslušná operace A již byla dokončena nebo je hodnota relatesTo neplatná.
34881. Zprostředkovatel služeb vrstvy %1 byl nainstalován do %2bitového katalogu, instalaci provedl %3 (GUID=%4, ID kategorie=%5).
34882. Adresy serverů protokolu NTP (Network Time Protocol)
34883. Zadaná bitová kopie není nakonfigurována pro vícesměrový přenos.
34884. %2: Médium není podporováno.
34885. Povolit automatické vkládání
34886. Právě probíhá operace zápisu.
34887. Typ nedědí ze třídy CodeGroup.
34888. Hodnota F:
34889. Událost spuštěná plánovačem
34890. Výchozí uživatelská třída
34891. Nesprávná syntaxe deklarace ATTLIST
34892. Fronta neumožňuje příjem nebo vazbu na adrese vícesměrového vysílání %3. Chyba %1: %2
34893. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Po 8 pokusech o kontakt nebyla přijata žádná platná odpověď řadiče domény %1. Tento řadič domény bude jako zdroj času zahozen a klient NTP se pokusí vyhledat nový řadič domény, pomocí kterého bude prováděna synchronizace. Došlo k následující chybě: %2
34894. Cestu metabáze služby %1 nelze otevřít. Uvedený údaj je kód chyby.
34895. Požadovaná operace je neplatná, je-li použita pro strukturu ModuleHandle s hodnotou Null.
34896. Nástroj BitLocker Drive Encryption je již zapnut.
34897. Čas na primárním řadiči domény se liší od času na záložním řadiči domény nebo na členském serveru. Rozdíl časů je příliš velký.
34898. Aktuální velikost souboru protokolů je příliš velká.
34899. Byla nalezena neočekávaná předpona X. Předpona musí mít hodnotu NULL nebo být prázdná.
34900. Přidělení schématu se nezdařilo. Zkontrolujte, zda má počítač dostatek paměti.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions