English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

14501. Přenos zóny %1 ze serveru DNS v %2 se nezdařil. Server DNS v %2 přerušil nebo nemohl dokončit přenos zóny. Zkontrolujte server DNS v %2 a ujistěte se, zda pracuje správně a je pro zónu %1 autoritativním serverem.
14502. Odebrání konfigurace sestavení
14503. X není jazykem podporován.
14504. Formátovací modul informačního kanálu syndikace musí být konfigurován s kanálem syndikace.
14505. Služba nyní nemůže přijímat řídicí zprávy.
14506. Instalace ovladače tiskárny proběhla úspěšně.
14507. Proud nepodporuje operaci zápisu.
14508. Nebyl nalezen objekt Index Parameters.
14509. Koordinátor MS DTC rozpoznal, že od posledního spuštění služby MS DTC došlo ke snížení úrovně řadiče domény.
14510. Název oblasti rozvržení
14511. Nezdařila se aktualizace schématu: Atribut se stejným identifikátorem propojení již existuje.
14512. Počet vrácených objektů: %1!d!
14513. Argument nemůže být nulový.
14514. Nastavení vlastnosti X objektu Y není podporováno.
14515. U elementu typu dat chybí typ.
14516. Pokusili jste se navázat druhé širokopásmové připojení, přestože už je prostřednictvím stejného zařízení nebo portu navázáno předchozí širokopásmové připojení. Odpojte první připojení a potom sestavte druhé připojení.
14517. Zprávu nelze přesunout do fronty nedoručených zpráv %1. Fronta nedoručených zpráv musí využívat transakce. Zpráva bude přesunuta do fronty nedoručených zpráv transakcí systému. Tato událost je protokolována nejvíce jednou za %2 sekund. Chcete-li toto nastavení změnit, nastavte hodnotu registru \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2256 na požadovaný čas v sekundách.
14518. Text zobrazený na tlačítku pro úpravy
14519. Nepodařilo se přistoupit ke kontejneru klíčů RSA. Ověřte, že podle seznamů ACL kontejneru máte ke kontejneru přístup.
14520. Proběhl pokus snížit limit přídělu pod momentálně užívanou hodnotu.
14521. Skupina nemůže požadavek přijmout, protože je přesunována do jiného uzlu.
14522. Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) zrušila odvolání certifikátu vystaveného na základě žádosti %1 pro %2.
14523. Knihovně %1 se nepodařilo zapsat jmenovku Volné médium na médium %2z důvodu chyby při pokusu o přesunutí média do jednotky.
14524. Službě Zařazování tisku se nepodařilo znovu otevřít existující připojení tiskárny, protože nemohla přečíst informace o konfiguraci z klíče registru %1. Služba Zařazování tisku nemohla otevřít klíč registru. K tomu může dojít, pokud je klíč registru poškozen, nebyl nalezen nebo pokud byl registr nedávno znepřístupněn.
14525. Musíte zadat systém souborů.
14526. Element msxsl:assembly musí mít buď atribut name, nebo atribut href, ale ne oba.
14527. Bylo spuštěno opětovné vytvoření jednotek.
14528. Ověření veřejného klíče se nezdařilo.
14529. Položky v poli musejí být typu Název typu. Jednu nebo více položek nelze tomuto typu přiřadit.
14530. Oprávnění Profilovat systém
14531. Musíte zadat název adresáře, nikoli relativní nebo absolutní cestu.
14532. V rámci zjišťování blízkosti nebylo možné ověřit, zda je přijímač v síti umístěn blízko vysílače.
14533. Stav relace se nemůže připojit k serveru, protože instance typu Název typu rozhraní IPartitionResolver vrátila prázdný připojovací řetězec.
14534. Úhel otočení musí být v rozmezí od -180 do 180 stupňů.
14535. Proces nemá k dispozici oprávnění X, které je pro tuto operaci požadováno.
14536. Funkce HttpApplication.GetOutputCacheProviderName vrátila hodnotu X, ale tento zprostředkovatel nebyl nalezen.
14537. Proměnnou X lze použít až po jejím zahrnutí do aktivity.
14538. Vytváření sdíleného bodu ochrany bylo zrušeno.
14539. Naposledy přihlášen
14540. Rozhodčí proces pozdržel rozhodnutí o nadřazeném objektu těchto prostředků.
14541. Ve struktuře QOS byl určen nesprávný počet popisovačů toku.
14542. Délka zprávy odeslané jinou službou WINS ukazuje na velmi velkou zprávu. Data mohou být poškozena. Služba WINS bude tuto zprávu ignorovat, ukončí připojení se vzdálenou službou WINS a bude pokračovat.
14543. Nelze zadávat omezující vlastnosti pro neskalární typ Název typu.
14544. Systémový soubor %1 je poškozený, což pravděpodobně způsobilo, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows se nepokusil tento soubor opravit, protože u něho již probíhá pokus o opravu.
14545. Bez automatického uvolnění
14546. Nelze najít požadovaný prvek kolekce.
14547. Nepodařilo se načíst kurzor z řady.
14548. Požadovanou funkci nelze provést u objektu, který chybí v sestavě filtrů.
14549. Službě SAM se nepodařilo vrátit databázi do dřívějšího stavu. Služba SAM byla vypnuta. Pro nové spuštění služby SAM musíte restartovat počítač.
14550. Přesunování stávajících přihlašovacích skriptů z %1 do %2
14551. CoID=%1: Uživatel %2 vytočil připojení s názvem %3, které se nezdařilo. Kód chyby vrácený při selhání je %4.
14552. Získá nebo nastaví typ bodu cesty poznámky.
14553. Server DNS dokončil načítání zón na pozadí. Všechny zóny jsou nyní k dispozici pro aktualizace DNS a přenosy zón, pokud to povoluje jejich konfigurace.
14554. Virtuální web %1 je nastavený tak, aby došlo ke zkrácení protokolu po každých %2 bajtech. Vzhledem k tomu, že tato hodnota musí být minimálně 1048576 bajtů (1 megabajt), použije se hodnota 1048576 bajtů.
14555. Správa zásad skupiny nemohla kontaktovat žádné řadiče domény v doméně, která obsahuje váš účet uživatele. Může to být způsobeno síťovým problémem nebo proto, že váš účet uživatele není ve službě Active Directory a je povoleno zjišťování důvěryhodnosti. Pokud váš účet uživatele není ve službě Active Directory, měli byste vypnout zjišťování důvěryhodnosti pomocí dialogového okna Možnosti v nabídce Zobrazit.
14556. Použití: %1 název_hostitele [port]
14557. %1: Bylo zahájeno naslouchání.
14558. Zadaná cyklická vyrovnávací paměť poklesla pod kvótu nevyřízených transakcí.
14559. Sdílená složka systému souborů NFS clusteru <%1>: Prostředek nelze nastavit do režimu offline kvůli následující chybě: %2
14560. Otevřít &výchozí soubor zásad pro vybranou úroveň
14561. Název kontraktu: "X" Umístění: "Y"
14562. Nová instalace aplikace %1 uvedené v zásadách %2 bylo úspěšné.
14563. Prostředek protokolu IPv6
14564. Text buňky legendy. Chcete-li tuto vlastnost použít, nastavte vlastnost CellType na hodnotu Text.
14565. Rozhraní bezdrátové místní sítě je zaneprázdněno a požadovanou operaci nemůže provést.
14566. Získá nebo nastaví název osy X, ke které je poznámka připojena.
14567. Chyba vzdáleného volání procedur
14568. Služba Profil uživatele byla úspěšně spuštěna.
14569. Odebírání přesunutých souborů Soubor: [1], Adresář: [9]
14570. Parametr %1 příkazu %2 vyžaduje další parametry.
14571. Zařízení pro digitalizaci v aktuálním aktivním zdroji nadále není dostupné.
14572. Dva porty, %2 a %3, umístěné na jediné kartě pro více portů, nemohou mít rozdílná přerušení.
14573. Pro typ Currency byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá.
14574. Server DHCP odeslal zprávu DHCPNACK.
14575. Je-li uveden odkaz {'ref' = %1} v atributu , musí chybět všechny atributy simpleType, form, type, value a use.
14576. Aktivační služba procesů systému Windows zjistila chybu při pokusu o konfiguraci centrálního protokolování. Konfigurace neproběhla podle očekávání. Datové pole obsahuje číslo chyby.
14577. Odstranění zálohy stavu systému, verze %3 (%1!lu! z %2!lu!) ...
14578. Byla očekávána reprezentace elementu.
14579. Obnovení svazků selhalo s chybami.
14580. Oprava chyb ze souboru chybných clusterů.
14581. Řádek Grid musí být nastaven v rozmezí 0 až maximum řádku.
14582. Vzdálený certifikát byl uživatelem ověřen jako platný.
14583. Služba WINS upravila časový interval související s čištěním paměti %1 tak, aby byl kompatibilní s časovými intervaly replikace. Upravená hodnota parametru čištění paměti je uvedena v části dat (druhá hodnota DWORD). Tato hodnota byla vypočítána službou WINS na základě algoritmu, který může použít nejdelší zadaný časový interval replikace. Pomocí aktuální hodnoty je dosažena vhodná rovnováha mezi udržováním konzistence databází v síti serverů WINS a výkonem těchto serverů WINS.
14584. Uzel clusteru %1!ws! byl z clusteru odstraněn, ale nebyl vyčištěn.
14585. Program Windows Media Player nemůže zálohovat nebo obnovit práva k používání médií.
14586. Typ vykreslování grafu. Možné typy: značka obrázku, vstupní značka, datový proud binárních dat a rozvržení obrázku.
14587. Cyklické odkazy MasterPageFile X nejsou povoleny.
14588. Statické přidružení lokality pro %1 je konzistentní s přidružením lokality ve službě Active Directory.
14589. Operaci nelze provést, protože spojky nejsou spojeny.
14590. Brána firewall systému Windows byla zkontrolována a zdá se, že byla nakonfigurována tak, aby ukončila činnost vzdálené pomoci.
14591. Byla oznámena chyba CBS %1 při zpracování jazykové sady uživatelského rozhraní pro %2.
14592. Služba WS-Management nepodporuje nevyfiltrovaný výčet.
14593. Chyba vyhledávání protokolu LDAP: %1
14594. Služba WinRM nemůže požadavek zpracovat, protože vstupní kód XML obsahuje chybu syntaxe.
14595. Neplatné ID agenta
14596. Určená skupina disků již neexistuje.
14597. Byl proveden pokus o V/V operaci u objektu oddílu, který byl v důsledku ukončení transakce ponechán v neurčitém stavu. Nejsou k dispozici žádná platná data.
14598. Byl učiněn pokus načíst program v nesprávném formátu.
14599. Počáteční pracovní adresář pro daný proces.
14600. Dokument je příliš velký, a proto jej nelze celý filtrovat. Části dokumentu nebyly generovány.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions