English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

7301. Před zpracováním zvukových ukázek musí být objekt zcela nakonfigurován.
7302. Došlo k výjimce při čtení klíče registru X: Y
7303. Byl přijat paket s neočekávanou korelací %1 namísto %2.
7304. Vlastnost X lze nastavit pouze v direktivě stránky nebo v konfiguračním oddílu .
7305. Adresa IP %1 klienta RADIUS %2 není platná adresa IP.
7306. Služba WS-Management nemůže zpracovat požadavek. Paket SOAP neobsahuje všechna povinná pole.
7307. Zadaný režim se nenachází v zadané sadě režimů.
7308. Prohledávač nemůže aktualizovat svou roli. Chyba je uvedena v datech.
7309. Nepodařilo se nastavit aktivovaná gesta.
7310. Odebrat zprostředkovatele funkce
7311. Zakázáno převedení kontrolního součtu hardwaru.
7312. Používá se tabulka závislostí v mezipaměti sestavená z:
7313. DHCP Users
7314. Systémový soubor %1 je pravděpodobně poškozený, což mohlo způsobit, že aplikace %2 přestala pracovat. Systém Windows nemůže soubor opravit automaticky (kód chyby %3). Z příkazového řádku pro správu spusťte příkaz "sfc /scannow" ke kontrole chyb a opravě souboru v případě potřeby.
7315. Databáze nenalezla úplnou zálohu předcházející přírůstkovému zálohování.
7316. Chyba %1!d! : %2!S! vrácený v WinhttpSetOption (3)
7317. Vytvoření auditu čipu TPM se nezdařilo, přičemž zdrojový příkaz vrátil rovněž kód chyby.
7318. Verze X není platnou verzí protokolu WS-Discovery. Podporované verze jsou Y, Z a A.
7319. Určený filtr tunelového propojení nebyl nalezen.
7320. Akce_při_chybách : RUN PROCES -- zpoždění = %1 milisekund
7321. ==== ODCHOZÍ SOUSEDÉ PRO UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ================
7322. Základní atribut s názvem = %1 a použitím = required neobsahuje při novém definování skupiny atributů odpovídající odvozený atribut .
7323. Pomocná služba hostitele aplikace zjistila chybu při přidávání mapování pro název %1 fondu aplikací na identifikátor SID. Konflikt je způsoben tím, že tento identifikátor SID je již namapován na jiný název fondu aplikací. Tento problém vyřešíte změnou názvu fondu aplikací. Datové pole obsahuje číslo chyby.
7324. Chybná výchozí hodnota.
7325. Nástroj Diagnostika paměti naplánoval spuštění testu paměti při příštím spuštění počítače.
7326. Typ prostředku ve výčtu ResourceScope přechází od více omezujícího typu k obecnějšímu typu. Počáteční typ: X; koncový typ: Y
7327. ImageLoader – Nelze načíst obrázek z tohoto umístění: X.
7328. Vaše licence nelze obnovit.
7329. %1, došlo k chybě u %2
7330. Obnovení souborů zahájené v: %9 bylo zrušeno.
7331. Službu Řízení front zpráv nelze spustit. Nelze vytvořit připojení ke službě Koordinátor distribuovaných transakcí (DTC). Chyba %1: %2
7332. Hodnota je nižší než minimum.
7333. ftp: %1!I64d! bajtů odesláno za
7334. Do čítače výkonu ve vzdáleném počítači nelze zapisovat.
7335. Systém aktualizuje atribut BITMAP hlavní tabulky souborů (MFT).
7336. Argument X nepředstavuje platné zpětné volání provedení aktivity. Zpětné volání použité argumentem Y musí být metodou instance Y.
7337. Aktualizace schématu se nezdařila: Duplicitní zobrazovaný název LDAP.
7338. Tento objekt již existuje.
7339. Program Windows Media Player nemůže přehrát tento disk DVD, protože došlo k potížím s digitální ochranou kopírování mezi jednotkou DVD, dekodérem a grafickou kartou. Nainstalujte aktualizovaný ovladač grafické karty.
7340. Operace není podporována.
7341. Během kopírování byly zjištěny chyby.
7342. Kontrola odvolání certifikátu nebyla úspěšná.
7343. Tento počítač není nyní připojen k doméně.
7344. #pragma must be followed by a valid keyword
7345. Bylo vydáno nové ID aktivity.
7346. Kopírování balíčku ovladače tiskárny
7347. Chyba při vytváření pracovního adresáře v jednom z nepostradatelných svazků.
7348. Rozšíření služby zahájilo vracení změn.
7349. Zadané omezení rozsahu frekvence monitoru je neplatné.
7350. Je-li tento parametr zadán, bude předkompilovaná aplikace sestavena zcela znovu. Všechny již kompilované součásti budou znovu zkompilovány. Tento parametr je vždy povolen, je-li zadán parametr targetDir.
7351. Zadaná stopa přesáhla zadané omezení zápisu na disk CD v tomto seznamu stop.
7352. Adresy protokolu IPv6 serverů rekurzivních názvů DNS dostupné klientovi
7353. Nelze otevřít rozhraní správce SNMP zadaného počítače. Data obsahují kód chyby.
7354. Internal error: BufferPos called on a NULL buffer.
7355. Značka struktury a verze jsou neplatné nebo nekonzistentní.
7356. Argument typu Název typu nelze použít. Ověřte, že je argument deklarován pro aktivitu.
7357. Adamsync.exe v1.0 (%1!S!)
7358. Nelze deklarovat vyhrazený obor názvů %1.
7359. Připojení služby Řízení front zpráv k doméně počítače %3 se nezdařilo. Chyba %1: %2
7360. Základní atribut musí být nadmnožinou odvozeného atributu .
7361. Zadaný účet neexistuje.
7362. X: Při odstraňování souboru Y došlo k chybě.
7363. Chybný parametr protokolu
7364. Rozhraní sítě s clustery %1 pro uzel clusteru %2 v síti %3 je funkční. Uzel může komunikovat se všemi ostatními dostupnými uzly clusteru s podporou převzetí služeb při selhání v síti.
7365. Iniciátor nemohl přidělit prostředky k připojení iSCSI.
7366. Tabulka DataSourceInformation musí obsahovat přesně jeden řádek.
7367. Chyba binární serializace. Vlastnosti X a Y mají stejnou hodnotu hash.
7368. Uzel %1 vytvořil cluster s podporou převzetí služeb při selhání bez provedení kontroly kompatibility verzí, protože tyto kontroly jsou zakázány. Zakázání kontrol kompatibility verzí není podporováno.
7369. Zadané šifrované parametry jsou neplatné.
7370. Chyba požadavku WSASendMsg: %1 %2 %3
7371. Je nutné přepsat HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext a HostExecutionContextManager.Revert.
7372. Uzel clusteru je mimo provoz.
7373. Soubor je již otevřen. Před novým otevřením objektu FileObject zavolejte metodu Close.
7374. Pokus o dešifrování dat protokolu SSL se nezdařil. Stav zabezpečení: %2.
7375. Použije změny a ukončí editor.
7376. Čekání bylo dokončeno díky zrušenému objektu mutex.
7377. Nedostatečná oprávnění pro nastavení konfigurační vlastnosti Název vlastnosti
7378. Systém Windows opravil systém souborů.
7379. Koordinátor MS DTC nemohl uložit informace pro obnovení systému, a proto bude služba ukončena. Pokuste se službu restartovat. Pokud při spuštění služby dojde k chybě, obraťte se na služby odborné pomoci. Specifikace chyby: %1
7380. Bit systémového souboru není pro soubor 0x%1 nastaven.
7381. Hodnota X zadaná pro typ EntityPropertyMappingAttribute není platná.
7382. Vždy protokolovat
7383. Nebyl vydán žádný token akcelerátoru přihlášení.
7384. (GMT-08:00) Tijuana, Baja California
7385. Spuštění správce transakcí koordinátoru MS DTC se nezdařilo. Funkce LogInit vrátila chybu %1. To se očekává, pokud byl obnoven odpovídající svazek (hledejte článek ve znalostní bázi týkající se problému). Ve všech ostatních případech se obraťte na podporu k produktu.
7386. Knihovnu sledování výkonu nelze zavést.
7387. Možnost dotazu $select nelze použít k definici projekce, je-li atribut datové služby MaxProtocolVersion nastaven na hodnotu DataServiceProtocolVersion.V1.
7388. Část podautority v ID zabezpečení není v tomto konkrétním případě platná.
7389. Probíhá příprava obnovení kritických svazků na kritických discích.
7390. Obnovení svazku %1 selhalo nebo bylo zrušeno v: %2. Svazek je nyní poškozený a bude nutné ho přeformátovat.
7391. Byl zadán objekt chybného typu.
7392. Přenosová rychlost souboru je neplatná.
7393. Software v hostitelském počítači ukončil vytvořené připojení.
7394. Během čekání na získání zámku transakce vypršel časový limit volání.
7395. Atribut type nemůže být uveden s atributem simpleType nebo complexType.
7396. Instanci zadané třídy objektu nelze vytvořit.
7397. Účet procesu použitý ke spuštění technologie ASP.NET musí mít oprávnění ke čtení metabáze služby IIS (např. IIS://název_serveru/W3SVC). Informace týkající se změny oprávnění v metabázi najdete na stránce http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
7398. Byl proveden pokus o zápis do objektu XamlWriter, pro který byla volána metoda Closed.
7399. Zprostředkovateli faxových služeb se nepodařilo uskutečnit volání, protože je telefonní číslo blokováno nebo rezervováno (například při volání na číslo 158 nebo na jiné nouzové číslo). Odesílatel: %1. Kód pro účtování: %2. Společnost odesílatele: %3. Oddělení odesílatele: %4. Název zařízení: %5. ID úlohy: %6. Uživatelské jméno: %7. Podrobnější informace o této události naleznete v protokolu činnosti.
7400. Tato operace není podporována na počítačích s více sítěmi.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions