English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

34201. Událost ladění
34202. Aktualizace řetězců popisného textu čítačů výkonu pro ID jazyka %1 se nezdařila. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby.
34203. Výraz nelze použít s tímto typem dat.
34204. Při šifrování zprávy pomocí vložené karty Smart Card došlo k chybě: %1
34205. Nelze určit velikost rámce nebo byl přijat poškozený rámec.
34206. Konfigurace serveru neobsahuje platnou uživatelskou cestu.
34207. MSB3027: Soubor X nelze zkopírovat do umístění Y. Byl překročen počet opakování Z. Chyba.
34208. Zadané rozvržení oddílu je neplatné.
34209. Jednoduchá vazba vrátila: %1
34210. Alternativní název počítače nebyl přidán.
34211. Neznámý adaptér %1:
34212. Složený soubor %1 byl vytvořen s nekompatibilní verzí úložného prostoru.
34213. Výstup transakce není k dispozici, protože správce prostředků zodpovědný za tento výstup byl odpojen.
34214. Velikost použité vyrovnávací paměti je větší než paměti předané funkci Collect knihovny DLL rozšiřitelných čítačů %1 pro službu %2. První čtyři bajty datové části (DWORD) obsahují danou velikost vyrovnávací paměti a druhé čtyři bajty (DWORD) obsahují požadovanou velikost.
34215. Jádro není pro obsah vysokého stupně zabezpečení bezpečné.
34216. Služba DHCP ignoruje požadavek od jiné služby DHCP, neboť je v jiné adresářové službě rozlehlé sítě. (Kořenový adresář Directory Service Enterprise = %1.)
34217. Připojení Správce filtrů k řídicímu objektu zařízení systému souborů %3 se nezdařilo. Všechny svazky přidružené k tomuto systému souborů nebudou až do restartování pro filtrování k dispozici. Konečný stav: %1.
34218. Pro typ UInt64 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
34219. X není platná cesta.
34220. Klávesová zkratka použitá pro aktivní bod (HotSpot)
34221. Soubor MP3 není podporován.
34222. Importér knihovny typů zjistil chybu při ověřování typů. Zkuste import bez členů tříd.
34223. Neznámý typ oddělovače legendy: Název typu
34224. Jádro PAStore Engine se dotázalo na změny zásady IPsec služby Active Directory, zjistilo, že je služba Active Directory dostupná, nalezlo změny zásad a tyto změny použilo. Nadále se nebude používat kopie zásady IPsec služby Active Directory z místní mezipaměti.
34225. Systém Windows nemůže přidělit paměť. Upgrade objektů zásad skupiny domény se nezdařil.
34226. %1 (%2) %3Formát záznamu nebyl převeden pro záznam %4:%5:%6.
34227. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že úložiště licencí neobsahuje požadovanou licenci.
34228. Na serveru WINS byla dokončena kontrola konzistence.
34229. Aplikace se pokusila aktivovat zakázaný aktivační kontext.
34230. Vazba řetězů není platná.
34231. Objekt TimerExtension musí být přidán do kolekce rozšíření.
34232. Byl vytvořen koncový bod UDP pro zprostředkovatele %1 v rozhraní %2:%3.
34233. &Místní vlastní chyby:
34234. Tato adresa URL není soubor.
34235. Název: %1!wZ!, stav: %2!x!, typ: %3!x!, komentář: %4!wZ!
34236. Hlavička zabezpečení má obsahovat potvrzení signatury.
34237. Alespoň jeden certifikát správy licencí TS na licenčním serveru Terminálové služby "%1" je poškozen. Probíhá přepnutí licenčního serveru Terminálové služby na záložní certifikát.
34238. Certifikát nesplňuje nebo neobsahuje finanční rozšíření Authenticode(tm).
34239. Zásada přidělení prostředků %1 byla vytvořena uživatelem %2. Zásada přidělení prostředků: %1 Uživatel: %2
34240. Objekt výsečového grafu – Velikost vodorovných čar popisků musí být v rozmezí od 0 do 3. Výchozí hodnota je 1.
34241. Příjemce neměl adresu SMTP.
34242. Modul TPM v tomto počítači nepracuje s aktuálním systémem BIOS. Požádejte výrobce počítače o pokyny pro upgrade systému BIOS.
34243. Úloha spuštěná odemčením pracovní stanice
34244. Zadaný atribut již existuje.
34245. Uživatel požadoval typ přihlášení (interakční, síťové), který mu nebyl udělen. O tom, kdo se může přihlásit interakčně nebo prostřednictvím sítě, rozhoduje správce.
34246. Vechozˇ server:
34247. Síťový název byl odstraněn.
34248. Úložiště je izolováno nejprve podle uživatele a pak podle domény a sestavení. K datům lze přistupovat pouze v rámci kontextu stejné aplikace a pouze v případě, že je spuštěna stejným uživatelem. Jestliže je profil uživatele v systému Windows cestovní, bude cestovní i úložiště.
34249. Nadřízený seznam byl změněn a výčet není aktuální.
34250. Nativní formát nelze podporovat.
34251. U nulového odkazu nelze provést přiřazení členů.
34252. Svazek přesahuje na více disků.
34253. Tento kontejner nepodporuje hledání položek.
34254. Legendu nelze umístit, protože chybí následující oblast grafu: X. Přidejte oblast grafu se zadaným názvem nebo nastavte vlastnost legendy DockToChartArea na hodnotu NotSet.
34255. Stav protokolu HTTP 449: Odpověď serveru nebyla platná. Server nedodržel definovaný protokol. Obnovte úlohu. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) akci zopakuje.
34256. Stav připojení klienta vzdáleného přístupu v %1 byl potvrzen. Nastavení klienta odpovídá požadavkům pro přístup k síti, ale klient nebyl odebrán z karantény. Klient vzdáleného přístupu použil toto přihlašovací jméno: "%2". Buďto tento uživatel nebyl do karantény umístěn, nebo byla karanténa odstraněna před odebráním uživatele službou RQS. Zpráva klienta vzdáleného přistupu: %3
34257. Byla zjištěna zpětná vazba.
34258. Nepožadovat předověřování - zapnuto
34259. Nepodařilo se zaregistrovat oznamování o připojení.
34260. Protokol MSBD již není podporován. K připojení k datovému proudu Windows Media použijte protokol HTTP.
34261. Šablona UriTemplate X není platná. Deklarace proměnné UriTemplate Y není platně sestavenou proměnnou. Počítejte s tím, že definice proměnné UriTemplate je uvedena buď jako jednoduchý název proměnné, který není prázdný, nebo ve tvaru název=hodnota, kde název nesmí být prázdný a hodnota představuje výchozí hodnotu proměnné. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplate.
34262. Heslo je příliš dlouhé. Délka hesla nesmí po šifrování přesáhnout 128 znaků.
34263. Příkaz uvnitř přenosu není podporován.
34264. %1!ld! minut
34265. Jako část páru šablony a přidruženého objektu byla předána šablona UriTemplate s hodnotou NULL. Pár klíč-hodnota UriTemplateTable musí vždy obsahovat jako klíč platný objekt UriTemplate. Další informace naleznete v dokumentaci k třídě UriTemplateTable.
34266. Doménový název DNS
34267. Je vyžadována zabezpečovací otázka.
34268. Hodnota hlavičky data odpovědi je starší než položka mezipaměti.
34269. Kontrola položky záznamu s ID %3 v indexu %2 souboru %1
34270. Žádost byla zamítnuta. Nebyly vydány žádné tokeny.
34271. Atribut $STANDARD_INFORMATION byl pro adresář RM Root poškozen.
34272. Limit zamknutí:
34273. Sestavení Název sestavení neobsahuje webový prostředek s názvem X. Zkontrolujte, zda je název prostředku zadán správně. Zkontrolujte, zda aplikace odkazuje na správnou verzi sestavení ASP.NET AJAX Framework.
34274. Události upozornění Zprostředkovatele relací terminálového serveru
34275. Objekt SqlDependency nelze vytvořit při spuštění z procesu serveru SQL Server.
34276. Instance analyzátoru identifikátoru URI předaná do parametru uriParser je již registrována s názvem schématu X.
34277. Odstranění položky ARP se nezdařilo: %1!u!
34278. Byl dosažen maximální počet terminálů.
34279. Semafor byl vyřazen.
34280. U odběratele ovladače [NETFTAPI] se objevila výjimka %1 při zpracování upozornění NETFT.
34281. Směrovací adresa má neplatný formát
34282. Odeslaná třetí datová část (ID)
34283. Vzdálený IPC
34284. Při vytváření události podprocesu LPC došlo k chybě. Agent SAP nemůže pokračovat.
34285. Program Pixel Shader Model 3.0 vyžaduje v registrech [0-223] konstanty s plovoucí desetinnou čárkou.
34286. Při pokusu o inicializaci objektu System.Data.SqlClient.SqlConnection došlo k chybě. Hodnota poskytnutá jako připojovací řetězec je pravděpodobně chybná nebo má neplatnou syntaxi.
34287. Řídicí sekvence znaků \p{X} byla poškozena.
34288. Pokus spočítat indexy adresáře se nezdařil.
34289. Ověření důvěryhodnosti
34290. Na velkých discích MBR je možné použít pouze první 2 TB. Nelze vytvořit oddíly za hranicí značky 2TB, ani není možné disk převést na dynamický.
34291. Nelze získat zástupný název objektu.
34292. Zobrazení zadané pro vlastnost 'currentViewID' (%s) nebylo v tomto souboru motivů nalezeno.
34293. Podkladová kolekce byla změněna z vnějšku kolekce BlockingCollection.
34294. Stav připojení klienta vzdáleného přístupu v %1 byl potvrzen. Nastavení klienta odpovídá požadavkům pro přístup k síti, ale klient nebyl odebrán z karantény z důvodu následující chyby: %2.
34295. Neočekávaný výstup transakce koordinátoru MS DTC. Výstup je %3: soubor %1; řádek %2.
34296. Soubor metadat:
34297. Objekt Název objektu již existuje a není to objekt.
34298. Vložte disk: [2]
34299. Důvod: Neznámý
34300. Položku %1!ls! nelze v hierarchii objektu FileSystemImage nalézt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions