English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14601. Vymaže konfigurační oddíl defaultDocument v cestě k webu Default Web Site/.
14602. Směrovací službě se nepodařilo odeslat do cíle X.
14603. Vzdálené prostředí systému Windows nemůže žádost zpracovat, protože vyžaduje následující volič: %1. Opakujte akci se správným voličem.
14604. Odmítnout (Paket není vlastněn tímto hostitelem)
14605. Nebyl generován žádný soubor .cab metadat.
14606. Call cancelled
14607. Trasa s názvem X nebyla v kolekci tras nalezena.
14608. %1 (%2) %3Systémový parametr maximální velikosti vyrovnávací paměti (%4) je menší než parametr minimální velikost vyrovnávací paměti (%5).
14609. Operaci vrácení zpět je nutné provést v podprocesu, v němž byl nastaven příslušný kontext.
14610. Předaná akce správce zásad není platná.
14611. Index, který je nezbytný pro požadovanou akci, nebyl nalezen.
14612. Uzel již má nadřazenou položku. Před přesunutím jej odeberte z nadřazené položky.
14613. Klíč argumentu není typu řetězec.
14614. Při kopírování <%2> do <%3> došlo v šíření k chybě.%1
14615. Nastavení zabezpečení souborů a složek v \WindowsImageBackup\ pro uživatele se nezdařilo. Ověřte, zda má SYSTÉM oprávnění pro přepis předchozí zálohy.
14616. Výsledný seznam slov je prázdný.
14617. Úloha č.
14618. V aplikaci Průzkumník Windows přejděte do adresáře aplikace.
14619. Změna sady oprávnění pro objekt FileCodeGroup nemá žádný účinek.
14620. Oprava chyb v popisovači sady souborů v bloku %1
14621. Název cílového systému %1!hs! nelze přeložit na adresu IP.
14622. DfsUtil: Byly přejmenovány odkazy registru v cílovém systému kořenového adresáře %1!wS!.
14623. Řadič kompatibilní se standardem iRDA
14624. Pro tuto operaci je vyžadováno, aby stránka byla asynchronní (atribut Async musí být nastaven na hodnotu True).
14625. Chyba: Vytvoření relace příkazu konzoly SAC se nezdařilo.
14626. ***Chyba: Heslo účtu počítače %1 nemohlo být resetováno v %2, protože %3. Resetujte účet v %2.
14627. Vyloučení úspěšně přidáno
14628. Server iSNS zjistil chybu protokolu nebo jinou chybu s chybovým kódem iSNS %1. Data protokolu události obsahují požadavek iSNS s chybou protokolu.
14629. Připojení serveru ke službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby se nezdařilo, protože volání funkce RpcBindingReset selhalo s kódem chyby systému Win32 %1.
14630. Svazek nelze zmenšit, protože to systém souborů nepodporuje.
14631. Nepodařilo se otevřít chybový soubor.
14632. Při pokusu správce transakcí XA koordinátoru MS DTC o dešifrování informací v záznamu protokolu došlo k chybě (%3): soubor %1; řádek %2.
14633. Zadaný disk nebyl nalezen. Operace nemůže být dokončena.
14634. Název počítače: X
14635. Označený oddíl nemá platný stav pro uložení nebo obnovení.
14636. Je spuštěno příliš mnoho kopií čítače přístupů. Opakujte akci později.
14637. Požadovaný soubor nemůže být nainstalován, protože instalační soubor [2] není digitálně podepsán. To může znamenat, že instalační soubor je poškozen.
14638. Čas události (UTC): X
14639. Dokončeno: %4 pro: %3 po %1 s.
14640. Tato konfigurace již je otevřena v jiném okně. Vždy může být otevřeno pouze jedno okno. Chcete uložit změny provedené v druhém okně, zavřít je a pak otevřít nové okno?
14641. Protokol kontextu nemohl analyzovat hlavičku kontextu.
14642. Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že požadovaná licence nebyla nalezena.
14643. Klient poskytl jako legitimaci neplatný příchozí token. Platnost tokenu vypršela nebo ještě nezačala.
14644. Přijetí zprávy XEB se nezdařilo
14645. color: darkred; font: bold;
14646. Správce systémových prostředků zjistil následující chybu: %1. Do dalších protokolů událostí nebude protokolováno uživatelské jméno. Chyba: %1 Akce uživatele Vyřešte chybový stav a opakujte akci.
14647. Zprostředkovatel popisu typu X vrátil z Y hodnotu Null, což není povoleno.
14648. Položka CompletionWorkItem byla plánována - nadřazená aktivita X, DisplayName: Y, InstanceId: Z, CompletedActivity: A, DisplayName: B, InstanceId: C.
14649. Aktivita rozhraní DPAPI
14650. Dotaz PASSTHROUGH není povolen: %1
14651. System memory map
14652. Připojení nelze použít, protože právě probíhá jiná operace, kterou je potřeba dokončit.
14653. Možnost MTU
14654. Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Vzorek času přijatý od druhé strany %1 se liší od místního času o %2 sekund. Při přenosu ze serveru bylo zaznamenáno zpoždění %3 milisekund.
14655. ID úlohy:
14656. Získá nebo nastaví barvu čáry popisků datových bodů. Vztahuje se pouze na styl popisků OutsideInColumn.
14657. Odstranění se nezdařilo. Adresář nebo soubory v daném adresáři mohou být používány.
14658. Ověření použití klíče X509
14659. Zadaný index člena je větší než nebo rovný počtu členů v objektu plex svazku.
14660. Atribut "maxOccurs" není ve schématu u elementu na nejvyšší úrovni podporován.
14661. Certifikát SSL je neplatný.
14662. data, tykajici se postovni schranky
14663. Pro nastavení informací zaváděcího programu by nemělo být zadáváno další oprávnění.
14664. Název %1 klienta RADIUS %2 nemohl být přeložena. V datech je uložený chybový kód generovaný knihovnou Windows Sockets.
14665. %1 ve složce %2 je pravděpodobně neplatný název.
14666. Fond aplikací %1 je již zastaven.
14667. Nastavovat výchozí limity kvót
14668. Zdrojové soubory stránky předlohy musí mít příponu .master.
14669. Odpověď je rovna 304 nebo se jednalo o požadavek HEAD. Probíhá aktualizace položky mezipaměti.
14670. Nepodařilo se dekódovat seznam řízení přístupu v datovém proudu poskytnutém uživatelem.
14671. Zadaný index je neplatný.
14672. Název služby nemůže mít hodnotu null ani být prázdný.
14673. Hodnota X byla menší než minimální hodnota Y. Zadejte hodnotu větší nebo rovnu minimální hodnotě a opakujte akci.
14674. Název hostitele v certifikátu je neplatný nebo se neshoduje.
14675. Ověřit odvolání
14676. Profil File Name není podporován pro rozhraní .NET Framework verze X.
14677. Došlo k situaci, která naznačuje, že aplikace modelu COM+ je v nestabilním stavu nebo nefunguje správně. Chyba při vyhodnocení: %1
14678. Pole X musí obsahovat platné desetinné číslo.
14679. Volající se pokusil zaregistrovat prostředek XA, ačkoli jsou transakce XA zakázány. Zkontrolujte nastavení konfigurace koordinátora MS DTC.
14680. Port A pracuje.
14681. Chyba u členu Člen.X. Má více než jeden atribut Y.
14682. Obecná nastavení kompilace, stránek a běhu
14683. Automatické aktualizace jsou pozastaveny.
14684. Vynucení opětovného zjištění podrobností řadiče domény.
14685. X neexistuje. Je vyžadována kompilace zdroje.
14686. %1 (%2) %3Při vyprazdňování souboru protokolu %4 nelze zapisovat do sekce 1. Chyba %5
14687. Zadané zpoždění odezvy PXE je neplatné. Zpoždění odezvy je třeba nastavit na hodnotu v rozsahu mezi 0 a 28 sekundami.
14688. Operace je blokována, neboť čeká na potvrzení Oplock.
14689. Člen musí být buď pole, nebo vlastnost.
14690. Událost související s ovladačem
14691. Verze načtených souborů mapování musí být shodná s verzí načtené třídy EdmItemCollection a StoreItemCollection.
14692. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při čtení dat pro mapování identifikátorů SID. Zkontrolujte, zda jsou údaje názvu fondu aplikací v konfiguračním souboru správné. Chcete-li tento problém vyřešit, potvrďte znovu změny nebo restartujte tuto službu. Datové pole obsahuje číslo chyby.
14693. Cesta pro IMPORT %1 nebyla nalezena.
14694. Vzorek času byl odmítnut z následujícího důvodu: Paket obsahuje nesmyslné hodnoty zpoždění nebo odchylek od intervalu. To může být způsobeno špatnými síťovými podmínkami.
14695. Klíč korelace X byl vypočítán pomocí hodnot Y v nadřazeném oboru Z.
14696. Systém Windows nemůže zobrazit bitové kopie, které lze použít k instalaci.
14697. TRASOVÁNÍ: Aktualizace tras: %1.
14698. Systém není připraven
14699. Stav protokolu HTTP 202: Požadavek byl přijat ke zpracování, avšak zpracování ještě nebylo dokončeno.
14700. Nelze spustit službu Řízení front zpráv. Nelze inicializovat interní soukromou frontu '%3'. Pokud problém trvá, z novu nainstalujte službu Řízení front zpráv. Chyba %1: %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions