English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Czech to get their english version

33901. Soubor .INI média odkazuje na neznámý název zařízení.
33902. Nelze ověřit vazbu mezi adresou CGA a certifikátem.
33903. Vyvolání výchozí metody s pojmenovanými argumenty není podporováno.
33904. Instalační program systému Windows nemůže určené ovladače připravit pro instalaci. Chcete-li systém Windows nainstalovat, přesvědčte se, že jsou ovladače platné, a spusťte instalaci znovu.
33905. Správce transakcí XA koordinátora MS DTC volal funkci xa_close pro správce prostředku XA '%1'. Toto volání se nezdařilo s neočekávaným návratovým kódem (%2): Soubor=%3 Řádek=%4.
33906. Jednotce se nepodařilo přijmout příkaz v časovém limitu. Příčinou může být přechod zařízení do nekonzistentního stavu, nebo jsou hodnoty časového limitu příliš nízké.
33907. Požadovaná operace byla úspěšná. Změny se projeví po restartování služby.
33908. Zdroj obsahu není zadán nebo není platný. Zadejte název hostitele, který neobsahuje znak * nebo mezery.
33909. Systém nepřevedl uložený výpis na minimální výpis.
33910. (GMT+01:00) Západ Střední Afriky
33911. Byly očekávány uvozovky.
33912. Služba DHCP vyčistila databázi adres IP typu multicast. Vypršelo %1 zapůjčení (bylo označeno pro odstranění) a %2 záznamů bylo z databáze odebráno.
33913. Skupina s tímto názvem již existuje.
33914. Vstupy pracovního postupu nelze použít pro metodu Load nebo LoadRunnableInstance, protože jsou zadávány pouze v nových instancích.
33915. Nelze vytvořit popisovač zařízení pro kontrolu ovladače. Ověřte, zda je ovladač správně nainstalován.
33916. Atributy oblasti NV jsou v rozporu.
33917. Chcete-li seskupit data řady, musí být řada seřazena podle hodnoty X ve vzestupném pořadí.
33918. Registr počítače %1 není přístupný; pro porovnání bude ignorován.
33919. Sdílenou složku %1 přidruženou k prostředku určující sdílené složky nyní hostí server %2. Tento server byl do tohoto clusteru právě přidán jako nový uzel clusteru s podporou převzetí služeb při selhání. Nedoporučuje se, aby určující sdílenou složku hostil uzel ze stejného clusteru. Vyberte určující sdílenou složku, jejímž hostitelem není uzel ve stejném clusteru, a upravte odpovídajícím způsobem nastavení určující sdílené složky.
33920. Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože nebyl nalezen server proxy. Ověřte správnost nastavení serveru proxy a potom akci zopakujte.
33921. Použití typu Název typu jako kolekce pouze pro získání není podporováno funkcí NetDataContractSerializer. Zvažte označení typu pomocí atributu CollectionDataContractAttribute nebo SerializableAttribute, případně přidání funkce pro nastavení vlastnosti.
33922. V direktivě nebo profilu konfiguračního nastavení musí být určen atribut X.
33923. Definice DTD nebo schéma obsahuje chybu ve výchozí hodnotě atributu.
33924. Služba publikování na webu (Webová služba) nenačetla certifikát serveru pro instanci %1 kvůli chybě rozhraní CryptoAPI. Chyba: %2
33925. Systém souborů FAT/FAT32 není v tomto zařízení podporován.
33926. Operaci nelze dokončit, protože příkaz, který vytvořil třídu SqlResultSet, byl odpojen od původního připojení. Třída SqlResultSet je zavřena.
33927. Soubor časového pásma nezačíná předepsanými znaky TZif. Zkontrolujte, zda soubor není poškozen.
33928. Ve vstupním souboru došlo k syntaktické chybě
33929. Chyba paměti ECC ChipKill
33930. Běžný účet - zapnuto
33931. Získá nebo nastaví typ vzhledu značky zobrazení ve středové hodnotě grafu chybových úseček.
33932. Vnitřní chyba: Konfigurace je pro zkopírování příliš velká.
33933. Položka indexu 0x%1 odkazuje na nepoužívaný soubor 0x%2.
33934. Funkce LPRemove spuštěna.
33935. Vyhledá všechny protokoly trasování pro web s názvem Default Web Site.
33936. Rozšíření registru zahájilo vracení změn.
33937. Při otevírání souboru úložiště dat DRM (Digital Rights Management) došlo k potížím. Obraťte se na technickou podporu produktů společnosti Microsoft.
33938. Určený uživatel nemá oprávnění k zapisování do registru.
33939. Ověřování se nezdařilo, protože služba NAP neodpovídá.
33940. Služba DHCP/BINL není povolena v doméně adresářové služby %2 (adresa IP serveru %1).
33941. /showmsg { | /NTDSMSG}
33942. Žádný z podepsaných v kryptografické zprávě nebo seznamu důvěryhodných certifikátů není důvěryhodný.
33943. E820 (3)
33944. Styl použitý pro nadřazené uzly (mimo kořenových uzlů)
33945. soubor nelze otevřít pro čtení
33946. Deklarace %1 obsahuje odkaz na nedefinovaný zápis %2.
33947. Vzdálený počítač nepodporuje požadovaný typ šifrování.
33948. Určuje, zda může být webová část skryta.
33949. Modulu FailedRequestTracing se nepodařilo odstranit některé soubory protokolu z adresáře %3. Za poslední časový interval (%2 min) je počet výskytů těchto potíží minimálně %1. Data obsahují chybu.
33950. Typ byl uvolněn.
33951. Nejsou k dispozici žádné další identifikátory místních uživatelů (LUID).
33952. Připojit se ke vzdálenému serveru tftp
33953. Sada DataSet nebude serializovat typy, které implementují rozhraní IDynamicMetaObjectProvider, ale neimplementují také rozhraní IXmlSerializable.
33954. Program Windows Media Player nemůže přeskočit na požadované umístění na disku DVD.
33955. Opakování rozložení dosáhlo povoleného limitu, který má zabránit zborcení zásobníku: X. Strom buď obsahuje smyčku, nebo je příliš hluboký.
33956. X musí být větší nebo rovno Y a menší nebo rovno Z.
33957. Stínové kopie svazku %2 byly přerušeny, protože z důvodu limitu stanoveného uživatelem se nepodařilo zvětšit úložiště stínové kopie.
33958. Nová kvóta musí být větší než stará.
33959. Server pro systém souborů NFS byl úspěšně připojen k serveru LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pro doménu <%1>.
33960. Při šíření seznamu přístupových práv (ACL) došlo k chybám u těchto adresářů systému souborů: %1
33961. Zadaná topologie VidPN je neplatná.
33962. Chyba mezipaměti
33963. Služba WS-Management nemůže ověřit odesílatele.
33964. Osa události
33965. Služba protokolování událostí zjistila chybu (%1) při povolení vydavatele %3 pro kanál %2. Tato chyba neovlivní funkci kanálu, ale ovlivní možnost vydavatele odesílat události do tohoto kanálu. Jednou z běžných příčin této chyby je, že zprostředkovatel používá zabezpečení zprostředkovatele ETW a neudělil oprávnění k povolení pro identitu služby Event Log.
33966. Systém událostí modelu COM+ zjistil při vnitřním zpracování chybný návratový kód. Hodnota HRESULT byla %3 z řádku %2 z %1. Příčinou může být nesprávná instalace systému událostí modelu COM+. Zkuste jej přeinstalovat.
33967. Cílové pole je příliš malé.
33968. Data nelze protokolovat místně v systému. Správce systémových prostředků (WSRM) se nemůže připojit k interní databázi systému Windows. Ověřte, zda je interní databáze systému Windows v počítači správně nainstalována.
33969. Definice Tabulky/Sloupce/Indexu
33970. Služba SMTP nemůže načíst knihovnu DLL služby Advanced Queueing.
33971. IP adresa %1 virtuálního serveru %2 nepředstavuje mapování na úplný název domény. Následkem toho některé servery SMTP pravděpodobně odmítnou připojení z tohoto serveru.
33972. Nebyl zadán vstupní soubor.
33973. Požadovaná složka X neexistuje.
33974. Ve zprostředkovateli faxových služeb %1 došlo k potížím a zprostředkovatel musel být ukončen. Kód chyby: %2 Tento kód chyby označuje příčinu chyby. Systém Windows vygeneroval hlášení s podrobnými informacemi o potížích. Služba Fax bude nyní restartována.
33975. Podmínka filtru obsahuje typ shody, který není kompatibilní s operandy.
33976. Vlastnost CrossDomainScriptAccessEnabled není povolena, ale byla nalezena vlastnost JavascriptCallbackResponseMessageProperty.
33977. Klient s názvem počítače %1 nebyl spuštěn z důvodu chyby sítě.
33978. Zadaná doména neexistuje nebo není k dispozici.
33979. Hodnotou vlastnosti X nemůže být prázdný řetězec ani hodnota Null.
33980. Služba DHCPv6 není autorizována v doméně adresářové služby %2 (adresa IP serveru: %1).
33981. Došlo k pokusu přistoupit k objektu mutex procesem, který není vlastníkem.
33982. Tuto operaci nelze pro systémovou aplikaci provést.
33983. Odkaz na popisovač souboru již není k dispozici.
33984. Název vlastnosti X (XName) pro hodnotu poskytnutou metodě DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues koliduje s názvem již přidané vlastnosti. Zkontrolujte jedinečnost názvů pro všechny hodnoty předané metodě AddInstanceOwnerValues. Tato chyba může být způsobena konfliktem chování konfigurovaných služeb.
33985. Hodnota X
33986. Hlavní spouštěcí záznam (MBR) byl poškozen.
33987. Rozhraní %1 je dostupné.
33988. Mandatory Label
33989. Oddíly s podmíněnými příkazy nejsou ve vnitřní podmnožině platné.
33990. Připojení nemá identifikátor.
33991. Rozsah {x,y}, kde x > y, je neplatný.
33992. Došlo k pokusu o připojení k serveru pomocí jeho identifikátoru URI objektu: X. Musí být použita platná a úplná adresa URL.
33993. Mezery mezi oddělovacími čárami měřítka osy musí být v rozsahu od 0 do 10.
33994. Internal error: Unable to remove attribute for the schema cache. Stop and restart the directory service and try again.
33995. Člen může spravovat servery domény.
33996. Probíhá mazání indexu.%1
33997. Do kolekce WizardControlCollection lze přidat pouze prvek WizardStep.
33998. Sloupec tabulky nebo název atributu XML, které mají být použity pro vlastnost Value položky nabídky v případě vázání dat. Při vytváření vazby ke zdroji dat se obvykle jedná o jedinečný klíč v zobrazení aktuální úrovně.
33999. Požadovaná položka neexistuje.
34000. Objekt nelze přetypovat z typu DBNull na jiné typy.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions