English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

11901. Použití oddílu registrovaného jako allowDefinition='MachineToWebRoot' mimo kořenový soubor web.config je chybné.
11902. Nepodařilo se přečíst soubor.
11903. definice funkce
11904. Nastavování informací o účtu místního úřadu zabezpečení (LSA)...
11905. Datový proud jazyka BAML obsahuje neočekávaný záznam. Došlo k pokusu o přidání položky X, která není kolekcí nebo obsahuje třídu TypeConverter.
11906. Pro média jsou podporovány pouze sady identifikátorů URI pro místo původu.
11907. Obor názvů http://www.w3.org/TR/WD-xsl již není podporován v této verzi jazyka MSXML.
11908. Hodnota zadaná v souboru odpovědí je mimo rozsah přípustných hodnot.
11909. Tabulka schématu neobsahuje žádné sloupce.
11910. Úlohu lze vyřadit pouze tehdy, když je ve stavu dokončení (RanToCompletion, Faulted nebo Canceled).
11911. Either the specified volume was not found or it is not a local volume.
11912. Stav neurčen
11913. Soubor hierarchie je neplatný.
11914. Mapování adresy URL %1 do fronty %2 je ignorováno. Název této fronty není platným názvem fronty ve formátu adresy URL.
11915. Data indexovaná Vyhledávací službou systému Windows pro uživatele %1 byla úspěšně migrována do uživatele %2 (důsledek migrace uživatelského profilu).
11916. Stav individuálního nastavení nebyl načten.
11917. %2 : Nelze vyhradit prostředky nezbytné k provedení operace.
11918. Není zadána žádná vnější adresa režimu tunelového propojení.
11919. Žádná přetížená metoda Název metody nepoužívá tento počet argumentů (X).
11920. Informace oddílu disku neodpovídají informacím očekávaným na dynamickém disku.
11921. Vyhledávací služba systému Windows nemůže přidělit paměť.%1
11922. V serveru nebylo nalezeno vnitřní rozhraní se službou Směrování a vzdálený přístup. Toto rozhraní neexistuje až do pokusu klienta vzdáleného přístupu o připojení k serveru vzdáleného přístupu. Počkejte na dokončení připojování klienta k serveru vzdáleného přístupu.
11923. Neuzavřená závorka
11924. Síť s clustery je již v režimu offline.
11925. Má-li zdroj dat podporovat aktualizace, musí implementovat metodu IDataServiceUpdateProvider.
11926. Identifikátor operace není platný.
11927. Protokol zabezpečení je nyní plný.
11928. Čip TPM nemá dostatek místa k provedení operace.
11929. Rozšíření DiscoveryServiceExtension nelze přidružit k určenému objektu ServiceHostBase, protože je již přidruženo k jinému objektu ServiceHostBase.
11930. Probíhá ukončování správce protokolu koordinátoru MS DTC.
11931. ********* Celkový počet *************************
11932. Protokol SNMP vrátil nulovou vyrovnávací paměť jako odpověď na žádost o informace o výkonu sítě. Příčinou této chyby může být problém se službou SNMP.
11933. Při zpracování datové části transformace došlo k chybě.
11934. Oblast grafu X
11935. Je aktivována před odpojením připojení.
11936. %1 (%2) %3Databázový stroj spouští úplné zálohování.
11937. Synchronizace byla úspěšně dokončena.
11938. Výrazy XPath v omezeních identity nepodporují operátory filtrů.
11939. Neplatné omezení: Hodnota %2 pro %1 nemůže být menší než %3 základního typu.
11940. Cílový adresář není prázdný a zřejmě neobsahuje aplikaci zkompilovanou dříve. Odstraňte jej ručně nebo vyberte jiný cíl.
11941. Velikost virtuální paměti vyžadované kódem a daty v souboru modulu.
11942. Bylo zjištěno neodpovídající ukončení v obslužné rutině NoPersistHandle. Ukončení musí být párováno s voláním.
11943. Nativní prostředek již byl definován.
11944. Server nepoužívá DFS.
11945. Hodnotu maximálního povoleného počtu simultánních připojení k serveru brány TS nebylo možné aktualizovat. Došlo k následující chybě: %2.
11946. Aplikace pravděpodobně nemohou zamezit ukončení svých procesů pomocí kombinace kláves Ctrl+Break.
11947. Prostředek clusteru %1 opustil režim údržby. Přidružený stav: %2.
11948. Typ Název typu neimplementuje rozhraní IXmlSerializable. Nelze proto pokračovat se serializací.
11949. Rozsah indexu %1 služby %2 je poškozen. První hodnota DWORD datové části obsahuje první hodnotu indexu. Druhá hodnota DWORD datové části obsahuje poslední hodnotu indexu.
11950. Kontext zabezpečení byl odstraněn před dokončením. To je považováno za chybu při přihlašování.
11951. Chyba parity příkazu
11952. Název v případě, kdy ve vybrané webové části neexistuje žádné připojení
11953. Výčet adresáře na základě přístupu (ABDE) u oboru názvu <%1> na serveru <%2> není konzistentní s metadaty.
11954. Pro aktuální spojení spojek není použit přenos IOverlay.
11955. Služba DFS v počítači %1 je v pořádku.
11956. Jednotka %1 v knihovně %2 stále vyžaduje čištění. Použijte při dalším čištění novou čisticí kazetu.
11957. Nelze použít SetData pro zmrazený datový objekt OLE.
11958. Khmerština (Kambodža)
11959. Odebere existující zálohu konfigurace. Je třeba zadat přesný identifikátor zálohy odkazující na existující zálohu.
11960. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek, protože kód XML je neplatný.
11961. Servery v této skupině mohou přistupovat k vlastnostem vzdáleného přístupu uživatelů.
11962. Výskyt události: X
11963. Alokátor DHCP zjistil, že je zapnut překlad síťových adres (NAT) na rozhraní s indexem %1. Přidělovač se na rozhraní vypnul, aby nemátl klienty DHCP.
11964. Bylo nalezeno neplatné pole záhlaví X. Přečteno: Y, očekáváno: Z.
11965. Protokoly sledování nejsou k dispozici, minimální opětovné sestavení bude zakázáno.
11966. Chcete-li přesměrovat proudy V/V, musí být vlastnost UseShellExecute objektu Process nastavena na hodnotu false.
11967. MSB3692: Nelze vytvořit úlohu Xaml. Element neobsahuje definici .
11968. Byla spuštěna neočekávaná událost nástroje GPE v bitech GPE, které by měly být zakázány.
11969. Argument isObjectFromMember může být nastaven na hodnotu true pouze tehdy, jestliže typ je kolekce.
11970. Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě [%2]: Služba Vyrovnávání zatížení sítě zahajuje sbližování u hostitele %5, protože hostitel %6 provádí sbližování z neznámého důvodu.
11971. %1!50.50s! %2!-5.5s!
11972. Zadaný název oboru je příliš dlouhý. Název je omezen na maximálně 256 znaků.
11973. Byl zjištěn neúplně inicializovaný soubor protokolu koordinátoru MS DTC. Zkontrolujte, že žádný ze správců prostředků řízených koordinátorem MS DTC neobsahuje nejisté transakce, a spuštěním příkazu msdtc -resetlog obnovte soubor protokolu.
11974. Funkce DxgkDdiOPMConfigureProtectedOutput nemůže povolit ochranu HDCP, protože hardware HDCP grafického adaptéru je již používán jinými fyzickými výstupy.
11975. Při převodu identifikátoru GUID %1 došlo k chybě. Chyba:
11976. Byl učiněn pokus o odeslání neplatného paketu v síťovém rozhraní.
11977. Popis = %1
11978. Nepodařilo se vytvořit uzel DNS.
11979. Výčet DataSourceCacheExpiry není platný.
11980. Položka cesty k souboru [%2] nemá cíl. Opravte migrační tabulku a opakujte akci.
11981. Na zadaném databázovém serveru není nainstalována interní databáze systému Windows.
11982. Služba WINS nalezla poškození databáze. Uvedený záznam %1 je poškozen. Je možné, že zotavení z poslední havárie nepracuje správně. Služba WINS se pokusí o zotavení. Můžete se však rozhodnout pro obnovení databáze WINS ze záložní kopie.
11983. Otevřené připojení k %1
11984. Šíření indexu nelze přijmout. V prostředí nebyly nalezeny velmi důležité soubory a instalace vyhledávací služby může být poškozena. Přeinstalujte aplikaci. Pokud potíže potrvají, obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft.%1
11985. Soubor plánu AT nelze aktualizovat, neboť je plný disk.
11986. Atribut xsi:nil u elementu %1 je neplatný.
11987. Klient služby WinRM nemůže dokončit operaci v zadaném časovém limitu. Zkontrolujte správnost názvu počítače a jeho dosažitelnost v síti, a zda je povolena výjimka brány firewall pro službu Vzdálená správa systému Windows.
11988. Určená dispozice obsahu není platná.
11989. Volání požadavku nebo funkce je mimo pořadí. Prověřte chyby v programování.
11990. Kontejner kategorie obsahuje vlastnosti přidružené ke konkrétním kategoriím spolu s odpovídajícími editory.
11991. Tato položka byla úspěšně zkopírována do %1.
11992. Instalační program tříd odmítl požadavek na instalaci nebo inovaci tohoto zařízení.
11993. Pro kartu Smart Card nelze nalézt primárního zprostředkovatele.
11994. Pokus o volání metody X při zavřeném datovém proudu je neplatný.
11995. Počet hodnot Y uložených pro každý datový bod
11996. Prostředek fyzického disku
11997. Převod z adresy IPv4 na Reversename se nezdařil.
11998. Byla volána metoda komponenty COM+ s transakcí, která je již přerušena nebo svěřena.
11999. Není společná předpona
12000. Neplatný tón

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions